Tuesday, July 5, 2011

Surat Ibn Di’bin Tentang Tujuh Puluh Kelebihan Amir al-Mukminin A.S daripada Kitab al-Ikhtisas oleh Syeikh al-Mufid w.413 H

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Abdullah-Rahimahu l-Lah- telah memberitahu kami, berkata: Ahmad bin Ali bin al-Hasan bin Syazan  telah memberitahu kami, berkata: Abu al-Husain Muhammad bin Ali bin al-Fadhl bin ‘Amir al-Kufi telah meriwayatkan kepada kami, berkata: Abu Abdullah al-Husain bin al-Farazdaq al-Fazari al-Bazzaz telah memberitahu kami, berkata: Abu Isa  Muhammad bin Ali bin ‘Umaraih al-Tahan iaitu al-Qarraq telah memberitahu kami, berkata: Abu Muhammad al-Hasan bin  Musa  telah memberitahu kami, berkata: Ali bin Asbat telah memberitahu  kami  daripada beberapa orang sahabat daripada Ibn Di’bin[1] berkata: Aku telah berjumpa dengan orang ramai sedang bercakap-cakap tentang sifat-sifat keistimewaan Arab.
       Mereka berkata: Jika Allah mengutus kepada kita seorang nabi, nescaya sebahagian para sahabatnya mempunyai tujuh puluh sifat terpuji, dunia dan akhirat. Maka mereka memikir dan mencari-cari adakah akan  terkumpul  sepuluh sifat yang terpuji pada  seorang lelaki, apatah lagi tujuh puluh sifat. Mereka  tidak dapat  mencari sifat-sifat yang terkumpul untuk dunia dan akhirat. Mereka  hanya dapat mencari  sepuluh sifat  yang terkumpul  untuk dunia sahaja dan bukan untuk akhirat. Mereka telah mendapati Zuhair bin Hubab al-Kalbi, mereka mendapatinya sebagai penyair, doktor di dalam perubatan, pahlawan, ahli nujum, seorang yang dihormati (syarif), perkasa, tukang tilik, orang yang arif tentang nasab, tukang tenung nasib dengan menggunakan burung dan  penghalang (zajir). Mereka telah menyebut bahawa Zuhair telah hidup selama tiga ratus tahun.
       Ibn Di’bin berkata: Kemudian mereka telah memikir dan mencari-cari di kalangan orang Arab  yang mengetahui ilmu pemikiran (ahli al-Nazar), maka sifat-sifat tersebut tidak juga terkumpul pada seorang untuk agama dan dunia melainkan pada Ali bin Abu Talib a.s sama ada mereka suka ataupun tidak. Lantaran itu, mereka dengki kepada Ali a.s. sehingga merosakkan hati dan amalan mereka. Ali a.s. adalah orang yang lebih berhak dan lebih aula daripada mereka, kerana Allah a.w. memusnahkan rumah-rumah musyrikin dengan tangan Ali a.s. menolong Rasul s.a.w. Agama telah menjadi kuat dengan pembunuhan ke atas musyrikin oleh Ali a.s. di dalam peperangan bersama Nabi s.a.w.
       Ibn Di’bin berkata: Kami bertanya kepada mereka: Apakah sifat-sifat  tersebut (al-Khisal )?  Mereka  menjawab: keakraban kepada Rasulullah s.a.w dan menemaninya (al-Mu’asat li-al-Rasul), mengorbankan diri kerananya, menjaga  kehormatannya (al-Hafizah), menolak kesusahan  daripadanya, membenarkan Rasul s.a.w dengan janji, zuhud dan meninggalkan angan-angan, pemalu, murah hati, kefasihan bercakap, kepimpinan, lemah lembut, keilmuan, keputusan yang tepat, keberanian, meninggalkan kegembiraan ketika menang, tidak melahirkan kesukaan, meninggalkan penipuan dan kelicikan. Tidak mengudungkan anggota badan musuh (al-Muthlah) sedangkan dia mampu melakukannya. Kecintaan yang ikhlas kepada Allah s.w.t, memberi makan kepada orang miskin kerana mencintai-Nya. Memandang rendah kemenangan yang dicapai di dunia, tidak melebihkan dirinya dan anak-anaknya di atas  seorang pun rakyatnya.

       Makanannya adalah yang paling rendah yang dimakan oleh rakyatnya, pakaiannya adalah yang paling murah yang dipakai oleh seorang Islam, pembahagiannya  adalah saksama, keadilannya pada semua rakyat, maju di dalam peperangannya, orang ramai pernah menghinanya, tetapi dia menganggap hinaan itu sebagai ujian bagi mentaati Allah, mempunyai kekuatan menghafaz. orang Arab menamakannya sebagai akal sehingga  dinamakan dengan telinga yang jaga (uzunun wa‘iyah), bersifat  pemaaf, menyebarkan hikmat, mengeluarkan  kalimat, menyampaikan nasihat, keperluan orang  ramai apabila dia berada di hadapan mereka.
       Percakapannya diambil, menjelaskan kesamaran kepada orang ramai, mempertahankan mereka yang dizalimi, menolong mereka di dalam kecemasan, mempunyai maruah, menjaga kehormatan perut dan kemaluan, menjaga hartanya dengan baik supaya dia tidak mengguna harta orang lain, tidak menunjukkan kelemahan dan penyerahan kepada musuh (al-Wahn wa al-Istikanah), tidak mengadu kesakitan kerana luka-luka yang dialaminya, menyembunyikan kelukaannya dari kepala hingga ke kakinya hampir seribu luka pada jalan Allah, menyuruh melakukan kebaikan.
       Melarang melakukan keburukan, melaksanakan hukuman sekalipun ke atas dirinya sendiri, tidak menyembunyikan keredaan Allah ke atas anak-anaknya, memberi pengakuan kepada orang ramai tentang kelebihannya yang diturunkan di dalam al-Qur’an dan manaqibnya yang diceritakan oleh orang ramai mengenainya daripada Rasulullah s.a.w. Dia tidak pernah membantah Rasulullah s.a.w walaupun satu perkataan, tidak pernah meninggalkan sebarang fardu, penyaksian orang ramai bahawa dia melaksanakan tugasnya untuk mereka dan menahan dirinya  daripada dunia mereka. Dia tidak menerima rasuah di dalam penghukuman, mempunyai hati yang cerdik, cekal menghadapi tentangan Khawarij ke atasnya. Dia tinggal seorang diri di atas mimbar masjid sedangkan orang ramai  melarikan diri.
       Orang ramai bercakap-cakap bahawa burung telah menangis kerana Ali a.s. Riwayat Ibn Syihab al-Zuhri mengatakan bahawa batu Bait al-Maqdis bertukar tempat ketika pembunuhan Ali a.s. dan  mendapati  darah di bawahnya. Perkara ini adalah besar sehingga paderi-paderi  bercakap-cakap mengenainya, penyeruannya kepada orang ramai supaya  bertanya kepadanya tentang fitnah yang menyesatkan seratus  orang dan memberi  hidayat kepada seratus orang. Riwayat orang ramai tentang keajaibannya menceritakan tentang Khawarij dan  pembunuhan mereka, tidak  melahirkan kemampuannya yang luar biasa, malah melahirkan tangisan, menunjukkan  kelemahan diri kepada Allah s.w.t sehingga Rasulullah s.a.w bersabda: Apakah tangisan ini wahai Ali? Beliau a.s. menjawab: Aku menangis kerana keredaan Rasulullah terhadap aku.
       Maka Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya dan Rasul-Nya telah meredai anda. Beliau a.s. tidak merasai  kesejukan pada hari sejuk, tidak merasai kepanasan pada hari panas, tidak merasai panas dan sejuk, menghunus  pedang pada jalan Allah, memberi penerangan  kepada orang ramai tentang hukum Allah ke atas makhluk-Nya, mempunyai bonggol seperti lembu jantan yang jauh dari dua bahunya,  mempunyai dua lengannya yang  kuat. Tidak seorang pun dapat menghadapi Ali a.s. melainkan beliau a.s. menahannya atau membunuhnya.    
              
       Ibn Di’bin berkata: Kami berkata: Apakah pengertian  al-Mu’asat  li-al-Rasul (keakraban kepada Rasulullah s.a.w dan menemaninya)? Mereka berkata: Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: Sesungguhnya Quraisy telah bersepakat untuk membunuh aku, maka anda tidurlah di atas hamparan aku, Ali a.s berkata: dengan nama bapa aku, anda dan ibu aku, aku mendengar dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau a.s tidur di atas hamparan Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. meninggalkan tempatnya dengan perlahan-lahan. Ali a.s tidur di atas hamparannya dan Quraisy mengawalnya.

       Kemudian mereka menangkapnya dan berkata: Andalah yang telah menipu kami sejak awal malam; mereka memotong sebatang kayu, lalu memukulnya hampir membinasakannya. Kemudian beliau a.s.  melepaskan dirinya daripada tangan mereka dan Rasulullah s.a.w  mengutus kepadanya ketika berada di dalam gua supaya beliau a.s. menghantarkan kepadanya tiga ekor unta: “Seekor untuk aku, seekor untuk Abu Bakr dan seekor untuk pemandu jalan.  Anda bawalah anak-anak perempuan aku sehingga anda datang kepada aku”.  Maka Ali a.s telah melaksanakan apa yang diperintahkannya.
       Ibn Di‘bin berkata: Apakah maksud menjaga kehormatan(al-Hafizah)? Mereka berkata: Beliau a.s berjalan kaki dan membawa anak-anak perempuan Rasulullah s.a.w di atas belakangnya. Ali a.s.  menyembunyikan dirinya pada siang hari dan berjalan kaki dengan mereka sehingga sampai ke tempat Rasulullah s.a.w. Dua kakinya berdarah beberapa ketika, Rasulullah s.a.w  bersabda kepadanya: Adakah anda mengetahui apakah yang telah diturunkan kepada anda?  Maka baginda s.a.w memberitahu kepada Ali a.s. tentang apa yang tidak boleh ditukar ganti sekiranya beliau a.s. kekal di dunia, tetapi dunia tidaklah kekal.
       Baginda s.a.w. bersabda: Telah turun kepada anda Surah Ali Imran (3):195 “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya: Sesungguhnya aku tidak akan menghilangkan amal di antara kamu, baik lelaki (min zakarin) atau perempuan (untha) sebahagian kamu adalah keturunan sebahagian lain. Maka orang-orang yang berhijrah dari kampung halamannya dan diseksa pada jalanKu  yang  berperang dan dibunuh, pastilah akan Ku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah  aku akan memasukkan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya  sungai-sungai sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”
       Zakarin  (lelaki) di dalam ayat tersebut adalah anda sendiri dan untha (perempuan) adalah anak-anak perempuan Rasulullah s.a.w.              Ibn Di‘bin berkata: Apakah maksud menolak kesusahan daripadanya (daf‘ al-Dhaim)? Mereka berkata: Apabila Rasulullah s.a.w dikepong di lorong bukit, maka Abu Talib membelanjakan hartanya dan menghalangnya daripada beberapa kabilah Quraisy. Abu Talib berkata sedemikian kepada Ali yang berada bersama-sama Rasulullah s.a.w di dalam urusannya, khidmatnya, membantunya dan menjaganya.
       Ibn Di‘bin berkata: Apakah maksud “membenarkannya dengan janjinya” (al-Tasdiq bi l-Wa‘di) Mereka berkata: Rasulullah s.a.w. sendiri berkata kepada Ali a.s sedemikian. Baginda s.a.w. memberitahu kepada Ali a.s. tentang pahala yang banyak bagi mereka yang berjihad dengan  baik dengan harta, diri dan niat yang baik. Maka beliau a.s. tidak cepat untuk mendapatkan  sesuatu  daripada pahala dunia sebagai ganti kepada pahala di akhirat. Beliau a.s. tidak melebihkan dirinya ke atas seseorang di sisinya. Beliau a.s. meninggalkan pahalanya di dunia bagi mengambil sepenuhnya di akhirat. Beliau a.s. berjanji kepada Allah bahawa beliau tidak akan mendapati dunia melainkan kadar yang paling minimum. Beliau a.s. tidak melebihkan dirinya di atas kepenatan badannya dan keringatnya melainkan beliau a.s. kemukakannya untuk Allah. Maka Allah berfirman di dalam Surah al-Baqarah (2) : 110 “Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah “
       Ibn Di‘bin berkata: Ada orang telah bertanya kepada mereka: Apakah maksud zuhud di dunia (al-Zuhdu fi al-Dunia)? Mereka berkata: Beliau a.s memakai kain daripada kapas dan memotong lengan baju yang melebihi anak jarinya. Beliau a.s. memendekkan lengan baju yang panjang dan menyempitkan behagian bawahnya. Panjang lengan baju ialah tiga jengkal. Panjang bahagian bawah pula ialah dua belas dua belas jengkal. Panjang bahagian badan ialah enam jengkal. Ibn Bi‘din berkata: Kami bertnya: Apakah maksud “meninggalkan angan-angan” (tark al-Amal )?
       Mereka menjawab: Ada orang bertanya kepada Ali a.s.:  (Tangan baju) ini engkau telah memetong lebih singkat daripada jarimu. Kenapakah engkau tidak melipat lengan bajumu?. Beliau a.s. berkata: Perkara ini (potong) lebih cepat daripada itu (melipatnya). Bani Hasyim berkumpul dan meminta kepadanya. Mereka mendesak supaya beliau a.s. memberi pakaiannya kepada mereka. Beliau a.s. memakai pakaian orang ramai. Maka berpindahlah miliknya dengan sebab tuntutan itu. Meka beliau a.s. pun memberikan reaksi sedih dan hiba kepada mereka. Beliau a.s. berkata: Dengan nama bapa aku dan ibu aku, sesiapapun  tidak akan kenyang dengan roti gandum sehingga dia berjumpa dengan Allah. Beliau a.s. berkata: Ini adalah pakaian sederhana yang memuaskan orang miskin dan orang mukmin pula boleh menutup dengannya.
       Ibn Di‘bin berkata: Apakah yang di maksudkan dengan pemalu (al-Haya’)? Mereka berkata: Beliau a.s. tidak pernah menyerang sesiapapun yang mahu membunuhnya dalam keadaan mendedahkan auratnya melainkan beliau a.s meninggalkan penyerang itu kerana malu.
       Ibn Di‘bin berkata: Apakah maksud al-Karam (kemuliaan) ? Mereka berkata: Sa‘d bin Abu Waqqas berkata kepada Ali a.s  ketika dia bermalam bersamanya di al-‘Azzab pada permulaan hijrah: Apakah yang telah menghalang anda untuk meminang anak perempuan Rasulullah s.a.w? Beliau a.s berkata: Aku berani untuk meminang anak perempuan Rasulullah s.a.w? Demi Allah, jika Rasulullah s.a.w mempunyai hamba perempuan pun aku tidak berani. Sa‘d  menceritakan kata-kata Ali kepada Rasulullah s.a.w. Maka Baginda s.a.w berkata kepadanya: Katakan kepada Ali a.s. bahawa beliau a.s. akan melakukannya. Sesungguhnya aku akan melakukannya. Apabila Sa‘d memberitahunya, beliau a.s. menangis. Kemudian beliau berkata: Aku bergembira kerana Allah telah mengumpulkan menantunya  bersama kerabatnya.
       Justeru  itu, al-karam adalah orang yang merendahkan dirinya dan meninggalkan kemuliaan ke atas orang lain. Kemuliaan Abu Talib telah diketahui umum, Ali a.s  adalah sepupu Rasulullah s.a.w di sebelah bapanya dan sebelah ibunya. Bapanya  adalah Abu Talib bin Abd al-Muttalib bin Hasyim dan ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hasyim yang didoakan oleh Rasulullah s.a.w pada liang kuburnya. Baginda s.a.w telah mengapankan Fatimah binti Asad dengan bajunya dan membalut dengan kainnya. Baginda s.a.w. memohon kepada Tuhan supaya tidak luntur kapannya dan tidak mendedahkan auratnya. Malaikat kubur tidak menyiksanya. Baginda s.a.w. memujinya ketika kematiannya, menyebut kebaikannya dan pendidikannya untuknya iaitu di sisi bapa saudaranya Abu Talib dan bersabda: Seorang pun tidak boleh memberi manfaat kepada aku selain daripadanya.
       Kemudian tentang kefasihan bercakap (al-Balaghah). Orang ramai datang kepada Ali a.s. ketika beliau a.s. turun daripada mimbar dan berkata: Kami tidak pernah mendengar seorang pun wahai Amir al-Mukminin, yang lebih fasih daripada anda. Maka beliau a.s. tersenyum dan berkata: Apa yang menghalang aku? Aku adalah kelahiran Makkah, dan beliau tidak menambahkan mereka selain dua perkataan tersebut.
       Kemudian tentang khutbahnya, tidak terdapat daripada orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian yang pernah mendengar khutbah dan percakapannya seumpamanya. Sebahagian ahli dewan menyangka bahawa  jika tidak ada percakapan Ali bin Abu Talib a.s dan khutbahnya, serta balaghahnya, nescaya seorang pun tidak dapat menulis surat kepada panglima  tentera atau kepada rakyat dengan baik.
       Kemudian tentang kepimpinan (al-Ri’asah ), maka semua mereka yang telah memerangi dan  menentangnya adalah di atas kejahilan dan kesesatan. Mereka berkata: Kami menuntut darah Uthman. Tidak ada pada  diri mereka keupayaan untuk menuntut kepimpinannya menentangnya. Beliau a.s berkata: Aku menyeru kamu kepada Allah, kepada Rasul-Nya supaya melaksanakan ikrar kamu dengan Allah dan Rasul-Nya yang mewajibkan ketaatan dan menyahuti Rasulullah s.a.w  kepada ikrar dengan kitab dan Sunnah.
       Kemudian tentang lemah lembut (al-Hilmu). Safiyyah binti Abdullah bin Khalaf al-Khaza‘i pernah berkata kepada Ali a.s.: Semoga Allah menjadikan perempuan-perempuan anda yatim kerana anda sebagaimana anda telah menjadikan perempuan-perempuan kami yatim. Semoga Allah menjadikan anak-anak lelaki anda yatim kerana anda sebagaimana anda telah menjadikan anak-anak lelaki kami yatim daripada bapa-bapa mereka. Maka orang ramai datang kepadanya dengan cepat.  Ali a.s berkata: Tahankan diri kamu daripada perempuan itu, lalu mereka menahan diri mereka daripadanya. Lantas perempuan itu berkata kepada keluarganya: Celakalah kamu yang telah berkata sedemikian; mereka telah mendengar percakapan Ali a.s dengan kagum kerana lemah lembutnya (hilmu-hu) terhadapnya.
       Kemudian tentang ilmu (al-‘Ilm). Berapa banyak perkataan yang telah dikatakan ‘Umar kepadanya: Jika tidak ada Ali, nescaya binasalah  ‘Umar (Laula  ‘Ali la-halaka  ‘Umar).
       Kemudian tentang mesyuarat (al-Musywarah) pada setiap perkara yang telah berlaku di antara mereka sehingga beliau a.s. menunjukkan  jalan keluar kepada mereka.
       Kemudian tentang penghakiman (al-Qadha’). Beliau a.s. tidak pernah berkata kepada seorang pun yang datang kepadanya: Datanglah besok atau menolaknya. Sesungguhnya beliau a.s. akan menyelesaikan  penghakiman pada tempat itu juga. Kemudian apabila lelaki itu datang kembali, maka beliaulah yang memulakannya.
       Kemudian tentang keberanian (al-Syaja‘ah). Tidak terdapat orang-orang terdahulu atau orang-orang yang terkemudian yang mempunyai keberanian seperti Ali a.s. Beliau a.s. tidak pernah berpaling belakang kepada musuhnya, membunuh sesiapa yang bertarung (yabruzu ilai-hi) dengannya, tidak pernah menjadi pengecut kepada sesiapa yang mencabarnya (da‘a-hu ila mubarazati-hi). Beliau a.s. tidak memukul atau menikam seseorang secara panjang, malah beliau a.s. mengeratnya (qudda-hu). Beliau a.s. tidak memukul atau menikam seseorang secara melintang melainkan beliau a.s. memotongnya kepada dua bahagian (qata‘a-hu bi-nisfaini). Mereka telah menyebut bahawa Rasulullah s.a.w telah membawanya di atas kuda. Maka beliau a.s. berkata: Demi bapa aku, anda dan ibu aku, apakah perlu aku kepada kuda, aku tidak mengikut sesiapapun. Aku tidak lari daripada seseorang pun (wa-la afirru). Apabila aku menghunus pedang,  aku tidak akan meletakkannya melainkan (wa idha artadai-tu saifi lam adha‘-hu illa li l-Ladhi artadi la-hu)kepada orang yang aku hunus untuknya.
       Kemudian beliau a.s. meninggalkan kegembiraan (tark al-Farah) dan meninggalkan kesukaannya (tark al-Marah) ketika sampai berita gembira kepada Rasulullah s.a.w tentang pembunuhan mereka yang terbunuh di Uhud daripada tentera musuh tetapi beliau a.s tidak bergembira dan bermegah dengannya. Sebaliknya Abu Dujanah  bermegah dan berjalan di antara dua  saf  dalam keadaan bermegah diri. Maka Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: Sesungguhnya perjalanan anda sedemikian dimurkai Allah melainkan pada tempat ini.
       Kemudian apabila beliau a.s. melakukan di Khaibar apa yang telah dilakukan sebelumnya. Maka larilah mereka yang pernah lari dalam peperangan sebelumnya. Rasulullah s.a w bersabda: Aku akan memberi bendera kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya (la a‘tiyanna  al-Rayata rajulan yuhibbu l-Laha wa rasula-hu). Sementara Allah dan Rasul-Nya mencintainya pula dan bukan  lari (wa yuhibbu-hu l-Lahu wa rassulu-hu laisa bi-farrar) di dalam peperangan.
       Sabdanya bahawa ‘beliau tidak lari” adalah sebagai satu sindiran kepada mereka yang telah lari di dalam peperangan sebelumnya. Beliau a.s. membukanya dan membunuh musuhnya, membawa pintu kota Khaibar seorang diri. Ianya tidak mampu dibawa oleh empat puluh orang lelaki. Berita itu sampai kepada Rasulullah s.a.w. maka baginda s.a.w. bangun di dalam keadaan gembira. Apabila sampai berita kepada Ali a.s bahawa Rasulullah s.a.w datang kepadanya, beliau a.s pergi kepadanya. Rasulullah s.a.w berkata kepadanya: Telah sampai kepada aku ujian anda, maka aku meredai anda. Lantas Ali a.s  menangis pada masa itu juga.
       Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: Tahankan diri anda, apakah yang membuatkan anda menangis? Beliau a.s. berkata: Kenapa aku tidak menangis sedangkan Rasulullah s.a.w meredai aku? Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya dan Rasul-Nya meredai anda. Baginda s.a.w. bersabda lagi: Jika aku tidak takut sebahagian umat aku akan berkata sebagaimana telah berkata orang-orang Kristian tentang Isa bin Maryam, nescaya aku akan berkata kepada anda pada hari ini mengenai perkataan yang orang-orang Islam sama ada sedikit ataupun ramai, akan mengambil tanah di bawah dua tapak kaki anda kerana mendapatkan berkat.
       Kemudian  beliau a.s. meninggalkan penipuan, tipu helah dan kelicikan. Orang ramai berkumpul, lalu mereka berkata kepadanya: Tuliskan, wahai Amir al-Mukminin, kepada orang yang menyalahi anda tentang wilayahnya, kemudian pecatlah dia. Lantas beliau a.s. berkata: Penipuan, tipu helah dan kelicikan adalah di neraka.
       Kemudian beliau a.s. meninggalkan perbuatan mengkudungkan anggota badan musuh (al-Muthlah). Beliau a.s. berkata kepada anak lelakinya al-Hasan a.s: Wahai anak lelakiku, bunuhlah pembunuh aku, dan jauhilah dari mengkudungkan anggota badannya kerana Rasulullah s.a.w  membencinya sekalipun terhadap  anjing yang ganas.
       Kemudian cinta mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah. Rasulullah s.a.w  bersabda kepada Ali a.s: Apakah anda telah lakukan pada malam anda? Beliau a.s. berkata: Kenapa wahai Rasulullah s.a.w? Baginda s.a.w. bersabda: Telah diturunkan kepada anda empat ayat. Beliau a.s berkata: Dengan nama bapa aku, anda dan ibu aku, bahawa bersama aku empat dirham, aku telah bersedekah satu dirham pada waktu malam, satu dirham pada siang hari, satu dirham secara rahsia dan satu dirham secara terang-terangan. Baginda s.a.w bersabda: Sesungguhnya  Allah telah menurunkan kepada anda Surah al-Baqarah (2):274 “Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka.Tidak ada ketakutan kepada mereka dan mereka tidak (pula) bersedih”
       Kemudian baginda s.a.w bersabda kepadanya: Adakah anda telah melakukan sesuatu selain daripada ini? Sesungguhnya Allah telah menurunkan ke atas anda tujuh belas ayat; Surah al-Insan (76) :5-22 “ Sesungguhnya orang-orang yang membuat kebaikan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur” sehingga firman-Nya “ Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu,dan usahamu adalah disyukuri ” Dan firman-Nya “Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin anak yatim dan orang yang ditawan”
       Al-‘Alim berkata: Walaupun Ali tidak menyebut “kerana Allah” di dalam ayat di atas, tetapi di dalam ayat berikutnya perkataan “ kerana Allah” di sebut. “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap Allah, kami tidak menghendaki balasan daripada kamu dan tidak (pula) terima kasih” kerana Allah telah  mengetahui di hati Ali a.s  bahawa beliau a.s telah memberi makanan kerana Allah. Lantaran itu, Dia telah memberitahunya apa yang Dia mengetahui daripada hatinya tanpa memperkatakannya.
       Kemudian tentang hinanya habuan dunia yang didapatinya. Beliau a.s. mengumpul harta kemudian memasukinya dan berkata:           

                          Inilah jenayah ku dan pilihannya padanya
              Kerana setiap buah,tangannya ke mulut jua

        Beliau berkata: Aku adalah ketua mukminin, harta adalah ketua orang-orang yang zalim. Beliau a.s. tidak menunjukkan kelebihan dirinya (taraka al-Tafdhil), dan anak-anaknya ke atas seorang pun ahli Islam. Adik perempuannya bernama Ummu Hani’ bin Abu Talib datang kepadanya, lalu beliau a.s memberi kepadanya dua puluh dirham. Ummu Hani’  bertanya hamba perempuannya yang bukan Arab berkata: Berapakah Amir al-Mukminin a.s memberi kepada anda? Dia berakta: Dua puluh dirham. Maka Ummi Hani’ kembali ke rumah di dalam keadaan marah. Beliau a.s berkata kepadanya: Pulanglah anda, semoga dirahmati Allah, kami tidak dapati di dalam kitab Allah kelebihan Ismail ke atas Ishaq.
       Diutus kepadanya anak-anak perempuan Kaisar. Beliau a.s. berkata kepada mereka: Aku akan mengahwini kamu? Mereka berkata kepadanya: Kami tidak berhajat untuk berkahwin dengan anda, kerana tiada kufu bagi kami melainkan anak-anak lelaki anda jika anda mengahwinkan kami dengan mereka, maka kami reda.
       Beliau a.s tidak suka mengutamakan anak-anaknya  daripada orang lain. Diutus kepadanya dari Basrah hadiah dari kapal karam yang tidak diketahui nilainya, anak perempuannya Umm Kalthum berkata kepadanya: Wahai Amir al-Mukminin! Bolehkah aku memakainya? Ia akan berada di leher aku? Beliau a.s berkata: Wahai Abu Rafi‘, Masukkannya ke dalam Baitulmal.
       Setelah dilantik (sebagai khalifah), beliau a.s. berdiri memberi khutbah di Madinah: Wahai kaum muhajirin dan ansar! Wahai kaum Quraisy! Ketahuilah, demi Tuhan, aku tidak membezakan di kalangan kamu selama aku ada kaitan di Yathrib. Adakah kamu melihat aku menegah dengan diriku dan anak-anak aku dan memberi kepada kamu. Aku akan menyamakan di antara si hitam dan si merah? ‘Aqil bin Abu Talib berdiri dan berkata: Anda akan menjadikan aku dan si hitam di bandar Sudan itu sama? Beliau a.s berkata kepadanya: Duduklah anda, semoga dirahmati Allah, adakah orang lain akan bercakap? Tidak ada kelebihan anda ke atas mereka melainkan orang pertama memeluk Islam (sabiqah) atau takwa.
       Kemudian tentang pakaian (al-Libas) Ziad bin Siddad al-Harithi sahabat Rasulullah s.a.w. meminta tolong ke atas saudaranya Ubaidillah bin Siddad dan berkata: Wahai Amir al-Muminin! Saudaraku telah pergi beribadat. Dia enggan tinggal bersama aku di rumahku. Dia memakai pakaian yang paling murah. Ubaidillah berkata: Wahai Amir al-Mukminin, aku telah menghiaskan diri aku dengan hiasan anda dan aku telah memakai  pakaian anda. Amir al-Mukminin a.s berkata: Anda janganlah berbuat demikian, kerana imam muslimin apabila  mengendalikan urusan mereka, memakai pakaian yang paling murah yang pernah  dipakai oleh orang-orang  fakir mereka supaya orang fakir tidak memberontak dengan kefakirannya, lalu membunuhnya. Justeru itu, aku memberitahu anda bahawa anda pakailah pakaian kaum anda yang paling baik. Surah al-Dhuha (93):11“Dan terhadap nikmat Tuhanmu,maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya” Beramal dengan nikmat adalah lebih aku sukai dari bercakap mengenainya.
      Kemudian tentang pembahagian sama rata (al-Qasm) dan keadilan kepada rakyat. Beliau a.s. melantik Ammar bin Yasir dan Abu al-Haitham al-Taihan menjaga Baitulmal. Beliau a.s. menulis: Arab, Quraisy, Ansar  dan bukan Arab, malah setiap orang Islam yang terdiri daripada kabilah Arab atau bukan Arab adalah sama di dalam pembahagian. Sahal bin Hanif dan hambanya yang berkulit hitam datang kepada Ali a.s. dan bertanya: Berapakah anda akan memberi kepada hamba ini? Amir al-Mukminin a.s berkata kepadanya: Berapakah anda akan mengambilnya untuk anda?  Sahal berkata:  Tiga dinar, orang ramai telah mengambil tiga dinar.
       Beliau berkata: Mereka telah memberi kepada hambanya jumlah yang telah diambil olehnya iaitu sebanyak tiga dinar. Apabila orang ramai mengetahui bahawa tidak ada kelebihan sesama mereka melainkan dengan takwa kepada Allah, maka Talhah dan al-Zubair  mendatangi Ammar bin Yasir dan Abu al-Haitham bin al-Taihan. Lalu mereka berdua berkata: Wahai Abu Yaqzan, benarkan kami berjumpa dengan sahabat anda. Beliau berkata: Sahabat aku telah membenarkannya. Beliau a.s mengambil bakulnya dan peralatannya, lalu pergi bekerja di kebun kurma di Bi’r al-Malik untuk menanam pokok kurma. Ini sebahagian keadilannya terhadap rakyat dan pembahagiannya yang sama rata.
       Ibn Di’bin berkata: Kami bertanya: Apakah makanan rakyat yang paling rendah? Beliau berkata: Orang ramai bercakap-cakap bahawa makanannya adalah roti dan daging. beliau memakan gandum dan minyak zaitun. Beliau cepat menamatkan makanannya supaya tidak ditambah pada makanannya. Suatu ketika beliau a.s. mendengar kuali di rumahnya, lantas beliau a.s. bangun sambil berkata: Pada zimmah Ali bin Abu Talib kuali yang menggerodak. Orang memberitahunya tentang keadaan itu lalu  keluarganya menjadi takut. Mereka berkata: Wahai Amir  al-Mukminin! Sesungguhnya beliau adalah  isteri  anda telah  menyembelih unta  di kampungnya, lalu diambil sebahagian daripadanya untuknya. Keluarganya telah menghadiahkannya   kepadanya. Beliau a.s berkata: Makanlah dengan baik.
       Ada orang berkata: Amir al-Mukminin a.s tidak pernah mengadu kesakitannya melainkan ketika saat kematiannya. Beliau a.s. takut menerima  hadiah daripada rakyat kerana penerimaan hadiah oleh  pemerintah adalah suatu  pengkhianatan kepada kaum muslimin.
       Ada orang berkata: Apakah ketahanan (al-Saramah)? Dia menjawab: Beliau a.s telah pulang daripada peperangannya. Maka beliau a.s.  berkhemah di kebun kurma, orang ramai kembali ke rumah mereka dan meminta kebenarannya. Mereka berkata: Pedang-pedang kami telah menjadi tumpul dan mata lembing kami telah hilang kesannya, lantaran itu, izinlah kami pulang. Kami akan kembali lagi dengan semangat baru, tetapi beliau tetap di kemnya di kebun kurma dan berkata: Sesungguhnya panglima perang berjaga malam, dahaga air pada siangnya, tidak bersama-sama perempuan-perempuannya dan anak-anaknya, beliau bukanlah pulang ke rumah dan kembali kepadanya.
       Beliau bukanlah orang yang bermukim, kemudian tinggal di kemnya, apabila beliau melihat semuanya ini, beliau memasuki Kufah dan menaiki mimbar, lantas berkata: Kamu adalah singa yang garang ketika kelaparan dan serigala yang pantas, tetapi kamu bukanlah menentang musuh dengan kekuatan kamu. Wahai mereka yang mempunyai badan yang satu, tetapi nafsu yang berbeza, tiada kekuatan dakwah mereka bagi menyeru kamu, tiada rehat bagi hati mereka yang menentang kamu bersama mana-mana imam selepas aku. Di negeri manakah selepas ini kamu mengelak dari berperang?  Beliau a.s pada peperangannya yang terakhir amat berdukacita dan marah sehingga orang ramai menghinanya.
       Ibn Bi‘din berkata: Apakah itu penghafazan (al-Hifz)? Dia berkata: Orang Arab menamakannya al-‘Aql, apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah s.a.w kepadanya beliau a.s. menghafaznya. Beliau a.s. menyedari apa yang diturunkan kepada Nabi-Nya, tidak sesuatu yang pelik turun dari langit melainkan beliau a.s. bertanya kepada nabi tentang ayat itu sehingga turun ayat dalam Surah al-Haqah (69):12 “agar diperhatikan oleh telinga yang mahu mendengar” Beliau a.s. merupakan telinga yang mendengar. Pada suatu hari beliau a.s datang ke pintu Rasulullah s.a.w.  Para malaikat memberi salam kepada rasul. Beliau a.s. berdiri sehingga mereka selesai  memberi salam kepadanya. Kemudian beliau a.s. memasuki rumah Rasulullah s.a.w dan berkata  kepadanya: Wahai Rasulullah! Lebih empat ratus malaikat telah  memberi salam kepada anda, beliau s.a.w bersabda: Apakah yang membuatkan anda mengetahuinya? Ali a.s berkata: Aku telah  menghafaz bahasa-bahasa mereka (hafaztu lughaata-hum). Setiap  Malaikat telah memberi salam kepada rasul dengan  bahasa yang berbeza daripada yang lain.

       Al-Sayyid Ismail al-Humairi berkata:
         
             Beliau terus memasukkan dua tapak tangannya mendengar
  Seolah-olah beliau menghitungnya dari ahli kampung kami
  Membawa kepadanya barang berharga
  Bahtera India membawa nakhoda di kalangan kami

       Ibn Di’bin berkata: Ahli kampung kami adalah orang dari negeri Syam. Ahlinya adalah sebaik-baik kaum.
       Ibn Di’bin berkata: Aku  mendapati orang ramai memandang rendah mana-mana percakapan yang tidak dapat menyerupai percakapannya. Mereka berkata: Ali a.s berdiri dan bercakap dari gelincir matahari sehingga jatuh matahari. Mereka mendengarnya dan berkata: Demi Tuhan, aku tidak datang kepada kamu secara sukarela, tetapi aku telah mendatangi kamu kerana cintakan kamu….
       Kemudian tentang hikmat, dan pengeluaran kalimat dengan bijaksana. Mereka tidak pernah mendengarnya daripada orang lain seumpamanya. Beliau a.s berkata kepada seorang lelaki: Kamu dilarang, tetapi tidak berhenti, menyuruh manusia apa yang tidak memberi faedah, menuntut lebihan apa yang ada dan menghilangkan apa yang diberikan, kamu mencintai orang-orang yang soleh, tetapi tidak beramal dengan amalan mereka, kamu memarahi orang-orang yang jahat, tetapi kamu adalah seorang daripada mereka, menyegerakan perkara dunia yang binasa, meninggalkan perkara akhirat yang kekal, membenci kematian kerana dosa-dosanya dan tidak meninggalkan dosa-dosanya di dalam hidupnya.
       Kemudian orang lain berhajat kepadanya sedangkan beliau a.s. tidak berhajat kepada mereka. Beliau a.s. sentiasa mempunyai tempat di kalangan manusia seperti kedatangan Yahudi bertanyakan kepadanya secara degil, kemudian beliau a.s. memberitahu mereka apa yang ada di Taurat tentang mereka.  Ramai orang Yahudi memeluk Islam kerananya!. Adapun tidak berhajatnya beliau a.s. kepada orang ramai, kerana beliau a.s. tidak pernah berada di pintu seorang daripada mereka bertanyakan kepadanya walaupun satu kalimat dan beliau a.s. tidak mengambil faedah sekalipun satu huruf daripadanya.
       Kemudian mempertahankan orang yang dizalimi dan menolong orang di dalam kesusahan. Orang-orang Kufah mengatakan bahawa pada suatu hari Sa‘id bin al-Qais al-Hamdani melihatnya dalam keadaan cuaca panas terik di suatu kawasan. Lalu Sa‘id berkata: Wahai Amir al-Mukminin, di saat ini anda berada di sini? Beliau a.s berkata: Aku  keluar kerana ingin menolong orang yang dizalimi atau menolong orang di dalam kesusahan. Tiba-tiba seorang perempuan datang kepadanya dan berkata: Wahai Amir al-Mukminin! Suami aku telah menzalimi aku dengan menyerang aku. Dia bersumpah untuk memukul aku. Datanglah kepadanya bersama-sama aku. Beliau a.s menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatnya sambil berkata: Tidak, demi Tuhan, sehingga diambil daripada orang yang dizalimi akan haknya tanpa teragak-agak lagi. Di manakah rumah anda?
       Perempuan itu berkata: Di tempat itu dan itu. Beliau a.s. menuju bersama-samanya sehingga sampai di rumahnya. Perempuan itu berkata: Inilah rumah aku.  Beliau a.s memberi salam. Kemudian seorang pemuda keluar dengan  memakai kain yang berwarna-warni. Beliau a.s berkata: Bertakwalah anda kepada Allah. Sesungguhnya anda telah menakut-nakutkan isteri anda. Pemuda itu menjawab: Apakah kaitan anda di dalam perkara ini?  Demi Tuhan, aku akan   membakarnya dengan api kerana  kata-kata anda. Beliau a.s berkata: Aku  memerintahkan anda  perkara yang baik dan melarang anda perkara yang mungkar. Sekarang  anda menolak perkara yang baik, maka bertaubatlah anda. Jika tidak, aku akan membunuh anda. Orang ramai datang untuk bertanya Amir al-Mukminin a.s tentang apa yang berlaku. Kemudian pemuda itu menyesal di atas perbuatannya dan berkata: Wahai Amir al-Mukminin, maafkan kami, semoga Allah memaafkan anda.
       Demi Tuhan, aku akan menjadikan bumi tempat anda berpijak sebagai ingatan, lantas beliau menyuruh isterinya masuk ke dalam rumah. Beliau membaca “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisikan daripada orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia ” Segala puji bagi Allah yang telah membaiki aku dan isteri aku, Allah berfirman Surah al-Nisa’ (4):114 “Tidak ada kebaikan pada kebanyaakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisikan daripada orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.Dan barangsiapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”
       Kemudian tentang maruah, menjaga perut, kemaluan dan pembaikan harta. Adakah kamu melihat seorang yang memukul bukit dengan tukul. Kemudian keluar darinya longgokan emas seperti  tengkuk unta yang disembelih. Setiap kali ia keluar, beliau a.s. berkata: Beritahu berita gembira kepada pewaris. Kemudian beliau a.s. menjadikan ketulan itu sebagai sedekah sehingga Allah mewariskan bumi ini kepada siapa di atasnya bagi memalingkan neraka dari mukanya dan memalingkan mukanya dari neraka.
       Ibn Di’bin berkata: Beliau a.s telah membawa karung yang mengandungi tiga ratus ribu biji kurma. Ada orang bertanya beliau mengenainya, beliau telah menanam semua biji tersebut dan kesemuanya telah tumbuh.
       Kemudian beliau tidak menunjukkan kelemahan dan penyerahan kepada musuh (al-Wahn wa al-Istikanah). Beliau a.s. kembali dari peperangan Uhud dengan lapan puluh luka-luka. Beliau  memasukkan pembalut di satu tempat dan mengeluarkannya dari tempat yang lain. Maka Rasulullah s.a.w. datang melawatnya. Beliau a.s pada masa itu sepertilah seketul daging di atas hamparan. Apabila Rasulullah s.a.w melihatnya, baginda s.a.w terus menangis dan bersabda: Sesungguhnya seorang lelaki yang ditimpa begini kerana Allah, maka berhak bagi Allah melakukan sesuatu untuknya dan beliau juga melakukan sesuatu untuk Allah.
       Maka Ali a.s berkata kepadanya: Dengan nama bapa aku, anda dan ibu aku, segala puji bagi Allah yang tidak melihat aku lari daripada anda dan aku tidak melarikan diri aku.  Dengan nama bapa aku, anda dan ibu aku kenapakah aku telah dihalang untuk menjadi syahid? Baginda s.a.w. bersabda: Sesungguhnya ia akan berlaku kepada anda Insya’ Allah. Kemudian Rasulullah  s.a.w bersabda: Sesungguhnya Abu Sufyan menghantar perjanjian di antara kita dan kamu “singa merah”. Beliau a.s berkata: Dengan nama bapa aku, anda dan ibu aku, demi Allah, jika aku dibawa oleh beberapa orang lelaki berhadapan musuh, nescaya aku tidak akan lari daripada anda.
       Kemudian turun ayat di dalam Surah Ali Imran (3):146 “ Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar ” dan turun ayat sebelumnya  kepadanya a.s  Surah  Ali Imran  (3) : 145 “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya .Barangsiapa yang menghendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan kepadanya pahala akhirat.Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”
       Kemudian beliau a.s. tidak mengadu (al-Syikayah) tentang kesakitan lukanya. Dua orang perempuan telah mengadu kepada Rasulullah s.a.w mengenai  kesakitan lukanya dan berkata: Wahai Rasulullah s.a.w ! Kami khuatir tentang bahaya lukanya dan kesakitan yang dialaminya. Kesan lukanya ketika beliau a.s. mati adalah seribu luka dari kepala sehingga kepada kakinya.
       Kemudian tentang menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Beliau a.s berkhutbah: Wahai manusia! Perintahkan manusia supaya melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, kerana kedua-duanya tidak akan mendekatkan ajal dan tidak melewatkan rezeki.
       Mereka menyebutkan bahawa  beliau a.s mengambil wuduk bersama-sama orang ramai. Tiba-tiba seorang lelaki menghimpitkannya. Lalu beliau memukulnya dengan cemeti sambil berkata: Ini bukan  caranya anda melakukan  kepada aku. Jika orang yang lebih lemah daripada aku datang dan anda melakukan kepadanya perkara yang sama, maka anda bertanggung jawab. Pada suatu hari beliau a.s.  berteduh di sebuah  kedai daripada hujan. Lalu beliau a.s. diusir oleh tuan kedai tersebut yang tidak mengenalinya. Kemudian  beliau a.s. menjalankan hudud sekalipun ke atas dirinya dan anak-anaknya. Sementara orang ramai tidak menjalankannya ke atas orang-orang kenamaan. Adakah seseorang pernah mendengar bahawa seorang kenamaan telah dijalankan had ke atasnya oleh seseorang selain daripadanya? Di antaranya adalah ‘Ubaidillah bin ‘Umar bin al-Khattab, Qudamah bin Maz‘un dan al-Walid bin ‘Uqbah bin Abu Mu‘it telah meminum arak. Orang ramai menahan diri mereka dari menjalankan had ke atas mereka dan terus pulang ke rumah mereka. Tetapi beliau a.s memukul mereka dengan tangannya, kerana khuatir hukum hudud dibekukan.
       Beliau a.s. tidak menyembunyikan apa yang telah berlaku terhadap anak perempuannya Ummi Kalthum. Ketika seorang gabenor  menghadiahkan minyak wangi kepadanya. Beliau a.s menaiki mimbar dan berkata: Wahai manusia! Sesungguhnya Ummi Kalthum binti Ali telah mengkhianati kamu dengan minyak wangi. Demi Tuhan, jika beliau mencurinya, nescaya aku akan memotong tangannya sebagaimana aku memotong tangan perempuan-perempuan kamu.
       Kemudian tentang ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan tentang kelebihannya adalah tidak terkira banyaknya. Kemudian mereka bersepakat bahawa beliau a.s tidak pernah membantah Rasulullah s.a w sekalipun satu kalimah. Tidak pernah berganjak dari tempat yang diutusnya. Beliau a.s. memberi khidmat kepada Rasulullah s.a.w pada masa musafirnya, memenuhi bekas airnya, mengupas kulit gandum, mengawal di hadapannya dengan pedang sehingga baginda s.a.w  memerintahnya supaya duduk atau pulang.
       Beliau a.s. diutus beberapa kali untuk mendapat air dari Juhfah. Orang lain tidak membawa air pulang kerana kesukaran mendapatkannya. Kemudian beliau a.s. datang dan membawa air pulang dengan banyak sehingga dialu-alukan oleh para malaikat. Rasulullah s.a.w. memberitahunya tentang  perkara tersebut dan bersabda: Itulah Jibrail dengan seribu malaikat, Mikail dengan seribu malaikat, dan Israfil dengan seribu malaikat.
Sayyid Ismail al-Humairi berkata:

   Itulah dia orang yang telah diberi salam pada suatu malam
   Ke atasnya Mikail,dan Jibrail
   Mikail dengan seribu dan Jibrail dengan
   Seribu kemudian diikuti Israfil

       Orang ramai memasuki rumahnya satu hari sebelum kesyahidannya. Mereka memberi penyaksian sesungguhnya beliau a.s. telah melaksanakan tugasnya terhadap mereka dengan saksama. Tidak menerima rasuah di dalam penghakiman  mereka, tidak mengambil harta dari Baitulmal walaupun seberat  tali unta. Beliau a.s. tidak makan melainkan sekadar mencukupi dirinya. Mereka juga memberi penyaksian bahawa sesungguhnya mereka yang paling jauh kedudukannya adalah mereka yang paling hampir kepadanya[2].


[1] Namanya Abu al-Walid Isa bin Yazid bin Bakr ibn Di’bin, tinggal di Hijaz semasa pemerintahan  Musa al-Hadi al-‘Abasi.Al-Majlisi, Bihar al-Anwar,  ix,  450                

[2] Al-Majlisi,  Bihar al-Anwar,  ix,  450-454

No comments:

Post a Comment