Thursday, August 4, 2011

Ali bin Abi Thalib (sa) adalah washi dan khalifah Rasulullah sawوَ أَنذِرْ عَشِيرَتَك الأَقْرَبِينَ
“Berilah peringatan keluargamu yang terdekat.”(as Syura: 214)

Ketika ayat ini turun Rasulullah saw bersabda: “Wahai Bani Abdul Muthallib, demi Allah tidak pernah aku ketahui di seluruh bangsa Arab sesuatu yang lebih utama dari apa yang aku bawa untukmu. Aku datang kepadamu untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Allah telah menyuruhku mengajakmu kepada-Nya. Maka, siapakah di antara kamu yang bersedia membantuku dalam urusan ini untuk menjadi saudaraku, washiku dan khalifahku?” Mereka semua tidak bersedia kecuali Ali bin Abi Thalib yang saat itu paling muda. Ali berdiri seraya berkata: “Aku ya Nabiyallah, aku (bersedia menjadi) wazir (pembantu)mu dalam urusan ini.” Kemudian Rasulullah saw memegang bahu Ali seraya bersabda: “Sesungguhnya Ali ini adalah saudaraku, washiku, dan khalifahku terhadap kalian, maka dengarlah dia dan taatilah dia.” Mereka tertawa sambil berkata kepada Abu Thalib: Kamu disuruh mendengar dan mentaati anakmu. (Lebih rinci, baca hadis Indzar).

Hadis ini dan yang semakna terdapat dalam:

1. Syawahid Tanzil, Al-Haskani Al-Hanafi, jilid 1, halaman 372, hadis ke 514, halaman 420, hadis ke 580, cet. pertama, Bairut.
2. Tafsir Ath-Thabari, jilid 19, halaman 74, cet. Bulaq; jilid 19, halaman 68, cet. Al-Maimaniyah; jilid 19, halaman 121, cetakan kedua Mesir.
3. Tarikh Ath-Thabari, jilid 2, halaman 319, cet. Mesir; jilid 2, halaman 216, cetakan yang lain.
4. Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 1, halaman 111, cet. Al-Maimaniyah, Mesir.
5. Kifayah Ath- Thalib, Al-Kanji Asy-Syafi’i, halaman 204-205,. cet. Al-Haidariyah; halaman 89, cet. Al-Ghira.
6. Tadzikrah Al-Khawwash, As-Sibth bin Al-Jauzi Al-Hanafi, halaman 38, cet. Al-Haidariyah; halaman 44, cet. Najef.
7. Muntakhab Kanzul ‘Ummal (catatan pinggir) Musnad Ahmad, jilid 5, halaman 41, 42 dan 43.
8. Yanabi’ul Mawaddah, Al-Qundusi Al-Hanafi, halaman 105, cet. Istambul; halaman 122, cet. Al-Haidariyah.
9. SyarhNahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 13, halaman 210, cet. Mesir, dengan Tahqiq Muhammad Abul Fadhl.
10. Al-Kamil, Ibnu Atsir, jilid 2, Halaman 62, cet. Dar-Shadir; jilid 2, halaman 216, cetakan yang lain, Mesir.
11. Tarikh Abil Fida’, jilid 1, halaman 119, cet. Al-Qastantiniyah.
12. Ad-Durrul Mantsur, As-Suyuthi, jilid 5, halaman 97.
13. Tarjamah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dalam Tarikh Damsyiq, oleh Ibnu Asakir Asy-Syafi’i jilid 85, hadis ke 138, 130 dan 140.
14. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3, halaman 351.
15. Kanzul ‘Ummal, jilid 15, halaman 113, hadis ke: 323, 324, 380, dan 381, cet. Kedua Haidar Abad; jilid 6, halaman 396, cet pertama.
16. Tafsir Al-Khazin, jilid 3, halaman 371.
17. As-Sirah Al-Halabiyah, jilid 1, halaman 286.
18. Tafsir Al-Munir Lima’alimuz Tanzil, Al-Jawi, jilid 2, halaman 118, cet. ketiga Mushthafa Al-Halabi.
Wassalam
 
Dikutip dari blog Syamsuri Rifai

1 comment:

  1. Sungguh betapa jelas bahwa pengganti Rasulullah SAW sepeninggal beliau adalah Imam Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Dan Ini adalah terjemahan bunyi dari Hadits tersebut: "Sesungguhnya ini adalah saudaraku, washiku dan khalifahku setelah ku. Maka dengarkanlah dan taatilah dia."
    Dan ada lagi hadits yang sangat mutawatir dan telah disepakati oleh banyak ulama keshahihannya, yakni hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika menunaikan Haji Wada' (Haji Perpisahan), lalu beliau mengumpulkan para sahabat dan pengikut beliau ke tempat yang bernama Ghadir (Sebuah lembah yang terdapat banyak Oase), Beliau bersabda: "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, maka barang siapa yang hendak menuju kota maka ia harus melewati pintunya" (Sambil mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib)

    ReplyDelete