Monday, August 4, 2014

Ayatullah Burujurdi r.a sebagai Marja' terbesar di Iran dan sebagai salah satu guru fiqh Imam Khomeini r.a bermimpi di padang mahsyar

Suatu hari, Ayatullah Burujurdi r.a sebagai Marja' terbesar di Iran dan sebagai salah satu guru fiqh Imam Khomeini r.a bermimpi di padang mahsyar. Ketika beliau r.a ingin mengikuti barisan yg tampak mudah dan pertanyaannya sederhana (orang umum),salah satu petugas Allah a.s di sana menanyakan:

"Mahu ke mana kamu?"

Beliau r.a menjawab: "Mahu ke barisan itu"

Petugas a.s: "Waktu di dunia, kamu termasuk golongan apa?"

Beliau r.a menjawab: "Golongan ulama"

Petugas a.s: "Kalau begitu ke marilah dan tunjukkan apa yang pernah kamu lakukan"

Beliau r.a mendekati petugas tersebut lalu menyodorkan salah satu buku / kitab karangannya. Lalu, mulailah petugas a.s itu bertanya perbaris dari kitab yang ditulisnya itu. Bertanya maksudnya dan dalil-dalilnya dari setiap baris tulisannya tersebut. Begitu terasa berat dengan pelbagai pertanyaan itu sampai beliaupun r.a terbangun daripada tidurnya.

Sejak hari itu, beliau r.a tidak keluar rumah lagi dan hanya memohon ampunan dan ridhaNya selama tiga tahun sebelum akhirnya beliau r.a meninggalkan dunia fana ini.

Tuesday, June 11, 2013

Jawapan kepada Fatwa no.20 (vi) Khalifah diwasiatkan secara nas dan Fatwa no.20 (vii) Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui Nas.

KHUTBAH RASULULLAH S.A.W. DI GHADIR KHUM

Pengenalan

Khutbah atau Hadis Nabi (s.a.w.) di Ghadir Khum yang terletak sejauh tiga batu dari Juhfah berhampiran Rabigh selepas beliau kembali mengerjakan haji terakhir pada 18hb. Dhul-Hijjah tahun 10 Hijrah, telah diriwayatkan oleh para ulama Islam di setiap peringkat, kerana ia merupakan khutbah Nabi (s.`a.w.) terakhir yang memusatkan kepada konsep imamah (kepemimpinan) selepas beliau, di hadapan lebih seratus ribu para sahabat-nya .

Di hari itu Jibrail a.s memerintahkan Nabi(s.a.w.)supaya mengisytiharkan kepada para sahabatnya bahawa `Ali adalah imam atau khalifah selepas beliau. Pada mulanya beliau keberatan untuk mengisytiharkannya kerana khuatir kebanyakan para sahabatnya akan menentangnya.

Beliau sendiri menerangkan kedudukan umatnya pada masa itu sebagaimana beliau bersabda: Aku telah memohon maaf kepada Jibrail lantaran aku tidak menyampaikannya kepada kalian, kerana aku mengetahui betapa sedikitnya orang yang bertakwa , betapa ramainya orang yang munafik , bersandarkan Islam yang disifatkan oleh Allah A.W di dalam kitab-Nya "Mereka mengucap dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka" (Surah al-Fath 48: 11) . Malah mereka melontar kata-kata kesat terhadap Rasulullah (s.`a.w.) dan menyakiti hati beliau. Peristiwa tersebut masih segar di dalam ingatan Rasulullah (s.`a.w.).
Justeru itu beliau bersabda: "Jika aku mahu, aku akan menyebutkan nama-nama mereka atau menunjukkan mereka kepada kalian" Ini menunjukkan bahawa orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah (s.`a.w.) masih ada di hadapannya, tetapi beliau tidak mahu melakukannya kerana ia tidak diizinkan oleh Allah A.W. Di hari itu cuaca panas terik, sekiranya daging dicampak ke tanah nescaya ia akan masak. Nabi (s.`a.w.) memerintahkan mereka supaya menyusun batu seperti mimbar.

Kemudian diteduhi kain di atasnya. Manakala mereka berhimpun, beliau memberi khutbahnya yang paling bersejarah dengan menguatkan suaranya supaya dapat didengari oleh lebih seratus ribu kaum muslimin. Selepas memuji Allah A.W., beliau mengisytiharkan kepada umatnya ketika itu tentang kematiannya seraya bersabda: "Aku telah dipanggil dan hampir aku menyahutinya dan denyutan jantung hatiku kian memuncak di hadapan kalian". Kemudian beliau mengangkat tangan `Ali `a.s sehingga orang ramai melihat keputihan ketiak Rasulullah(s.`a.w.) sambil bersabda: "Wahai manusia! Tidakkah aku lebih aula daripada diri kalian?
Mereka menjawab: Ya! wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Wahai Tuhanku, siapa yang aku telah menjadi maulanya, maka ini `Ali maulanya. Wahai Tuhanku, cintailah orang yang mewalikannya dan musuhilah orang yang memusuhinya" .

Justeru itu, khutbah atau hadis Rasulullah (s.`a.w.) di Ghadir Khum dan lain-lain merupakan penjelasan kepada konsep imamah di dalam al-Qur’an itu sendiri. Di dalam al-Qur'an konsep imamah terbahagi kepada dua. Pertama, konsep imamah yang membawa manusia ke syurga di mana imamahnya (kepemimpinannya) adalah sejajar dengan al-Qur'an. Di antaranya telah diterangkan di dalam surah al-Anbiya' 21: 73 "Kami telah menjadikan mereka para imam (pemimpin-pemimpin) yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan solat,menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah".

Firman-Nya di dalam Surah al-Baqarah 2: 124 "Sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata:(Dan saya mohon jawatan imam itu) dari keturunanku.Dia berfirman: Janjiku (ini) tidak termasuk orang yang zalim".Justeru itu orang yang zalim tidak sah menjadi imam (pemimpin) menurut al-Qur'an, dan firman-Nya di dalam Surah Yunus 10: 35 "Maka apakah orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali apabila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Ini bererti para pemimpin selepas Rasulullah (s.`a.w.) mestilah terdiri dari mereka yang tidak melampaui perintah Allah dan Rasul-Nya, kerana mereka merupakan Uli l-Amr yang wajib ditaati oleh umat sebagaimana firman-Nya Surah al-Nisa' 4: 59 "Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Uli l-Amr di kalangan kamu". Kedua: Imamah yang menyeru manusia kepada neraka. Di antaranya sebagaimana diterangkan di dalam surah al-Qasas 28: 41"Dan Kami jadikan mereka para imam (pemimpin-pemimpin) yang menyeru(manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan dibantu".

Dan firman-Nya Surah al-Ahzab 33: 67 "Dan mereka berkata: Ya,Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar". Kedua-dua konsep imamah tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah(s.a.w.) di dalam khutbahnya di Ghadir Khum dan ditempat-tempat lain. Justeru itu beliau tidak mengabaikannya kerana kepemimpinan (imamah) adalah asas bagi kesempurnaan agama Islam.

Terjemahan Teks

Di sini akan dikemukakan teks khutbah atau hadis Ghadir Khum sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mansur Ahmad b. `Ali b. Abi Talib al-Tabarsi , ulama Mazhab Ja`fari abad keenam hijrah di mana sanadnya bersambung dengan Imam Muhammad al-Baqir b. Imam ‘Ali Zain al-`Abidin b. Imam Husain b. Imam `Ali b. Abi Talib `a.s.

Untuk membuktikan kesahihannya, penulis membuat rujukan kepada buku-buku karangan para ulama Ahli Sunnah seperti Sahih al-Bukhari, Sunan al-Nasa'i, Musnad Ibn Hanbal, Tarikh al-Tabari,Yanabi` al-Mawaddah, Kanz al-`Ummal, Tarikh al-Khulafa', al-Durral-Manthur, al-Isabah, Tarikh Baghdad, Kifayah al-Talib, Manaqibal-Khawarizmi, Tafsir al-Kabir, Ruh al-Ma`ani, Nur al-Absar, Usdal-Ghabah, al-Isti`ab dan lain-lain.

Justeru itu khutbah atau hadis al-Ghadir telah dicatat oleh para ulama Ahli Sunnah di dalam buku-buku mereka walaupun kadangkala terdapat sedikit perbezaan dari segi lafaz, tetapi ia memberi pengertian yang sama. Kebanyakan mereka mencatatnya secara terputus, panjang, pendek dan dimasukkan di dalam bab-bab yang berasingan sehingga ia dilihat sebagai tiada kaitan dengan khutbah al-Ghadir. Ini berkemungkinan kuasa politik semasa tidak membenarkan mereka berbuat demikian .

Lantaran itu, bahagian-bahagian hadis yang dipisahkan itu, kelihatan seolah-olah tiada kaitan dengan khutbah di Ghadir Khum tentang perlantikan `Ali a.s sebagai imam atau khalifah selepas Rasulullah(s.`a.w.) Walaubagaimanapun teks penuh khutbah al-Ghadir yang dikemukakan oleh al-`Allamah al-Tabarsi, akan memberi wawasan baru kepada pengkaji-pengkaji tanpa prejudis dan irihati.
Al-Tabarsi menulis:

Al-Sayyid Abu Ja`far Mahdi b. Abi Harb al-Husaini al-Mar`asyi r.a telah memberitahu kami dia berkata: al-Syaikh Abu `Ali al-Hasan b. al-Syaikh al-Sa`id Abi Ja`far Muhammad b. al-Hasan al-Tusi r.a, telah memberitahuku dia berkata: al-Syaikh al-Sa`id al-Walid Abu Ja`far q.r telah memberitahuku dia berkata: Jama`ah daripada Abi Muhammad Harun b. Musa al-Tala`kbari telah memberitahu kami, dia berkata: Abu `Ali Muhammad b. Hammam telah memberitahu kami, dan berkata: `Ali al-Suri telah memberitahu kami, dia berkata: Abu Muhammad al-`Alawi daripada anak lelaki al-Aftas di kalangan hamba Allah yang soleh telah memberitahu kami dia berkata: Muhammad b. Musa al-Hamdani telah memberitahu kami, dia berkata: Muhammad b. Khalid al-Tayalasi telah memberitahu kami, dia berkata: Saif b. `Umairah dan Soleh b. Uqbah telah memberitahu kami daripada Qais b. Sam`an daripada `Alqamah b. Muhammad al-Hadrami daripada Abu Ja`far b. Muhammad b. `Ali Zain al-`Abidin b. Husain b. `Ali b. Abi Talib daripada Rasulullah s.`a.w.
Beliau bersabda:"Segala puji bagi Allah, Yang Maha Tinggi dalam kesatuan-Nya, berdekatan dalam keesaan-Nya,mulia dalam pemerintahan-Nya, besar dalam kekuasaan-Nya, keilmuan-Nya yang menyeluruh sedangkan Dia "berada" di `Arasy-Nya. Menundukkan seluruh makhluk dengan kekuasaan dan hujah-Nya yang mulia sehingga Dia sentiasa dipuji, Dialah pencipta langit, penjadi sesuatu dengan rapi. Dialah Penguasa bumi dan langit, Maha Tinggi Maha suci Tuhan para malaikat dan ruh, Maha Pemurah kepada semua orang yang tidak mensyukuriNya, Maha Mengetahui di atas segala yang dijadikan-Nya. Memerhati setiap mata, tetapi mata (mata) tidak dapat melihat-Nya. Mulia, Pemaaf dan menyenangkan, rahmat-Nya meliputi setiap sesuatu, mengurniakan nikmat-Nya ke atas mereka. Tidak cepat membalas dendam dan tidak segera mengenakan azab ke atas mereka. Dia memahami segala rahsia, Dia mengetahui segala bisikan hati, tidak dapat diselindungi oleh perkara-perkara yang tersembunyi.


Tidak dikelirukan oleh perkara yang halus, mengetahui setiap sesuatu, memenangi setiap sesuatu, menguasai di atas segala-galanya. Tidak sesuatu pun menyerupai-Nya, Dia mencipta sesuatu ketika ia(sesuatu) tidak ada. Sentiasa melakukan keadilan, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Mulia lagi bijaksana, sekali-kali penglihatan tidak mencapai-Nya, sedangkan Dia mencapai penglihatan.

Dia bertimbang rasa dan bijaksana, tiada seorang pun dapat mengaitkan sifat-Nya secara "penentuan" dan tiada seorang pun mendapati bagaimanakah Dia secara rahsia atau terang-terangan melainkan mengikut apa yang telah ditunjuk oleh Dia ke atas diri-Nya. Aku naik saksi sesungguhnya Allah memenuhi masa dengan segala kekudusan-Nya, Dialah yang menutupi cahaya-Nya selama-lama, Dia melaksanakan urusan-Nya tanpa mesyuarat. Tanpa bersama-Nya sekutu di dalam sesuatu nilaian dan tidak ada kecacatan di dalam pentadbiran-Nya. Dia telah menggambarkan apa yang direkakan-Nya tanpa contoh, Dia telah mencipta apa yang diciptakan-Nya dengan mudah tanpa pertolongan orang lain dan bersih dari tipudaya

Dia menciptanya kemudian ia terus "jadi", Dialah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia yang rapi dan elok pembuatan-Nya. Keadilan-Nya adalah lebih mulia dan tidak pernah dizalimi di mana segala perkara kembali kepada-Nya. Aku naik saksi bahawa segalanya tunduk kepada kekuasaan-Nya serta mentaati-Nya kerana kehebatan-Nya memiliki segala milik. Dialah yang membuat cakerawala bergerak, Dialah yang menundukkan bulan dan matahari, semuanya berjalan menurut masa yang ditentukan. "Dialah yang menutupkan malam ke atas siang dan menutupkan siang ke atas malam" (Surah az-Zumar 39:5)"yang mengikutinya dengan cepat". (Surah al-A`raf 7:54) Penentang setiap penguasa yang degil dan pembinasa setiap syaitan yang menceroboh, tiada bersama-Nya lawan dan teman, satu (ahad) menjadi tempat tumpuan.
Tidak beranak dan diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun menyerupai-Nya, Tuhan yang satu dan Tuhan yang mulia, melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya. Dia mengetahui lantas menghitung sesuatu, mematikan dan menghidupkan, pemberi dan pencegah rezeki, "ketawa" dan "menangis", menghalang dan memberi. Bagi-Nya kekuasaan dan baginya kepujian, di tangan-Nya segala kebaikan, Dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang dan memasukkan siang ke dalam waktu malam.
Tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Mengetahui lagi pengampun, Dialah penerima doa, pengurnia segala pemberian dan penghitung segala jiwa. Tuhan syurga dan manusia, Dia tidak menghadapi sebarang kesulitan, tidak menolak laungan orang yang memohon pertolongan, tidak dimetrikan oleh keluhan orang yang berhajat. Pelindung bagi orang-orang yang soleh, pemberi taufiq kepada orang-orang yang bahagia.
Dialah maula kepada segala alam yang berhak dari setiap makhlukNya bersyukur dan memuji-Nya. Aku memuji-Nya di dalam kesenangan dan kesusahan, kesulitan dan kelapangan. Aku beriman dengan-Nya, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya. Aku mendengar suruhan-Nya, aku mematuhi dan bersegera menurut keridaan-Nya. Aku menyerahkan diriku kepada qada'-Nya kerana cintakan ketaatan-Nya dan takutkan balasan-Nya, kerana Dialah Allah yang tidak menjamin keselamatan jika dilakukan apa yang dibenci-Nya. Dan Dia pula tidak teragak-agak mengenakan balasan-Nya. Aku berikrar dengan diriku sendiri untuk beribadah kepada-Nya dan aku naik saksi tentang ketuhanan-Nya.Aku akan melaksanakan apa yang diwahyukan kepadaku dengan penuh waspada
Jika aku tidak melaksanakannya lantas aku akan binasa sehingga tiada seorangpun dapat mempertahankanku dari azab-Nya sekalipun besar ujian-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia. Kerana Dia telah memberitahuku sesungguhnya jika aku tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepadaku nescaya aku tidak menyampaikan risalahNya. Lantaran itu Dia memberi jaminan melindungiku dengan `ismah, Dia Allah adalah mencukupi (bagiku). Kemudian Dia menurunkan wahyu kepadaku .
Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Wahai Rasul ! sampailah apa yang telah diturunkan kepada kamu mengenai `Ali - [jawatan Khalifah adalah untuk `Ali bin Abi Talib].Dan jika kamu tidak menyampaikannya bererti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya, "Dan Allah menjaga kamu dari manusia". (Surah al-Maidah 5:67) Wahai manusia! Aku tidak mengabaikan tanggungjawabku di dalam menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadaku. Akulah orang yang menerangkan kepada kalian. Sebab turunnya ayat "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan, bererti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya" (Surah al-Maidah 5:67).
Sesungguhnya Jibra'il telah turun kepadaku sebanyak tiga kali memerintahkanku supaya menyampaikan perintah Tuhanku; supaya aku terus melaksanakannya. Aku pun mengisytiharkannya kepada semu peringkat; sama ada yang berkulit putih dan yang berkulit hitam bahawa sesungguhnya `Ali bin Abi Talib a.s adalah saudaraku, wasiku, khalifahku dan imam selepasku di mana kedudukannya di sisiku samalah kedudukan Harun di sisi Musa selain dari kenabian kerana tiada nabi selepasku . Beliaulah wali kalian di sisi Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah S.W.T. telah menurunkan ke atasku satu ayat mengenai wilayah `Ali "Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yangberiman yang mendirikan solat, menunaikan zakat dalam keadaan rukuk" (Surah al-Maidah 5:55).

`Ali bin Abi Talib telah mendirikan solat dan menunaikan zakat di dalam keadaan rukuk, kerana melakukan ibadat kepada Allah pada setiap masa . Aku telah memohon maaf kepada Jibra'il lantaran aku tidak menyampaikannya kepada kalian. Wahai manusia, kerana aku mengetahui betapa sedikitnya orang yang bertakwa, betapa ramainya orang yang munafik, pengkhianat dan tipudaya orang bersandarkan Islam yang disifatkan oleh Allah di dalam kitab-Nya "Mereka mengucap dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka"(Surah al-Fath 48:11).

Dan betapa banyak mereka telah menyakiti hatiku sehingga mereka menamakan aku uzunun (iaitu mendengar atau mempercayai apa saja yang diperkatakan kepadanya). Mereka menyangka aku sedemikian rupa kerana selalu "bergaul" dengan-Nya dan sehingga Allah menurunkannya di dalam al-Qur'an "Di antara mereka ada yang menyakiti Nabi dan menyatakan: Nabi mempercayai semua yang didengarnya. Katakanlah: Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin" (Surah al-Taubah 9: 61).

Jika aku mahu, aku akan menyebutkan nama-nama mereka atau menunjukkan mereka kepada kalian. Tetapi aku tidak mahu melakukannya, kerana Allah tidak merestuiku melainkan menyampaikan apa yang diturunkan kepadaku. Kemudian beliau (s.`a.w.) membaca "Wahai Rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu - tentang `Ali - dan jika kamu tidak melakukan bererti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Dan Allah menjaga kamu dari manusia"
(Surah al-Maidah 5: 67).

Ketahuilah wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah melantik `Ali untuk kalian sebagai wali, dan imam yang wajib ditaati ke atas Muhajirin, Ansar dan Tabi`in; sebagaimana wajib ditaati oleh penghuni padang pasir, bandar, Arab bukan Arab, merdeka, hamba kecil besar, berkulit putih dan hitam. Malah ke atas setiap orang yang mentauhidkan Allah S.W.T. Terkutuk bagi orang yang menentangnya.Dirahmati orang yang mengikutinya, mukmin orang yang membenarkannya. Allah mengampuninya dan orang yang mengambil ilmu daripadanya dan mentaatinya .

Wahai manusia! Ini merupakan tempat yang terakhir aku berdiri di hadapan kalian. Lantaran itu dengarlah, taatilah dan ikutilah perintah Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah `Azza wa Jalla adalah maula kalian dan Tuhan kalian kemudian selepas-Nya Muhammad (s.`a.w.) adalah wali kalian yang sedang berpidato di hadapan kalian. Kemudian selepasku `Ali adalah wali kalian dan imam kalian dengan perintah Tuhan kalian.

Kemudian imamah adalah pada zuriatku daripada anaknya sehingga di hari kalian berjumpa Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada suatu perkara pun yang halal melainkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan tidak ada suatu perkara pun yang haram melainkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Dialah yang menerangkan kepadaku halal dan haram di dalamkitab-Nya. Kemudian aku menerangkan halal dan haramnya kepada `Ali . Wahai manusia! Tidak ada suatu ilmu pun melainkan Allah telah menyampaikanya kepadaku. Dan setiap ilmu yang aku mengetahuinya, aku menyimpannya pada imam mubin (`Ali a.s) dan tidak ada suatu ilmu pun melainkan aku mengajarnya kepada `Ali. Dan beliaulah imam mubin.

Wahai manusia! Janganlah kalian menyimpang daripadanya, janganlah kalian lari daripadanya,janganlah kalian angkuh dengan menentang wilayahnya. Kerana beliaulah yang menunjuk kepada kebenaran dan beramal dengannya. Beliaulah yang menghilangkan kebatilan dan melarangnya. Janganlah kalian menghiraukan celaan orang yang mencela. Beliaulah orang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliaulah yang mengorbankan dirinya sendiri untuk Rasulnya. Beliaulah bersama Rasulullah. Dan tidak ada seorang pun menyembah Allah bersama Rasul-Nya di kalangan lelaki selain daripadanya .

Wahai manusia! Hormatilah beliau kerana Allah telah mengurniakan kelebihan kepadanya. Terimalah beliau kerana Allah telah melantiknya untuk kalian. Wahai manusia! Sesungguhnya beliau adalah imam daripada Allah. Allah sekali-kali tidak akan menerima taubat seorang yang mengingkari wilayahnya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengampuninya. Sudah pasti Allah akan melakukan hal demikian ini terhadap orang yang menyalahi perintah-Nya mengenainya. Dan Dia akan menyeksanya dengan seksaan pedih yang berpanjangan. Lantaran itu kalian berhati-hatilah supaya kalian tidak menyalahinya. Justeru itu kalian akan dibakar di neraka di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu disediakan kepada orang-orang yang ingkar .

Dengan kamilah Allah telah menurunkan rezeki dan mengekalkan makhluk (buat seketika). Terkutuk, terkutuk. Dimurkai, dimurkai Wahai manusia! Dengan akulah demi Allah, para nabi dan rasul yang terdahulu diberi khabar gembira. Aku adalah penamat para nabi dan Rasul. Akulah juga hujah ke atas semua makhluk di bumi dan di langit. Sesiapa yang mengsyakinya dia adalah kafir sebagaimana kafir jahiliyah. Dan sesiapa yang mengsyaki sabdaku ini, bererti dia mengsyaki kesemuanya. Orang yang mengsyakinya adalah neraka sebagai balasannya .

Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kelebihan ini ke atasku sebagai ihsan-Nya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji untuk-Nya daripadaku buat selama-lamanya.Wahai manusia! Hormatilah `Ali kerana beliau sebaik-baik manusia selepasku di kalangan lelaki dan perempuan. orang yang menolak sabdaku ini dan tidak mempersetujuinya. Sesungguh-nya Jibra'il telah memberitahuku mengenainya daripada Allah S.W.T. dan berkata: Sesiapa yang memusuhi `Ali dan tidak menjadikannya wali, maka laknat dan kemurkaan-Ku ke atasnya. Seseorang itu hendaklah memikirkan apa yang telah dikemukakan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah supaya beliau tidak menyalahi-Nya kerana dikhuatiri kaki akan tergelincir selepas ia tegak. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh kalian .

Wahai manusia! Sesungguhnya beliaulah janb-Allah yang disebutkan di dalam kitab-Nya "Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalan atas kelalaianku terhadap janb-Allah" (Surah al-Zumar 39:56). Wahai manusia! Pelajarilah al-Qur'an dan fahamilah ayat-ayatnya. Perhatikanlah ayat-ayat Muhkamahnya dan janganlah kalian mengikuti ayat-ayat Mutasyabihahnya. Demi Tuhan, tidak akan menerangkan kepada kalian tentang halangan-halangannya dan tidak akan menerangkan kepada kalian penafsiran-penafsirannya melainkan orang yang aku memegang tangannya sekarang.

Dan aku memberitahu kalian sesungguhnya sesiapa yang aku maulanya, maka ini `Ali adalah maulanya, iaitu `Ali bin Abi Talib A.S, saudaraku, wasiku. Dan wilayahnya adalah daripada Allah S.W.T. yang telah menurunkannya ke atasku .

Wahai manusia! Sesungguhnya `Ali dan orang yang baik daripada anak cucuku merupakan thiqal al-Asghar (harta paling kecil yang bernilai) dan al-Qur'an adalah thiqal al-Akbar (harta paling besar yang bernilai). Setiap orang menceritakan tentang sahabatnya dan bersatu dengannya.Kedua-duanya tidak akan berpisah sehingga dikembalikan Haud kepadaku. Mereka itulah pemegang amanah Allah pada makhluk dan para bijak pandai di bumi-Nya. Sesungguhnya aku telah menunaikannya.Sesungguhnya aku telah menyampaikannya dan aku memperdengarkannya kepada kalian. S.W.T. telah berfirman dan sabdaku itu adalah daripada Allah.

Sesungguhnya tidak ada Amiru l-Mukminin selain daripada saudaraku ini. Dan tidak seorang pun layak untuk melaksanakannya selepasku selain daripadanya. Kemudian beliau meletakkan tangannya ke bahu `Ali kemudian mengangkatnya . Wahai manusia! Ini adalah `Ali saudaraku, wasiku, penjaga ilmuku, khalifahku ke atas umatku dan di atas tafsir kitab Allah Azza Wa Jalla. Penyeru kepadanya dan beramal dengan apa yang diredaiNya, memerangi musuh-musuhNya, setia mentaatiNya dan pencegah dari menderhakaiNya.
Beliaulah khalifah Rasulullah, Amiru l-Mukminin, Imam petunjuk, penentang Nakithin (Ashab Jamal), Qasitin (Ashab al-Siffin) dan Mariqin (Ashab al-Nahrawan) . Aku berkata: Sabdaku tidak boleh ditukar ganti kerana ia adalah perintah Tuhanku. Aku berkata: Wahai Tuhanku! Hormatilah orang yang mewalikan`Ali.Musuhilah orang yang memusuhinyaLaknatilah orang yang mengingkarinya, murkailah orang yang mengingkari haknya.Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkaulah yang telah menurunkan ke atasku bahawa Imamah selepasku adalah untuk `Ali sebagai wali Engkau sebaik saja peneranganku mengenainya dan perlantikanku terhadapnya .

Dengan itu Engkau telah menyempurnakan untuk hamba-hamba-Mu agama mereka. Dan Engkau telah menyempurnakan ke atas mereka nikmat-Mu dan Engkau telah meredai bagi mereka Islam sebagai agama. Maka Engkau berfirman: "Barangsiapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi" (Surah Ali `Imran 3:85).
Wahai Tuhanku! Aku mempersaksikan Engkau dan cukuplah Engkau sebagai saksi sesungguhnya aku telah menyampaikannya. Wahai manusia! Sesungguhnya Allah A.W. telah menyempurnakan agama kalian dengan imamahnya(`Ali a.s).Siapa yang tidak berimamkannya dan orang yang menggantikan tempatnya yang terdiri daripada anak cucuku dari keturunannya sehingga hari kiamat, maka mereka itulah akan terbatal amalan-amalan mereka dan dalam nerakalah mereka kekal di dalamnya. Seksaan mereka tidak akan diringankan dan mereka pula tidak akan dilayani .

Wahai manusia! Ini ialah `Ali orang yang paling kuat di kalangan kalian yang membantuku, orang yang paling berhak di kalangan kalian denganku. Beliau adalah orang yang paling akrab di kalangan kalian kepadaku dan orang yang paling mulia di sisiku dan Allah A.W. Kami meredainya. Tidak terdapat ayat mengenai keredhaan melainkan ia turun pada `Ali. Allah tidak berfirman dengan "Wahai orang-orang yang beriman" melainkan Dia memulakan dengan `Ali. Tidak terdapat ayat pujian di dalam al-Qur'an melainkan padanya. Dan Dia tidak memberi penyaksian syurga tentang Hal Ata (Surah al-Insan 76:1) melainkan untuknya. Dia tidak menurunkannya selain daripadanya. Dan Dia tidak memuji dengannya (ayat) selain daripadanya (`Ali a.s) .

Wahai manusia! Beliau adalah pembantu agama Allah, penyokong Rasulullah. Beliau adalah seorang yang bertakwa, bersih dan petunjuk. Nabi kalian adalah sebaik-baik nabi dan wasi kalian adalah sebaik-baik wasi dan anak-anaknya sebaik-baik para wasi. Wahai manusia! Zuriat setiap nabi adalah dari salbinya, tetapi zuriatku dari salbi `Ali .
Wahai manusia! Sesungguhnya Iblis telah mengeluarkan Adam dari syurga disebabkan hasad dengkinya. Lantaran itu janganlah kalian melakukan hasad dengki terhadapnya (`Ali) nescaya amalan-amalan kalian akan terbatal.

Dan kaki-kaki kalian akan tergelincir. Sesungguhnya Adam diturunkan ke dunia disebabkan "satu kesalahan" sahaja sedangkan beliau adalah pilihan Allah A.W. Bagaimana dengan kalian, sedangkan di kalangan kalian adalah musuh-musuh Allah. Sesungguhnya orang yang celaka sahaja yang memarahi `Ali. Dan orang yang bertakwa sahaja yang mewalikan `Ali. Hanya orang mukmin sahaja yang beriman dengan `Ali. Dan pada `Alilah diturunkan Surah wa l-Asr .

Wahai manusia! Sesungguhnya aku memohon kepada Allah menjadi saksi bahawa aku telah menyampaikan risalahku kepada kalian.Rasul hanya menyampaikan risalah-Nya yang terang.Wahai manusia! Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sepenuhnya. Dan janganlah kalian mati melainkan kalian muslimun. Wahai manusia! Berimanlah kalian dengan Allah, Rasul-Nya dan al-Nur (cahaya) yang diturunkan bersamanya sebelum kebenaran dipadamkan. Justeru itu kita menolaknya ke belakang.

Wahai manusia! al-Nur (cahaya) daripada Allah A.W., adalah padaku kemudian pada `Ali kemudian pada keturunannya sehinggalah datangnya al-Qa'im al-Mahdi yang akan menuntut hak Allah dan hak kami (Ahl al-Bait A.S) kerana Allah A.W. telah menjadikan kami hujah ke atas orang-orang yang cuai, ingkar, penentang, pengkhianat, pelaku dosa dan orang yang zalim dari sekalian alam .

Wahai manusia! Aku memberi peringatan kepada kalian, sesungguhnya aku adalah Rasulullah sebagaimana telah berlalu para rasul sebelumku. Sekiranya aku mati atau dibunuh "kamu kembali ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur" (Surah Ali `Imran 3:144). Sesungguhnya`Alilah yang disifatkan dengan kesabaran dan kesyukuran kemudian selepasnya cucu cicitku dan zuriatnya. Wahai manusia! Janganlah kalian berangan-angan untuk menentang Allah dengan "Islam" kalian, maka Dia akan memarahi kalian dan mengenakan kalian dengan azab di sisi-Nya. Sesungguhnya Dia sedang menunggu kalian.

Wahai manusia! Akan berlaku selepasku para imam yang akan menyeru manusia ke neraka dan di hari kiamat mereka tidak akan dibantu . Wahai manusia! Sesungguhnya Allah dan aku bersih daripada mereka. Wahai manusia! Sesungguhnya pembantu-pembantu mereka, pengikut-pengikut mereka dan penyokong-penyokong mereka akan berada di neraka yang paling terkebawah. Dan ia adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabbur.Sesungguhnya "mereka" adalah "pemilik-pemilik" mashaf. Lantaran itu hendaklah kalian melihat pada mashaf tersebut. Beliau bersabda: Urusan mashaf hanya diambil berat oleh golongan yang sedikit sahaja. Wahai manusia! Sesungguhnya aku tinggalkannya (Sahifah) sebagai imamah dan wirathah pada keturunanku sehingga hari Kiamat.

Sesungguhnya aku telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Engkau untuk disampaikannya sebagai hujah di atas setiap yang hadir, ghaib dan ke atas setiap orang yang menyaksikannya atau tidak, sama ada telah dilahirkan ataupun tidak. Justeru itu hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir, dan bapa kepada anaknya sehingga hari kiamat kerana mereka (selain daripada Ahl al-Bait A.S) akan menjadikannya(imamah) sebagai hak milik dan barang rampasan. Sesungguhnya Allah melaknati perampas-perampasnya."Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu wahai manusia dan jin. Maka kepada kamu dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya)". (Surah ar-Rahman 55: 31, 35)

Wahai manusia! Sesungguhnya Allah A.W. tidak akan meninggalkan kalian sebelumnya sehingga keburukan dan kebaikan dapat dibezakan. Dan Allah tidak mahu memberitahu kalian perkara-perkara yang ghaib. Wahai manusia! Sesungguhnya tidak ada satu bandarpun melainkan Allahlah yang membinasakannya disebabkan pembohongan penduduknya. Demikianlah Dia membinasakan bandar-bandar yang zalim. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah S.W.T. di dalam kitab-Nya. Ini adalah `Ali imam kalian dan wali kalian. Beliau di antara janji-janji Allah dan Allah membenarkan apa yang dijanjikannya .

Wahai manusia! Sesungguhnya telah sesat sebelum kalian kebanyakan orang-orang yang terdahulu. Demi Allah, Dia telah membinasakan orang-orang yang terdahulu dan Dialah yang akan
membinasakan orang-orang yang terkemudian. Allah berfirman: "Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu Kami iringi (azab kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang dating kemudian. Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan" (Surah al-Mursalat 77: 16-19).
Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku dan melarang aku. Sesungguhnya aku telah memerintahkan `Ali dan melarangnya. Ilmu suruhan dan larangan adalah daripada Allah A.W. Justeru itu dengarlah kalian kepada larangannya, nescaya kalian terselamat. Taatlah kalian kepadanya nescaya kalian mendapat petunjuk. Berhentilah kerana larangannya, nescaya kalian akan mendapat petunjuk. Ikutilah kehendaknya dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kalian selain dari jalannya . Wahai manusia! Akulah Sirat al-Mustaqim di mana Dia memerintahkan kalian mengikutinya. Kemudian `Ali selepasku kemudian anak cucuku dari salbinya, para imam yang menjadi petunjuk kepada kebenaran dan dengannyalah mereka memperjuangkan kebenaran .
Kemudian Rasulullah s.`a.w. membaca : al-Hamdu li Llahi Rabbi l-`Alamin sehingga ke akhirnya. Dan beliau bersabda: Kepada akulah turunnya Surah al-Fatihah dan juga kepada mereka secara umum dan khusus. Mereka itulah para wali Allah, mereka tidak takut dan mereka pula tidak berdukcita.Sesungguhnya parti Allah sahajalah yang mendapat kemenangan. Sesungguhnya musuh-musuh`Ali adalah terdiri daripada orang-orang yang melakukan perpecahan, nifak, penentang-penentang, saudara-saudara syaitan yang berkongsi penentangan dan tipu daya. Sesungguhnya para wali mereka ialah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, firman-Nya: "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya" (Surah al-Mujadalah 58: 22).

Sesungguhnya para wali mereka ialah orang-orang yang telah disifatkan oleh Allah A.W. di dalam kitab-Nya. Firman-Nya: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk" (Surah al-An`am 6:82). Sesungguhnya para wali mereka ialah orang-orang yang telah disifatkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Firman-Nya: "Orang-orang yang akan memasuki syurga dengan aman" disambut oleh para malaikat dengan aman.Berbahagialah kamu, maka masuklah syurga selama-lamanya . Sesungguhnya para wali mereka ialah orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah A.W., firman-Nya "Mereka memasuki syurga tanpa hisab" .
Sesungguhnya musuh-musuh mereka ialah orang-orang yang akan dibakar di neraka sa`ir . Sesungguhnya musuh-musuh mereka ialah orang-orang yang mendengar tepikan neraka jahanam dan nyalanya .

Sesungguhnya musuh-musuh mereka ialah orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah A.W. FirmanNya "Setiap umat masuk (neraka) dia mengutuk kawannya". (Surah al-A`raf 7: 38). Sesungguhnya musuh-musuh mereka ialah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah di dalam kitab-Nya.

Firman-Nya "Setiap kali dilemparkan ke dalamnya satu kumpulan, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka: Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab: Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menyuruh sesuatupun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar" (Surah al-Mulk 67: 8-9). Sesungguhnya para wali mereka ialah "Orang-orang yang takut akan Tuhan mereka dengan perkara yang ghaib bagi mereka keampunan dan pahala yang besar" (Surah al-Mulk 67: 12). Wahai manusia! Dua perkara di antara neraka dan syurga. Musuh kita ialah orang yang telah dicela dan dilaknat oleh Allah. Wali kita ialah orang yang telah dipuji dan dikasihi oleh Allah.

Wahai manusia! Sesungguhnya aku memberi peringatan dan `Ali memberi petunjuk (Hadi) . Wahai manusia! Sesungguhnya aku adalah nabi dan `Ali adalah wasiku. Sesungguhnya penamat para imam ialah al-Mahdi, dan beliau dari kalangan kami .

Sesungguhnya beliaulah orang yang mempertahankan agama. Sesungguhnya beliaulah penuntut bela daripada orang-orang yang zalim. Sesungguhnya beliaulah pembuka benteng-benteng dan perosak-nya .
Sesungguhnya beliaulah orang yang memerangi setiap kabilah yang syirik. Sesungguhnya beliaulah orang yang dapat mengesan setiap penentang para wali Allah. Sesungguhnya beliaulah pembantu agama Allah. Sesungguhnya beliaulah pencedok di lautan yang dalam. Sesungguhnya beliau mengetahui setiap orang yang mempunyai kelebihan dan setiap orang yang jahil. Sesungguhnya beliau adalah sebaik-baik pilihan Tuhan. Sesungguhnya beliaulah pewaris setiap ilmu secara menyeluruh.

Sesungguhnya beliaulah diberitahu tentang Tuhannya dan diberi peringatan tentang imannya . Sesungguhnya beliau adalah seorang yang bijak dan tegas. Sesungguhnya setiap sesuatu diserahkan kepadanya. Sesungguhnya beliau telah diberi khabar gembira kepada orang-orang yang terdahulu. Sesungguhnya beliaulah hujah dan tidak ada hujah selepasnya. Tidak ada kebenaran melainkan bersamanya. Tidak ada nur (cahaya) melainkan di sisinya. Tidak ada orang yang dapat mengalahkannya dan tidak akan dibantu orang yang menentangnya. Sesungguhnya beliaulah wali Allah di bumiNya, hukum-Nya pada makhluk-Nya dan orang kepercayaanNya di dalam semua keadaan. Wahai manusia! Sesungguhnya aku telah menerangkannya kepada kalian dan memahamkan kalian. Ini `Ali akan memahamkan kalian selepasku .

Sesungguhnya manakala selesai ucapanku, aku menyeru kalian supaya melakukan bai`ah kepadaku sebagai tanda memberi bai`ah kepada`Ali dan memberi pengakuan kepadanya, kemudian memberi bai`ah kepadanya selepasku. Sesungguhnya aku telah membai`ah kepada Allah, dan`Ali telah memberi bai`ah kepadaku. Aku memerintahkan kalian supaya melakukan bai`ah kepadanya daripada Allah A.W. Firman-Nya "Barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa diri sendiri" (Surah al-Fath 48:10).Wahai manusia! Sesungguhnya Haji, Safa, Marwah dan `Umrah adalah di antara syi`ar-syi`ar Allah. "Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya" (Surah al-Baqarah 2: 158). Wahai manusia! Tunaikan haji di Baitullah ketika mampu dan janganlah kalian meninggalkannya melainkan tanpa kemampuan.
Wahai manusia! Setiap mukmin yang berdiri di Mauqif dosanya yang lalu akan diampuni Tuhan. Dan apabila selesai hajinya, amalan (baru)nya dimulakan. Wahai manusia! Orang-orang yang menunaikan haji bersifat tolong menolong. Dan perbelanjaan mereka akan digantikan kerana Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Wahai manusia! tunailah haji dengan sempurna dan memahami (hikmah)nya. Dan janganlah kalian pulang melainkan dengan taubat dan meninggalkan segala dosa.Wahai manusia! Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat sebagaimana Allah menyuruh kalian melakukannya.
Jika masa berpanjangan, kalian mengabaikannya atau melupai-nya maka `Ali adalah wali kalian dan orang yang dapat menjelaskannya kepada kalian kerana Allah telah melantiknya selepasku Dan sesiapa yang Allah A.W. memilihnya untuk menggantikan tempatku, akan memberitahu kalian persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh kalian dan beliau akan menerangkan kepada kalian apa yang kalian tidak mengetahuinya .

Sesungguhnya halal dan haram adalah tidak terkira banyaknya. Akulah yang menyuruh melakukan perkara-perkara yang halal dan akulah yang melarang melakukan perkara-perkara yang haram. Di satu peringkat aku diperintahkan supaya mengambil bai`ah daripada kalian.Dan bai`ah kalian adalah dengan menerima apa yang aku bawa dari sisi Allah A.W. mengenai kepemimpinan `Ali Amiru l-Mukminin dan para imam selepasnya, di mana mereka adalah daripadaku dan daripadanya. Dan di kalangan mereka itulah Imam Mahdi yang akan memenuhi dunia ini dengan kebenaran sehinggalah hari Kiamat .
Wahai manusia! Setiap yang halal aku telah menerangkannya kepada kalian. Begitu juga setiap yang haram aku telah melarang kalian dari melakukannya. Aku tidak akan bertolak ansur mengenainya dan aku tidak akan menukarkannya. Lantaran itu kalian hendaklah sentiasa mengingatinya, menjaganya, memberi nasihat dengannya. Jangan sekali-kali menukarkannya atau mengubahnya pula. Sesungguhnya aku ingin perbaharui kata-kataku: Dirilah solat, tunailah zakat,suruhlah mengerjakan kebaikan dan tegahlah kemungkaran.Sesungguhnya punca "menyuruh" kepada kebaikan dan melarang kemungkaran ialah berakhir kepada kata-kataku dan kalian sampaikanlah kata-kataku ini kepada orang yang tidak hadir dan suruhlah dia menerimanya dan menegahnya dari menyalahinya. Kerana ia adalah perintah daripada Allah A.W dan daripadaku.

Tidak ada amr ma`ruf dan nahyi munkar melainkan bersama imam yang maksum. Wahai manusia! Al-Qur'an telah memperkenalkan kalian bahawa para imam selepas `Ali ialah anak-anaknya. Dan aku telah memperkenalkan kalian bahawa dia (`Ali) adalah daripadaku dan aku adalah daripadanya sehingga Allah berfirman di dalam kitabnya .

"Dan dia menjadikan kalimat Tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya" (Surah az-Zukhruf 43: 28) Dan aku berkata: Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kalian berpegang kepada kedua-duanya .

Wahai manusia! Bertakwalah, bertakwalah! Berwaspadalah tentang Kiamat, sebagaimana firman Allah A.W. "Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar" (Surah al-Hajj 22: 1). Ingatlah mati, hisab, mizan, dan perhitungan di hadapan Allah Tuhan sekalian alam, pahala dan seksa. Sesiapa yang melakukan kebaikan akan diberi pahala dan sesiapa yang melakukan kejahatan, tidak ada bahagian syurga baginya.

Wahai manusia! Sesungguhnya kalian yang ramai ini hendaklah memberi bai`ah kepadaku dengan tapak tangan yang satu. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku supaya mengambil pengakuan daripada kalian tentang perlantikan `Ali sebagai imam atau pemimpin mukminin. Dan para imam yang datang selepasnya adalah daripadaku dan daripadanya sebagaimana aku telah memberitahu kalian. Sesungguhnya zuriatku adalah dari salbinya.Justeru itu katakanlah: Kami mendengar, mentaati, meridai, mematuhi apa yang telah disampaikan oleh anda daripada Tuhan kami dan Tuhan anda tentang Ali dan para imam selepasnya adalah dari salbinya. Kami memberi bai`ah kepada anda mengenai imamah `Ali dengan hati kami, diri kami, lidah kami dan tangan kami.

Di atas pengakuan inilah kami hidup, kami mati kami dibangkitkan kembali. Kami tidak akan mengubah dan menukarnya. Kami tidak melakukan syak wasangka, kami tidak akan memungkiri janji, kami mentaati Allah, mentaati anda dan `Ali Amiru l-Mukminin dan para imam yang terdiri dari anak cucunya yang anda telah menyebutkannya daripada zuriat anda dari salbinya. Selepasnya Hassan dan Husain di mana kedua-duanya aku telah memberitahu kalian tentang kedudukan kedua-duanya di sisiku dan kedudukan kedua-duanya di sisi Allah A.W .

Sesungguhnya aku telah melaksanakannya kepada kalian. Sesungguhnya kedua-duanya adalah imam selepas bapa mereka berdua `Ali. Dan aku adalah bapa kedua-dua mereka sebelumnya. Katakanlah: Kami mentaati Allah tentang perkara tersebut (imamah), kami mentaati anda, `Ali, Hasan, Husain dan para imam yang disebutkan oleh anda dengan perjanjian yang kukuh dan ikhlas untuk Amiru l-Mukminin dari hati kami, jiwa kami, dan lidah kami, dengan "berjabat tangan" kami dengan orang yang melakukan kepada kedua-duanya (Nabi dan `Ali A.S) dengan tangannya dan mengakui kedua-duanya dengan lidahnya. Kami tidak akan mengubah pendirian kami selama-lamanya,Allah menjadi saksi terhadap kami. Dan cukuplah Allah menjadi saksi dan anda (Nabi s.`a.w.) juga menjadi saksi kepada kami. Malah setiap orang yang taat secara zahir dan batin, yang terdiri dari para Malaikat, bala tentera-Nya, hamba-hamba-Nya. Dan Allah yang Maha Besar menjadi saksi .

Wahai manusia!Apa pendapat kalian sesungguhnya Allah mengetahui setiap suara yang tersembunyi.Maka sesiapa yang memilih petunjuk adalah untuk dirinya. Dan siapa yang sesat, sesungguh-nya dia memilih kesesatan itu. Dan siapa yang memberi bai`ah kepada Allah, "tangan" Allah (kekuasaan Allah) di atas tangan-tangan mereka. Wahai manusia! Bertakwalah kalian kepada Allah dan berilah bai`ah kepada `Ali Amir al-Mukminin, Hasan, Husain dan para imam yang lain.

Mereka merupakan kalimat yang baik selama-lamanya. Allah akan membinasakan orang yang mungkir janji dan akan memberi rahmat kepada orang yang menepati janji."Barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa diri sendiri" (Surah al-Fath 48: 10). Wahai manusia!Katakanlah sebagaimana aku telah katakan kepada kalian dan ucaplah salam bahagia kepada `Ali bagi memimpin kaum mukminin. Katalah "Kami mendengar, kami taat, keampunan kamu wahai Tuhan dipinta dan kepada kamulah tempat kembali" (Surah al-Baqarah 2: 285). Dan katakanlah "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kamipetunjuk" (Surah al-A`raf 7: 43).

Wahai manusia! Sesungguhnya kelebihan `Ali b. Abi Talib A.S adalah di sisi Allah A.W. Sesungguhnya Dia telah menurunkan kelebihannya di dalam al-Qur'an tidak terhitung banyaknya di satu peringkat. Lantaran itu siapa di kalangan kalian yang mengetahuinya, hendaklah mereka membenarkannya. Wahai manusia! Siapa yang mentaati Allah, Rasul-Nya, `Ali dan para imam yang aku telah menyebutkan nama-nama mereka kesemuanya, maka ia akan mendapat kejayaan yang besar . Wahai manusia! Orang yang terdahulu memberi bai`ah kepada-nya, mematuhinya, menerimanya sebagai pemimpin mukminin, maka merekalah orang yang mendapat kejayaan di syurga.Wahai manusia! Katakanlah bahawa Allah tidak akan meredai kata-kata penentangan kalian. Sekiranya kalian mengingkari malah jika seluruh penghuni bumi ini mengingkarinya,tidak akan sekali-kali memberi sebarang kemudaratan kepada Allah S.W.T.

Seterusnya al-Tabarsi menulis: Lalu orang ramai menyeru Rasulullah (s.`a.w.) sambil berkata: Kami mendengar dan kami mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dengan hati kami, lidah kami dan tangan kami. Mereka datang berpusu-pusu kepada Rasulullah (s.`a.w.) dan `Ali a.s. Lalu mereka berjabat tangan dengan Rasulullah (s.`a.w.) dan `Ali a.s. Orang pertama berjabat tangan dengan Rasulullah (s.`a.w.) ialah Abu Bakr, kedua `Umar, ketiga `Uthman, keempat Talhah, kelima Zubair, orang-orang Muhajirin, Ansar dan orang ramai menurut martabat mereka sehingga solat Maghrib dan Isyak dilakukan secara jamak dan berjamaah. Mereka meneruskan bai`ah dan berjabat tangan sebanyak tiga kali. Rasulullah (s.`a.w.) bersabda, setiap kali mereka melakukan bai`ah kepadanya;Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kelebihan kepada kami di atas sekalian alam .

Ulasan
Konsep Imamah (kepemimpinan) yang ditekankan oleh Rasulullah (s.`a.w.) di dalam khutbah Ghadir Khum adalah melalui nas Allah S.W.T. dan bukan melalui perlantikan atau pemilihan , ia memusatkan kepada dua belas imam yang didahului oleh Amir al-Mukminin `Ali bin Abi Talib dan sebelas anak cucunya di mana mereka adalah dari keturunan Rasulullah (s.`a.w.) sendiri melalui Fatimah a.s. Lantaran itu beliau (s.`a.w.) bersabda "Zuriat setiap nabi adalah dari salbinya, tetapi zuriatku dari salbi `Ali" . Lantaran itu beliau bersabda "Sesungguhnya Allah telah melantik `Ali untuk kalian sebagai wali, imam yang wajib ditaati" . Kemudian beliau bersabda "Akulah Sirat al-Mustaqim di mana Dia memerintahkan kalian mengikutinya. Kemudian`Ali selepasku. Kemudian anak cucuku dari salbinya,para imam yang menjadi petunjuk kepada kebenaran .
Sebenarnya konsep dua belas imam selepas kewafatan Rasulullah (s.`a.w.) telah diriwayatkan tidak terkira banyaknya oleh para ulama Ahli al-Sunnah di dalam buku-buku mereka di samping para ulama Syi`ah.Umpamanya al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam Sahihnya dengan perkataan "dua belas amir".
Al-Bukhari meriwayatkannya daripada Jabir b. Samurah bahawaNabi (s.`a.w.) bersabda "selepasku dua belas amir". Muslim di dalam Sahih misalnya meriwayatkannya daripada Jabir b. Samurah sehingga dia berkata: Aku bersama bapaku berjumpa Nabi (s.`a.w.). Aku dengar Nabi (s.`a.w.) bersabda: "Urusan ini tidak akan selesai hingga berlaku kepada mereka dua belas khalifah" . Al-Turmudhi di dalam Sunannya meriwayatkannya dengan lafaz amir bukan khalifah. Ahmad b. Hanbal di dalam Musnadnya meriwayatkannya daripada Sya`bi daripada Masruq berkata: Kami berada di sisi `Abd Allah b. Mas`ud yang sedang memperdengarkan bacaan al-Qur'an kepada kami. Tiba-tiba seorang lelaki bertanya kepadanya: Wahai Abu `Abd Rahman! Adakah anda telah bertanya Rasulullah(s.`a.w.) berapakah umat ini memiliki khalifah? `Abd Allah b.Mas`ud menjawab: Tiada seorangpun bertanya kepadaku mengenainya semenjak aku datang ke Iraq sebelum anda. Kemudian dia berkata: Ya!

Sesungguhnya kami telah bertanya kepada Rasulullah (s.`a.w.) mengenainya. Maka beliau (s.`a.w.) bersabda: "Dua belas (Khalifah) seperti bilangan naqib Bani Isra'il". Al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz al-`Ummal meriwayatkan bahawa Nabi (s.`a.w.) bersabda: "Selepasku akan diikuti oleh dua belas khalifah". Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah meriwayatkan bahawa Jabir b. `Abdullah berkata: Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: "Wahai Jabir! Sesungguhnya para wasiku dan para imam selepasku pertamanya `Ali kemudian Hasan kemudian Husain kemudian al-Baqir. Anda akan menemuinya wahai Jabir sekiranya anda mendapatinya, maka sampailah salamku kepadanya. Kemudian Ja`far b. Muhammad, kemudian Musa b. Ja`far, kemudian `Ali b. Musa, kemudian Muhammad b. `Ali, kemudian `Ali b. Muhammad, kemudian Hasan b. `Ali. Kemudian al-Qa'im namanya sama dengan namaku dan kunyahnya adalah kunyahku, anak Hasan b. `Ali. Dengan beliaulah Allah akan "membuka" seluruh pelusuk bumi di Timur dan di Barat, dialah yang ghaib dari penglihatan. Tidak akan percaya kepada imamahnya melainkan orang yang diuji hatinya oleh Allah SWT".

Jabir berkata: Wahai Rasulullah! Adakah orang ramai boleh mengambil faedah darinya ketika ghaibnya? Beliau menjawab: "Ya! Demi yang mengutuskan aku dengan kenabian sesungguhnya mereka mengambil cahaya daripada wilayahnya ketika ghaibnya, seperti orang ramai mengambil faedah dari matahari sekalipun ianya ditutupi awan". Ini adalah di antara rahsia-rahsia ilmu Allah yang tersembunyi. Justeru itu rahsiakanlah mengenainya melainkan kepada orang yang ahli.

Demikianlah dikemukakan secara ringkas konsep imam dua belas menurut riwayat para ulama Ahli Sunnah di dalam buku-bukumereka di mana ia adalah sejajar dengan khutbah Ghadir Khum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa `Ali a.s sendiri telah mengemukakan khutbah atau hadis Ghadir Khum sebagai hujah kekhilafahan beliau selepas Rasulullah (s.`a.w.). Al-Khawarizmi di dalamManaqibnya meriwayatkan bahawa Amir al-Mukminin `Ali telah menuntut jawatan khalifah dengan mengemukakan beberapa soalan munasyadah kepada Ahli Syura pada tahun 23 H.

Beliau bertanya: Aku menyeru kalian dengan nama Allah, adakah di kalangan kalian di mana Rasulullah (s.`a.w.) bersabda kepada-nya: Siapa yang menjadikan aku maulanya, maka`Ali adalah maulanya Wahai Tuhan, hormatilah orang yang mewalikannya, tentangilah orang yang bermusuhan dengannya. Tolonglah orang yang menolong-nya.Orang yang hadir hendaklah menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir selain daripadaku? Mereka menjawab: Tidak ada orang lain selain daripada anda.

Sulaim b. Qais al-Hilali seorang tabi` meriwayatkan bahawa beliau melihat Amir al-Mukminin `Ali a.s di Masjid Madinah di zaman pemerintahan Khalifah `Uthman b. `Affan dan dua ratus lebih para sahabat sedang bercakap-cakap dan bermuzakarah tentang ilmu dan kezuhudan.Mereka menyebut kelebihan Quraisy tentang orang yang pertama memeluk Islam dan berhijrah dengan sabda-sabda Rasulullah(s.`a.w.)tentang mereka.`Ali hanya berdiam diri kemudian beliau bertanya kepada mereka: Aku menyeru kalian dengan nama Allah adakah kalian mengetahui tentang sebab turunnya "Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasulullah dan Uli al-Amr daripada kamu" (Surah al-Nisa' 4:59).
Orang ramai menjawab: Wahai Rasulullah adakah ia diturunkan secara khusus untuk sebahagian mukminin? Atau ia umum kepada semua mukminin? Justeru itu Allah A.W memerintahkan nabi-Nya supaya memberitahu mereka tentang Uli al-Amr mereka, dan menafsirkan kepada mereka tentang al-Wilayah sebagaimana beliau menafsirkan kepada mereka solat mereka, zakat mereka dan haji mereka. Dan beliaulah yang melantik aku untuk menjadi imam atau khalifah kepada mereka selepas Ghadir Khum. Kemudian beliau memberi khutbahnya dan bersabda: "Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah mengutus aku dengan satu misi yang mencemaskan kerana aku menyangka orang ramai akan membohongiku.

Justeru itu aku berjanji pada diriku sendiri supaya aku tidak menyampaikannya atau Dia menyeksaku . Kemudian beliau memerintahku supaya solat dilakukan secara jamak dan berjamaah. Kemudian beliau berkhutbah: Wahai manusia adakah kalian mengetahui sesungguhnya Allah adalah maulaku, aku maula mukminin dan aku adalah lebih aula daripada diri mereka sendiri? Mereka menjawab: Ya! wahai Rasulullah. Dia bersabda: Berdirilah wahai `Ali, maka aku (`Ali)pun berdiri.Kemudian beliau bersabda: Siapa yang menjadikan aku maulanya, maka `Ali adalah maulanya. Wahai Tuhanku! Hormatilah orang yang mewalikannya.Tentang orang yang bermusuhan dengannya. Maka Salman berdiri dan bertanya: Wahai Rasulullah taat kepada Uli al-Amr seperti siapa? Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: Ketaatan kepada Uli al-Amr sepertilah mentaatiku. Kemudian turun ayat "Hari ini aku menyempurnaka agama kamu".

Maka Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: Allah akbar, dengan ini sempurnalah kenabianku dan lengkaplah agama Allah dengan wilayah `Ali selepasku. Lantas Abu Bakr dan `Umar bertanya: Adakah ayat tersebut khusus untuk `Ali `a.s? Beliau menjawab: Ya, ianya untuk `Ali dan para wasiku sehinggalah hari kiamat. Abu Bakr dan `Umar meminta penjelasan lagi. Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami.`Ali adalah saudaraku, wazirku, pewarisku, wasiku, khalifahku pada umatku dan wali setiap mukmin selepasku.
Kemudian anak lelakiku Hasan, kemudian Husain kemudian sembilan daripada anak lelakiku Husain satu selepas satu. Al-Qur'an bersama mereka dan mereka bersama al-Qur'an. Mereka tidak akan berpisah daripadanya dan ia (al-Qur'an) tidak akan memisahkan mereka sehingga mereka dikembalikan kepadaku di Haud. Lalu para sahabat menjawab:Wahai Tuhanku sesungguhnya kami telah mendengar demikian itu dan kami naik saksi di atas apa yang diucapkan oleh anda (`Ali) .

Ali a.s juga telah mengulangi khutbah atau hadis Nabi di Ghadir Khum semasa beliau mula menjadi khalifah di Rahbah di Kufah pada tahun35 H. Ahmad b. Hanbal meriwayatkan bahawa `Ali a.s berkata: Aku menyeru kerana Allah bagi setiap orang yang mendengar Rasulullah (s.`a.w.) bersabda di hari al-Ghadir supaya berdiri dan memper saksikan apa yang telah didengarinya. Dan tidak boleh berdiri melainkan orang yang melihatnya (Nabi s.`a.w.) dengan matanya dan mendengar dengan kedua-dua telinganya. Lantas tiga puluh sahabat berdiri termasuk dua belas orang yang telah mengambil bahagian di dalam peperangan Badar. Mereka telah menyaksikan bahawa beliau (s.`a.w.) telah memegang `Ali dengan tangannya dan bersabda kepada orang ramai,di antaranya: Tidakkah anda mengetahui bahawa sesungguhnya aku lebih aula dengan mukminin daripada mereka sendiri?

Mereka menjawab: Ya.Kemudian beliau (s.`a.w.) bersabda lagi: Siapa yang telah menjadikan aku maulanya, maka `Ali adalah maulanya .

Adalah diriwayatkan bahawa terdapat para sahabat seperti Anas b. Malik dan lain-lain yang enggan memberi penyaksian tersebut di mana `Ali a.s berkata kepadanya: Kenapa anda tidak berdiri bersama sahabat-sahabat Rasulullah (s.`a.w.) yang lain untuk memberi penyaksian kepada apa yang telah anda dengari daripadanya di hari itu?
Dia menjawab: Wahai Amir al-Mukminin, aku telah tua dan pelupa pula. Lantas `Ali a.s berkata: Jika anda berbohong, nescaya Allah akan mengenakan anda dengan penyakit keputihan kulit yang tidak dapat ditutupi serban. Dia tetap dengan pendiriannya sehingga mukanya dihinggapi keputihan kanser. Selepas itu dia berkata: Aku ditimpa penyakit ini disebabkan berkat doa hamba yang soleh .

Di sini dikemukakan sebahagian dari para sahabat yang melihat sendiri Rasulullah (s.`a.w.) dan mendengar khutbah beliau (s.`a.w.) di Ghadir Khum. Kemudian memberi penyaksian mereka di hadapan Amir al-Mukminin `Ali b. Abi Talib di Rahbah seperti berikut:

1. Abu Zainab b. `Auf al-Ansari.
2. Abu `Umrah b. `Amru b. Muhsin al-Ansari.
3. Abu Fadalah al-Ansari. Beliau mati syahid di dalam peperanganSiffin di pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s dan terlibat di dalam Peperangan Badar.
4. Abu Qudamah al-Ansari. Beliau mati syahid di dalam peperangan al-Siffin di pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s.
5. Abu Laila al-Ansari. Beliau mati syahid di dalam peperangan al-Siffin di pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s.
6. Abu Hurairah al-Dusi.
7. Abu al-Haitham Ibn al-Taihan. Beliau mati syahid di dalam peperangan al-Siffin di pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s. dan terlibat dalam Peperangan Badar.
8. Thabit b. al-Wadi`ah al-Ansari al-Khazraji al-Madani.
9. Hubsyi b. Janadah al-Saluli.
10. Abu Ayyub Khalid al-Ansari. Beliau terlibat dalam peperangan Badar.
11. Khuzaimah b. Thabit al-Ansari, Dhu al-Syahadataini. Beliau mati syahid di dalam peperangan al-Siffin dan terlibat di dalam peperangan Badar.
12. Abu Syurah Khuwailid `Amru al-Khuza`i.Wafat ketika berusia 68 tahun.
13. Zaid atau Yazid b. Syarahil al-Ansari.
14. Sahal b. Hanif al-Ansari al-Ausi. Wafat ketika berusia 38 tahun dan terlibat di dalam peperangan Badar.
15. Abu Sa`id Sa`d b. Malik al-Khudri al-Ansari.
16. Abu `Abbas Sahl b. Sa`d al-Ansari. Wafat ketika berusia 91 tahun.
17. Amir b. Laila al-Ghaffari.
18. `Abd al-Rahman b. Rabb al-Ansari.
19. `Abdullah b. Thabit al-Ansari. Khadam Rasulullah (s.`a.w.).
20. `Ubaid b. `Azib al-Ansari.
21. Abu Tarif `Adi b. Hatim.
22. `Uqbah b. `Amir al-Jahani. Beliau wafat ketika berusia 68 tahun. Dan di kalangan orang yang mati di pihak Mu`awiah.
23. Nahiyah b. `Amr al-Khuza`i.
24. Nu`man b. `Ajalan al-Ansari .

`Ali juga mengulangi khutbah atau hadis Ghadir Khum pada hari Peperangan Jamal tahun 36 H. Beliau bertanya Talhah: Aku menyeru anda, adakah anda mendengar Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: Siapa yangmenjadikan aku maulanya, maka `Ali maulanya. Wahai Tuhanku! Hormatilah orang yang mewalikannya dan tentangilah orang yang memusuhinya? Talhah menjawab: Ya. `Ali berkata: Kenapa anda memerangiku? Talhah menjawab: Aku tidak ingat. Beliau berkata: Talhah telah pergi darinya
Amir al-Mukminin mengulang kembali khutbah atau hadis Ghadir Khum di Kufah pada tahun 36-37 H. di mana sekumpulan lelaki mengulangi kembali hadis Ghadir al-Khum di hadapan Amir al-Mukminin `Ali ,. Begitu juga Fatimah al-Zahra, Hasan, Husain dan sembilan para imam Ahl al-Bait Rasulullah (s.`a.w.) berhujah dengan hadis al-Ghadir dan lain-lain, seperti hadis al-Thaqalain, al-Safinah, al-Manzilah, al-Tair, al-Dar, Madinah al-`Ilm dan lain-lain. Semuanya menjelaskan kekdudukan kelebihan para imam dua belas. Adalah suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa Amir al-Mukminin `Ali mempunyai keilmuan yang tinggi dan diakui oleh Rasulullah (s.`a.w.).Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: "Aku adalah bandar ilmu, `Ali adalah pintunya" .

Ketinggian ilmu dan bahasa yang diucapkan oleh Amir al-Mukminin `Ali b. Abi Talib terserlah di dalam ucapan-ucapan beliu
di mana pada suatu hari beliau diminta oleh sebahagian para sahabatnya supaya memberitahu mereka tentang keilmuannya. Amir al-Mukminin menjawab: Sesungguhnya ucapanku sukar dan menyukarkan (Sa`bun wa Mustas`abun) di mana ia tidak akan difahami melainkan oleh orang yang alim (al-`Alimun). Tetapi mereka mendesak beliau supaya memberi suatu ucapan kata-kata hikmah kepada mereka.
Lalu beliau menjemput mereka ke rumahnya, kemudian beliau berucap: Akulah yang telah tinggi (`Alautu), maka akulah yang memaksa, (Qahartu); akulah yang menghidupkan (Uhyi) dan mematikan (Umitu), akulah yang pertama (al-Awwal) dan terakhir (al-Akhir), Zahir (al-Zahir) dan batin (al-Batin). Lantas mereka memarahi beliau dan berkata: Beliau telah kafir (kafara) lalu mereka berdiri untuk keluar dari rumahnya. `Ali a.s berkata kepada pintu: Wahai pintu, peganglah mereka. Maka pintu itu tertutup dengan sendiri. Beliau berkata: Tidakkah aku telah berkata kepada kalian bahawa ucapanku sukar dan menyukarkan, di mana ia tidak dapat difahami melainkan oleh orang yang alim? Datang kemari, aku akan menjelaskannya kepada kalian.

Adapun ucapanku: Akulah yang telah tinggi (`Alautu), maka akulah yang telah memaksa (Qahartu), maka akulah yang telah meninggikan (Alautu) kalian dengan pedangku ini. Maka aku memaksa (Qahartu) kalian sehingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun ucapanku: Akulah yang menghidupkan (Uhyi) dan mematikan (Umitu), maka akulah yang menghidupkan (Uhyi) Sunnah dan mematikan (Umitu) bid`ah. Adapun ucapanku: Akulah yang pertama (al-Awwal), maka akulah orang yang pertama (al-Awwal) beriman kepada Allah dan memeluk Islam.

Adapun ucapanku: Akulah orang yang terakhir (al-Akhir), maka akulah orang yang terakhir (al-Akhir) mengenakan pakaian ke atas Nabi(s.`a.w.)dan mengkafankannya. Adapun ucapanku: Akulah zahir (al-Zahir) dan batin (al-Batin), maka di sisi akulah ilmu zahir dan batin. Kemudian para sahabatnya mengeluh seraya berkata: Anda telah menyelamatkan kami semoga Allah menyelamatkan anda .
Jikalaulah sebahagian para sahabat Amir al-Mukminin `Ali a.s sukar untuk memahami ucapan-ucapan beliau, orang-orang di zaman kita ini lebih sukar untuk memahaminya. Justeru itu mereka melontarkan kata-kata kafir kepada Syi`ah Amir al-Mukminin `Ali a.s pula dengan alasan Amir al-Mukminin `Ali tidak berkata demikian. Hanya Syi`ah `Ali sahaja yang mengaitkan ucapan tersebut Perbezaannya yang pertama (sebahagian para sahabat `Ali a.s) mengkafirkan`Ali sendiri kerana ucapannya. Sementara orang-orang Islam tertentu di zaman ini, menafikan kata-kata itu dikaitkan kepada `Ali a.s.

Sebaliknya menyatakan bahawa ucapan tersebut hanya direka-reka oleh Syi`ah (`Ali). Lantas mereka mengkafirkan Syi`ah. Jikalaulah mereka benar-benar mengetahui bahawa ucapan tersebut datangnya daripada `Ali a.s sendiri, kemungkinan mereka akan melakukan perkara yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebahagian para sahabat `Ali terhadap beliau sendiri kerana mereka bukanlah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, malah mereka hanya dapat memahami sesuatu secara mendatar. Meskipun begitu mereka adalah sahabat Amir al-Mukminin `Ali dan kemungkinan di kalangan mereka adalah sahabat Rasulullah (s.`a.w.) sendiri.

Di sini dikemukakan nama-nama perawi khutbah atau hadis Ghadir Khum di kalangan para sahabat

Rasulullah (s.`a.w.) tentang perlantikan`Ali sebagai khalifah secara langsung selepas Rasulullah (s.`a.w.) sebagaimana sabdanya: "Siapa yang menjadikan aku maulanya, maka `Ali adalah maulanya".

Nama-nama perawi Hadis Ghadir Khum
Nama-nama perawi hadis Ghadir al-Khum telah diriwayatkan oleh para ulama Ahli Sunnah di dalam buku-buku mereka seperti berikut:
1. Abu Hurairah al-Dausi (w. 57/58/59 H). Diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, VII, hlm. 290. Al-Khawarizmi di dalam Manaqibnya, hlm. 130. Ibn Hajr di dalam Tahdhib al-Tahdhib, VII, hlm. 327.
2. Abu Laila Al-Ansari (w. 37 H). Diriwayatkan oleh al-Khawarizmi, di dalam Manaqibnya, hlm. 35. Al-Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa', hlm. 14.
3. Abu Zainab bin `Auf al-Ansari. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307. Ibn Hajr di dalam al-Isabah, III, hlm. 408.
4. Abu Fadhalah al-Ansari, sahabat Nabi (s.`a.w.) di dalam peperangan Badar. Di antara orang yang memberi penyaksian kepada `Ali a.s dengan hadis al-Ghadir di hari Rahbah. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307.
5. Abu Qudamah al-Ansari. Di antara orang yang menyahut seruan `Ali a.s di hari Rahbah. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, V, hlm. 276.
6. Abu `Umrah bin `Umru bin Muhsin al-Ansri. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307. Di antara yang menjadi saksi kepada `Ali a.s di hari Rahbah dengan hadis al-Ghadir.
7. Abu l-Haitham bin al-Taihan meninggal dunia di dalam pepe rangan al-Siffin tahun 37 H. Diriwayatkan oleh al-Qadhi di dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 62.
8. Abu Rafi`al-Qibti, hamba Rasulullah (s.`a.w.).Diriwayakan oleh al-Khawarizmi di dalam Maqtal dan Abu Bakr al-Ja`abi di dalam Nakhbnya.
9. Abu Dhuwaib Khuwailid atau Khalid bin Khalid bin Muhrith al-Hazali wafat di dalam pemerintahan Khalifah `Uthman. Diriwayatkan oleh Ibn`Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah, al-Khawrizmi di dalam Maqtal.
10. Abu Bakr bin Abi Qahafah al-Taimi (w. 13 H). Diriwayatka oleh Ibn Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadis al-Wlayah, Abu Bakr al-Ja`abi di dalam al-Nakhb, al-Mansur al-Razi di dalam kitabnya Hadis al-Ghadir, Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna al-Matalib, hlm. 3 di antara perawi-perawi hadis al-Ghadir.
11. Usamah bin Zaid bin al-Harithah al-Kalbi (w. 54 H). Diriwayatkan di dalam Hadis al-Wilayah dan Nakhb al-Manaqib.
12. `Ubayy bin Ka`ab al-Ansari al-Khazraji (w. 30/32 H). Diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ja`bi dengan sanad-sanadnya di dalam Nakhb al-Manaqib.
13. As`ad bin Zararah al-Ansari. Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari di dalam Asna al-Matalib, hlm. 4.
14. Asma` binti `Umais al-Khath`amiyyah. Diriwayatkan oleh Ibn`Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadis al-Wilayah
5. Umm Salmah isteri Nabi (s.`a.w.). Diriwayatkan oleh al-Qunduzi l-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 40.
16. Umm Hani` binti Abi Talib. Diriwayatkan oleh al-Qunduzi l-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 40 dan Ibn`Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah dengan sanad-sanadnya.
17. Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji hamba Rasulullah (s.`a.w.) (w. 93 H). Diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi di dalam Tarikhnya, VII, hlm. 377; Ibn Qutaibah di dalam al-Ma`arif, hlm. 291; al-Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa', hlm.114.
18. Al-Barra' bin `Azib al-Ansari al-Ausi (w. 72 H). Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, IV, hlm. 281,Ibn Majah di dalam Sunan, I, hlm. 28-29.
19. Baridah bin al-Hasib Abu Sahl al-Aslami (w. 63 H). Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam al-Mustadrak, III, hlm. 110; al--Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa', hlm. 114.
20. Abu Sa`id Thabit bin Wadi`ah al-Ansari al-Khazraji al-Madani. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah,
III, hlm. 307.
21. Jabir bin Samurah bin Janadah Abu Sulaiman al-Sawa`i (w. 70H). Diriwayatkan oleh al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz al-`Ummal, VI, hlm. 398.
22. Jabir bin `Abdullah al-Ansari (w. 73/74/78 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Abd al-Birr di dalam al-Isti`ab, II, hlm. 473; Ibn Hajr di dalam Tahdhib al-Tahdhib, V, hlm. 337.
23. Jabalah bin `Amru al-Ansari. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadis al-Wilayah.
24. Jubair bin Mut`i
m bin `Adi al-Qurasyi al-Naufali (w. 57/58/59H). Diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 31, 336.
25. Jarir bin `Abdullah bin Jabir al-Bajali (w. 51/54 H).Diriwayatkan oleh al-Haithami di dalam Majma` al-Zawa'id , IX,hlm. 106.
26.Abu Dhar Jundab Janadah al-Ghaffari (w. 31 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah; Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib, hlm. 4.
27. Abu Junaidah Janda` bin `Amru bin Mazin al-Ansari.Diri-wayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, I, hlm.308.
28.Hubbah bin Juwain Abu Qudamah al-`Arani (w.76-79H). Diriwayatkan oleh al-Haithami di dalam Majma` al-Zawa'id, IX,hlm. 103; al-Khatib al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, VIII, hlm. 276.
29. Hubsyi bin Janadah al-Jaluli. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307; V, hlm. 203; Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah, V, hlm. 211.
30. Habib bin Badil bin Waraqa` al-Khaza`i. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, I, hlm. 368; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, I, hlm. 304
31.Huzaifah bin Usyad Abu Sarihah al-Ghaffari(w.40/42 H), diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi, di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 38.
32. Huzaifah bin al-Yamani (w. 36 H). Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib, hlm. 40.
33. Hasan bin Thabit.Salah seorang penyair al-Ghadir pada abad pertama hijrah.
34. Imam Mujtaba Hasan bin `Ali a.s. Diriwayatkan oleh Ibn`Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah dan Abu Bakr al-Ja`abi di dalam al-Nakhb.
35. Imam Husain bin `Ali a.s. Diriwayatkan oleh Abu Nu`aim di dalam Hilyah al-Auliya', IX, hlm. 9.
36. Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari (w. 50/51/52 H). Diriwayatkan oleh Muhibbuddin al-Tabari di dalam al-Riyadh al-Nadhirah, I, hlm. 169; Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah,V, hlm. 6 dan lain-lain.
37. Abu Sulaiman Khalid bin al-Walid al-Mughirah al-Makhzumi (w.21/22 H). Diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ja`abi di dalam al-Nakhb.
38.Khuzaimah bin Thabit al-Ansari Dhu al-Syahadataini (w. 37H). Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah,III, hlm. 307 dan lain-lain.
39. Abu Syuraih Khuwailid Ibn `Umru al-Khaza`i (w. 68 H).Di antara orang yang menyaksikan Amiru l-Mukminin dengan hadis
al-Ghadir.
40. Rifalah bin `Abd al-Mundhir al-Ansari. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadis al-Wilayah.
41. Zubair bin al-`Awwam al-Qurasyi (w. 36 H).Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib,
hlm. 3.
42. Zaid bin Arqam al-Ansari al-Khazraji (w. 66/68 H). Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, IV, hlm.368 dan lain-lain.
43. Abu Sa`id Zaid bin Thabit (w. 45/48 H).Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib,hlm. 4 dan lain-lain.
44. Zaid Yazid bin Syarahil al-Ansari. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, II, hlm. 233; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, I, hlm. 567 dan lain-lain.
45. Zaid bin `Abdullah al-Ansari.Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadis al-Wilayah.
46. Abu Ishak Sa`d bin Abi Waqqas (w. 54/56/58 H). Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam al-Mustadrak , III, hlm. 116 dan lain-lain.
47. Sa`d bin Janadah al-`Aufi bapa kepada `Atiyyah al-`Aufi. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah , dan lain-lain.
48. Sa`d bin `Ubadah al-Ansari al-Khazraji (w. 14/15 H). Diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ja`abi di dalam Nakhb.
49. Abu Sa`id Sa`d bin Malik al-Ansari al-Khudri (w.63/64/65H). Diriwayatkan oleh al-Khawarizmi di dalam Manaqibnya, hlm. 8; Ibn Kathir di dalam Tafsirnya, II, hlm. 14 dan lain-lain.
50. Sa`id bin Zaid al-Qurasyi `Adwi (w. 50/51 H). Diriwayatkan oleh Ibn al-Maghazili di dalam Manaqibnya.
51. Sa`id bin Sa`d bin `Ubadah al-Ansari.Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
52. Abu `Abdullah Salman al-Farisi (w. 36/37 H). Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.
53. Abu Muslim Salmah bin`Umru bin al-Akwa` al-Islami (w. 74H). Diriwayatkan oleh Ibn`Uqdah dengan sanad-sanadnya didalam Hadis al-Wilayah.
54. Abu Sulaiman Samurah bin Jundab al-Fazari (w.58/59/60 H). Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.
55. Sahal bin Hanif al-Ansari al-Awsi (w. 38 H). Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.
56. Abu `Abbas Sahal bin Sa`d al-Ansari al-Khazraji al-Sa`idi (w. 91H). Diriwayatkan oleh al-Qunduzi l-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 38 dan lain-lain.
57. Abu Imamah al-Sadiq Ibn `Ajalan al-Bahili (w. 86 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
58. Dhamirah al-Asadi. Diriwayatkan oleh Ibn`Uqdah di dalamHadis al-Wilayah.
59. Talhah bin `Ubaidillah al-Tamimi wafat pada tahun 35 Hijrah di dalam Perang Jamal. Diriwayatkan oleh al-Mas`udi di dalam Muruj al-Dhahab, II, hlm. 11; al-Hakim di dalam al-Mustadrak, III, hlm. 171 dan lain-lain.
60. `Amir bin `Umair al-Namiri. Diriwayatkan oleh Ibn Hajr di dalam al-Isabah, II, hlm. 255.
6. `Amir bin Laila bin Dhumrah. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 92 dan lain-lain.
62. `Amir bin Laila al-Ghaffari. Diriwayatkan oleh Ibn Hajr di dalam al-Isabah, II, hlm. 257 dan lain-lain.
63. Abu Tufail `Amir bin Wathilah. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, I, hlm. 118; al-Turmudhi di dalam Sahihnya, II, hlm. 298 dan lain-lain.
64. `Aisyah binti Abu Bakr bin Abi Qahafah, isteri Nabi (s.`a.w.). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
65. `Abbas bin `Abdu l-Muttalib bin Hasyim bapa saudara Nabi (s.`a.w.). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
66. `Abdu al-Rahman bin `Abd Rabb al-Ansari. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, II, hlm. 408 dan lain-lain.
67. Abu Muhammad bin `Abdu al-Rahman bin Auf al-Qurasyi al Zuhri (w. 31 H). Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna al-Matalib, hlm. 3 dan lain-lain.
68. `Abdu al-Rahman bin Ya`mur al-Daili. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah dan lain-lain.
69. `Abdullah bin Abi `Abd al-Asad al-Makhzumi. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
70. `Abdullah bin Badil bin Warqa' Sayyid Khuza`ah. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
71. `Abdullah bin Basyir al-Mazini. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
72. `Abdullah bin Thabit al-Ansari. Diriwayatkan oleh al-Qadhi di dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 67.
?73. `Abdullah bin Ja`far bin Abi Talib al-Hasyim (w. 80 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
74. `Abdullah bin Hantab al-Qurasyi al-Makhzumi. Diriwayatkan oleh al-Suyuti di dalam Ihya' al-Mayyit.
75. `Abdullah bin Rabi`ah. Diriwayatkan oleh al-Khawarizmi di dalam Maqtalnya.
76.`Abdullah bin `Abbas (w. 68 H). Diriwayatkan oleh al-Nasa`i di dalam al-Khasa`is, hlm. 7 dan lain-lain.
77. `Abdullah bin Ubayy Aufa `Alqamah al-Aslami (w.86/87H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
78. Abu `Abd al-Rahman `Abdullah bin `Umar bin al-Khattab al- `Adawi (w. 72/73 H). Diriwayatkan oleh al-Haithami di dalam Majma` al-Zawa'id, IX, hlm. 106 dan lain-lain.
79. Abu `Abdu al-Rahman `Abdullah bin Mas`ud al-Hazali (w. 32/33H). Diriwayatkan oleh al-Suyuti di dalam al-Durr al-Manthur, II, hlm. 298 dan lain-lain.
80. `Abdullah bin Yamil. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 274; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, II, hlm. 382 dan lain-lain.
81. `Uthman bin `Affan (w. 35 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah
di dalam Hadis al-Wilayah dan lain-lain.
82.`Ubaid bin `Azib al-Ansari, saudara al-Bara' bin `Azib. Di antara orang yang membuat penyaksian kepada `Ali a.s di Rahbah. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307.
83. Abu Tarif `Adi bin Hatim (w. 68 H). Diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 38 dan lain-lain.
84. `Atiyyah bin Basr al-Mazini. Diriwayatkan oleh Ibn`Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
85. `Uqbah bin `Amir al-Jauhani. Diriwayatkan oleh al-Qadhi di dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 68.
86. Amiru l-Mukminin `Ali bin Abi Talib a.s. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, I, hlm. 152; al-Haithami di dalam Majma` al-Zawa'id, IX, hlm. 107; al-Suyuti di dalam Tarikh al- Khulafa', hlm. 114; Ibn Hajr di dalam Tahdhib al-Tahdhib, VII, hlm. 337; Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah, V, hlm. 211 dan lain-lain.
87. Abu Yaqzan `Ammar bin Yasir (w. 37H).Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna al-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.
88. `Ammarah al-Khazraji al-Ansari. Diriwayatkan oleh al-Haithami di dalam Majma` al-Zawa'id, IX, hlm. 107 dan lain-lain.
89. `Umar bin Abi Salmah bin `Abd al-Asad al-Makhzumi (w. 83 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
90. `Umar bin al-Khattab (w. 23 H). Diriwayatkan oleh Muhibbuddin al-Tabari di dalam al-Riyadh al-Nadhirah, II, hlm. 161; Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah, VII, hlm. 349 dan lain-lain.
91.Abu Najid`Umran bin Hasin al-Khuza`i (w. 52 H). Diriwayatkan oleh syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna al-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.
92. `Amru bin al-Humq al-Khuza`i al-Kufi (w. 50 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
93. `Amru bin Syarhabil.Diriwayatkan oleh al-Khawarizmi di dalam Maqtalnya.
94. `Amru bin al-`Asi. Diriwayatkan oleh Ibn Qutaibah di dalam al-Imamah wa al-Siyasah, hlm. 93 dan lain-lain.
95.`Amru bin Murrah al-Juhani Abu Talhah atau Abu Maryam. Diri-wayatkan oleh al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz al-`Ummal, VI, hlm. 154 dan lain-lain.
96. Al-Siddiqah Fatimah binti Nabi (s.`a.w.).Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah dan lain-lain.
97. Fatimah binti Hamzah bin `Abdu l-Muttalib. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
98. Qais bin Thabit bin Syamas al-Ansari. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, I, hlm. 368; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, I, hlm. 305 dan lain-lain.
99. Qais bin Sa`d bin `Ubadah al-Ansari al-Khazraji. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
100. Abu Muhammad Ka`ab bin `Ajrah al-Ansari al-Madani (w. 51 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
101.Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairath al-Laithi (w. 84 H). Diriwayatkan oleh al-Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa', hlm. 114 dan lain-lain.
102. Al-Miqdad bin `Amru al-Kindi al-Zuhri (w. 33 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah dan lain-lain.
103. Najiah bin`Amru al-Khuza`i. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, V, hlm. 6; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, III, hlm. 542 dan lain-lain.
104. Abu Barzah Fadhlah bin `Utbah al-Aslami (w. 65 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
105. Na'mar bin `Ajalan al-Ansari. Diriwayatkan oleh al-Qadhi di dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 68 dan lain-lain.
106. Hasyim al-Mirqal Ibn`Utbah bin Abi Waqqas al-Zuhri (w.37H). Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, I, hlm. 366; Ibn Hajr di dalam_al-Isabah, I, hlm. 305.
107. Abu Wasmah Wahsyiy bin Harb al-Habsyi al-Hamsi. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
108. Wahab bin Hamzah.Diriwayatkan oleh al-Khawarizmi pada Fasal Keempat di dalam Maqtalnya.
109. Abu Juhaifah Wahab bin`Abdullah al-Suwa'i (w. 74 H). Diriwayatkan oleh Ibn`Uqdah di dalam Hadis al-Wilayah.
110. Abu Murazim Ya'li bin Murrah bin Wahab al-Thaqafi. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, II, hlm.233; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, III, hlm. 542 .
Demikianlah dikemukakan kepada kalian 110 perawi-perawi hadis al-Ghadir di kalangan para sahabat mengenai perlantikan `Ali `a.s sebagai imam atau khalifah secara langsung selepas Rasulullah (s.`a.w.), oleh ulama kita Ahli Sunnah di dalam buku-buku mereka. Oleh itu ianya sudah mencapai ke peringkat kemutawatirannya. Kemudian diikuti pula oleh 84 perawi-perawi dari golongan para Tabi`in yang meriwayatkan hadis al-Ghadir serta 360 perawi-perawi di kalangan para ulama Ahli Sunnah yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam buku-buku mereka. Malah terdapat 26 pengarang dari kalangan para ulama Ahli Sunnah yang mengarang buku-buku tentang hadis al-Ghadir .

Kesimpulan
Khutbah atau Hadis Rasulullah (s.`a.w.) di Ghadir Khum pada 18hb. Dhu l-Hijjah tahun 10 Hijrah telah memusatkan kepemimpinan umat kepada dua belas imam atau khalifah. Kemungkinan "keadaan tertentu" tidak membenarkan ia didedahkan secara menyeluruh kepada umum dengan berbagai-bagai alasan. Justeru Fatwa no.20 (vi) Khalifah diwasiatkan secara nas dan Fatwa no.20 (vii) Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui Nas adalah bertepatan dengan perlantikan Ali as di Gadir Khum oleh Rasul sebagai khalifah Rasulullah (s.a.w)(s walaupun ia bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah.

Tuesday, May 28, 2013

“Jawapan kepada Fatwa no.20 (ix), Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w)”

Bismillahir Rahmani Rahim

Assalamu ‘Alaikum Wa Rahmatu llahi Wa Barakatuh.
Salawat dan Salam kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad (s.a.w) dan keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang terpilih.
amma ba‘du. Adapun kemudian daripada itu, maka ini adalah jawapannya:
“Jawapan kepada Fatwa no.20 (ix), Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w)”

l


FatwaPengenalan


Perkataan “fatwa” menurut Kamus Dewan bererti keputusan agama yang diberikan oleh alim ulama atau mufti mengenai sesuatu masalah. (Kamus Dewan, hlm 323, kl 1986).
Dan perkataan “mufti” adalah ahli agama yang berhak memberi fatwa berkenaan hukum Islam (Ibid, hlm839).

Perkataan “penyelewengan” atau “menyeleweng” bererti perbuatan menyeleweng, penyimpangan dari dasar, memisahkan seseorang dari hakikat pengajaran agama.(Ibid , hlm. 1191).
Oleh itu, dasar dan hakikat agama Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar. Lantaran itu sebarang perbuatan menyeleweng atau penyimpangan dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) itu adalah suatu penyelewengan yang hakiki.
Sementara perkataan“ kesesatan” bererti perihal sesat. Dan “sesat” adalah tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah jalan, terkeliru, menyimpan dari jalan yang benar (Ibid, hlm. 1191). Justeru sesiapa yang tidak mengikut jalan yang betul; jalan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) adalah sesat.

Masalah
i.Walaupun demikian, seorang mufti, seorang sahabat Rasulullah (s.a.w), atau seorang Muslim adalah terikat dengan al-Qur’an dan Hadis Rasulullah (s.a.w) yang sebenarnya.
ii.Justeru Fatwa yang dikeluarkan itu sama sekali tidak boleh bercanggah dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (s.a.w) yang sebenar.Kerana kedua-duanya merupakan sumber hukum di dalam Islam yang diakui oleh semua mazhab Islam.
iii.Oleh itu sekiranya seorang mufti berfatwa dan fatwanya itu bercanggah dengan al-Qur’an dan Hadis Rasulullah (s.a.w) yang sebenarnya, maka mana-mana individu Muslim boleh menolak fatwanya itu untuk dirinya walaupun dia akan dikenakan tindakan Mahkamah Syariah dibawah bidang kuasa mufti.Kerana mentaati hukum Allah dan Rasul-Nya adalah wajib.Sepatutnya Mahkamah Syariah juga terikat dengan hukum al-Qur’an dan Hadis Rasulullah (s.a.w) yang sebenar dengan sepenuhnya (100%).
iv. Dan sekiranya dia berfatwa bahawa Fahaman Dan Ajaran Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah adalah menyeleweng kerana bercanggah dengan Pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah, maka fatwanya tidak sah dari segi hujah kerana Pegangan dan Ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaa’ah juga adalah menyeleweng kerana ia bercanggah dengan Fahaman dan Ajaran Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah. Sepatutnya al-Qur’an dan Sunnah atau Hadis Rasulullah (s.a.w) menjadi hujah.Walaubagaimanapun tindakan Mahkamah Syariah boleh dikenakan ke atas sesiapa yang ingkar.
iv. Dan sekiranya fatwanya itu berjanggah dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka yang lebih alim daripadanya (a‘lamiyyah) umpamanya tentang Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah bahawa mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah dan Zaidiyyah adalah sah dan boleh beramal ibadat dengannya, maka pengikut-pengikut Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah di Malaysia boleh memilih fatwa-fatwa tersebut, kerana mengikuti mereka yang lebih alim itu adalah lebih diutamakan (aula) tanpa mengira negeri. Kerana Islam adalah agama yang menyeluruh (syumul), maka hukumnya adalah menyeluruh juga walaupun tindakan Mahkamah Syariah negeri Selangor boleh dikenakan ke atas mereka. Sepatutnya seorang mufti akan menghormati fatwa-fatwa mereka yang lebih alim (a‘lamiyyah) daripadanya.ii

Kaitan Perkataan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah Dengan Fatwa
Sejarah ringkas: Perkataan “Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah” di dalam pemikiran teologi Islam dirujukkan kepada Abu al-Hasan al-Asy‘ari (w.330H) dan al-Maturidi (w.331H). Kedua-duanya pernah hidup di abad ketiga hijrah. Pengikut-pengikut Abu al-Hasan al-Asy‘ari di kenali dengan al-Asya‘irah. Sementara pengikut-pengikut al-Maturidi dikenali dengan al-Maturidiyyah.
Kemudian pengikut-pengikut mereka berdua dikenali sebagai Ahli Sunnah Wal-Jama’ah. Ini bererti tiga abad selepas kewafatan nabi (s.a.w) orang-orang Islam tidak berpegang kepada mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah. Dan perkataan ‘al-Jama‘ah” mula digunakan oleh al-Baghdadi (w. 429 H) di kalangan al-Asya‘irah selepas perkataan Ahli Sunnah((al-Farq Baina al-Firaq, Beirut 1973 hlm. 304).
Kemudian diikuti penggunaanya oleh al-Syahrastani (al-Milal Wa al-Nihal,I, hlm.11). Sementara khalifah Ali as berkata bahawa perkataan al-Jama‘ah itu adalah bersama kebenaran walaupun mereka adalah sedikit. Al-Furqah (perpecahan) ialah mengikut Ahli al-Batil walaupun mereka itu ramai (Abd al-Jabbar, Fadhl al-I‘tizal, Cairo, 1995, hlm.185).

Di kalangan al-Asya’irah ada yang menyesat dan mengkafirkan sesama mereka sendiri mengenai sifat-sifat Tuhan. Dan dikalangan al-Muturidiyyah pula ada yang menyesat dan mengkafirkan sesama mereka pula. Dan antara Asya‘irah dan al-Maturidiyyah mereka tidak sependapat di dalam banyak perkara seperti konsep al-Kasb dan sifat-sifat Tuhan. Justeru mereka menyesat dan mengkafirkan antara satu sama lain.

Begitu juga kafir-mengkafir (takfir), caci mencaci (al-Sabb), zina, al-Radha‘ al-Kabir, bunuh membunuh dan serang menyerang, malah peperangan menentang khalifah (sahabat) telah berlaku di kalangan para sahabat Rasulullah (s.a.w) itu sendiri selepas kewafatan Nabi (s.a.w) secara khusus.
Justeru tidak hairanlah jika Rasulullah s.a.w pernah bersabda bahawa punca fitnah dan kekafiran serta tanduk Syaitan datangnya dari rumah “sahabat” (Lihat sebagai contoh, Tarikh al-Tabari,Tarikh al-Ya‘qubi, al-Isabah fi Ma‘rifat al-Sahabat oleh Ibn Hajr al-‘Asqalani, Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim).
Di Malaysia Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah dirujukkan kepada mereka yang berpegang kepada aliran Abu al-Hasan al-Asy‘ari dan al-Asya‘irah dari segi teologi dan mazhab Syafi‘i dari segi fikah (al-Subki, Tabaqat al-Kubra dan lain-lain).

Dan perbezaan fahaman di kalangan mereka agak ketara dan terdapat pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa mereka yang bercanggah dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (s.a.w). Walaubagaimanapun mereka dikenali dengan nama Ahli Sunnah Wal-Jama’ah.

Mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah di bidang ilmu fikah adalah empat; Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali. Setiap mazhab tersebut ada pendapat atau fatwa mereka sendiri dan ada yang mengkafirkan para pengikut mazhab yang lain. Di Malaysia Mazhab Syafi‘i diambilkira di dalam hukum syarak walaupun terdapat fatwanya yang bercanggah dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) umpamanya bab Talaq.
Begitu juga di dalam bab mengahwini saudara perempuan zinanya sendiri (al-Umm, v, hlm.25, Bidayah al-Mujtahid,ii, hlm.297).Oleh itu hukum yang dikeluarkan oleh Syafi‘i itu adalah bercanggah dengan al-Qur’an (Surah al-Nisa’ 4:23). Kerana anak zina diakui oleh al-Qur’an sebagai anak kepada bapa dan ibunya. Justeru pilihan mazhab Syafi‘i untuk diamalkan di Malaysia adalah penentuan politik.
Sifat fanatik kepada mazhab di dalam pemikiran teologi dan fikah di kalangan mazhab-mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah sering berlaku sehingga persoalan timbul: Siapakah yang tidak disesatkan atau dikafirkan di dunia ini? Walaupun mereka berselisih pendapat di dalam banyak perkara dan ada pendapat mereka yang bercanggah dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (s.a.w), maka mereka masih dikatakan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah. Lantaran itu tidak hairanlah jika Al-Zamakhsyari (lahir 467 H/1075M) seorang yang bermazhab Hanafi berkata:
Jika mereka bertanya tentang mazhabku,
Aku berdiam diri adalah lebih baik,
Jika aku mengaku sebagai seorang Hanafi,
Nescaya mereka akan mengatakan aku mengharuskan minuman arak,
Jika aku mengaku bermazhab Syafi‘i mereka akan berkata: Aku menghalalkan berkahwin dengan anak perempuan (zina) ku sedangkan berkahwin dengan anak sendiri itu diharamkan.
Jika aku seorang Maliki, mereka akan berkata: Aku mengharuskan memakan daging anjing,
Jika aku seorang Hanbali, mereka akan berkata: Aku menyerupai Tuhan dengan makhluk,
Dan jika aku seorang Ahl al-Hadis, mereka akan berkata: Aku adalah seekor kambing jantan yang tidak boleh memahami sesuatu” (al-Kasyasyaf, Cairo,tt, jil.ii, hlm 494)

kekeliruan
Justeru perkataan Ahli Sunnah bukan semestinya mereka yang mengikuti Sunnah Nabi (s.a.w). Malah terdapat di kalangan mereka yang telah menolak Sunnah Nabi (s.a.w) tertentu. Kemudian mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan Sunnah Nabi (s.a.w) itu pula.


Persoalannya Siapakah Ahli Sunnah Nabi (s.a.w) Yang Sebenar?

(kaitannya dengan Fatwa no.20)
(A). Jika Khlifah Abu Bakar dan para pengikutnya adalah Ahli Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar, maka mereka tidak akan menyalahi atau membatalkan walaupun satu Sunnah Nabi (s.a.w). (Lihat lampiran A sebanyak 46 perkara).
(B). Jika khalifah Umar dan para pengikutnya adalah Ahli Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar, maka mereka tidak akan menyalahi atau membatalkan walaupun satu Sunnah Nabi (s.a.w).(Lihat lampiran B sebanyak 129 perkara)
(C) Jika khalifah Uthman dan para pengikutnya adalah Ahli Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar, maka mereka tidak akan menyalahi atau membatalkan walaupun satu Sunnah Nabi (s.a.w). (Lihat lampiran C sebanyak 28 perkara).

Kaitan Perkataan Syi‘ah Dengan Fatwa


Syi‘ah bererti golongan. Di dalam al-Qur’an ia disebut beberapa kali antaranya di dalam Surah al-Safat (37): 83 “Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk Syi‘ahnya (golongannya) ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci”.

Di dalam Surah Maryam (19): 69 “Kemudian pasti akan Kami tarik daripada tiap-tiap golongan (Syi‘ati-hi) meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang daripada musuhnya”.
Di dalam Surah al-Qasas (28): 15 “Ini adalah daripada Syi‘ahnya dan ini adalah daripada musuhnya. Maka dia meminta pertolongan daripada Syi‘ahnya ke atas musuhnya”
Sementara perkataan Syi‘ah telah disebut di dalam hadis nabi (s.a.w). Imam al-Suyuti di dalam al-Durr al-Manthur, ketika menjelaskan tentang Surah Bayyinah (98): 7 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk” Maka dia mengutip sabda Nabi (s.a.w) yang bermaksud: “Wahai Ali, Anda dan Syi‘ah anda di hari Kiamat nanti di dalam reda dan meridai” Dan sabdanya lagi: “Ini Ali dan Syi‘ahnya (golongannya) (bagi) mereka itulah yang mendapat kemenangan di hari Kiamat kelak” (al-Durr al-Manthur, Beirut,tt, hlm.379).
Sikap Para Imam Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah Terhadap Para Imam Syi‘ah Imamiyyah Ja‘fariyyah.
Para Imam Ahli Sunnah telah menunjukkan kasih sayang mereka kepada para Imam Syiah Ja‘fariyyah kerana mereka adalah anak cucu Rasulullah (s.a.w). Imam Malik dan Abu Hanifah telah berguru kepada Imam Ja‘far al-Sadiq as. Apabila mereka mengemukakan persoalan, mereka menggunakan perkataan “Wahai anak Rasulullah”. Kemudian baru mereka kemukakan persoalan tersebut.Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pernah mengeluarkan fatwa secara rahsia supaya umat Islam keluar berperang bersama Zaid Bin Ali Zainal Abidin menentang pemerintah Bani Umayyah pada masa itu. Justeru mereka dipenjara. Imam Abu Hanifah berkata: Jika tidak ada dua tahun, nescaya binasalah Nu‘man” Iaitu jika dia tidak menghadiri kuliah Imam Ja‘far al-Sadiq as selama dua tahun, nescaya binasalah dia.
Imam Syafi‘i pula telah membuktikan kasih beliau kepada Ahlu l-Bait as dan Syi‘ah di dalam syairnya yang masyhur seperti berikut:
Aku adalah Syiah di dalam agamaku,
Aku berasal dari Makkah
Dan rumahku di Asqaliyyah (Fakhruddin al-Razi, al-manaqib al-Imam al-Syafi‘i, Cairo,1930, hlm. 149).
Persolalannya kenapa para pengikut Imam Syafi‘i di Malaysia tidak menghormati Imam Ja‘far al-Sadiq as sebagaimana Imam Syafi‘i menghormatinya?

Syiah Di Alam Melayu

Kerajaan Islam yang pertama di Alam Melayu telah ditegakkan di Perlak dengan perlantikan Sultan Alauddin Sayyid Mawlana ‘Abd al-‘Aziz Shah sebagai pemerintah yang pertama. Beliau adalah putra kepada Ali Bin Muhammad Bin Ja‘far al-Sadiq (Imam Syiah ke 6). Dan kerajaan Islam Perlak adalah kerajaan Islam yang pertama di Alam Melayu yang berpegang kepada Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah. 5 orang dari pemerintahnya menganut aliran Syiah:
i. Sultan ‘Ala’ al-Din Sayyid Mawlana ‘Abd al-‘Aziz Shah memerintah antara tahun 225 H-249H (840M-864M). Iaitu cicit kepada Imam Ja‘far al-Sadiq as.
ii. Sultan ‘Ala’ al-Din Sayyid Mawlana ‘Abd al-Rahim Shah memerintah antara tahun 249-274H (864M-888M)
iii. Sultan ‘Ala’ al-Din Sayyid Mawlana ‘Abbas Shah memerintah antara tahun 274H-300H (888N-913M)
iv. Sultan ‘Ala’ al-Din Mawlana Mughayah Shah memerintah antara tahun 302H-305H (915M-918M)
v. Sultan ‘Ala’ al-Din Sayyid Mawlana Mahmud Shah memerintah antara tahun 365H-377H (976M-988M).
vi. Tempoh pemerintahan mereka adalah 88 tahun M (91 tahun Hijrah).
Dan kedatangan golongan Alawiyyun atau keturunan Rasulullah ke Alam Melayu adalah disebabkan kegagalan mereka di dalam pemberontakan yang diketuai oleh Muhammad Bin Ja‘far al-Sadiq as pada 200H menentang Bani Abbas; khalifah al-Makmun. Justeru mereka datang ke Perlak untuk berdakwah dan mencari rezeki. Kedatangan mereka seramai 100 orang ke Perlak dianggarkan pada tahun 817 M. Ia telah mengambil masa 23 tahun berdakwah kepada orang Melayu yang belum memeluk Islam sehingga sebuah kerajaan Islam yang bermazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah ditubuhkan di Perlak pada hari Selasa, 1 Muharram tahun 225 H (840M). (Lihat SHI‘AH DAN PENGARUHNYA DALAM BIDANG POLITIK DAN TASAWUF FALSAFAH DI ALAM MELAYU ZAMAN TRADITIONAL, hlm.156-7,153,143 dan seterusnya (unpublished Ph.D Thesis 2003 oleh Kamis Bin Ismail, Bangi, UKM).

Lantaran itu orang Melayu di dalam sejarah awal mereka telah memeluk Islam dengan berpegang kepada mazhab Syiah Imamiyyah Ithna Asy‘ariyyah (Ja‘fari) bukan mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah, kerana Abu Hasan al-Asy‘ari dilahirkan pada tahun 227 H dan mati pada tahun 330H sementara al-Maturidi dilahirkan pada 225 H dan mati pada tahun 331 H. Mereka berdua merupakan pengasas mazhab pemikiran teologi Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah sedangkan kerajaan Islam Syiah di Perlak telah ditubuhkan dengan resminya pada hari selasa 1 Muharram tahun 225 H (840M).
Justeru orang Melayu dari segi sejarah awal dan kebudayaan mereka sehingga ke hari ini seperti tahlil, berzanji, sambutan hari Maulid al-Rasul (s.a.w), ziarah kubur, majlis bercukur dan memperingati hari Asyura, adalah Syiah kerana kecintaan mereka kepada anak cucu Rasulullah(s.a.w).Malah inilah tuntutan Islam yang yang sebenar.Dan kembalinya mereka kepada Syiah adalah kembali kepada sejarah awal mereka yang bermula pada abad ke Sembilan Masihi (abad ke tiga Hijrah) di Alam Melayu.(Ibid ).
Hampir dua belas abad yang lalu, mereka telah berpegang kepada mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah. Ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan oleh mana-mana sejarawan. Mungkin kedatangan mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah di Perlak secara besar-besaran adalah hampir satu abad kemudian. Dan kini pula kedatangan Fahaman Wahabi yang sedang mengambil tempat Ahli Sunnah Wal-Jam‘ah di Malaysia bagi menguasai Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah dari golongan Asya‘irah di dalam “fatwa politik” dan lain-lain.
Justeru Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah yang berpegang kepada teologi Abu al-Hasan al-Asy‘ari semakin hilang pengaruh mereka dan sedang diganti dengan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah yang berfahaman Wahabi dan mereka inilah yang memusuhi Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah. Justeru tidak hairan jika ada yang mengatakan: “Menjadi Syiah Ja‘fari itu adalah lebih baik kerana ia kembali kepada sejarah awal Islam di Alam Melayu selain ia mempunyai hujah yang kuat tentang kebenarannya daripada menjadi “Ahli Sunnah Wahabi” yang kontradiksi dengan akal yang sejahtera seperti pembukaran kubur sahabat Rasulullah (s.a.w) bernama Hujur Bin ‘Adi di Syria (Farsnews 4/5/2013) dan pembakaran kubur sahabat Rasulullah (s.a.w) bernama Ja‘far al-Tayyar di Jordan (Farsnews 4/5/2013 dan memakan hati tentera Syria yang dilakukan oleh Wahabi (al-‘Alamnews 18/5/2013) (Bandingkan kata-kata Imam Syafi‘i dengan teliti “Aku adalah Syiah di dalam agamaku”).

iii

Perlembagaan Malaysia


Perlembagaan Malaysia menjelaskan bahawa Islam adalah agama Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan di dalam keadaan aman dan harmoni di mana–mana negeri di Persekutuan (Federal).
No.3 (i) Islam is the religion of the Federation, but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of Federation” (FEDERAL CONSTITUTION, International Law Books Services, Kuala Lumpur 1997, hlm. 20).
Ini bererti jika agama-agama (other religions) selain daripada agama Islam boleh di amalkan dengan aman dan harmoni, maka mazhab-mazhab di dalam Islam boleh diamalkan dengan aman dan harmoni di Malaysia. Kerana agama adalah lebih umum dari mazhab-mazhab di dalam satu-satu agama.Contohnya di dalam agama Kristian ada banyak mazhab, maka menurut Perlembagaan Malaysia, mana-mana mazhab di dalam agama Kristian itu “may be practiced in peace and harmony in any part of Federation”. Begitu juga dengan agama Islam yang mempunyai banyak mazhab, maka mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah dan Syiah Zaidiyyah “may be practiced in peace and harmony in any part of Federation”.

Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah Menyamai al-Qur’an

Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah di dalam Fatwa no.20 itu disamakan dengan al-Qur’an sebagai sumber hukum.
Pegangan /Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah Menyamai Hadis Nabi (s.a.w)
Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah di dalam Fatwa no.20 itu disamakan dengan Hadis atau Sunnah Nabi (s.a.w) sebagai sumber hukum.


Pegangan/ Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah Menyamai Islam


Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah di dalam Fatwa no. 20 itu disamakan dengan agama Islam dan agama Islam itu disamakan dengan Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah.

**

Fatwa Hendaklah Sejajar Dengan al-Qur’an Dan Hadis Nabi (s.a.w)
Apabila Fatwa tidak sejajar dengan al-Qur’an dan Hadis atau Sunnah Nabi (s.a.w), maka ia adalah tidak sah dan terbatal.
Fatwa Hendaklah Sejajar Dengan Perlembagaan Malaysia

Apabila Fatwa tidak sejajar dengan Perlembagaan Malaysia no.3 (i).Islam is the religion of the Federation, but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of Federation”, maka ia adalah tidak sah dan terbatal.Kerana Islam mempunyai banyak mazhab dan bukan mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah sahaja. Antara mazhab itu adalah Syi‘ah Imamiyyah Ja‘fariyyah.

Kedudukan Fatwa Dahulu Dan Sekarang

Fatwa sekarang adalah bercanggah dengan Fatwanya yang terdahulu dan ia bercanggah dengan Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh-syeikh al-Azhar yang lebih alim (a‘lamiah) daripadanya telah membenarkan beramal ibadat dengan mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyaah, tetapi Fatwa no.20 (JAIS) memberi implikasi bahawa ketenteraman tidak wujud lagi bagi Syiah kerana ia diletakkan di bawah Enekmen Jenayah Kerajaan Negeri Selangor.
Akibat Fatwa Ini Kepada Syiah Dan Beruntunglah Hindu
Fatwa ini menyekat kami bagi menyambut hari wiladah (kelahiran) Rasulullah (s.a.w), wiladah Fatimah al-Zahra’ anak perempuannya Rasulullah (s.a.w), wiladah Imam Ali as manantunya Rasulullah (s.a.w), wasinya dan sepupunya, wiladah Imam Hasan as, wiladah Imam Husain as cucunya Rasulullah (s.a.w) dan lain-lain daripada Ahlu-Bait Rasulullah (s.a.w).Kami telah diserbu oleh pegawai dan penguat kuasa JAIS beberapa kali antaranya ketika kami merayakan hari wiladah Fatimah binti Muhammad (s.a.w) pada tahun 2012 walaupun kami telah mendapat kebenaran dari Majlis Perbandaran Gombak, itu sebagai contoh sahaja.Fatwa itu telah menyekat kami dari hidup bermasyarakat dan melakukan amal ibadat secara berjema‘ah di mana masyarat Hindu di Selangor secara khusus dan di Malaysia amnya mendapat keamanan dan kebebasan bagi menyambut wiladah Tuhan-Tuhan Hindu mereka di Kuil Batu Caves. Apatah lagi upacara pemujaan kepada Tuhan-Tuhan mereka dihadiri juga oleh pembesar-pembesar dari kalangan Ahli Sunnah Wal-Jamaa‘ah pada setiap tahun.

Akibat daripada Fatwa ini, hampir di setiap minggu, Syiah dicaci dan dikutuk secara rasmi di dalam khutbah-khutbah Jumaat di bawah JAIS dan JAKIM di setiap masjid di negeri Selangor dan di seluruh Malaysia yang melebihi 60 ribu masjid dan surau terutamanya apabila ia dibaca di dalam khutbah-khutbah Jumaat dan usrah-usrah agama secara berterusan bahawa Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w) sebagaimana diwartakan di dalam Fatwa no.20, (ix).
iv
Kutukan Terhadap Ali Bin Abi Talib AS Dulu Dan Sekarang
Sebagaimana Ali bin Abi Talib dikutuk (dilaknati) dan dicaci oleh Mu‘awiyah di bin Abi Sufyan semasa pemerintahannya dan selepasnya iaitu sehingga datangnya khalifah Umar bin ‘Abdul Aziz, lalu dia menghentikan cacian dan kutukan terhadap Ali bin Abi Talib as. Cacian dan kutukan itu dilakukan di dalam khutbah-khutbah Jumaat (al-‘Aqd al-Farid,1, hlm.246). Yaqut al-Hamawi menyatakan: “Atas perintah Mu‘awiyyah, ‘Ali dilaknat selama masa kekuasaan Bani Umayyah dari Timur hingga ke Barat di masjid-masjid” (Mu‘jam al-Buldan,1, hlm.191).
Al-Maududi di dalam bukunya al-Khilafah Wal Mulk (Khalifah Dan kerajaan) menulis:“Di zaman Muawiyah dimulai kebiasaan mengutuk Sayyidina Ali dari atas mimbar-mimbar masjid dan pencaci-makian serta pencercaan terhadap pribadinya secara terang-terangan, di siang hari maupun di malam hari, kaum muslimin di mana-mana merasa sedih dan sakit hati sungguh pun mereka terpaksa berdiam diri menekan perasaannya itu. Kecuali Hujur bin Adi, yang tidak dapat menyabarkan dirinya…” (Khilafah dan Kerajaan, hlm. 209-210, Penerbit Mizan, Cet. VII, 1998, Bandung). Persoalan yang timbul: Adakah Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah memusuhi Ali as dan para pengikutnya?
Kutukan Dan Tindakan Undang-Undang Terhadap Syi‘ah
Perbezaannya sekarang Ali bin Abi Talib as tidak dicaci dan dikutuk di masjid-masjid di negeri Selangor secara khusus dan di Malaysia secara amnya, tetapi pengikut-pengikut Ali bin Abi Talib atau Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah dijadikan bahan kutukan dan kebencian di masjid-masjid apatah lagi jika dana asing (Wahabi) diterima secara bulanan atau tahunan di dalam berbagai bentuk bagi menentang Syi‘ah. Kami belum pasti sama ada Syiah turut di kutuk di dalam khutbah-khutbah agama Hindu berdasarkan Fatwa no.20, ix bahawa Syiah mengkafir para sahabat Rasulullah (s.a.w) di kuil-kuil Hindu mereka di batu Caves dan lain-lain.
Justeru mereka bukanlah dari Ahli Sunnah Nabi (s.a.w), malah mereka adalah dari Ahli Sunnah Mu‘awiyah yang memusuhi Ali bin Abi Talib as dan para pengikutnya.Oleh itu Fatwa no.20 menolak perpaduan umat dan kehidupan harmoni secara keseluruhannya dengan menggalakkan orang ramai supaya membenci Syiah dimulai dari masjid-masjid di bawah arahan Jabatan-Jabatan Agama Islam negeri di seluruh Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sehingga Syiah Imamiyyah (Ja‘fari) tidak ada hak lagi untuk menjalani kehidupan dengan aman dan harmoni sebagai seorang manusia yang merdeka di negera ini menurut Perlembagaan Malaysia.

Peranan Wahabi Di Dalam Dan Di luar Malaysia

Tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh Wahabi yang menyamar sebagai Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah telah menular di dalam Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah di Malaysia dengan menerapan sikap mereka yang ekstrim.Justeru berlakulah umpamyanya Fatwa no.20 yang menyalahi Fatwa-Fatwa Syeikh al-Azhar daripada Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah. Kerana Wahabi telah menolak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang bermazhab al-Asya ‘irah seperti dipegang oleh Syeikh-Syeikh al-Azhar.
Pengeboman di World Trade Center di New York 9/11, pengeboman di Bali, pengeboman di masjid-masjid di Pakistan, Iraq, pembukaran kubur sahabat Nabi (s.a.w) Hujur Bin ‘Adi di Syria pada 2/5/2013 (Farsnews), pembakaran kubur sahabat Nabi (s.a.w) Ja‘far al-Tayyar di Jordan pada 4/5/2013 (Farsnews) dan lain-lain yang telah berlaku dan sedang berlaku biasanya ada kaitan dengan penganut-penganut Fahaman Wahabi. Mereka dikenali dengan nama yang bermacam-macam: Salafi (takfiri), al-Qaidah, Taliban, Jabhah al-Nusrah-takfiri dan lain-lain.
Apa yang pentingnya bahawa mereka adalah daripada Fahaman Wahabi dan misi mereka adalah untuk memecah belahkan perpaduan umat Islam; Sunnah dan Syiah umpamanya. Mereka membunuh Syiah walaupun Syiah berada di masjid-masjid dan di husainiyah-husainiyah mereka. Wahabi senang diperalat kemudian menjadi khadam kepada musuh-musuh Islam bagi tujuan pecah dan perintah seperti apa yang berlaku di Libya dan Syria kerana mereka menolak ilmu logik dan ilmu Falsafah serta sejarah. Oleh itu mereka mewarisi kejumudan di dalam fikiran. Dan mereka adalah Khawarij (moden) di abad ini.

v

Terjemahan Teks Fatwa Oleh Syeikh-Syeikh Al-Azhar Tentang Syi‘ah.
1. Terjemahan Teks Fatwa yang telah dikeluarkan oleh yang mulia al-Ustaz al-Akbar Syeikh Mahmud Syaltut Syeikh Universiti al-Azhar tentang harusnya melakukan amal ibadat menurut mazhab Syi’ah Imamiyyah.
Bismi llahi r-Rahmani -Rahim
Syeikh Syaltut menjawab: Setengah orang berpendapat bahawa untuk sahnya ibadat dan mu’amalat seorang muslim itu mestilah mengikuti salah satu daripada mazhab yang empat. Sementara mazhab Syi’ah Imamiyyah dan Syi’ah Zaidiyyah tidak termasuk. Adakah anda bersetuju pendapat tersebut secara mutlak?Justeru itu anda melarang (orang ramai) mengikuti mazhab Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah umpamanya?
Beliau menjawab:
1.Agama Islam tidak mewajibkan ke atas seorangpun dari pengikut-pengikutnya berpegang kepada mazhab tertentu.Malah kami berpendapat bahawa setiap muslim berhak mengikuti mana mana mazhab yang dipindah secara betul dan hukum-hukumnya pula disusun di dalam kitab-kitab tertentu. Dan bagi individu yang telah mengikuti mana mana mazhab dari mazhab-mazhab tersebut dibolehkan pula berpindah kepada mazhab yang lain. Iaitu mana-mana mazhab yang lain dan ia tidak sedikitpun berdosa berbuat demikian.
2. Sesungguhnya mazhab Ja‘fari yang dikenali dengan mazhab Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyya ialah satu mazhab yang harus beramal ibadat dengannya dari segi syarak sepertilah mazhab-mazhab Ahlu s-Sunnah. Oleh itu sayugialah bagi orang-orang Islam mengetahuinya dan membebaskan diri mereka dari asabiyyah tanpa kebenaran kepada mazhab-mazhab tertentu. Ugama Islam atau syariatnya bukanlah mengikuti mazhab tertentu atau berhenti di atas satu mazhab. Kerana semua mujtahid diterima di sisi Allah. Dan harus bagi orang yang tidak pakar di dalam perbincangan (al-Nazar) dan ijtihad mengikuti mereka dan beramal dengan apa yang mereka tetapkan di dalam fiqah mereka. Dan tidak ada perbezaan di dalam hal itu di antara hukum-hukum ibadat dan mu‘amalat.
Sayyid al-‘Allamah al-Ustaz Muhammad Taqi ql-Qummi: Setia usaha umum Jama‘ah al-Taqrib di kalangan mazhab-mazhab Islam:
Salamun “Alaikum wa rahmatu.
Adapun kemudian daripada itu adalah mengembirakan sekali bahawa saya mengutuskan kepada yang mulia satu salinan yang ditandatangani dari fatwa yang dikeluarkan tentang harusnya beribadat dengan Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah dengan harapan anda menyimpannya di dalam pendaftaran Dar al-Taqrib Baina al-Madhahib yang kita telah mengambil bahagian bersama di dalam pembentukannya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita bagi mencapai matlamatnya. Assalamu ‘alaikum.
Syeikh Mahmud Syaltut
Syeikh Universiti al-Azhar.
2.Terjemahan Teks Fatwa Syeikh Salim al-Busyra, Rektor Universiti al-Azhar dari tahun 1335 H/1909 M-1320 H/ 1900 M-1904 M dan tahun 1327 H/1909 M-1916 M
Kepada:
Sayyid ‘Abdu l-Husain Syarafuddin al- ‘Amili.
Surat bertarikh pada 3 Dhul- Hijjah 1329 H.
“Tidak menjadi halangan bagi seorang Sunnah mengambil hujah dari saudaranya (seorang Syi‘ah) apabila hujahnya kukuh. Pendapat anda dala soal ini adalah benar dan nyata. Sementara pendapat orang yang menentang adalah semata-mata degil dan keras kerana pendapat mereka bahawa tidak sahnya berpegang dengan hujah-hujah Syi‘ah adalah bertentangan dengan perbuatan mereka sendiri. Dan perbuatan mereka pula dalam mengambil hujah-hujah adalah bertentangan dengan perkataan mereka. Oleh itu perkataan dan perbuatan mereka tidak selari dan sejajar. Dan ia tidak akan mencapai sebarang matlamat. Pendapat mereka bertentangan di antara satu sama lain. Lantaran itu hujah mereka adalah lemah dan hujah anda adalah kukuh.
Di dalam waktu yang singkat ini saya ingin menamakan tulisan ini untuk anda dengan nama “Isnad Syi‘ah di dalam Isnad Sunnah”. Saya harap pembaikan (islah) akan berlaku di dunia Islam dengan pesatnya, Insya Allah. Kami beriman dengan semua ayat-ayat Allah (Dan ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan kepada Sayyidina Amiru l-Mukminin ‘Ali bin Abi Talib dan semua Ahlul-Baitnya (r.d) lebih banyak dari apa yang telah anda kemukakannya kepada saya).
Surat bertarikh 7 Dhu l-Hijjah 1329 H
“Hakim-hakim yang adil tiak akan menghukum dengan sesat terhadap orang-orang yang berpegang dengan tali Ahlu l-Bait dan orang yang mengikuti jalan mereka. Para imam mereka tidak ada kekurangan di dalam sesuatupun daripada para imam yang selayaknya menduduki mencukupi dan diberi ganjaran oleh Allah SWT sepertilah beramal dengan salah satu daripada mazhab yang empat tanpa diragukan lagi”
Syeikh Salim al-Busyra
Syeikh al-Azhar.
3.Terjemahan Teks Fatwa Syeikh Muhammad al-Fahham,
Rektor Universiti al-Azhar.
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim
Muhammad al-Fahham,
Rektor Universiti al-Azhar
“Yang mulia Syeikh Hasan Sa‘id adalah seorang ulama besar di Tehran telah membuat kunjungan hormat ke rumahku No.5 Jalan Ali bin Abi Talib bersama yang mulia al-‘Allamah Sayyid al-Rifa‘i. Kunjungan itu telah meninggalkan kenangan yang indah di dalam jiwaku an mengingatkan kenangan yang manis semasa kunjunganku ke Tehran pada tahun 1970. Di sana aku telah berkenalan dengan kumpulan ulamak Syi‘ah Imamiyyah yang besar. Aku mengenali keperibadian mereka yang mulia dan telah melayaniku begitu mesra di mana aku tidak pernah menjangka sebelumnya.
Kunjungan mereka ke rumahku pada hari itu sebagai membuktikan kehormatan mereka kepadaku. Semoga Allah memberi ganjaran kepada kepada mereka di atas usaha mereka yang baik bagi merapatkan jurang perbezaan di kalangan mazhab-mazhab Islam yang satu dengan mengumpulkan mereka di atas arena persaudaraan yang telah dianjurkan al-Qur’an sebagaimana firman-Nya:
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara” (Surah al-Hujarat 49: 10). Persaudaraan ini adalah menjadi kewajipan ke atas para ulama yang berbeza aliran mazhab menjaga nilainya dan meninggalkan apa yang boleh mengeruhkan suasana dari segi faktor perpecahan yang dilarang oleh Allah SWT di dalam kitabNya yang mulia: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang keutamaanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar” (Surah al-Anfal 8: 46).
Semoga Allah mencucuri rahmatNya ke atas Syeikh Syaltut yang telah mengambil berat tentang pengertian yang mulia ini. Lantaran itu dia tetap dengan fatwanya yang terang dan berani sehingga dia berkata maksudnya: Harus beramal dengan mazhab Syi‘ah Imamiyyah sebagai mazhab Fiqh Islam yang berasaskan al-Qur’an, Sunnah dan dalil yang kuat. Saya berdoa kepada Allah SWT supaya merestui orang-orang yang berusaha ke arah memprdekatkan hubungan persaudaraan di dalam akidah Islam yang sebenarnya sebagaimana firmanNya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu” (Surah al-Taubah 9: 105) Wa l-Hamddddu li llahi Rabbi l ‘Alamin.
Muhammad al-Fahham,
Syeikh al- Azhar.
21 Dhu l-Qa ‘idah, 1397 H
4.Terjemahan fatwa Syeikh ‘Abdu l-Halim Mahmud, Rektor Universiti al-Azhar.
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim
Al-Azhar,
Pejabat al-Imam al-Akbar,
Syeikh al-Azhar
Teks Fatwa yang telah ditulis oleh al-Ustaz al-Akbar pada bulan Dhu l-Qa‘idah tahun 1397 H kepada yang mulia al- ‘Allah al-Kabir al-Hajj Aqa Hasan Sa ‘id seorang daripada ulamak Syi‘ah Imamiyyah ddi Tehran, Iran 25 hb. Oktober 1997.
Yang mulia Syeikh Hasan Sa‘id,
ulamak Tehran.
Assalamu ‘Alaikum warahmatullah wa Barakatuh.
Sesungguhnya al-Azhar mempunyai kasih sayang yang mendalam terhadap saudara-saudara kami Imamiyyah dan Zaidiyyah. Apatah lagi kami sekarang di peringkat menyeru kepada penyatuan (al-Wahdah) dan persaudaraan. Oleh itu apabila berlaku sesuatu di sana sini, maka kita cuba memperbaikinya dan kita semua berjalan di atas jalan kesejahteraan dan kasih sayang. Dan apa yang telah dinyatakan di dalam buku Mudhakkirah al-Tauhid, akan memperbaiki (keadaan) Insya Allah. Dan kami berharap tindakan yang sama juga dilakukan di pihak anda. Syukur kepada Allah di atas usaha ke arah penyatuan.
Wa s-Salam ‘Alaikum wa Rahmatu Llah.
‘Abdu l-Hali Mahmud
Syeikh al-Azhar
Dipetik daripada: Pusat kebudayaan Islam Eropah,
Rome, Itali, Bil 363, cetakan keempat.
25 hb. Oktober, 1977 M.
Fatwa-Fatwa Oleh Syeikh Syeikh Al-Azhar Telah Meninggalkan Kesan Yang Positif Kepada Masyarakat Islam Di Dunia Selain Di Malaysia.

Fatwa-Fatwa tersebut melambangkan perpaduan dan kebenaran mazhab Syiah Imamiyyah (Ja‘fari) di mana ia boleh beramal ibadat dengannya. Fatwa-Fatwa tersebut berterusan sehingga ke masa kini di bawah pimpinan Syeikh al-Azhar sekarang bernama Perofessor Dr. Muhammad Taib. Ini terbukti mereka tidak dipengaruhi oleh Fahaman Wahabi yang meminta fatwa-fatwa itu ditarik balik kerana tukut kepada pengaruh Syiah (Syiah fobia). Kenapa takut kepada kebenaran? Khalifah Ali as berkata: “Manusia adalah musuh kepada apa yang mereka tidak mengetahuinya” (Nahj al-Balaghah). Fatwa-Fatwa tersebut dimansuhkan di Malaysia kerana takut kepada pengaruh Syiah. Justeru ia memberi laluan kepada Fahaman Wahabi untuk berkembang di Malaysia dengan lebih pesat seperti apa yang sedang berlaku di Mesir. Asal mereka bermazhab Syafi‘i, tetapi kini kebanyakan mereka telah bertukar kepada Fahaman Wahabi.

vi

Deklarasi Amman 2007

THE THREE POINTS OF THE AMMAN MESSAGE V.1
Frequently Asked Questions
In the Name of God, the Compassionate, the Merciful
May peace and blessings be upon the Prophet Muhammad and his pure and noble family
(1) Whosoever is an adherent to one of the four Sunni schools (Mathahib) of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi`i and Hanbali), the two Shi’i schools of Islamic jurisprudence (Ja`fari and Zaydi), the Ibadi school of Islamic jurisprudence and the Thahirischool of Islamic jurisprudence, is a Muslim. Declaring that person an apostate is impossible and impermissible. Verily his (or her) blood, honour, and property are inviolable. Moreover, in accordance with the Shaykh Al-Azhar’s fatwa, it is neither possible nor permissible to declare whosoever subscribes to the Ash`ari creed or whoever practices real Ta(s.a.w)wuf (Sufism) an apostate. Likewise, it is neither possible nor permissible to declare whosoever subscribes to true Salafi thought an apostate.
Equally, it is neither possible nor permissible to declare as apostates any group of Muslims who believes in God, Glorified and Exalted be He, and His Messenger (may peace and blessings be upon him) and the pillars of faith, and acknowledges the five pillars of Islam, and does not deny any necessarily self-evident tenet of religion.
(2) There exists more in common between the various schools of Islamic jurisprudence than there is difference between them. The adherents to the eight schools of Islamic jurisprudence are in agreement as regards the basic principles of Islam. All believe in Allah (God), Glorified and Exalted be He, the One and the Unique; that the Noble Qur’an is the Revealed Word of God; and that our master Muhammad, may blessings and peace be upon him, is a Prophet and Messenger unto all mankind. All are in agreement about the five pillars of Islam: the two testaments of faith (shahadatayn); the ritual prayer (salat); almsgiving (zakat); fasting the month of Ramadan ((s.a.w)m), and the Hajj to the sacred house of God (in Mecca). All are also in agreement about the foundations of belief: belief in Allah (God), His angels, His scriptures, His messengers, and in the Day of Judgment, in Divine Providence in good and in evil. Disagreements between the ‘ulama(scholars) of the eight schools of Islamic jurisprudence are only with respect to the ancillary branches of religion (furu`) and not as regards the principles and fundamentals (usul) [of the religion of Islam]. Disagreement with respect to the ancillary branches of religion (furu`) is a mercy. Long ago it was said that variance in opinion among the ‘ulama(scholars) “is a good affair”.
(3) Acknowledgement of the schools of Islamic jurisprudence (Mathahib) within Islam means adhering to a fundamental methodology in the issuance of fatwas: no one may issue a fatwa without the requisite personal qualifications which each school of Islamic jurisprudence determines [for its own adherents]. No one may issue a fatwa without adhering to the methodology of the schools of Islamic jurisprudence. No one may claim to do unlimited Ijtihad and create a new school of Islamic jurisprudence or to issue unacceptable fatwas that take Muslims out of the principles and certainties of theShari`ah and what has been established in respect of its schools of jurisprudence.
The Three Points of The Amman Message V.2
Deklarasi Amman ini di tandatangi oleh 552 peserta yang terdiri dari Ketua-ketua kerajaan, pembesar-pembesar, mufti-mufti, menteri-menteri agama, para akademik dan lain-lain di seluruh Dunia Islam termasuk 8 orang dari Malaysia di Amman, Jordan pada 2007.
MALAYSIA
1. H.E. Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi ∫
Prime Minister
2. Dr. Anwar Ibrahim § π
Former Deputy Prime Minister
3. Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman §
Minister in the Office of the Prime Minister
4. Prof. Dr. Kamal Hasan ¶
President of the Islamic International University, Kuala Lumpur
5. Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali § π
Dean of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation
6. Mr. Shahidan Kasem §
First Minister of Perlis State, Malaysia
7. Mr. Khayri Jamal Al-Din §
Deputy Chairman for the Youth Sector, the United Malays
National Organisation
8. Dr. Salih Qadir Karim Al-Zanki *
International Islamic University
Deklarasi itu menetapkan antaranya bahawa Syiah Imamiyyah Ja‘fariyya (Ja‘fari) sebagai mazhab yang Sah dan boleh beramal ibadat dengan aman dan harmoni. Maka ia bertepatan dengan Perlembagaan Malaysia no.3 (i). Tetapi ia bercanggah dengan Fatwa no.20 (JAIS).

Perlembagaan Republik Islam Iran Dan kaitannya Dengan Pelembagaan
Malaysia Di Dalam Kebebasan Beragama Sebagai Renongan

Perhatikanlah sebagai contoh, hak-hak yang diberikan oleh Syi'ah Imamiyyah Ja‘fariyyah kepada mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah dan lain-lain sekalipun banyak hukum-hukum dan aqidah-aqidah di dalam mazhab-mazhab tersebut menyalahi al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (s.a.w). Di dalam erti kata yang lain walaupun Pegangan/ Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah itu bercanggah dan meyeleweng dari mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah.
Perkara 12 di dalam Perlembagaan Republik Islam Iran menyatakan:
"Agama rasmi bagi Republik Islam Iran ialah Islam dan mazhab Ja'fari Imam 12. Adapun mazhab-mazhab Islam yang lain yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Zaidi semuanya menikmati kehormatan sempurna. Dan pengikut-pengikut mazhab-mazhab tersebut pula bebas mengerjakan upacara-upacara keislaman mereka menurut fiqh mereka. Malah mazhab-mazhab tersebut diambil kira secara rasmi di dalam pengajaran, pendidikan Islam, undang-undang keluarga (perkahwinan, talak, pusaka, dan wasiat) dan perkara-perkara yang berkaitan dengan penghakiman. Dan setiap kawasan pengikut-pengikut salah satu dari mazhab-mazhab tersebut menikmati suara majoriti. Kerana hukum-hukum tempatan bagi kawasan tersebut menurut kemuslihatan majlis-majlis syura tempatan adalah sejajar dengan mazhab tersebut. Di samping menjaga hak-hak pengikut-pengikut mazhab-mazhab lain."
Ini menunjukkan kemampuan mazhab Syiah Ja'fari menjadi induk kepada mazhab-mazhab lain kerana tradisi ilmu dan aliran pemikiran mazhab-mazhab lain dihormati oleh para ulama mereka, dengan memberi kebebasan yang sewajarnya. Kita belum dapati di dalam dunia Sunni sebuah negara yang mengamalkan sistem satu mazhab, kemudian memberi kebebasan kepada mazhab-mazhab Sunni yang lain di dalam pelajaran, nikah kahwin, talak, undang-undang keluarga dan lain-lain sebagaimana telah diberikan oleh mazhab Ja'fari di Iran.
Ini disebabkan oleh kesempitan pemikiran kebanyakan para ulama kita Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah apatah lagi mereka terlalu fanatik kepada mazhab yang dianuti tanpa kajian yang jujur dan mendalam meskipun terhadap mazhab-mazhab Sunni yang lain.
Walaubagaimanapun Perlembagaan Persekutuan No.3 (i) adalah sejajar dengan Perlembagaan Republik Islam Iran tentang kebebasan beragama dan bermazhab, tetapi ia bercanggah dengan Fatwa no. 20 Kerajaan Negeri Selangor yang diwartakan bahawa Fahaman (mazhab) Syiah sebagai menyeleweng kerana bercanggah dengan Pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaa‘ah. Justeru Fatwa no. 20 itu adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan itu sendiri.No.3 (i).Islam is the religion of the Federation, but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of Federation”. Justeru Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah mestilah diletakkan sama ada dibawah “Islam” atau dibawah “other religions” agama-agama yang lain “may be practiced in peace and harmony in the Federation”.

vii

Definisi Kekafiran

Perkataan “kekafiran” adalah pecahan daripada perkataan “kafir”. Menurut Kamus Dewan, perkataan “kekafiran” memberi pengertian sifat-sifat kafir.Dan kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Sementara perkataan “mengkafir atau mengafir” bererti menganggap kafir atau mengatakan kafir (Kamus Dewan, hlm. 514). Perkataan “murtad” bererti seorang keluar daripada agamanya, tidak setia kepada agamanya (Kamus Dewan, hlm. 846) Justeru orang Islam yang menjadi kafir atau murtad adalah orang yang keluar agama Islam.
Kajian mengenai para sahabat yang telah menjadi kafir-murtad selepas kewafatan Nabi (s.a.w) amat mencemaskan, tetapi ianya suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun kerana ia telah dicatat oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahih-Sahih mereka di mana kedua dua kitab tersebut dinilai sebagai kitab yang paling Sahih selepas al-Qur’an oleh Ahli Sunnah Wal Jama‘ah sendiri. Di samping itu ia juga telah dicatat oleh pengumpul-pengumpul Hadis daripada mazhab Ahlu l-Bait Rasulullah (s.a.w) di dalam buku-buku mereka.
Amatlah dikesali bahawa kaum Wahabi yang menyamar sebagai Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah di negara ini sentiasa menyamarakkan sentimen anti Syi‘ah dengan slogan “Syi‘ah mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w)” bagi mendapatkan sokongan orang ramai kepada gerakan mereka.Walau bagaimanapun kajian ringkas ini adalah bagi menjawab Fatwa no.20 (ix) bahawa Syiah mengkafir para sahabat Rasulullah (s.a.w).
Sekiranya al-Bukhari dan Muslim telah mencatat kekafiran majoriti para sahabat selepas kewafatan Nabi (s.a.w) di dalam Sahih-Sahih mereka, kenapa kita menolaknya dan melemparkan kemarahan kepada orang lain pula khususnya kepada Syiah? Dan jika mereka berdua berbohong, merekalah yang berdosa dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (swt). Dan jika kita Ahli Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenarnya, nescaya kita menerimanya. Jika tidak, kita adalah Ahli anti sebahagian Sunnah atau Hadis Nabi (s.a.w).


Definisi Sahabat
Berbagai pendapat mengenai definisi sahabat telah dikemukakan. Ada pendapat yang mengatakan: "Sesiapa yang bersahabat dengan Nabi (s.a.w) atau melihatnya daripada orang-orang Islam, maka ia adalah daripada para sahabatnya."
Definisi inilah yang dipegang oleh al-Bukhari di dalam Sahihnya (al-Bukhari, Sahih, v, hlm.1). Sementara gurunya Ali bin al-Madini berpendapat: Sesiapa yang bersahabat dengan Nabi (s.a.w) atau melihatnya, sekalipun satu jam di siang hari, adalah sahabatnya (Ibid). Manakala al-Zain al-Iraqi berkata: "Sahabat adalah sesiapa yang berjumpa dengan Nabi sebagai seorang Muslim, kemudian mati di dalam Islam." Said bin Musayyab berpendapat: "Sesiapa yang tinggal bersama Nabi selama satu tahun atau berperang bersamanya satu peperangan."
Pendapat ini tidak boleh dilaksanakan kerana ianya mengeluarkan sahabat-sahabat yang tinggal kurang daripada satu tahun bersama Nabi (s.a.w) dan sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang bersamanya.Ibn Hajar berkata: "Definisi tersebut tidak boleh diterima (Ibn Hajr, Fath al-Bari, viii, hlm.1)
Ibn al-Hajib menceritakan pendapat 'Umru bin Yahya yang mensyaratkan seorang itu tinggal bersama Nabi (s.a.w) dalam masa yang lama dan "mengambil (hadith) daripadanya (Syarh al-Fiqh al-‘Iraqi, hlm.4-3) Ada juga pendapat yang mengatakan: "Sahabat adalah orang Muslim yang melihat Nabi (s.a.w) dalam masa yang pendek(Ibid).

Kedudukan Para Sahabat

Kedudukan Para Sahabat Di Bahagikan Kepada Tiga:
1. Sahabat semuanya adil dan mereka adalah para mujtahid. Ini adalah pendapat Ahli Sunnah Wa l-Jama‘ah.
2. Sahabat seperti orang lain, ada yang adil dan ada yang fasiq kerana mereka dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Justeru sahabat yang baik diberi ganjaran kerana kebaikannya. Sebaliknya yang jahat dibalas dengan kejahatannya. Ini adalah pendapat mazhab Ahlu l-Bait Rasulullah (s.a.w) atau Syi‘ah Imamaiah (Ja’fari) atau Syiah Imam Dua belas.
3. Semua sahabat adalah kafir-semoga dijauhi Allah-Ini adalah pendapat Khawarij yang terkeluar daripada Islam.

Di Dalam Al-Qur’an Sahabat Bukan Semuanya Adil
i. Ada sahabat yang telah melarikan diri dari jihad Surah al-Taubah (9):25
ii.Ada sahabat yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada Akhirat Surah al-Taubah (9):38
iii.Ada sahabat yang berdusta Surah Surah al-Taubah (9): 43
iv. Ada sahabat yang telah bersumpah namun berdusta Surah al-Taubah (9): 56
v. Ada sahabat penyebar fitnah dan ragu-ragu Surah al-Taubah (9): 45-47
vi. Ada sahabat yang mencampur amal solih dengan keburukan Surah al-Taubah (9): 102
vii. Ada sahabat munafiq Surah al-Taubah (9): 101
viii. Ada sahabat yang dikenali munafiq Surah al-Munafiqun (63): 1
ix. Ada sahabat yang berburuk sangka kepada Allah swt tanpa hak Surah Ali Imran (3): 154
x. Ada sahabat yang lari dari peperangan Uhud dan Hunain Surah Ali Imran (3):153
xi. Ada sahabat yang fasiq Surah al-Hujurat (49): 6
xii. Ada sahabat yang membantah Rasulullah (s.a.w.) dan membenci jihad kerana cintakan dunia Surah al-Anfal (8):5-8
xiii. Ada sahabat yang menghindari jihad di dalam perang Badar Surah al-Nisa’ (4): 77
xiv.Ada sahabat yang berbalik dari jihad dan melanggar janji dengan Rasulullah (s.a.w) Surah al-Ahzab (33): 15
viii
Dikemukan dibawah ini lima hadis daripada Sahih al-Bukhari (Al-Bukhari, Sahih, (Arabic-English), by Dr.Muhammad Muhammad Muhsin Khan, Islamic University, Medina al-Munawwara, Kazi Publications, Chicago, USA1987, jilid viii, hlm.378-384 (Kitab ar-Riqaq,bab fi l-Haudh) dan enam hadis dari Sahih Muslim Muslim, Sahih, edisi Muhammad Fuad ‘Abdu l-Baqi, Cairo, 1339H,(Bab Ithbat Hudhi Nabiyyi-na sallallahu ‘alaihi wa sifati-hi) seperti berikut:

Terjemahan Hadis-Hadis Dari Sahih al-Bukhari
i. Hadis no. 578. Daripada Abdullah bahawa Nabi (s.a.w) bersabda: Aku akan mendahului kamu di Haudh dan sebahagian daripada kamu akan dibawa di hadapanku.Kemudian mereka akan dipisahkan jauh daripadaku.Aku akan bersabda: Wahai Tuhanku! Mereka itu adalah para sahabatku (ashabi). Maka dijawab: Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la tadri ma ahdathu ba‘da-ka)
ii. Hadis no. 584. Daripada Anas daripada Nabi (s.a.w) bersabda: Sebahagian daripada sahabatku akan datang kepadaku di Haudh (Sungai atau Kolam Susu) sehingga aku mengenali mereka, lantas mereka dibawa jauh daripadaku. Kemudian aku akan bersabda: Para sahabatku (ashabi)! Maka dia (Malaikat) berkata: Anda tidak mengetahui apa yang lakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la adri ma ahdathu ba‘da-ka).
iii. Hadis no. 585. Abu Hazim daripada Sahl bin Sa‘d daripada Nabi (s.a.w) Nabi (s.a.w) bersabda: Aku akan mendahului kamu di Haudh. Dan siapa yang akan melaluinya akan miminumnya. Dan siapa yang meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya.Akan datang kepadaku beberapa orang yang aku kenali, dan mereka juga mengenaliku.Kemudian dihalang di antaraku dan mereka. Abu Hazim berkata : Nu‘man bin Abi ‘Iyasy berkata selepas mendengarku: Adakah anda telah mendengar sedemikian daripada Sahl?
Aku menjawab: Aku naik saksi bahawa aku telah mendengar Abu Sa‘id al-Khudri berkata perkara yang sama, malah dia menambah: Nabi (s.a.w) bersabda: Aku akan bersabda: mereka itu adalah daripadaku (ashabi). Maka dijawab: “Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka Aku akan bersabda:Jauh!Jauh! (daripada rahmat Allah) atau ke Neraka mereka yang telah mengubah atau menukarkan (hukum Allah dan Sunnahku) selepasku (suhqan suhqan li-man ghayyara ba‘di)”
Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah (s.a.w) bersabda: Sekumpulan daripada para sahabatku akan datang kepadaku di Hari Kiamat. Kemudian mereka akan diusir jauh dari Haudh.Maka aku akan bersabda: Wahai Tuhanku! Mereka itu adalah para sahabatku (ashabi). Dijawab: Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la ‘ilma la-ka bima ahdathu ba‘da-ka) Sesungguhnya mereka telah menjadi kafir-murtad kebelakang (irtaddu ‘ala a‘qabi-bi-himu l-Qahqariyy).
iv. Hadis no. 586. Daripada Ibn Musayyab bahawa Nabi (s.a.w) bersabda: Sebahagian daripada para sahabatku akan mendatangiku di Haudh, dan mereka akan dipisahkan dari Haudh.Maka aku berkata:Wahai Tuhanku! Mereka adalah para sahabatku (ashabi), maka akan dijawab: Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka.Sesungguhnya mereka telah menjadi kafir-murtad ke belakang selepas anda meninggalkan mereka (inna-hum irtaddu ba ‘da-ka ‘ala Adbari-ka l-Qahqariyy).
v.Hadis no.587. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi (s.a.w)bersabda: Manakala aku sedang tidur, tiba-tiba sekumpulan (para sahabatku) datang kepadaku. Apabila aku mengenali mereka,tiba-tiba seorang lelaki (Malaikat) keluar di antara aku dan mereka. Dia berkata kepada mereka: Datang kemari.Aku bertanya kepadanya: Ke mana? Dia menjawab: Ke Neraka,demi Allah. Aku pun bertanya lagi: Apakah kesalahan mereka? Dia menjawab: Mereka telah menjadi kafir-murtad selepas kamu meninggalkan mereka ((inna-hum irtaddu ba‘da-ka ‘ala Adbari-himi l-Qahqariyy). Justeru aku tidak melihat mereka terselamat melainkan (beberapa orang sahaja) sepertilah unta yang sesat daripada pengembalanya (fala ara-hu yakhlusu min-hum illa mithlu hamali n-Na‘am).

Terjemahan Hadis-Hadis Dari Sahih Muslim
i. Hadis no.26. (2290) Daripada Abi Hazim berkata: Aku telah mendengar Sahlan berkata: Aku telah mendengar Nabi (s.a.w) bersabda: Aku akan mendahului kamu di Haudh.Siapa yang melaluinya, dia akan meminumnya. Dan siapa yang meminumnya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya.Akan datang kepadaku beberapa orang yang aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku (para sahabatku). Kemudian dipisahkan di antaraku dan mereka.Abu Hazim berkata: Nu‘man bin Abi ‘Iyasy telah mendengarnya dan aku telah memberitahu mereka tentang Hadis ini. Maka dia berkata: Adakah anda telah mendengar Sahlan berkata sedemikian? Dia berkata: Ya.
(2291) Dia berkata: Aku naik saksi bahawa aku telah mendengar Abu Sa‘id al-Khudri menambah: Dia berkata: Sesungguhnya mereka itu adalah daripadaku (inna-hum min-ni). Dan dijawab: Sesungguhnya anda tidak mengetahui bid‘ah-bid‘ah yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la tadri ma ahdathu ba‘da-ka). Maka aku (Nabi (s.a.w) bersabda: Jauh !Jauh! (daripada rahmat Allah)ke Neraka mereka yang telah mengubah atau menukarkan (hukum Tuhanku dan Sunnahku) selepasku (Suhqan suhqan li-man baddala ba‘di)
ii. Hadis no.27 (2293) Dia berkata: Asma‘ binti Abu Bakar berkata: Rasulullah (s.a.w) bersabda: Sesungguhnya aku akan berada di Haudh sehingga aku melihat mereka yang datang kepadaku dikalangan kamu (man yaridu ‘alayya min-kum). Dan mereka akan ditarik dengan pantas (daripadaku), maka aku akan bersabda: Wahai Tuhanku!
Mereka itu daripada (para sahabat) ku dan daripada umatku. Dijawab: Tidakkah anda merasai atau menyedari apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (amma sya‘arta ma ‘amilu ba‘da-ka)? Demi Allah, mereka sentiasa mengundur ke belakang (kembali kepada kekafiran) selepas anda meninggalkan mereka (Wa Llahi!Ma barihu ba‘da-ka yarji‘un ‘ala a‘qabi-him)Dia berkata:Ibn Abi Mulaikah berkata: “Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kami memohon perlindungan daripadaMu supaya kami tidak mengundur ke belakang (kembali kepada kekafiran) atau kami difitnahkan tentang agama kami”
iii. Hadis no. 28. (2294) Daripada ‘Aisyah berkata: Aku telah mendengar Nabi (s.a.w) bersabda ketika beliau berada di kalangan para sahabatnya (ashabi-hi): Aku akan menunggu mereka di kalangan kamu yang akan datang kepadaku. Demi Allah! Mereka akan ditarik dengan pantas dariku. Maka aku akan bersabda: Wahai Tuhanku! Mereka adalah daripada (para sahabat) ku dan daripada umatku. Dijawab: Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la tadri ma ‘amilu ba‘da-ka). Mereka sentiasa mengundur ke belakang (kembali kepada kekafiran) (Ma zalu yarji‘un ‘ala a‘qabi-him)
iv. Hadis no.29 (2295) Daripada Abdullah bin Rafi‘; Maula Ummi Salmah; isteri Nabi (s.a.w)Rasulullah (s.a.w) bersabda: Sesungguhnya aku akan mendahului kamu di Haudh. Tidak seorangpun daripada kamu (para sahabatku) akan mendatangiku (la ya’tiyanna ahadu-kum) sehingga dia akan dihalau atau diusir daripadaku(fa-yudhabbu ‘anni) sebagaimana dihalau atau diusir unta yang sesat (bilangan yang sedikit) (ka-ma yudhabbu l-Ba‘iru dh-Dhallu). Aku akan bersabda: Apakah salahnya? Dijawab: Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la tadri ma ahdathu ba‘da-ka)Maka aku bersabda:Jauh! (daripada rahmat Allah) (suhqan).
v. Hadis no.32 (2297) Daripada Abdillah, Rasulullah (s.a.w) bersabda: Aku akan mendahului kamu di Haudh. Dan aku akan bertelagah dengan mereka (aqwaman). Kemudian aku akan menguasai mereka.Maka aku bersabda: Wahai Tuhanku! Mereka itu adalah para sahabatku.Mereka itu adalah para sahabatku (Ya Rabb! Ashabi, ashabi). Lantas dijawab: Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la tadri ma ahdathu ba‘da-ka)
vi. Hadis no.40. (2304) Daripada Anas bin Malik bahawa Nabi (s.a.w) bersabda: Akan datang kepadaku di Haudh beberapa lelaki (rijalun) daripada mereka yang telah bersahabat denganku (mimman sahabani) sehingga aku melihat mereka diangkat kepadaku.Kemudian mereka dipisahkan daripadaku. Maka aku akan bersabda: Wahai Tuhanku! Mereka adalah para sahabatku. Mereka adalah para sahabatku (Usaihabi) Akan dijawab kepadaku: Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka (inna-ka la tadri ma ahdathu ba‘da-ka).
Perkataan-Perkataan Yang Penting Di Dalam Hadis-Hadis Tersebut.
al-Bukhari telah menyebut perkataan-perkataan penting seperti beriku:
i. Ashabi (para sahabatku) secara literal sebanyak empat kali
ii. Inna-ka la tadri atau la ‘ilma la-ka ma ahdathu ba‘da-ka (Sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan(ahdathu) oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka) sebanyak tiga kali. Perkataan ahdathu bererti mereka telah melakukan bid‘ah-bid‘ah atau inovasi yang menyalahi al-Qur’an dan Sunnah nabi (s.a.w).
iii. Inna-hum Irtaddu (Sesungguhnya mereka telah menjadi kafir-murtad) sebanyak empat kali.
iv. Suhqan suhqan li-man gayayara ba‘di (Jauh! Jauh! (daripada rahmat Allah) atau ke Nerakalah mereka yang telah mengubah atau menukarkan-hukum Tuhanku dan Sunnahku-selepasku) satu kali. Perkataan“Ghayyara” bererti mengubah atau menukarkan hukum Allah dan Sunnah Nabi-Nya.
v. Fala arahu yakhlusu minhum mithlu hamali n-Na‘am (Aku tidak fikir mereka terselamat melainkan (beberapa orang sahaja) sepertilah unta yang sesat daripada pengembalanya) satu kali.
Sementara Muslim telah menyebut perkataan-perkataan yang penting di dalam Hadis-Hadis tersebut seperti berikut:
i. Ashabi (para sahabatku) secara literal satu kali.
ii. Ashabi-hi (para sahabatnya) satu kali,
iii. Sahaba-ni (bersahabat denganku) satu kali
iv. Usaihabi (para sahabatku) dua kali.
v. Innaka la tadri ma ahdathu ba‘da-ka (sesungguhnya anda tidak mengetahui apa yang dilakukan(ahdathu) oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka) tiga kali.
vi. Inna-ka la tadri atau sya‘arta ma ‘amilu ba‘da-ka (Sesungguhnya anda tidak mengetahui atau menyedari apa yang dilakukan (ma ‘amilu) oleh mereka selepas anda meninggalkan mereka)tiga kali . Perkataan “Ma ‘amilu” (Apa yang dilakukan oleh mereka) adalah amalan-amalan yang menyalahi hukum Allah dan Sunnah Nabi-Nya.
vii. Ma barihu atau Ma zalu Yarji‘un ‘ala a‘qabi-him (mereka sentiasa kembali kepada kekafiran) dua kali
viii. Suhqan suhqan li-man baddala ba‘di (Jauh! Jauh! (daripada rahmat Allah) atau ke Nerakalah mereka yang telah mengganti atau mengubah atau menukar-hukum Tuhanku dan Sunnahku- selepasku) satu kali. Perkataan “Baddala” bererti mengganti atau mengubah atau menukar hukum Allah dan Sunnah Nabi-Nya.
Justeru sebab-sebab mereka menjadi kafir-murtad menurut al-Bukhari dan Muslim adalah kerana mereka:
(i) Ahdathu=Irtaddu atau yarji‘un ‘ala a‘qabi-him
(ii) ‘Amilu =Irtaddu atau yarji‘un ‘ala a‘qabi-him
(iii) Ghayyaru=Irtaddu atau yarji‘un ‘ala a‘qabi-him
(iv) Baddalu=Irtaddu atau yarji‘un ‘ala a‘qabi-him
ix
Ini bererti mereka yang telah mengubah hukum-Nya dan Sunnah Nabi-Nya dilaknati (mal‘unin). Justeru sebarang justifikasi (tabrirat) seperti Maslahah, Masalihu l-Mursalah, Saddu dh-Dhara’i‘, Maqasidu sy-Syari‘ah‘, Ijtihad, Qiyas dan sebagainya bagi mengubah atau menukar atau membatalkan sebahagian hukum Allah dan Sunnah Nabi-Nya adalah bercanggah dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w)yang sebenar. Jika mereka terus melakukan sedemikian, maka mereka bukanlah Ahli Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar, malah mereka adalah Ahli anti sebahagian Sunnah nabi (s.a.w) sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis tersebut.
Sebab utama yang membawa mereka menjadi kafir-murtad (Irtaddu atau La yazalun yarji‘un ‘ala a‘qabi-him) di dalam hadis-hadis tersebut adalah kerana mereka telah mengubah sebahagian hukum Allah dan Sunnah Nabi-Nya (baddalu wa ghayyaru) dengan melakukan berbagai bid‘ah (ahdathu) dan amalan-amalan (‘amilu) yang bercanggah dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar.
Perkara yang sama akan berlaku kepada kita di abad ini jika kita melakukan perkara yang sama. Menurut al-Bukhari dan Muslim, hanya sebilangan kecil daripada mereka terselamat seperti bilangan unta yang sesat atau terbiar (mithlu hamali n-Na‘am). Justeru konsep keadilan semua para sahabat yang diciptakan oleh Abu l-Hasan al-Asy‘ari (al-Asy‘ari, al-Ibanah, cairo, 1958, hlm.12) dan dijadikan akidah Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah adalah bercanggah dengan hadis-hadis tersebut.
Dan hadis-hadis tersebut pula adalah bertepatan dengan firman-firman-Nya seperti berikut:
(i)Di dalam Surah al-Saba’ (34):13 “Dan sedikit daripada hamba-hambaKu yang bersyukur”
(ii)Di dalam Surah Yusuf (12):103 “Dan kebanyakan manusia bukanlah orang yang beriman, meskipun engkau harapkan”,
(iii)Di dalam Surah Sad (38):24 “Melainkan orang yang beriman dan beramal salih, tetapi sedikit (bilangan) mereka”
(iv)Di dalam Surah hud (11):40 “Dan tiadalah beriman bersamanya melainkan sedikit sahaja.”
Menurut al-Qur’an bahawa golongan Mukmin adalah sedikit. Justeru tidak hairanlah jika terdapat di kalangan para sahabat yang telah mengubah Sunnah Nabi (s.a.w), tidak meredai keputusan yang dibuat oleh Nabi (s.a.w) sendiri.
Malah mereka menuduh beliau melakukannya kerana kepentingan diri sendiri dan bukan kerana Allah (swt) berdasar kepada catatan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah.
Al-Bukhari di dalam Sahihnya, Jilid IV, hlm. 47 bab al-Sabr 'Ala al-Adha meriwayatkan bahawa al-A'masy telah memberitahu kami bahawa dia berkata: "Aku mendengar Syaqiq berkata: "Abdullah berkata: Suatu hari Nabi (s.a.w) telah membahagikan-bahagikan sesuatu kepada para sahabatnya sebagaimana biasa dilakukannya. Tiba-tiba seorang Ansar mengkritiknya seraya berkata: "Sesungguhnya pembahagian ini bukanlah kerana Allah (swt).
Akupun berkata kepadanya bahawa aku akan memberitahu Nabi (s.a.w) mengenai kata-katanya. Akupun mendatangi beliau ketika itu beliau berada bersama para sahabatnya. Lalu aku memberitahukan beliau apa yang berlaku. Tiba-tiba mukanya berubah dan menjadi marah sehingga aku menyesal memberitahukannya. Kemudian beliau bersabda:"Musa disakiti lebih dari itu tetapi beliau bersabar."
Perhatikanlah bagaimana perlakuan (ma ‘amilu) sahabat terhadap Nabi (s.a.w)! Tidakkah apa yang diucapkan oleh Nabi (s.a.w) itu adalah wahyu? Tidakkah keputusan Nabi (s.a.w) itu wajib ditaati? Tetapi mereka tidak mentaatinya kerana mereka tidak mempercayai kemaksuman Nabi (s.a.w).
Al-Bukhari di dalam Sahihnya, Jilid IV, Kitab al-Adab bab Man lam yuwajih al-Nas bi l-'Itab berkata: "Aisyah berkata: Nabi (s.a.w) pernah melakukan sesuatu kemudian membenarkan para sahabat untuk melakukannya. Tetapi sebahagian para sahabat tidak melakukannya. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi (s.a.w), maka beliau memberi khutbah memuji Allah kemudian bersabda: "Kenapa mereka menjauhi dari melakukannya perkara yang aku melakukannnya. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari mereka tentang Allah dan lebih takut kepadaNya dari mereka."
Al-Bukhari juga di dalam Sahihnya Jilid IV, hlm. 49 bab al-Tabassum wa al-Dhahak (senyum dan ketawa) meriwayatkan bahawa Anas bin Malik telah memberitahukan kami bahawa dia berkata: "Aku berjalan bersama Rasulullah (s.a.w) di waktu itu beliau memakai burdah (pakaian) Najrani yang tebal. Tiba-tiba datang seorang Badwi lalu menarik pakaian Nabi (s.a.w) dengan kuat."
Anas berkata: "Aku melihat kulit leher Nabi (s.a.w) menjadi lebam akibat tarikan kuat yang dilakukan oleh Badwi tersebut. Kemudian dia (Badwi) berkata: Wahai Muhammad! Berikan kepadaku sebahagian dari harta Allah yang berada di sisi anda. Maka Nabi (s.a.w) berpaling kepadanya dan ketawa lalu menyuruh sahabatnya supaya memberikan kepadanya."
Di kalangan mereka ada yang telah menghina Nabi (s.a.w)dan mempersendakan Nabi (s.a.w) dengan mengatakan bahawa Nabi (s.a.w) “Sedang sakit atau meracau” di hadapan Nabi (s.a.w) “ Kitab Allah adalah cukup dan kami tidak perlu kepada Sunnah Nabi (s.a.w)” .( al-Bukhari, Sahih, I, hlm. 36; Muslim, Sahih, III, hlm. 69)Ada yang mengatakan bahawa “Sunnah Nabi (s.a.w) mendatangkan perselisihan dan pertengkaran kepada Umat [Al-Dhahabi, Tadhkirah al-Huffaz, I , hlm.3]”.
“Mereka telah mengepung dan cuba membakar rumah anak perempuan Nabi (s.a.w) Fatimah (a.s) dan berkata: "Aku akan membakar kalian sehingga kalian keluar untuk memberi bai'ah kepada Abu Bakar."[Al-Tabari, Tarikh, III, hlm. 198; Abu-l-Fida”, Tarikh, I, hlm. 156], merampas Fadak daripada Fatimah (a.s) yang telah diberikan kepadanya oleh Nabi (s.a.w) semasa hidupnya (Lihat Ahmad bin Tahir al-Baghdadi, Balaghah al-Nisa’, II, hlm.14; Umar Ridha Kahalah, A'lam al-Nisa', III, hlm.208; Ibn Abi al-Hadid, Syarh Nahj al-Balaghah, IV, hlm.79, 92), menyakiti hati Fatimah, Ali, al-Hasan dan al-Husain, kerana Rasulullah (s.a.w) bersabda “Siapa menyakiti Fatimah, dia menyakitiku, dan siapa menyakitiku, dia menyakiti Allah” “Siapa menyakiti Ali, sesungguhnya dia menyakitiku, dan siapa yang menyakitiku, dia menyakiti Allah” “al-Hasan dan al-Husain kedua-dua mereka adalah pemuda Syurga” (al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi’ al-Mawaddah, hlm. 129-131 dan lain-lain).
Mereka telah membakar hadis atau Sunnah Nabi (s.a.w) (Ibn Sa'd, Tabaqat, V, hlm. 140), “menghalang orang ramai dari meriwayatkan Sunnah Nabi (s.a.w)" [al-Dhahabi, Tadhkirah al-Huffaz, I, hlm. 7], mengesyaki Nabi (s.a.w) sama ada berada di atas kebenaran atau kebatilan [Muslim, Sahih, IV, hlm.12,14; al-Bukhari, Sahih, II, hlm. 111], mengubah sebahagian hukum Allah dan sunnah Nabi (s.a.w) (al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa’ hlm.136)
Al-Bukhari meriwayatkan bahawa al-Musayyab berkata: Aku berjumpa al-Barra’ bin ‘Azib (r.a), lalu aku berkata: Alangkah beruntungnya anda kerana anda telah bersahabat (Sahabta) dengan Nabi (s.a.w) dan membaiahnya di bawah pokok. Lantas dia menjawab: Wahai anak saudaraku! Sebenarnya anda tidak mengetahui apa yang kami lakukan (Ahdathna-hu) selepasnya (al-Bukari, Sahih, v, hlm.343 (Hadis no.488 ).
Kesemua hadis-hadis tersebut adalah menepati firman-Nya:
i.Di dalam Surah Ali Imran (3): 144: "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa yang berbalik ke belakang (murtad), maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun dan Allah akan memberi balasan kepada mereka yang bersyukur."
ii. Dan bilangan yang sedikit sahaja yang "terselamat" adalah menepati firman-Nya di dalam Surah Saba' (34): 13: "Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih."

x


Kesimpulan Kajian Dan Cadangan
Fatwa no.20, ix bahawa Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w) amat mencemaskan kami dan amat berat bagi kami untuk menjawabnya Walaubagaimanapun kami terpaksa melakukannya demi kebenaran. Kekafiran majoriti para sahabat selepas kewafatan Nabi (s.a.w) sebagaimana dicatat oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahih-Sahih mereka amat menakutkan sekali kerana ia melibatkan ramai sahabat Rasulullah (s.a.w). Ianya bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah dan Fatwa no.20 (ix) Majlis Agama Islam negeri Selangor (JAIS) bahawa Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w).
Pada hakikatnya Allah swt dan Rasulullah (s.a.w) yang telah mengkafirkan para sahabatnya selepas kewafatannya kerana mereka telah mengubah (ghayyaru), menukar (baddalau) hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya berdasarkah kepada hadis-hadis tersebut. Lantaran itu setiap Muslim sama ada dia seorang yang bergelar sahabat, tabi‘i, mufti, kadi dan kita sendiri, tidak boleh mengubah atau melanggar atau membatalkan mana-mana hukum Allah dan Sunnah Nabi-Nya dengan alasan Maqasidu sy-Syari‘ah, Maslahah, Ijtihad, Ijmak, Qiyas dan sebagainya. Kerana Allah dan Rasul-Nya tidak akan meredai perbuatan tersebut di dalam firman-Firman-Nya seperti berikut:
(i) Firman-Nya“Tidak ada bagi lelaki mukmin dan perempuan mukminah (hak) memilih di dalam urusan mereka apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan urusan itu.Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka ianya telah sesat dengan kesesatan yang nyata” (Al-Ahzab(33):36)
(ii) Firman-Nya “Tidak, demi Tuhan, mereka tidak juga beriman sehingga mereka mengangkat engkau menjadi hakim untuk mengurus perselisihan di kalangan mereka, kemudian mereka tiada keberatan di dalam hati mereka menerima keputusan engkau,dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya” (Al-Nisa’(4): 65)
(iii) Firman-Nya “Barang siapa yang tidak menghukum menurut hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir” (al-Ma‘idah(5):44)
(iv) Firman-Nya “Barang siapa yang tidak menghukum menurut hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (al-Ma‘idah(5):45) Firman-Nya “Barang siapa yang tidak menghukum menurut hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq”(al-Ma‘idah(5):47)
(v) Firman-Nya “Barang siapa yang menentang Rasul, sesudah nyata petunjuk baginya dan mengikut bukan jalan orang-orang Mukmin, maka kami biarkan dia memimpin dan kami memasukkan dia ke dalam nereka Jahannam.Itulah sejahat-jahat tempat kembali” (Al-Nisa‘(4):115).

**
Justeru Fatwa no. 20 (ix) adalah bercanggah dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) kerana:
i.Allah swt sendiri yang telah mengkafirkan para sahabat Rasulullah(s.a.w)selepas kewafatan Rasul-Nya secara umum kerana mereka telah mengubah (baddalu), menukar (ghayyaru), membatal dan melakukan bid‘ah-bid‘ah (ahdathu)terhadap hukum-hukum-Nya sebagaimana difirmankan di dalam al-Qur’an. Ini bererti para sahabat Rasulullah (s.a.w) tidak kebal di dalam menghadapi Allah swt dan menghadapi Rasul-Nya.
ii.Rasulullah (s.a.w) sendiri yang telah mengkafirkan para sahabatnya sendiri berdasarkan hadis-hadis al-Bukhari dan Muslim tersebut. Allah swt berfirman di dalam Surah al-Najm (53):3-4 “dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan”
iii.Dan jika terdapat Syiah yang telah melakukan perkara sedemikian, maka sebabnya adalah kerana mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya (al-Qur’an dan Hadis Rasulullah (s.a.w) itu sendiri) dengan sepenuhnya (100%). Justeru Allah dan Rasul bersama Syiah menyalahi Fatwa tersebut.
iv.Al-Bukhari dan Muslim telah mencatat kekafiran majoriti para sahabat Rasulullah (s.a.w) selepas kewafatannya di dalam Sahih-Sahih mereka.
v.Al-Bukhari telah mencatat “Hanya bilangan yang sedikit sahaja daripada para sahabat Rasulullah (s.a.w) yang terselamat seperti unta yang sesat dari pengembalanya (Hadis no.587) Sementara Muslim mencatat: Tidak seorang pun daripada mereka (para sahabatku) akan mendatangiku sehingga dia akan dihalau atau diusir daripadaku sebagaimana dihalau atau diusir unta yang sesat” (bilangan yang sedikit sahaja) (Hadis no.29).
vi. Al-Bukhari juga telah mencatat Inna-hum Irtaddu (Sesungguhnya mereka (para sahabat)telah menjadi kafir-murtad) sebanyak empat kali (Hadis 585 sebanyak 2 kali , Hadis 586 satu kali dan Hadis 587 satu kali).

Sebab-Sebab kekafiran mereka
vii.Kerana mereka telah mengubah (baddalu) hukum Allah dan Sunnah Nabi (s.a.w).
viii. Kerana mereka telah melakukan bid‘ah-bid‘ah (ahdathu) terhadap hukum Allah dan Sunnah Nabi-Nya.
ix. Kerana mereka telah menukar (ghayyaru) hukum Allah dan Sunnah Nabi (s.a.w).
(x) Kerana mereka telah melakukan (‘amilu) perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) sebagaiman dijelaskan oleh hadis-hadis tersebut.
xi. Persoalan yang timbul: Adakah para mufti dan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia (hormat kami kepada mereka) benar-benar mengetahui bahawa Rasulullah (s.a.w) telah mengkafirkan para sahabatnya sendiri sebelum Fatwa ini diwartakan, tetapi mereka sengaja menyembunyikannya kemudian mereka menjadikan Syiah sebagai kambing hitam kerana mahu menyekat kebenaran dan pengaruh Syiah di Malaysia atau mereka tidak mengetahuinya?
Jika mereka tidak mengetahuinya (ini) bererti mereka perlu kepada Fatwa-Fatwa daripada Syeikh-Syeikh al-Azhar yang lebih alim (al-‘Alamiyyah) daripada mereka tentang Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah yang mana mereka telah mengeluarkan Fatwa bahawa mazhab Syiah Imamiyyah Ja ‘afariyyah diharuskan beramal ibadat dengannya. Lantas para mufti dan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengembalikan Fatwa yang mengharuskan beramal ibadat dengan mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah dan Syiah Zaidiyyah yang dimansuhkan.Persoalan yang timbul: Jika Allah dan Rasul-Nya mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w) sebagaimana dicatat oleh al-Bukhari dan Muslim, kenapa Allah dan Rasul-Nya tidak dimasukkan di dalam Fatwa itu?
xii.Justeru Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah bahawa semua sahabat Rasulullah (s.a.w) itu adalah adil (kebal) sehingga mereka boleh menyalahi hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya (s.a.w) yang sebenar dengan alasan-alasan yang tersendiri seperti ijtihad umapamanya adalah bercanggah dengan akidah al-Qur’an itu sendiri antaranya Surah al-Ahzab (33): 67 “Dan mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)”.
xiii. Para sahabat Rasulullah (s.a.w) juga wajib mentaati Allah dan Nabi-Nya (s.a.w) dengan sepenuhnya (100%).

Cadangan
xiv.Fatwa no. 20, (ix) yang menyatakan Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah (s.a.w), hendaklah ditukar kepada Rasulullah (s.a.w) sendiri telah mengkafirkan para sahabatnya secara khusus kerana perbuatan mereka yang menyalahi hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya selepas kewafatannya atau ia dimansuhkan.
Justeru ganti rugi hendaklah diberikan kepada Syiah Imamiyyah (Ja‘fari) di Malaysia kerana bebanan Fatwa ini ke atas mereka semenjak ia diwartakan sebagai Fatwa no.20 pada 24 September 1998 sama ada dari segi mental, Psikologi, kemasyarakatan, peluang pekerjaan dengan kerajaan, diskriminasi dan lain-lain yang dilakukan terhadap kami sebagai Masyarakat Awam Syiah Imamiyyah (Ja‘fari) Malaysia.
Selain daripada Fatwa ini terdapat di kalangan Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah yang telah ditahan di bawah Akta Keselamatan di dalam negeri (ISA) mulai dari tahun 1997 kerana mereka berpegang kepada Syiah Imamiyyah Ja‘fari. Peringkat pertama adalah 10 orang Syiah ditahan dibawah akta tersebut. Jumlah mereka yang telah ditahan di bawah ISA dengan operasi yang bermacam-macam adalah melebihi 15 orang Syiah. Penahanan tersebut telah memberi kesan yang negatif kepada mereka dari semua sudut. Dan ia adalah bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia itu sendiri yang menjamin kebebasan beragama. Kami akan kemukakan perkara ini ke peringkat antarabangsa bagi mendapatkan keadilan dan mengembalikan hak-hak kami sebagai Kaum Minoriti Syiah yang tertindas menurut piagam bangsa-bangsa bersatu.
Cadangan
xv.Oleh itu, Fatwa no. 20 Bahawa Fahaman dan Ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada Pengangan Ahli Sunnah Wal Jama‘ah, hendaklah dimansuhkan kerana:
(i)Ia bercanggah dengan fatwa-fatwa oleh Syeikh-Syeikh al-Azhar yang merupakan pusat rujukan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah Sedunia yang lebih alim (al-A‘lamiyyah) daripada para Mufti (hormat kami kepada mereka semua) di Malaysia bahawa sah beramal ibadat dengan Mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah. Pemansuhan fatwa-fatwa tersebut adalah pelik dari segi amanah ilmiah dan kepercayaan (thiqah) terhadap mereka.
(ii)Ia bercanggah dengan deklarasi Amman yang dipersetujui bersama oleh Kerajaan Malaysia.Ia telah ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Berbahagia Menteri Bahagian Agama di Jabatan Perdana Menteri bahawa sah beramal ibadat dengan mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah. Justeru mereka bertanggungjawab agar Syiah Imamiyyah Ja‘fari di Negara ini tidak didiskriminasikan di dalam semua aspek perundangan sama ada oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan lain-lain di negara ini dan bukan sebaliknya. Dengan berbuat demikian, maka konsep “Wasatiyah” itu akan dapat dilaksanakan.
(iii)Ia bercanggah dengan al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi (s.a.w) yang sebenar kerana kedua-duanya adalah sumber hukum yang disepakati oleh semua mazhab di dalam Islam dan bukan Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah yang bercanggah sesama sendiri pula menjadi sumber hukum untuk menyesatkan Syiah. Oleh itu, hukum makhluk tidak boleh mengatasi hukum Allah SWT.
(iv)Ia menyamakan Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah dengan Agama Islam itu sendiri sebagai sumber hukum dan agama Islam itu pula disamakan dengan pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah.Ini bererti Perlembagaan Persekutuan No.3 (i) hendaklah difahami secara batinnya sebagai “Islam or Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah is the religion of the Federation, but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of Federation” (FEDERAL CONSTITUTION, International Law Books Services, Kuala Lumpur 1997, hlm. 20). Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah telah dinaiktaraf di dalam Fatwa tersebut kepada status Agama Islam itu sendiri, bukan sebagai satu mazhab dari mazhab-mazhab Islam sehingga ia menjadi kayu pengukur bagi menghukum Syiah. Syiah juga boleh melakukan sedemikian jika mereka mahu.
(v). Ia menjadikan Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah yang menyalahi al-Qur’an itu lebih kebal dari al-Qur’an dan ia wajib ditaati pula walaupun ia bercanggah dan menyeleweng daripada al-Qur’an. Persoalan yang timbul: Adakah orang Islam (bukan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah) yang beramal ibadat menurut hukum al-Qur’an 100% itu masih dikira sesat dan menyeleweng oleh Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah?
(vi) Ia menjadikan Pegangan (Fahaman) Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah itu lebih kebal dari Sunnah/ Hadis Rasulullah (s.aw) dan ia wajib ditaati pula walaupun ia bercanggah dan menyeleweng daripada Sunnah /Hadis Nabi (s.a.w).Persoalan yang timbul: Adakah orang Islam (bukan Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah) yang beramal 100% menurut Sunnah/Hadis Nabi (s.a.w) itu masih dikira sesat dan menyeleweng oleh Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah?
(vii) Ia menjadikan Syiah sebagai penganut Islam yang lebih rendah tarafnya dari penganut agama Hindu yang berkasta dari sudut kebebasan beragama dan bermazhab di Negara ini. Kerana penganut Hindu yang berkasta itu dikira setaraf dengan Penganut Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah di Malaysia dari sudut kebebasan beragama dan bermazhab. Justeru Islam dan ketakwaan nampaknya tidak diambil kira apabila ia dikaitkan dengan Syiah. Persoalan yang timbul: Tidakkah Fahaman dan Ajaran Hindu juga bercanggah dan menyeleweng daripada Pegangan/Fahaman Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah?
(viii) Ia telah menjadikan Syiah sebagai bahan kebencian dan kutukan yang bertaraf “criminal” di masjid-masjid di bawah JAIS dan JAKIM, menyisih dan mendiskriminasikan Syiah, menolak perpaduan dengan Syiah di dalam semua keadaan.Nampaknya nilai akhlak yang mulia di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di masjid-masjid tersebut malah ia dikecualikan di dalam bab kutukan terhadap Syiah.Jika ia berterusan, maka tidak hairanlah jika pembenterasan terhadap Syiah (ethnic cleansing)akan berlaku di Malaysia kerana mereka adalah minoriti (la samiha- llah) sebagaimana berlaku di Sampang Indonesia dimana sebuah kampong Syiah diserang dan dibakar akibatnya ada yang terbunuh dan tercedera di dalam serangan itu. Justeru ia bercanggah dengan akhlak al-Qur’an dan Perlembagaan Persekutuan yang menjamin rakyatnya beragama dan bermazhab dengan aman dan harmoni (3(i). Persoalan yang timbul: Siapakah yang sebenarnya menolak perpaduan?

(ix)Ia bercanggah dengan perlembagaan Malaysia no.3 (i) yang membenarkan kebebasan beragama. Justeru “tidak membenarkan mazhab-mazhab (fahaman-fahaman) Islam yang lain selain mazhab Ahli Sunnah Wal-Jama‘ah diamalkan di Negara ini” adalah bercanggah dengan prinsip demokrasi dan kebebasan beragama kerana kebebasan beragama adalah lebih umum daripada kebebasan bermazhab.Justeru ia bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia dan logik.

Cadangan
(x) Para Mufti, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Menteri Bahagian Agama di Jabatan Perdana Menteri (hormat kami kepada mereka semua) bertanggungjawab bagi memansuhkan Fatwa anti-Syiah di Malaysia demi keadilan menurut al-Qur’an dan menepati kehendak zahir (bertulis) Perlembagaan Persekutuan itu sendiri.Jika tidak, masukkan Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah di bawah “other religions” may be practiced in peace and harmony in the Federation” (no.3 (i).

Dialog Pakar Antarabangsa
(xi) Ia diwartakan tanpa kajian yang mendalam, tanpa mengambil kira al-Qur’an dan Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar sebagai pengukur kebenaran.Ia tidak sebagaimana dilakukan oleh Syeikh-Syeikh al-Azhar yang bertaraf al-Allamah (al A‘lamiyyah ) di dalam ilmu mereka. Ia semata-mata dibuat untuk menyekat kebenaran dan pengaruh Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah (Syiah fobia) walaupun Fatwa itu bercanggah dengan al-Qur’an, Sunnah Nabi (s.a.w) yang sebenar, dan Perlembagaan Malaysia no.3 (i). Justeru “Dialog Pakar Peringkat Antarabangsa Antara Sunnah Dan Syiah” wajib diadakan oleh JAIS secepat mungkin bagi membincang isu-isu yang berbangkit khususnya Fatwa no. 20 kerana ia melibatkan Syiah di seluruh dunia.

Kerajaan Islam Syiah Di Alam Melayu
(xii). Orang Melayu dari segi sejarah awal Islam dan kebudayaan mereka seperti
tahlil, berzanji, sambutan hari Maulid al-Rasul (s.a.w), ziarah kubur, majlis bercukur dan memperingati hari Asyura, adalah Syiah kerana kecintaan mereka kepada anak cucu Rasulullah(s.a.w). Malah itulah tuntutan Islam yang sebenar.Dan kembalinya mereka kepada Syiah adalah kembali kepada sejarah awal mereka yang bermula pada abad ke sembilan Masihi (abad ke tiga Hijrah) di Perlak kerana kerajaan Islam yang pertama di Alam Melayu adalah kerajaan Islam Perlak. Ia ditubuhkan pada tahun 225 H (840M) bermazhab Syiah Imamiyyah Ithna ‘Asy‘ariyyah. 5 Sultan yang bermazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah telah memerintah Perlak (Alam Melayu). Justeru kami mencadangkan kepada Yang Amat Berbahagia Dato’ Sri Menteri Bahagian Agama di Jabatan Perdana Menteri, Malaysia supaya mengadakan “Seminar Antarabangsa tentang Pengaruh Syiah Di Alam Melayu” secepat mungkin kerana ia akan menyumbang kepada pengayaan minda di dalam budaya Melayu dengan mencari bukti yang lebih kukuh bahawa orang Melayu telah berpegang kepada Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah di Alam Melayu semenjak abad ke 9 M (3 H).Dan ia juga akan dapat menghilangkan Syiah fobia yang diciptakan di Malaysia.

UN*