Monday, June 27, 2011

Dialog Amir al-Mukminin Ali Bin Abi Talib Dengan Abu Bakr dari buku al-Ihtijaj oleh al-Tabarsi                                                                          BAHAGIAN  KEDUA

DIALOG  AMIR AL-MUKMININ `ALI B. ABI TALIB DENGAN ABU BAKAR

Pengenalan

       Tuntutan  Amir  al-Mukminin `Ali b. Abi Talib  A.S  terhadap jawatan  khalifah selepas Rasulullah s.`a.w adalah  satu  hakikat yang  tidak boleh dinafikan kerana ia dicatat di dalam  buku-buku muktabar Ahl al-Sunnah dan Syi`ah.
       Tuntutan tersebut lebih terserlah di dalam bentuk munasyadah (soal jawab) di mana beliau mengemukakan beberapa soalan  kepada Khalifah  Abu  Bakr  berdasarkan  kepada  hadis-hadis  Rasulullah s.`a.w  mengenai  hak dan kelebihan dirinya, di mana  orang  yang ditanya harus menjawab soalan-soalan tersebut.
       Bagi  Amir  al-Mukminin `Ali A.S, tuntutan  beliau  terhadap jawatan  khalifah selepas Rasulullah s.`a.w adalah satu hak  yang wajib  dituntut.  Kerana Rasulullah s.`a.w telah melantik  beliau dan sebelas anak cucunya daripada Fatimah A.S sebagai Imam atau Khalifah.  Bagi `Ali, perlantikan beliau adalah daripada Allah  S.W.T. melalui rasul-Nya.  Justeru itu orang ramai harus mentaatinya  dansebelas  para  imam  selepas beliau satu  persatu.Apatah  lagi khutbah atau hadis  Rasulullah  s.`a.w di Ghadir Khum pada 18  Dhu  l-Hijjah tahun 10 hijrah menjadi asas yang penting di dalam  tuntutan  beliau  terhadap jawatan khalifah  secara  langsung  selepasRasulullah s.`a.w.

Terjemahan Teks .

       Di sini akan dikemukakan dialog Amir al-Mukminin `Ali A.S yang dikemukakan kepada Khalifah Abu Bakr mengenai Imamah atau Khilafah.Di dalam pembentangan ini, penulis mengemukakan terjemahan  teks  tersebut menurut catatan al-`Allamah  al-Tabarsi  di dalam  al-Ihtijaj[1]. Kemudian penulis  membuat  rujukan kepada  buku-buku  Ahl al-Sunnah kita sebagai  pengukuhan  kepada kesahihan hadis-hadis tersebut.
       Daripada  Ja`far, Imam Ja`far al-Sadiq adalah imam keenam Ahl al-Bait Rasulullah s.`a.w. Ja`far  b. Muhammad, Imam Muhammad al-Baqir b. `Ali Zain al-Abidin b. Husain b.Ali adalah imam kelima Ahl al-Bait Rasulullah s.`a.w.daripada  bapanya,  daripada datuknya  A.S. Beliau berkata: Apabila selesai urusan  Abu  Bakr dan bai`ah orang ramai kepadanya serta perbuatan mereka terhadap `Ali, Abu Bakr masih mengharapkan bai`ah daripada`Ali, tetapi beliau A.S telah menunjukkan  sikap negatif terhadapnya.  Abu Bakr menganggapnya sebagai  serius lalu beliau ingin berjumpa dengannya dan  meminta maaf daripadanya di atas bai`ah orang ramai kepadanya  sedangkangkan dia  (Abu  Bakr) sendiri tidak begitu  berhasrat  untuk  memegang jawatan khalifah kerana kezuhudannya. Dia mengadakan pertemuan empat mata dengan `Ali A.S.
       Dia berkata:  Wahai Abu l-Hasan! Demi Allah perkara ini bukanlah  aku benar-benar mencintainya kerana aku tidak mempunyai  keyakinan kepada diriku sendiri terhadap keperluan umat ini.Aku tidak mempunyai  harta yang banyak dan keluarga yang ramai.Oleh  itu kenapa  anda  menyembunyikan kepadaku apa yang aku  tidak  berhak daripada anda. Anda melahirkan kebencian terhadapku[2].
Amir al-Mukminin a.s berkata:

1. Apakah  yang mendorong anda untuk memegang  jawatan  khalifah sekiranya  anda  benar-benar tidak menghendakinya dan  anda  pula kurang yakin kepada diri anda sendiri untuk mengendalikannya?
Abu Bakr berkata: Sebuah hadis yang aku mendengarnya daripada  Rasulullah  s.`a.w bermaksud "Sesungguhnya Allah  tidak  akan mengumpulkan  umatku  di atas kesesatan".   Apabila  aku  melihat ijmak mereka terhadapku, maka akupun mengikuti sabda Nabi s.`a.w tersebut[3].
       Dan aku tidak terfikir ijmak mereka menyalahi  petunjuk.  Lantaran itu aku memberi jawapan yang positif. Dan  sekiranya aku mengetahui mahupun seorang yang tidak bersetuju di  atas perlantikanku nescaya aku menolaknya.
2.  `Ali berkata: Adapun sabda Nabi s.`a.w yang  anda  menyebutkannya "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan", adakah aku daripada umat ataupun tidak?
Abu Bakr menjawab:  Tentu sekali anda daripada umat.
3. `Ali berkata: Adakah golongan menentang anda  yang  terdiri daripada Salman, `Ammar, Abu Dhar, al-Miqdad, Ibn`Ubbad  dan orang-orang Ansar yang lain bersamanya termasuk di dalam umat?
Abu Bakr menjawab: Semuanya termasuk di dalam umat.
4. `Ali berkata: Bagaimana anda berhujah dengan hadis tersebut sedangkan orang seperti mereka telah membelakangi anda?   Sedangkan  umat  tidak mencela mereka dan  persahabatan  mereka  dengan Rasulullah adalah baik!
       Abu  Bakr menjawab: Aku tidak mengetahui penentangan  mereka melainkan selepas berlaku pemilihan khalifah.  Aku khuatir sekiranya aku meninggalkan "perkara" tersebut orang ramai akan menjadi murtad dari agama mereka. Lantaran itu perlakuan mereka terhadapku - sekiranya aku menyahuti seruan mereka -lebih senang bagiku mememberi pertolongan di dalam agama dan mengekalkannya dari permusuhan  di kalangan mereka. Justeru itu mereka  kembali  menjadi kafir. Aku  menyedari  bahawa anda bukanlah  orang  yang  dapat mengekalkan keadaan mereka dan agama mereka.
5. `Ali berkata: Ya! Tetapi beritahukan kepadaku tentang  orang yang berhak jawatan khalifah dan dengan apakah dia berhak?
Abu Bakr menjawab: Dengan nasihat, kesetiaan, perlakuan yang baik, melahirkan keadilan, alim dengan kitab dan sunnah, percakapan  yang tinggi, zuhud di dalam soal keduniaan, tidak  terlalu cintakan dunia, menyelamatkan orang yang tertindas dari ditindas,sama ada jauh dan dekat.  Kemudian dia (Abu Bakr) diam.
6. `Ali berkata: Orang yang terawal memeluk Islam dan kerabat?
Abu Bakr menjawab:  Ya!
7. `Ali  berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah  wahai  Abu Bakr,  adakah sifat-sifat tersebut terdapat pada diri  anda  atau pada diriku?
Abu Bakr menjawab: Malah pada diri anda wahai Abu l-Hassan[4].
8. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah  adakah  aku yang telah menyahuti dakwah Rasulullah (s.`a.w) dari kaum lelaki  atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[5].
9. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah, adakah  aku yang  mengisytiharkan  Surah  al-Bara'ah di musim  Haji  akbar  di hadapan kaum muslimin atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[6].
10. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah, aku  telah mempertahankan Rasulullah s.`a.w. dengan diriku di hari al-Ghadir atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[7].
11. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah, adakah  aku maula kepada anda dan semua muslimin melalui hadis Nabi (s.`a.w.) di hari al-Ghadir atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[8].
12. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  ayat al-Wilayah (al-Maidah5:55) daripada Allah bersama Rasul-Nya mengenai  zakat dengan sebentuk cincin untuk aku atau anda?
Abu Bakr menjawab: Untuk anda[9].
13. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  al-Wazarah (wazir) untukku bersama Rasulullah (s.`a.w.) umpama Harun bersama Musa atau untuk anda?
Abu Bakr menjawab: Untuk anda[10].
14. `Ali berkata:Aku menyeru anda dengan  nama  Allah  adakah Rasulullah (s.`a.w.) mempertaruhkan dengan aku, isteriku dan ana- anak  lelakiku apabila bermubahalah dengan Musyrikin atau  dengan isteri  anda dan anak-anak lelaki anda?
Abu Bakr menjawab: Dengan kalian[11].
15. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  ayat al-Tathir (Surah al-Ahzab 33: 33) untukku, isteriku dan anak-anak lelakiku atau untuk anda, isteri anda dan anak-anak lelaki anda?
Abu Bakr menjawab: Anda dan anak isteri anda[12].
16. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  aku, isteriku  dan  anak-anak lelakiku yang didoakan  oleh  Rasulullah (s.`a.w.) di hari al-Kisa' "Wahai Tuhanku mereka itulah keluargaku kepada Mu dan bukan kepada neraka" atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda, isteri anda dan  anak-anak  lelaki anda[13].
17. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  aku yang  dimaksudkan dengan ayat "Mereka menunaikan nazar dan  takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana" (Surah al-Insan76:7) atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[14].
18. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang  dikembalikan  matahari untuk waktu  solat  lalu  ditunaikan solatnya kemudian ia terbenam atau aku?
Abu Bakr menjawab: Anda[15].
19. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang  telah melegakan Rasulullah (s.`a.w.) dan  kaum  Muslimin  dengan pembunuhan `Amru b. `Abd Wuddin atau aku?
Abu Bakr menjawab: Anda[16].
20. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang  telah diamanahkan oleh Rasulullah (s.`a.w.)  dalam  perutusannya kepada jin lalu anda menyahutinya atau aku?
Abu Bakr menjawab: Anda[17].
21.`Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah aku yang disucikan oleh Allah dari perzinaan semenjak Adam  sehinggalah  kepada  bapanya dengan sabda Rasulullah (s.`a.w.)  "Aku  dan anda (`Ali) dari nikah yang sah dan bukan dari perzinaan semenjak Adam hinggalah `Abdu l-Muttalib" atau anda?
Abu Bakr menjawab:  Anda[18].
22. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah aku yang telah dipilih oleh Rasulullah dan mengahwinkan aku dengan anak perempuannya Fatimah (`a.s) dan bersabda: "Allah telah mengahwinkan anda dengan Fatimah di langit" atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[19].
23. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  aku bapa  Hasan  dan Husain manakala beliau  bersabda:  "Kedua-duanya pemuda  Ahli  Syurga  dan bapa mereka berdua  adalah  lebih  baik daripada mereka berdua" atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[20].
24. `Ali  berkata:  Aku menyeru anda dengan  nama  Allah  adakah saudara  anda  yang dihiasi dengan dua sayap  terbang  di  syurga bersama para malaikat atau saudaraku?
Abu Bakr menjawab: Saudara anda[21].
25. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  aku yang  telah menjamin hutang Rasulullah (s.`a.w.)  dan  mengadakan perisytiharan  di  musim haji dengan melaksanakan  janjinya  atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[22].
26. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah, adakah  aku orang  yang  didoakan  oleh Rasulullah  (s.`a.w.)  dalam  keadaan burung  di sisinya, di mana beliau ingin memakannya. Beliau  bersabda:  "Wahai Tuhanku! bawa datanglah kepadaku orang yang  paling Engkau  cintai  selepasku  bagi memakan  (daging) burung itu bersamaku  ". Maka  tidak  seorangpun datang selain daripadaku atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[23].
27. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah akukah orang yang telah diberi mandat oleh Rasulullah (s.`a.w.) supaya  memerangi al-Nakithin, al-Qasitin, al-Mariqin menurut takwil al-Qur'an atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[24].
28. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah aku yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah (s.`a.w.) dengan kehakiman dan  kefasihan di dalam percakapan dengan sabdanya: "`Ali  adalah orang yang paling alim di dalam ilmu penghakiman" atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[25]. 29.  `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  aku di mana Rasulullah (s.`a.w.) memerintahkan para sahabatnya supaya memberi  salam kepadanya untuk menjadi ketua pada  masa  hidupnya atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[26].
30. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  aku yang  menyaksi  percakapan Rasulullah  (s.`a.w.)  yang  terakhir, menguruskan "mandi" dan mengkafankannya atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[27].
31. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah anda kerabat Rasulullah (s.`a.w.) atau aku?
Abu Bakr menjawab: Anda[28].
32. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang dikurniakan oleh Allah dengan dinar ketika dia memerlukannya dan Jibra'il menjualkannya kepada anda dan anda menjadikan Muhammad sebagai tetamu lalu anda memberi makan anaknya atau aku?
Abu Bakr menangis dan berkata: Anda[29].
33. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang  telah diletakkan oleh Rasulullah (s.`a.w.) di atas  bahunya bagi  menolak dan memecahkan berhala-berhala di atas  ka`bah  sehingga jika aku kehendaki nescaya aku dapat menyentuhi ketinggianlangit atau anda?
Abu Bakr menjawab: Anda[30].
34. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang disabdakan oleh Rasulullah (s.`a.w.) "Andalah pemilik  bendera di dunia dan di akhirat" atau aku? 
Abu Bakr menjawab: Anda[31].
35. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang diperintahkan oleh Rasulullah (s.`a.w.) supaya membuka pintu di  masjidnya  ketika beliau memerintahkan supaya  ditutup  semua pintu keluarganya dan para sahabatnya dan membenarkan pintu  anda dibuka atau aku?
Abu Bakr menjawab: Anda[32].
36. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda telah  mengeluarkan  sadqah apabila anda  mengadakan  perbicaraan khusus dengan Rasul dikala itu Allah mengkritik satu  golongan"Apakah  kamu  takut akan (menjadi miskin)  kerana  kamu  memberi sadqah sebelum pembicaraan dengan Rasul?" (Surah al-Mujadalah 58:13) atau aku?
Abu Bakr menjawab: Anda[33].
37. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang dimaksudkan oleh Rasulullah (s.`a.w.) ketika beliau bersabda kepada Fatimah: "Aku nikahkan akan anda kepada orang yang pertama beriman kepada Allah" atau aku?Abu Bakr menjawab: Anda[34].
38. `Ali berkata: Aku menyeru anda dengan nama Allah adakah  anda yang  telah diberi salam oleh para malaikat tujuh langit di  hari al-Qulaib atau aku?
Abu Bakr menjawab: Anda[35].
39. `Ali berkata: Adakah dengan ini dan seumpamanya anda  berhak melaksanakan  urusan umat Muhammad?  Apakah yang membuatkan  anda terlanjur  jauh  dari  Allah dan Rasul-Nya  sedangkan  anda  tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan oleh penganut agamanya!
Abu Bakr menangis dan berkata:Memang benar apa  yang  anda perkatakan  wahai Abu l-Hassan.Tunggulah aku hingga  berlalunya hariku. Aku akan memikirkan tentang jawatanku sebagai  khalifah dan  aku tidak akan mendengar lagi percakapan  sebegini  daripada anda[36].
40. `Ali berkata: Itu terserah kepada anda wahai Abu Bakr. Lantas dia kembali dan jiwanya agak tenang di hari itu dan tidak membenar seorangpun berjumpa dengannya sehingga di malam hari.

Ulasan

       Di  dalam dialognya Amir al-Mukminin telah mengemukakan  beberapa soalan kepada Khalifah Abu Bakr  khususnya mengenai  Imamah atau Khilafah di mana beliau berhujah bahawa  jawatan Imamah atau Khilafah  secara  langsung  selepas  Rasulullah  (s.`a.w.) adalah haknya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah(s.`a.w.)mengenai  perlantikan beliau sebagai imam atau khalifah.  Ia  juga  disebut oleh  beliau  ketika melakukan  munasyadah  di  antara  beliau  dan Khalifah Abu Bakr di mana Khalifah Abu Bakr kelihatan  memperakui hakikat  ini dan hampir-hampir menyerah jawatan  Khalifah  kepada Amir al-Mukminin Ali b. Abi Talib jika tidak dihalang oleh  `Umar.[37]
       Persoalan yang timbul, jika perlantikan Rasulullah (s.`a.w.) ke  atas  Ali sebagai imam atau khalifah selepas  beliau  itu  adalah benar - Ia memang benar berdasarkan hadis-hadis Nabi (s.`a.w.) -kenapa  umat  mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mentaati perlantikan beliau? Atau jika perlantikannya daripada Rasulullah s.`a.w.  tidak  benar,  kenapa `Ali  A.S  menuntut  bukan  haknya?
       Adakah ini sifat Ahl al-Bait Rasulullah s.`a.w. yang telah  disucikan di dalam Surah al-Ahzab 33: 33? Sebenarnya  Amir al-Mukminin `Ali telah menerangkan kedudukannya mengenai imamah atau khilafah kepada Ibn Qais yang mengemukakan soalan kepadanya.  Sulaim b. Qais al-Hilali,meriwayatkan bahawa Ibn Qais bertanya kepada Amir al-Mukminin `Ali A.S: Apakah  yang menghalang anda dari menghunus pedang anda untuk menuntut jawatan imamah atau khilafah?[38]
       Amir al-Mukminin `Ali A.S menjawab: Wahai Ibn Qais! Dengarlah  jawapanku: Bukanlah kerana perasaan pengecut  dan  kebencianku menemui  Tuhanku. Aku bukanlah tidak mengetahui bahawa apa  yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagiku daripada dunia dan  kekal di  dalamnya. Tetapi perintah Rasulullah (s.`a.w.) yang telah menghalangku  dan  janji beliau kepadaku. Rasulullah  (s.`a.w.) telah memberitahuku bahawa umat akan belot selepasnya[39].
       Meskipun begitu aku tidak begitu yakin terhadap apa yang mereka perlakukan di hadapanku kerana aku lebih menyakini sabda   Rasulullah (s.`a.w.) daripada apa yang aku melihatnya sendiri.
       Aku berkata: Wahai Rasulullah! Apakah janji anda kepadaku sekiranya  ia  berlaku sedemikian?  Beliau  bersabda:  Jika  anda dapat  mencari pembantu-pembantu, maka tentangilah  "mereka"  dan jika  anda tidak dapat pembantu-pembantu, tahanlah tangan  anda, peliharalah darah anda sehingga anda mendapati pembantu-pembantu bagi  menegakkan  agama, kitab Allah dan  Sunnahku[40].
       Rasulullah (s.`a.w.)  telah  memberitahuku  bahawa sesungguhnya umat  aka menghinaku, membai`ah dan mengikut orang lain selain  daripadaku. Rasulullah(s.`a.w.) telah memberitahuku bahawa  kedudukanku  di sisinya  sepertilah kedudukan Harun di sisi Musa dan  umat  selepasnya seperti kedudukan Harun serta orang yang mengikutnya[41], dan kedudukan  al-`Ajl (anak  lembu jantan) serta  orang  yang  mengikutnya kerana Musa berkata kepadanya: "Wahai Harun, apa yang  menghalang kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat (sehingga) kamu tidak mengikuti  aku?   Maka apakah kamu  telah  (sengajamendurhakai perintahku?Harun menjawab: Wahai putera ibuku, janganlah kamu pegang  janggutku  dan jangan (pula) kepalaku,  sesungguhnya  aku khuatir  bahawa kamu akan berkata (kepadaku): Kamu telah  memecah antara  Bani  Isra'il dan kamu tidak memelihara  ummatku"  (SurahTaha 20: 92-94).
       Apa  yang  dimaksudkan oleh Allah adalah  sesungguhnya  Musa telah  memerintahkan  Harun  ketika beliau  melantiknya  ke  atas mereka  jika  mereka  sesat dan beliau  (Harun)  dapat  pembantu-pembantunnya,  hendaklah  beliau menentang  mereka  dan  sekiranya beliau  tidak dapat pembantu-pembantu, hendaklah  beliau  menahan tangannya dan memelihara darahnya dan janganlah beliau  melakukan perpecahan  di  kalangan  mereka[42]. Dan  sesungguhnya  aku  takut saudaraku Rasulullah (s.`a.w.) akan berkata kepadaku kenapa  anda memecahbelahkan mereka dan tidak memelihara ummatku? Sedangkan aku  telah  menjanjikan  anda sesungguhnya jika  anda  tidak  ada pembantu-pembantu, hendaklah anda menahan tangan anda,  memelihara darah anda, darah keluarga anda dan Syi`ah anda[43].
       Amir  al-Mukminin  `Ali  berkata  lagi:  Apabila  Rasulullah (s.`a.w.)  wafat,  orang ramai cenderung kepada Abu Bakr  lantas mereka memberi bai`ah kepadanya. Sedangkan aku sibuk memandi dan mengkafan jenazah Rasulullah (s.`a.w.). Kemudian aku  menghabiskan masaku dengan mengumpulkan al-Qur'an sehingga aku  mengumpulkannya di dalam satu kain. Kemudian aku, Fatimah dan di tangan-nya Hassan dan Husain, menyeru kesemua orang-orang yang  terlibat di dalam peperangan Badar dan orang-orang terdahulu memeluk Islam yang terdiri daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar,  semuanya aku  telah  mengemukakan hujah-hujahku dengan nama  Allah  S.W.T. mengenai  hakku dan aku telah menyeru mereka  supaya  membantuku. Tetapi semua mereka tidak menyahut seruanku selain daripada empat orang; al-Zubair, Salman, Abu Dhar dan al-Miqdad[44].
       Kemudian `Ali meneruskan kata-katanya: Wahai Ibn Qais, sesungguhnya  mereka telah memaksaku dan menekanku hampir  mereka membunuhku. Jika mereka berkata kepadaku: Kami semata-mata mahu membunuh anda,nescaya aku akan menghalang  pembunuhan  mereka terhadapku sekalipun aku seorang. Tetapi mereka berkata:  Sekiranya  anda  memberi bai`ah (kepada Abu Bakr)  nescaya  kami  akan melepaskan anda, memuliakan anda, mendampingi anda,  menghormati anda. Dan sekiranya anda tidak melakukannya, nescaya kami membunuh anda. Apabila aku tidak dapati seorangpun yang  akan  membantuku, maka akupun memberi bai`ah kepada mereka.Tetapi  bai`ahku  terhadap  mereka bukanlah membenarkan  kebatilan  mereka  dan tidaklah mewajibkan kebenaran untuk mereka.
       Kemudian `Ali berkata lagi: Sekiranya aku dapati di hari Abu Bakr  dibai`ah  empat puluh orang lelaki yang taat, nescaya  aku menentang mereka[45]. Beliau  begitu menyesali sikap orang-orang Ansar  dan Muhajirin  yang  tidak  membantunya.   Beliau  mengatakan  bahawa mereka  telah mencintai Abu Bakr dan `Umar secara  membuta  tuli. Beliau berkata: Hairan sekali! Hati umat ini telah dimabukkan oleh cinta kepada  mereka berdua dan mencintai orang-orang yang  menyimpang  dari jalan Allah.
       Sekiranya umat ini berdiri di atas kakinya ke tanah dan  meletakkan  debu  di atas kepala  mereka  bermunajat  kepada Allah, serta menyeru di hari kiamat ke  atas orang-orang  yang telah  menyesat dan menghalang mereka dari jalan  Allah;  menyeru mereka ke neraka, membentangkan mereka kepada kemurkaan Allah dan mewajibkan  azab-Nya ke atas mereka kerana jenayah  yang  "mereka"lakukan ke atas mereka, nescaya mereka tergolong juga dari orang-orang yang cuai (muqassirin) kerana pengkaji yang benar dan  alim dengan  Allah dan Rasul-Nya merasa takut jika ia mengubah  sesuatu sunnah dan bid`ah mereka berdua, orang ramai (umat) akan  memusuhinya.
       Apabila dia melakukannya, mereka akan menyulitkan (kehidupan)nya, menentangnya, membersihkan diri daripadanya, menghinanya,  merampas haknya. Dan sekiranya ia mengambil sunnah mereka berdua, memperkuinya,  memujinya dan menjadikannya agama, nescaya umat mencintainya, memuliakannya dan melebih-lebihkannya.[46]
       Demi Allah sekiranya aku menerangkannya kepada askar-askarku segala kebenaran yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi-Nya, dan aku mendedah pentafsirannya menurut apa yang aku dengar dari Nabi Allah `a.s, nescaya sedikit sahaja askar-askarku tinggal bersamaku kerana mereka takut mendengarnya[47].
       Sekiranya janji Rasulullah (s.`a.w.) tidak ada denganku, nescaya aku melakukannya(menyerang mereka).Tetapi Rasulullah(s.`a.w.) bersabda kepadaku: "Wahai saudaraku! Apabila seorang hamba itu terpaksa melakukan sesuatu, maka Allah menghalalkannya untuknya dan mengharuskannya untuknya". Dan aku mendengar beliau bersabda: "Taqiyyah adalah dari agama Allah, tidak ada agama (al-Din) bagi orang yang tidak melakukan taqiyyah untuknya"[48].
       Walaupun  begitu `Ali percaya bahawa orang lain  selain  Ahl al-Bait a.s tidak layak memegang jawatan Imamah.  Kerana ia telah dipilih oleh Allah S.W.T. Sulaim b. Qais al-Hilali menulis: `Ali berkata: Demi orang yang telah memuliakan kami Ahl al-Bait dengan "kenabian". Dia telah menjadikan di kalangan kami Muhammad. Dia memuliakan kami selepasnya di mana Dia menjadikan pada kami para imam bagi mukminin,  orang lain selain daripada kami tidak  boleh mencapainya. Imamah  dan Khilafah tidak  layak  melainkan  pada kami[49].

Kesimpulan

       Amir  al-Mukminin`Ali b. Abu Talib  yakin bahawa  imamah atau khilafah  adalah  haknya dan hak sebelas  anak  cucunya  daripada Fatimah  a.s  berdasarkan kepada hadis al-Ghadir dan  lain-lain. Oleh itu bai`ah beliau terhadap Abu Bakr selepas kewafatan  Fatimah  al-Zahra  adalah secara terpaksa, tanpa pembantu-pembantu. Jika tidak beliau akan menghadapi musibat sebagaimana  dihadapi oleh  Nabi  Harun a.s. Justeru itu  janji  Rasulullah  (s.`a.w.) dengan beliau dipeliharanya demi perpaduan umat Islam sejagat.

[1] Al-Ihtijaj, I,hlm.115-129.

[2] Ibn Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, I, hlm. 18-19;  al-Mas`udi, Muruj al-Dhahab, II, hlm. 302; al-Ya`qubi, Tarikh al-Ya`qubi, II, hlm. 127.

[3] Al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal, I, hlm. 9.

[4] Ibn Hajr al-`Asqalani, Lisan al-Mizan,  VI, hlm. 78; al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 7; Ibn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, VII, hlm. 356.

[5] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 91-92.

[6] Ahmad b. Hanbal, al-Musnad,  I, hlm. 156;  al-Turmudhi, Sahih,II, hlm. 461;  al-Hakim, al-Mustadrak,  II, hlm. 51;  Ibn Hajral-`Asqalani, al-Isabah,  II, hlm. 509;  al-Muttaqi  al-Hindi,Kanz al-`Ummal, I, hlm. 246.

[7] Al-Hakim, al-Mustadrak, II, hlm. 53-54.

[8] Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, IV, hlm. 370; al-Wahidi, Asbab al- Nuzul, hlm. 150; al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, II, hlm. 298; al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 120; al-KhatibTarikh Baghdad,  VIII, hlm. 290;  al-Syablanji,  Nur al-Absar,hlm. 75; al-Ya`qubi, Tarikh al-Ya`qubi, II, hlm.32.

[9] Al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, II, hlm. 293; Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, III, hlm. 417; al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf, I, hlm. 422; al-Wahidi, Asbab al-Nuzul, I, hlm. 4

[10] Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, I, hlm. 175; al-Muttaqi al-Hindi,Kanz al-`Ummal, VI, hlm. 117; al-Hakim, al-Mustadrak, III, hlm 116; al-Turmudhi, Sahih, II, hlm. 301; al-Nasa'i, al-Khasa'is,hlm. 78;  Abu Daud, al-Musnad, I, hlm. 28;  al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 83.

[11] al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf, I, hlm. 482; Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, III, hlm. 20; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, I,hlm. 185; al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, II, hlm. 38; al-Wahidi, Asbab al-Nuzul, hlm. 47;  al-Syablanji, Nur al-Absar, hlm.101.

[12] Al-Tabari, Jami` al-Bayan, XXII, hlm. 502;  al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, V, hlm. 198; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, III, hlm. 259; al-Wahidi, Asbab al-Nuzul, hlm. 251.

[13] Ibid.

[14] Al-Wahidi, Asbab al-Nuzul, hlm. 331; Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, VIII, hlm. 392; Ibn Hajr al-`Asqalani, al-Isabah, VIII, hlm. 168; Ibn al-Athir, Usd al-Ghabah, V, hlm. 530; al-Syablanji, Nur al-Absar, hlm. 102.

[15] Ibn Hajr, Lisan al-Mizan, V, hlm. 76; Ibn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, VI, hlm. 80;  al-Tahawi, Musykil al-Athar,  II, hlm. 8; al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 137.

[16] Lihat umpamanya,  al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib,  hlm. 277.

[17] Ibid., hlm. 230-231.

[18] Ibid., hlm. 379; al-Haithami, Majma` al-Zawa'id, IX, hlm. 168.

[19] Ibn Hajr al-Makki, al-Sawa`iq al-Muhriqah, hlm. 84-85;  Muhibb al-Tabari,  Dhakha`ir al-Uqba, hlm. 29; al-Kanji  al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 298-299.

[20] Al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib,  hlm. 204;  al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 166.

[21] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 519.

[22] Ahmad b. Hanbal, al-Musnad,I, hlm. 3;  al-Dhahabi, Mizan al-I`tidal, I, hlm. 306; al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, III, hlm. 209.

[23] Al-Turmudhi, Sahih, II, hlm. 299; al-Hakim, al-Mustadrak, III, hlm. 130;  Abu Nu`aim al-Asfahani, Hilyah al-Auliya', VI, hlm. 339; Ibn al-Athir, Usd al-Ghabah, IV, hlm. 30; al-Dhahabi, Muruj al-Dhahab, II, hlm. 49.

[24] Al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-`Ummal,  VI, hlm. 154;  Ibn Hajr,Tahdhib al-Tahdhib, III, hlm. 178; al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Tahdhib, hlm. 167-168.

[25] Al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 112.

[26] Ibn Hajr, al-Isabah, III, hlm. 20;  al-Muttaqi al-Hindi,  Kanz al-`Ummal, VI, hlm. 155; al-Hakim, al-Mustadrak, III, hlm. 128

[27] Al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 60-63.

[28] Al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 90; al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 76.

[29] Ibn al-Athir, Usd al-Ghabah, V, hlm. 530; al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 348-349.

[30] Al-Hakim, al-Mustadrak, III, hlm. 5.

[31] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 81.

[32] Al-Nasa'i, al-Khasa'is, hlm. 17; al-Hakim, al-Mustadrak, III,hlm. 125; al-Turmudhi, Sahih, II, hlm. 301; al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 201.

[33] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 100.

[34] Muhibb al-Din al-Tabari, Dhakha'ir al-Uqba, hlm. 29; Ibn Hajr, al-Sawa`iq al-Muhriqah, hlm. 85; al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 298.

[35] Lihat umpamanya, al-Khatib, Tarikh Baghdad, IV, hlm. 403.

[36] Lihat umpamanya, Ibn Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, I, hlm. 18-19; al-Ya`qubi, Tarikh al-Ya`qubi, II, hlm. 127-128.

[37] Ibn Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, I, hlm. 18-19;  al-Ya`qubi, Tarikh al-Ya`qubi, II, hlm. 127.

[38] Kitab Sulaim , hlm.127

[39] Lihat umpamanya, al-Bukhari, Sahih, IV, hlm. 94-99.

[40] Sulaim b. Qais al-Hilali, Kitab Sulaim , hlm 128.

[41] Muslim, Sahih, II, hlm. 236

[42] Sulaim b. Qais al-Hilali, Kitab Sulaim, hal. 127.

[43] Ibid., hlm. 127.

[44] Ibid.

[45] Ibid , hlm.   129.

[46] Ibid, hlm.151.

[47] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 403.

[48] Sulaim b. Qais al-Hilali, Kitab Sulaim , hlm.151.

[49] Ibid,hlm.120.

No comments:

Post a Comment