Wednesday, July 6, 2011

Golongan Kanan Adalah Syi‘ah Ali A.S.
373. Al-Husain bin Muhammad, daripada Muhammad bin Ahmad al-Hindiyyu, daripada Mu‘awiyah Ibn Hakim, daripada bebrapa orang sahabatnya, daripada ‘Anbasah bin Bijad, daripada Abu Abdullah a.s mengenai firman Allah di dalam Surah al-Waqi‘ah (56) 91-2 “Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu kerana kamu dari golongan kanan”. Beliau a.s berkata: Rasulullah s.a.w bersabda kepada Ali a.s: Mereka adalah Syi‘ah anda, justeru anak-anak anda terselamat dari pembunuhan mereka.

(DIKUTIP DARI RAUDHAH MIN AL KAFI)

No comments:

Post a Comment