Wednesday, July 20, 2011

BUKU MENGAPA AKU MEMILIH MAZHAB AHLUL BAYT BAB 7-8

 
BAB VII : BENCANA SAQIFAH

Saqifah: Tahukah anda apakah Saqifah itu? 
 
Setiap orang yang membuka lipatan sejarah mengkaji hal ehwal ummat-ummat yang lampau di abad yang silam akan menemui peristiwa Saqifah yang menyedihkan.

Tetapi sedikit sahaja yang terselamat daripada memihak kepada salah satu dari dua golongan yang bertentangan mulai hari tersebut sehingga hari ini dan selepasnya.

Ramai pakar-pakar sejarah telah mengubati peristiwa ini pada setiap abad dengan harapan dapat menghilangkan kekusutan dan halangan yang tidak dapat ditembusi melainkan dengan kecemasan jiwa.


Apatah lagi untuk mendedahkan hakikat yang telah dipalsukan di abad pertama, kedua dan seterusnya. Kerana mereka melakukannya supaya hakikat sebenar tidak dapat dibongkar. Lantaran itu adalah menjadi sukar kepada pengkaji-pengkaji sekalipun mereka berusaha untuk mengkaji hakikat tersebut pada masa itu.

Tetapi Allah SWT yang Maha Berkuasa tidak membiarkan pada setiap zaman orang yang memutarbelitkan kebatilan dengan kebenaran dominan sehingga kebatilan akan hilang juga. Wal Hamdulillah.


Lantaran itu penulisan tentang hari Saqifah dan apa yang berlaku serta kajian di sebalik kesukarannya bukanlah suatu perkara yang senang, kerana ia menjadi sebab utama yang membawa kepada pembahagian ummat kepada dua golongan pada hari itu.

Kemudian kepada 73 golongan tetapi yang berjaya hanya satu, inilah perkara yang besar yang wajib diberi perhatian. Ummah yang besar begini tidak akan berjaya kecuali satu golongan sahaja. Justeru itu adalah wajar bagi seseorang itu berusaha dengan gigih untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, malah semua umat jika dia mampu, tetapi aku fikir dia tidak akan mampu.


Golongan yang berjaya
Aku berkata:"Sesungguhnya Nabi SAWAW adalah orang yang mempunyai kasihan belas kepada ummatnya. Beliau meriwayatkan kepada kita satu Hadis yang amat penting; menggembirakan dan menakutkan. Tetapi ia mempunyai kesukaran di mana ahli fikir yang masyhur tidak mampu mendedahkan kesukarannya kecuali dia adalah seorang yang maksum. Dia akan membiarkannya begitu sahaja tanpa membuat sebarang komen mengenainya. Justeru itu ummatnya berada di dalam keadaan tidak menentu di mana tempatnya yang akan ditujui sepertilah berjalan di tengah kegelapan malam. Apatah lagi jika dia menyulitkan perkara yang akan menentukan masa depan ummatnya sama ada kejayaan atau kebinasaan."

Maka aku berpendapat bahawa golongan yang berjaya ialah golongan yang berpegang kepada wila' Allah SWT, wila' kepada Rasul-Nya dan wila' kepada imam-imam suci yang telah disucikan oleh Allah daripada segala kekotoran dosa. Dan membersihkan dirinya daripada orang yang memusuhi mereka dengan beramal dengan Hadis yang disepakati oleh Sunnah dan Syiah. Sabdanya:'Siapa yang telah menjadikan aku maulanya, maka inilah 'Ali maulanya wahai Tuhanku, tolonglah orang yang mewalikannya, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Tolonglah orang yang menolongnya dan hinalah orang yang menghinanya.

Adapun kata-kata yang menyatakan bahawa Nabi SAWAW apabila ditanya tentang golongan manakah yang berjaya? Maka beliau bersabda:"Apa yang aku dan sahabatku di atasnya," tidak boleh diterima kerana bukan semua sahabat berpegang kepada semua sahabat. Malah terdapat di kalangan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diredhai seperti Marwan bin al-Hakam. Mu'awiyah bin Abu Sufian, 'Umru bin al-'As yang masyhur dengan penipuan dan kelicikan, penjenayah Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Taubah (9): 101:

"Di antara orang-orang Arab Badwi yang disekelilingmu itu, ada orang-orang munafik dan (juga) di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka tetapi kamilah yang mengetahui mereka."

Aku berpendapat firman-Nya 'Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka' bahawa Nabi SAWAW pada hakikatnya telah mengetahui mereka dengan sebenarnya. Tetapi ayat tersebut bertujuan menakut-nakutkan mereka kerana keterlaluan mereka di dalam amalan nifak sebagaimana anda berkata mengenai seorang yang paling jahat di dalam semua segi kepada seorang yang mengetahui keadaan lelaki itu. Anda 'tidak mengetahui' apa yang telah dilakukan oleh lelaki itu, sedangkan 'dia' juga mengetahui keadaan lelaki tersebut. Kata-kata ini adalah masyhur di kalangan orang awam dan diketahui oleh orang yang mempunyai ilmu di dalam bidang Balaghah.

Jikalaulah sabdanya:"Apa yang aku dan sahabatku di atasnya" itu betul (tetapi aku tidak fikir ia betul) maka apa yang dimaksudkan dengan sahabat di dalam Hadis tersebut mestilah Ahlul Bayt AS yang telah dijadikan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai ikutan bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Rasulullah SAWAW telah memerintahkan ummahnya supaya berpegang kepada mereka dan melarang dari tidak 'berpegang' kepada mereka.

Sebenarnya aku telah kemukakan kepada anda hadis-hadis yang banyak di dalam buku ini mengenai Ahlu-Bait A.S. Buatlah rujukan danperhatikanlah serta janganlah asabiah menguasai anda. Di sini aku akan mengemukakan kepada anda satu dalil selain daripada dalil ini iaitu sabda Nabi SAWAW:'Siapa yang berkata tiada tuhan melainkan Allah, akan masuk syurga.' Aku menjawab: Ya! Tetapi dengan syarat-syaratnya. Ummah semua mengucap: Tiada tuhan yang lain melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sama ada Syiah atau bukan Syiah. Sekalipun wujudnya Hadis ini tetapi Rasulullah SAWAW menegaskan hanya satu golongan sahaja yang berjaya.

Oleh itu pendapat yang menyatakan ummah semuanya berjaya adalah tertolak oleh Hadis yang disetujui kesahihannya. Dan pendapat yang menyatakan ummah semuanya binasa juga tertolak. Justeru itu golongan yang berjaya mestilah mempunyai keistimewaan dari golongan-golongan yang lain dengan sesuatu yang tidak dipegangi oleh golongan-golongan lain.

Keistimewaan Syiah daripada yang lain ialah kepercayaan mereka tentang kemaksuman imam-imam dan pengkhususan khalifah untuk mereka dengan dalil-dalil yang dapat mematikan hujah musuh. Lantaran itu khalifah tidak layak selain daripada mereka dan tidak sempurna perlantikan khalifah selain daripada mereka. Sekiranya sahabat-sahabat telah mengambil ajaran-ajaran Nabi mereka, nescaya caci-caci, rompakan, pembunuhan dan sebagainya tidak berlaku. Tetapi sebaliknya mereka keluar dari mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ia suatu hakikat yang tidak dapat disembunyikan lagi.

Apa yang telah dikemukakan adalah sudah cukup bagi orang yang mempunyai hati atau mendengar dengan penuh pemerhatian.

Aku mengakhiri kalimah dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Syiah adalah golongan mukmin yang telah mengambil semua yang telah dibawa oleh Rasulullah SAWAW daripada Tuhannya. Maka Syiahlah tuan kepada kebenaran yang didakwakannya. Tetapi Ahl al-Fasad (orang yang melakukan kerosakan) melekatkan celaan kepada Syiah tetapi mereka bersih daripada celaan-celaan tersebut seperti bersihnya serigala Yusuf daripada Yusuf. Buatlah rujukan kepada buku-buku mereka dengan ikhlas nescaya anda akan mengetahui kebenaran kami.

Aku berkata:"Sesungguhnya perkataan Syiah adalah satu kemuliaan yang besar kerana al-Quran memujinya di beberapa tempat sebagaimana firman-Nya di dalam Surah al-Qasas (28): 15:

'Maka orang yang dari golongannya (Syi'ati-hi) meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu'


dan firman-Nya di dalam Surah al-Safat (37): 83:
"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (syi'ati-hi)" iaitu Ibrahim adalah daripada Syiah Nuh.

Dan banyak Hadis-Hadis Rasulullah SAWAW memuji Syiah Ali seperti:'Anda dan Syiah anda akan mendapat kemenangan.' Justeru itu Syiah adalah Hizbullah (Parti Allah), hizb para Nabi dan hizb para wasi AS. Wal Hamdulillah.

MALAPETAKA SYURA
Aku berulangkali mengatakan bahawa sesungguhnya Allah SWT telah mengutuskan Muhammad dan telah mensyariatkan untuknya agama yang lurus, melalui lidah Jibra'il dan menurunkan ke atasnya al-Quran yang dijaga, tidak di datangi oleh kebatilan di hadapan mahupun di belakang.

Allah dan Rasul-Nya telah melantik (nassa) 'Ali AS sebagai wasinya semenjak hari pertama RAsulullah SAWAW mengiklankan dakwahnya. Allah SWT memerintahkannya supaya memberi peringatan kepada keluarganya yang terdekat dan melantik 'Ali AS sebagai wazir. Beliau sentiasa mengangkat Ali di dalam urusan khalifah mengikut kebijaksanaannya sehinggalah tiba hari yang dikehendaki Allah mewafatkan Rasul-Nya. Di kala itu 'Ali dan orang yang bersamanya sibuk dengan pengurusan jenazah Rasulullah SAWAW, orang-orang Ansar mula berhimpun di Saqifah. Mereka mencalonkan Sa'd bin Ubadah untuk menjadi khalifah.1 Di tengah-tengah mereka sibuk bertukar-tukar pendapat, tiba-tiba tiga orang daripada Muhajirin, Abu Bakar, Umar dan Abu 'Ubaidah memasuki perhimpunan secara mengejut. Lantas dialog berlaku di antara Muhajirin dan Ansar. Perdebatan dan pertengkaran berlaku dengan hebat sehingga hampir berlaku fitnah di antara mereka. Abu Bakar berdiri lalu memberikan ucapan politik dengan gaya bahasa yang menarik yang menyentuh emosi orang-orang Ansar, sehingga dapat mempengaruhi mereka.

Di dalam ucapan tersebut dia menyebutkan kelebihan-kelebihan Muhajirin, pemeluk Islam lebih awal, orang pertama yang menyembah Allah di bumi, beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah wali-walinya, dan keluarganya dan orang yang paling berhak jawatan khalifah selepas Nabi SAWAW. Dan orang-orang Arab terhutang budi kepada kabilah Quraisy. Tidak akan mempertikaikan mereka selain daripada orang yang zalim.

Kemudian dia memberi ucapan kepada orang Ansar tanpa menghina hak mereka, masuk Islamnya mereka dan jihad mereka. Tetapi mereka tidak berhak jawatan khalifah. Dan jikalaulah mereka berhak sesuatu maka ia adalah wazarah (pembantu), selain daripada mereka ialah al-Imarah (khalifah). Dia berkata:"Kamu sekalian wahai kaum Ansar! Tiada seorangpun yang dapat mengingkari kelebihan kalian di dalam agama dan penerimaan Islam kalian. Allah telah meredai kalian sebagai pembantu-pembantu (Ansar) kepada agama dan Rasul-Nya. Beliau telah menjadikan hijrahnya kepada kalian dan di kalangan kalian, isteri-isterinya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Justeru itu tidak ada selepas Muhajirin pertama di sisi kami akan menyamai kedudukan kalian. Maka kamilah umara' (pemerintah-pemerintah) dan kalian adalah wuzara’ (pembantu-pembantu).2

Ucapan Abu Bakar dapat memadamkan emosi mereka yang sedang memuncak menentang Muhajirin, dan dapat memuaskan jiwa mereka, pertolongan mereka dan hampirnya kelebihan mereka dengan Muhajirin.


Ucapannya tidak lebih dari menenangkan emosi mereka dari penentangan. Maka dia memberikan kepada mereka apa yang mereka minta dengan mengakui kelebihan mereka, jihad mereka dan setiap kelebihan yang mereka miliki.

Memang benar mereka mempunyai kelebihan yang tidak dapat dinafikan, tetapi mereka tetap bersalah dengan sangkaan mereka bahawa mereka mempunyai hak al-Imarah (hak menjadi khalifah).


Di sini kita dapati Abu Bakar ingin menukarkan sangkaan mereka dengan berhati-hati agar tidak melukai emosi mereka atau mengurangkan kedudukan mereka tanpa mengatakan secara terang-terang bahawa mereka bersalah, tetapi sebaliknya dia memberi ucapan yang halus "tidak ada selepas Muhajirin pertama di sisi kami akan menyamai kedudukan kalian." Oleh itu kamilah umara' dan kalianlah wuzara’.'


PERBINCANGAN MUHAJIRIN DAN ANSAR
Selepas Abu Bakar mengakhirnya ucapannya, Hubab bin Mundhir menentangnya dengan berkata:"Seorang Amir mestilah daripada kami dan seorang lagi daripada kalian." Di sini tibalah giliran Umar bin al-Khattab bahawa dia berkata:"Dua orang ketua tidak boleh berlaku dalam satu pemerintahan. Demi Allah 'Arab tidak akan meredai kalian menjadi ketua mereka sedangkan Nabi mereka bukan daripada kalian, tetapi mereka tidak akan menentang orang yang mengendalikan urusan mereka jika mereka daripada kelompok di mana "kenabian" datang daripada mereka. Dan kami mempunyai hujah ke atas Arab yang enggan menerimanya."

Hubab bangun dan berucap:"Wahai kaum Ansar, milikilah urusan kalian, dan janganlah kalian mendengar ucapannya dan sahabatnya, kerana mereka akan menghilangkan hak kalian. Sekiranya mereka enggan apa yang kalian minta, maka usirlah sahaja mereka dari negeri ini dan kalian mestilah memerintah mereka. Kerana kalian lebih berhak menguasai perkara ini kerana agama Islam berkembang dengan pedang-pedang kalian.3KHALIFAH ABU BAKAR
Selepas selesai perlantikan khalifah di Saqifah scara paksaan (jabran)4 dan kebencian (karahah) orang-orang Ansar dan kebanyakan Muslimin terhadap Abu Bakar, orang-orang Ansar telah rugi dan berpecah sesama sendiri. Abu Bakar menjadi khalifah selama dua tahun dua bulan dan beberapa hari, sekalipun bai'ahnya adalah secara tergesa-gesa menurut kata-kata 'Umar sendiri. Dia berkata:"Bai'ah Abu Bakar adalah secara tergesa-gesa (faltah) tetapi Allah telah menjaga kejahatannya.5

Tetapi aku berpendapat:"Tidak! Allah tidak menjaga kejahatannya malah kejahatannya terus menyala, dan kemudaratannya berterusan selama-lamanya sepertilah saudara kembarnya Syura6 kerana ia berasal dari Saqifah.
 
PERANAN UMAR
Kemudian datang peranan Umar apabila Abu Bakar sakit dan kelihatan petanda-petanda kematian menguasai dirinya, dia berkata kepada penulis ('Uthman bin 'Affan):"Tulislah, ini adalah perjanjian 'Abdullah bin Abi Qahafah (Abu Bakar) perjanjian yang terakhir di dunia ini dan janjinya yang pertama di akhirat pada ketika orang fajir (jahat) menjadi baik dan orang kafir menjadi Islam."

Kemudian dia jatuh pengsan. Lalu penulis tadi menulis 'Umar bin al-Khattab. Kemudian dia sembuh dan berkata:"Bacalah apa yang anda telah tuliskan."Maka dia membaca dan menyebutkan nama Umar. Dia berkata:"Kenapa anda menulis begini? Aku tidak menyuruh anda menulis (namanya)". Kemudian dia berkata: "Tak mengapalah. Apa yang anda lakukan adalah betul." Kemudian dia berkata: "Sempurnakan tulisan anda itu". Dia (penulis) menjawab: "Aku tidak mahu menulis lagi". Dia berkata:"Tulislah...."Manakala selesai menulis, sekumpulan sahabatnya masuk. Talhah berkata kepadanya: "Apakah anda akan berkata kepada Tuhan anda besok kerana anda telah melantik ke atas kami seorang yang sangat kasar, mencemaskan jiwa dan meliarkan hati?"7


UMAR DAN KHALIFAH
Kemudian Umar menjadi khalifah selama lebih sepuluh tahun. Di dalam pemerintahannya, dia banyak melakukan pembaharuan dan ijtihad yang menyalahi nas. Lantaran itu tidak hairanlah jika pakar-pakar sejarah telah mencatat apa yang telah berlaku semasa pemerintahannya dengan terperinci.8

Walau bagaimanapun tujuan utamaku di sini ialah untuk menerangkan penyerahan urusan khalifah kepada enam orang. Salah seorang daripada mereka ialah 'Ali bin Abu Talib AS.

Apa yang harus kita perhatikan ialah adakah Umar betul di dalam masalah ini ataupun tidak. Manakala Abu Lu'Lu' menikamnya di masjid, mereka membawanya ke rumahnya. Orang ramai berkumpul di rumahnya lalu dia bermesyuarat dengan para hadirin tentang siapakah yang mereka akan lantik bagi mengendalikan urusan selepasnya.
Mereka bermesyuarat dengan anaknya 'Abdullah dengan izin 'Umar. Dia berkata:"Sesungguhnya Rasulullah SAWAW wafat dalam keadaan reda kepada enam orang Quraisy; 'Ali, 'Uthman, Talhah, Zubair, Abdul Rahman dan Sa‘ad. Sesungguhnya aku fikir untuk mengadakan syura di kalangan mereka supaya mereka memilih untuk mereka sendiri". Kemudian dia berkata:"Sekiranya aku melantik (seseorang) maka sesungguhnya telah dilantik orang yang lebih baik daripadaku iaitu Abu Bakar9. Dan sekiranya aku meninggalkannya (perlantikan) maka sesungguhnya orang yang lebih baik daripadaku telah meninggalkannya10 iaitu Nabi SAWAW."

Kemudian dia berkata:"Jemputlah mereka." Lalu mereka dijemput. Merekapun masuk berjumpa dengan 'Umar yang sedang terbaring di atas hamparannya, bermegah dengan dirinya. Dia melihat kepada mereka dan dia berkata:"Adakah kalian semua tamak kepada khalifah selepasku?" Mereka semua diam kerana protes. Dia berkata kepada mereka kali kedua. Lalu Zubair menjawab:"Apakah yang menghalang kami dari menjadi khalifah? Sesungguhnya anda telah melakukannya. Dan kami tidak kurang dari anda dari segi suku Quraisy serta di kalangan pemeluk-pemeluk Islam yang terawal."

'Umar berkata:"Demi Allah, tidak ada halangan bagiku untuk melantik anda menjadi khalifah wahai Sa‘ad, hanya anda adalah seorang yang kasar (ghalazah) kerana anda adalah ahli peperangan. Abdul Rahman, hanya anda adalah Fir'aun ummat ini (fir'aun hadhihi al-Ummah), al-Zubair hanya anda adalah seorang mukmin pada waktu reda dan kafir pada waktu marah (kufr 'inda al-Ghadab), Talhah, hanya seorang yang angkuh dan Rasulullah memarahi anda kerana kata-kata anda ketika turun ayat Hijab (Surah al-Ahzab (33): 53) (kata-kata Talhah: Muhammad tidak boleh membuat apa-apa sekalipun mengenakan hijab ke atas isteri-isterinya. apabila beliau wafat, kami akan mengahwini isteri-isterinya) dan anda jika dilantik, akan menyarungkan cincin mohornya ke jari isteri anda, begitu juga Uthman, anda adalah seorang yang asabiyyah cinta kepada kaum dan keluarga anda. Justeru itu sekumpulan serigala Arab akan menyembelihkan anda dan jika ia berlaku, ingatlah kata-kataku ini. Dan anda wahai 'Ali, sekiranya anda bukan seorang yang suka 'berkelakar'11 nescaya aku melantik anda, dan anda akan membawa kaum muslimin kepada kebenaran yang jelas dan hujah yang bersih.12

Kemudian Umar berkata: "Jemputlah untukku Abu Talhah al-Ansari", maka merekapun menjemputnya. Dia berkata kepadanya:"Perhatikanlah wahai Abu Talhah apabila anda kembali dari pengkebumianku anda kumpulkan lima puluh orang lelaki Ansar lengkap dengan senjata. Kemudian ambillah mereka untuk melakukan perlantikan dan kumpulkan mereka di dalam satu rumah. Anda dan sahabat-sahabat anda berdiri di pintu rumah supaya mereka bermesyuarat dan memilih. Sekiranya lima bersepakat dan satu menentang maka potong tengkuknya. Dan sekiranya empat orang bersepakat dua menentang, maka potonglah tengkuk mereka berdua. Dan sekiranya tiga bersepakat, dan tiga menentang maka perhatikanlah kepada tiga yang ada 'Abdul Rahman. Dan rujuklah kepada apa yang disepakati oleh tiga orang tersebut. Dan sekiranya tiga lagi terus menentang, maka potonglah tengkuk mereka. Dan sekiranya berlalu tiga hari dan mereka masih tidak bersepakat (di atas perlantikan khalifah) maka potonglah tengkuk keenam-enam tersebut. Dan biarlah kaum muslimin memilih (khalifah) untuk mereka.13


Aku berkata:"Kami memohon pertolongan dengan Allah daripada hukum yang zalim ini yang keluar daripada khalifah yang "adil", dia meredai mereka lantas dia menjemput mereka dan berkata: Jemputlah mereka untukku. Maka mereka dijemput. Manakala mereka semua hadir, dia menyebutkan setiap orang daripada mereka dengan keaiban-keaiban yang tidak melayakkan mereka menjadi khalifah. Maka syahadah (penyaksian) merekapun mestilah ditolak apatah lagi untuk menjadi khalifah. Meskipun mereka mempunyai keaiban-keaiban tersebut mereka dimasukkan oleh Umar di dalam Syura."

Sekiranya mereka tidak bersepakat dalam masa tiga hari, nescaya Abu Talhah al-Ansari akan memotong tengkuk-tengkuk mereka. Sedangkan mereka, menurut sangkaan mereka, di kalangan sepuluh orang yang diberikan khabar gembira dengan syurga. Ya Allah manakah justifikasi bagi Umar mengharuskan darah enam orang dari sahabat-sahabat yang besar sedangkan di sana terdapat nas-nas yang terang di tempat yang bermacam-macam tentang khalifah 'Ali Amirul Mukminin AS? Kenapakah dia tidak mengembalikan terus jawatan khalifah kepada 'Ali AS dan dengan ini dia dapat menyelamatkan kaum Muslimin daripada masalah ini?

Perhatikanlah kepada hukumnya dengan penuh keinsafan. Adakah hukum ini keluar daripada lelaki yang takutkan Allah dan Rasul-Nya? Tentu sekali tidak! Sayang sekali, tidakkah lebih baik jika dia meninggalkan ummat ini memilih sendiri tanpa mengadakan syuranya, jika difardukan mereka tidak bersepakat?


Dan perhatikan kata-katanya: Sekiranya tiga bertentangan dengan tiga, maka rujuklah perlantikan di pihak Abdul Rahman bin 'Auf. Kata-kata ini jelas menunjukkan permusuhannya yang terang terhadap 'Ali AS? Kenapa dia tidak merujuk kepada 'Ali secara langsung? Tetapi perkara ini telah diatur dengan rapi selepas kembalinya mereka di hari al-Ghadir (perisytiharan perlantikan 'Ali AS). Kerana mereka membuat perjanjian untuk mengeluarkan 'Ali dari khalifah. Dan sekiranya anda ingin mengkaji dengan lebih mendalam tentang hakikat ini, sila rujuk kepada buku Ihqaq al-Haq dan al-Sawarim al-Muhriqah karangan Imam Qadi Nurullah al-Tastari, Tasyyid al-Mata'in, Aqabat al-Anwar, Ghayah al-Maram, al-Ghadir, karangan Imam Syarifuddin al-Musawi dan lain-lain.

KEMUDIAN DATANG PERANAN 'UTHMAN
Aku telah mengemukakan kepada anda sebentar tadi bahawa 'Umar telah menjadikan urusan khalifah pada enam orang dan menyampaikannya kepada 'Uthman secara halus. Dia berkata kepada 'Uthman bahawa dia akan membawa Bani Umayyah dan Bani Mu'it menguasai orang ramai, dan akan datang satu kumpulan dari serigala Arab menyembelihnya. Dia berkata lagi:"Sekiranya ia berlaku.14 Maka ingatlah kata-kataku ini, dan memang benar firasat 'Umar terhadap 'Uthman." 

Pada hari dia mengambil alih jawatan khalifah, Bani Umayyah berkumpul di rumah 'Uthman, Abu Sufyan juga ikut sama. Dia berkata: "Adakah pengintip ke atas kita?" Mereka menjawab:"Tidak". Dia berkata: "Jagalah jawatan khalifah sebagaimana kalian menjaga kanak-kanak yang buas. Demi Allah! Tidak ada syurga dan tidak ada neraka." Kemudian dia pergi ke kubur Hamzah dan menendangnya dengan kakinya seraya berkata:"Wahai Abu 'Ammarah (Hamzah)! Sesungguhnya perkara yang kita telah bertengkar kerananya dahulu telah jatuh ke tangan kami.15 Ini adalah ucapan yang pertama yang diluahkan oleh ketua al-Ahzab, Abu Sufyan.

Sekarang kita perhatikan pula bid'ah-bid'ah16 yang dilakukan oleh khalifah ketiga 'Uthman. Dia mengembalikan Marwan bin Hakam yang telah diusir oleh Rasulullah SAWAW. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan 'Umar, 'Uthman telah cuba untuk membawa dia pulang ke Madinah tetapi kedua-duanya membantah. Tetapi apabila dia menjadi khalifah, dia mengembalikannya dengan mengatakan bahawa aku memaafinya kerana dia adalah darah dagingku.

Dia mulai memecat orang-orang yang telah dilantik oleh 'Umar dan menggantikan mereka dengan Bani Umayyah. Kemudian berlakulah perkara-perkara lain yang menyebabkan pembunuhannya.

Dia membelanjakan harta Baitul Mal kepada Bani Umayyah. Dia memberi kepada Abdullah bin Khalid 4,000 dirham, Abu Sufyan 1,000 dirham dari harta Baitul Mal. Hari pembebasan Marwan 100,000 dirham kemudian mengahwinkan anak perempuannya dengan Marwan dan menjadikannya wazir. Zaid bin Arqam penjaga Baitul Mal membawa anak-anak kunci Baitul Mal di hadapan 'Uthman sambil menangis.'Uthman berkata kepadanya:"Adakah anda menangis kerana aku menyambungkan silatur rahmiku?" Dia menjawab:"Tidak. Tetapi aku menangis kerana aku menyangka anda mengambil harta Baitul Mal sebagai ganti dari apa yang anda belanjakan fisabillah pada masa Rasulullah SAWAW. Jika anda memberi 100 dirham pun sudah banyak."

'Uthman menjadi marah dan berkata:"Campakkan anak-anak kunci itu. Wahai Ibn al-Arqam kerana kami akan dapatkan orang lain daripada anda." Dia telah membahagi-bahagikan harta yang banyak yang dibawa oleh Abu Musa dari Iraq di kalangan Bani Umayyah. Dia telah memberi 100,000 dirham kepada Harith bin Hakam kemudian mengahwinkan anak perempuannya dengan Harith. Dia telah memukul sehingga patah tulang rusuk 'Abdullah bin Mas'ud kerana tidak mahu menyerahkan mushafnya kepadanya ('Uthman). Dia juga mengusir Abu Dhar ke Rabzah kerana mengkritik kesalahan-kesalahannya yang menyalahi al-Quran dan Sunnah Nabi SAWAW.17 Dan banyak lagi perkara-perkara bid'ah yang telah dilakukan oleh 'Uthman. Semuanya tercatat di dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama besar Ahlu Sunnah.

Aku berkata:"Adakah begini gerangan khalifah Muslimin, Khalifah 'Uthman dan orang yang mengikuti jejak langkahnya akibat peristiwa Saqifah sebagai natijah mereka tidak mahu menerima ayat-ayat al-Quran dan menyalahi suruhan-suruhan Rasulullah SAWAW. Jikalaulah mereka mendengar dan mentaati Allah dan Rasul-Nya, nescaya mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak layak dengan syariat Nabi SAWAW. Sedangkan Nabi SAWAW telah menerangkan segala sesuatu sama ada yang mendekatkan mereka ke syurga ataupun yang menjauhkan mereka dari neraka. Tetapi jiwa yang kotor tidak akan menerima kebenaran."

PEMBERONTAKAN RAKYAT TERHADAP KHALIFAH
Rakyat telah memberontak terhadap khalifah 'Uthman kerana mereka melihat 'Uthman telah melampaui hukum-hukum Allah. Mereka mengepung rumahnya dan menuntut supaya dia meletakkan jawatan atau menyerahkan Marwan.

Pemberontakan ini berlaku kerana gabenornya 'Abdullah bin Abu Sarah telah menindas rakyatnya di Mesir. 'Ali menjadi orang tengah untuk menyelesaikan perkara ini. 'Uthman bersetuju memecat gabenornya dan menggantikannya dengan Muhammad bin Abu Bakar. Dia mengutus surat kepada gabenornya 'Abdullah bin Sarah:"Apabila sampai sahaja suratku, maka letaklah jawatan anda." Muhammad bin Abu Bakar dan rombongannya berjalan menuju ke Mesir selepas tiga hari perjalanan, tiba-tiba mereka ternampak seorang penunggang unta sedang menuju ke satu jalan dari jarah jauh. Lalu mereka melintasinya dan mendapati lelaki itu adalah hamba 'Uthman dan untanya. Mereka bertanya:"Kemana arah anda?" Dia menjawab:"Mesir." Lalu mereka memaksanya dan mendapati surat padanya yang mengatakan:"Apabila Muhammad bin Abu Bakar datang kepada anda, maka bunuhlah dia."


Oleh itu mereka terus pulang ke Madinah dan membentangkan surat itu kepada orang yang sedang mengepung rumah 'Uthman. Manakala 'Ali mengambil surat itu dan membacanya, beliau menjadi marah dan terus berjumpa 'Uthman. Beliau bertanya:"Apakah ini arahan 'Uthman?" Dia mengingkarinya dan bersumpah bahawa dia tidak tahu menahu tentang surat itu. Mereka berkata:"Tulisan adalah tulisan anda, cop adalah cop anda dan unta adalah unta anda".18 Dia tetap mengingkari perkara itu. Mereka berkata:"Letakkanlah jawatan anda." Dia enggan dan menolak untuk menyerahkan Marwan. Di sinilah serigala Arab memberontak sebagaimana telah diramalkan oleh 'Umar.

Walaupun keadaan masih genting, 'Uthman datang ke masjid dan memberitahu kepada orang ramai untuk memberi penyaksian tentang penukaran gabenor-gabenornya. Justeru itu semua orang berazam untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba Marwan sedang menunggunya dan berkata:"Apakah mesyuarat tadi?" Dia menceritakannya kepadanya. Lalu Marwan berkata kepadanya:"Mati lebih baik dari kehinaan. Anda adalah khalifah dan kami adalah kaum anda. Hantarlah surat kepada sepupu anda Muawiyah dan mintalah pertolongannya." Maka khalifah membatalkan taubatnya, lalu mengambil pendapat Marwan, menantunya dan wazirnya. Pada masa itu isteri 'Uthman, Na'ilah, mendengar apa yang diperkatakan oleh 'Uthman dan sikap yang akan diambil olehnya untuk membatalkan janjinya kepada rakyatnya. Dia (Na'ilah) berjumpa Marwan dan berkata:"Tanpa syak lagi sesungguhnya andalah pembunuhnya ('Uthman) dan membuatkan anak-anaknya yatim." Marwan menjawab:"Diam sahajalah, sesungguhnya bapa anda tidak pandai mengambil wuduk". Dia menjawab kepada Marwan dengan jawapan yang tidak menyenangkannya, kemudian berpaling kepada suaminya sambil berkata:"Sekiranya anda masih lagi mengambil Marwan, maka ketahuilah anda bahawa sesungguhnya anda tidak mustahil akan dibunuh."


Pemberontak-pemberontak di kalangan sahabat-sahabat dan tabi'in menunggunya begitu lama, maka mereka mendapati Uthman tidak menunaikan janji-janjinya. Malah dia mengutus surat kepada Muawiyah supaya menolongnya menentang pemberontak-pemberontak. Justeru itu Muawiyah menghantar bala tenteranya dan memerintahkan pemimpinnya supaya jangan memasuki Madinah dan berkata:"Jangan sekali-kali menyalahi apa yang aku perintahkan kepada anda".19

Aku berkata:"Inilah tindak tanduk seorang khalifah, dan beginilah kelakuan seorang wazir. Begitu juga sikap "kerjasama" keturunan Umayyah sesama mereka sendiri."

Tujuan perintah Muawiyah kepada pemimpin tenteranya ialah untuk memberitahu kepada pemberontak-pemberontak tentang kedatangan bala tenteranya adalah untuk menolong Khalifah 'Uthman. Justeru itu mereka akan mempercepatkan pembunuhannya. Pemberontak-pemberontak berkumpul dan mengepung rumahnya dengan memutuskan bekalan air. Dia mengutus Abul Hasan ('Ali) supaya masuk campur di dalam soal air. Maka beliau menguruskan pengangkutan air kepada khalifah, tetapi beliau tidak datang sendiri kerana khalifah 'Uthman tidak mahu mendengar nasihatnya.


Ahli-ahli sejarah telah mencatat bahawa Amirul Mukminin AS telah menghantar Hasan, Husain, dan Qanbar supaya tidak membenarkan seorangpun memasuki rumah 'Uthman. Manakala keadaan demikian berlarutan, pemberontak-pemberontak mendapat tahu bahawa bantuan ketenteraan dari pihak Muawiyah telah datang, mereka memanjat dinding dan memasuki rumah 'Uthman lalu membunuhnya. Isterinya merebahkan diri di atasnya, lantas dipotong anak-anak jarinya, maka khalifahpun dibunuh. Dan tentera Muawiyah tanpa memasuki Madinah kembali menurut perintah.20


FITNAH PEMBUNUHANNYA
Pemberontakan Muawiyah tercetus. Dia mulai menghasut penduduk-penduduk Syam supaya memberontak dan meminta 'Ali supaya menyerahkan pembunuh-pembunuh Khalifah 'Uthman. Muawiyah membawa baju 'Uthman dan isterinya, lalu mereka mengangkatkan baju yang berlumuran darah di masjid supaya dilihat oleh orang yang datang ke masjid.

Adapun jenazah Khalifah 'Uthman tinggal tiga hari tanpa dikafan sehingga anjing memakan pahanya. Dan mereka menanamnya di waktu malam di kubur orang Yahudi bernama Hasy Kawkab.21


PENENTANGAN 'AISYAH TERHADAP 'UTHMAN
Aku telah menyebutkan bahawa 'Aisyah telah menggalakkan orang ramai supaya membunuh 'Uthman. Dia berkata:"Bunuhlah na'thalan ('Uthman) kerana dia telah kafir (kafara)." Dia berkata lagi:"Sekiranya aku mampu nescaya aku akan campakkan Marwan dan 'Uthman ke laut".22 Tetapi apabila 'Uthman dibunuh, 'Aisyah berpura-pura membela 'Uthman bagi menentang 'Ali AS.


KHALIFAH YANG HAK ADALAH IMAM AMIRUL MUKMININ 'ALI AS
Manakala 'Uthman dibunuh maka selesailah peranannya. Dan dikembalikan khalifah kepada Imam Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Talib AS, saudara Rasulullah dan menantunya, pewaris ilmunya dan bapa kepada zuriatnya, pelaksana agamanya, dan khalifah selepasnya yang telah dinaskan oleh Allah dan Rasul-Nya ke atasnya beberapa kali di tempat yang banyak. Maka orang ramai membai'ahnya. Dan Talhah adalah orang yang pertama membai'ahnya kemudian dikuti oleh Zubair kemudian orang ramai.23

Imam 'Ali AS mengisytiharkan supaya setiap orang tidak dipaksa bai'ah kepadanya. Ini adalah tepat kerana beliau adalah imam sekalipun tidak dibai'ah oleh seorangpun. Kerana wasi adalah seperti Rasul menjalankan tugasnya kecuali kenabian. Justeru itu beliau adalah dinaskan oleh Allah dan Rasul-Nya ke atasnya dan maksum. Lantaran itu khalifah tidak terbentuk melalui persetujuan Ahlul Hill wal 'Aqd kerana mereka tidak tahu siapakah yang layak untuk menjadi khalifah dan mereka tidak mempunyai pertimbangan yang tepat meskipun melalui syura atau pemilihan.

Jika kita perhatikan zaman kita sekarang, banyak perkara-perkara yang berlalu menunjukkan manusia adalah manusia dan zaman adalah zaman juga, sama ada zaman dahulu atau zaman sekarang. Kerana kita dapati ramai daripada sahabat-sahabat yang anda mengenali mereka telah melakukan sesuatu yang sebaik sahaja kewafatan Rasulullah SAWAW. Mereka telah meninggalkan jenazah Nabi SAWAW terbujur di atas hamparannya, kerana merebut jawatan khalifah seolah-olah ia barang yang dapat dimiliki oleh sesiapa yang cepat, dialah yang dapat sedangkan mereka mengetahui, meriwayat dan mendengar nas-nas perlantikan 'Ali Amirull Mukminin AS.

Ini adalah dalil tidak sahnya dakwaan Ahlul Sunnah yang mengatakan semua sahabat adalah adil. Kami berpendapat sahabat ada yang adil dan ada yang tidak adil.

Ringkasnya apabila 'Ali AS telah dilantik menjadi khalifah, maka beliau ingin melaksanakan keadilan di kalangan rakyatnya. Beliau jadikan yang lemah menyamai yang kuat di dalam keadilan. Melaksanakan hudud yang telah diturunkan Allah di dalam kitab-Nya. Tetapi sayangnya Bani Umayyah dan Marwaniyyah telah menyalakan api Perang Jamal, kemudian Perang Siffin dan Perang Khawarij demikianlah seterusnya. Amirul Mukminin bekerja keras untuk melaksanakan hukum-hukum al-Qur'an di dalam masyarakat, menegakkan kebenaran, menentang kebatilan dan menghidupkan hukum-hukum yang telah dimatikan oleh orang-orang sebelumnya. Tetapi beliau tidak berdaya melaksanakan semua yang beliau kehendaki sehinggalah beliau dibunuh oleh orang yang paling celaka.24

NOTA KAKI:
1. Kebanyakan orang-orang Ansar telah mengetahui bahawa satu perencanaan untuk memisahkan 'Ali dari jawatan khalifah yang dinaskan oleh Rasulullah SAWAW pasti akan berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAWAW. Lantaran itu jika 'Ali disisihkan dari jawatan khalifah, maka adalah lebih baik seseorang daripada mereka dilantik untuk menjadi khalifah. Di dalam ertikata yang lain jika 'Ali tidak menjadi khalifah, maka di kalangan merekalah yang lebih berhak untuk memegang jawatan tersebut.
2. al-Tabari, Tarikh, III, hlm. 208.
3. Ibn Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, I, hlm. 9.
4. Lihat Lampiran C.
5. Ibn Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, I, hlm. 6; Ibn Hajar, al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 7.
6. Syura yang direncanakan oleh 'Umar untuk melantik penggantinya.
7. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 18-19.
8. Lihat Lampiran C.
9. Abu Bakar melantik Umar tanpa syura.

10. 'Umar terang-terang menafikan hadith al-Ghadir walaupun dia sendiri mengakuinya semasa hidup abi SAWAW.
11. 'Ali AS telah menafikannya di dalam Nahj al-Balaghah.
12. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 24; al-Tabari, Tarikh, V, hlm. 2778.
13. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 24.
14. Lihat umpamanya Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, i, hlm. 25.
15. al-Tabarsi, al-Ihtijaj, I, hlm. 275.
16. Lihat Lampiran C.
17. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 28.
18. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 27.
19. al-Tabari, Tarikh, IV, hlm. 2985.
20. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 43-44.
21. Ibid, hlm. 45.
22. Ibid, hlm. 152.
23. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 48-49.
24. Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 160-161.


 
BAB VIII
DIALOG DENGAN ULAMA BESAR
Selepas perisytiharanku menjadi Syiah, seorang daripada ulama besar mazhab Syafi'i dari Halab datang menemuiku, dan bertanya kepadaku dengan lembut:"Kenapa anda berpegang kepada mazhab Syiah dan meninggalkan mazhab anda? Apakah sebab yang mendorong anda berpegang kepadanya? Dan apakah dalil anda bahawa 'Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar?" Aku berdialog dengannya berkali-kali dan akhirnya dia berpuashati.1

Di antara dialognya dia bertanya kepadaku tentang siapakah yang lebih berhak menjadi khalifah. Adakah Abu Bakar lebih berhak dari 'Ali atau 'Ali lebih berhak? Maka aku menjawab:"Ini adalah perkara yang jelas sekali bahawa orang yang lebih berhak menjadi khalifah ialah Amirul Mukminin 'Ali AS sebalik sahaja wafatnya Rasulullah SAWAW, kemudian selepas beliau ialah Hasan Mujtaba' AS, kemudian Syahid Karbala' AS, kemudian Ali bin Husain Zain al-Abidin AS, kemudian Muhammad bin Ali al-Baqir AS, kemudian Jaafar bin Muhammad al-Sadiq AS, kemudian Musa bin Jaafar Kazim AS, kemudian Ali bin Musa al-Redha AS, kemudian Muhammad bin Ali Jawad AS, kemudian Ali bin Muhammad al-Hadi AS, kemudian Hasan 'Askari AS, kemudian al-Hujjah bin Hasan (Imam al-Mahdi al-Muntazar AS). Dalil Syiah di dalam perkara ini ialah al-Quran dan Sunnah yang sabit daripada Rasulullah dari dua sumber; Sunnah dan Syiah. Sumber-sumber Syiah penuh dengan hujah-hujah dan bukti-bukti yang kuat. Syiah memperkuatkan dakwaan mereka dengan sumber-sumber rujukan kalian. Tetapi kalian enggan membuat rujukan kepada sumber-sumber Syiah dan mengkajinya. Dan inilah sebahagian daripada fanatik buta.

Adapun dalil daripada al-Quran ialah firman-Nya yang bermaksud:
"Sesungguhnya wali kamu ialah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan memberi zakat dalam keadaan rukuk." (Surah al-Mai'dah (5): 55).

Sesungguhnya ayat ini telah diturunkan kepada 'Ali tanpa syak lagi dengan ijmak Syiah dan kebanyakan ulama Sunnah di dalam kitab-kitab Tafsir seperti al-Tabari, al-Razi, Ibn Kathir dan lain-lain. Mereka berkata bahawa ayat ini diturunkan kepada 'Ali bin Abu Talib AS.

Di antara apa yang tidak dapat disembunyikan lagi kepada orang yang waras fikirannya bahawa apabila Allah SWT mengutuskan rasul-Rasul-Nya kepada ummat manusia, Dia tidak akan menghentikan urusan mereka semata-mata kerana inginkan keredhaan manusia. Begitu juga wasiat adalah daripada Allah SWT dan bukan melalui Syura, dan bukan melalui Ahl al-Hilli wal-Aqdi dan bukan pula melalui pilihanraya. Kerana wasiat adalah satu rukun daripada rukun-rukun agama. Allah SWT tidak akan meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun agama kepada ummat, kerana ia akan dikuasai oleh hawa nafsu mereka kerana setiap orang akan cenderung kepada puaknya.
Justeru itu orang yang menjalankan urusan Allah al-Qaim bi amrillah selepas kewafatan Nabi SAWAW ialah orang yang dinaskan ke atasnya. Beliau tidak kurang dan tidak lebih daripada para rasul, maksum daripada kesalahan.2 Oleh itu ayat al-Wilayah adalah nas yang terang tentang wilayah 'Ali AS.

Syiah dan kebanyakan ahli Tafsir Sunnah telah bersepakat bahawa orang yang telah memberi zakat dalam keadaan rukuk ialah 'Ali tanpa khilaf. Justeru itu khilafahnya adalah sabit selepas Rasulullah SAWAW dengan ayat ini.

Dia membentangkan kepadaku satu hujah untuk menyokong khalifah Abu Bakar. Dia berkata:"Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah kerana dia telah membelanjakan harta yang banyak yang dikemukakan kepada Rasulullah SAWAW. Dan dia telah mengahwinkan anak perempuannya dengan Rasulullah SAWAW. Dia telah menjadi imam salat jama'ah di masa Nabi SAWAW sedang gering." Aku menjawab:"Adapun perbelanjaan harta-hartanya adalah satu dakwaan yang memerlukan dalil bagi membuktikan kebenarannya.

Dan kami tidak memperakui perbelanjaan tersebut. Di manakah dia mendapatkan wang yang begitu banyak? Siapakah yang menyuruhnya untuk melakukan perbelanjaan tersebut? Adakah perbelanjaan tadi di Makkah atau di Madinah?

Sekiranya anda menjawab di Makkah, maka Nabi SAWAW tidak memperlengkapkan angkatan tentera, tidak membina Masjid lebih-lebih lagi orang yang memeluk Islam pula berhijrah ke Habsyah. Nabi SAWAW dan semua Bani Hasyim tidak menerima Sedekah. Apatah lagi Nabi SAWAW adalah seorang yang kaya dengan harta Khadijah sebagaimana mereka dakwakan.

Sekiranya anda berkata 'perbelanjaan' itu di Madinah. Maka Abu Bakar berhijrah tidak memiliki harta selain daripada enam ratus dirham dan sebahagiannya dia tinggalkan untuk keluarganya dan membawa bakinya bersamanya. Dia pula tinggal bersama orang Ansar. Malah setiap 'orang' menjadi beban kepada orang Ansar. Selain daripada itu Abu Bakar bukanlah seorang peniaga yang besar. Dia hanya menjual barang-barang yang dipikulnya di hari-hari perhimpunan. Kadang-kadang menjadi pengajar kepada kanak-kanak dan kadang-kadang menjadi tukang kayu membaiki pintu dan seumpamanya.


Adapun mengahwinkan anak perempuannya dengan Rasulullah SAWAW, (ini) tidaklah menyebabkan dia berhak menjadi khalifah. Mengenai menjadi imam salat jama'ah, jika ia betul tidaklah juga menyebabkan dia menjadi khalifah. Kerana salat jama'ah bukan khilafah (jawatan khalifah). Kerana-sahabat-sahabat yang lain telah menjadi imam di masa musafir dan hadar (tidak musafir). Jikalaulah ini boleh menyokong hujah anda nescaya semua sahabat yang telah menjadi imam salat berhak menjadi khalifah, dan mereka menuntutnya di Saqifah untuk mereka. Tetapi hujah tersebut tidak berlaku, malah ia berlaku di dalam pemerintahan Muawiyah yang kejam terutamanya manakala Hadis dipalsukan dengan banyak. Kemudian Hadis salat jama'ah datangnya daripada anak perempuannya 'Aisyah RH sahaja.


Dan janganlah kita lupa bahawa Nabi SAWAW apabila mendengar takbir salat, beliau bertanya:"Siapakah yang sedang mengimamkan salat itu?" Mereka menjawab:"Abu Bakar." Beliau berkata:"Bawalah aku." Lalu beliau dipapah oleh 'Ali dan Fadal sehingga beliau memasuki masjid. Lalu beliau memecat Abu Bakar dan beliau sendiri mengimamkan salat. Dan beliau tidak meninggalkan Abu Bakar meneruskan salatnya. Oleh itu jikalaulah salat Abu Bakar dengan izin Nabi SAWAW atau dengan keredaan beliau, maka kenapa beliau keluar sedangkan beliau sedang gering lalu mengimamkan salat.


Adalah menghairankan sekali saudara-saudara kami Ahlu Sunnah berhujah dengan perkara-perkara yang tidak boleh menjadi dalil dan mereka lupa dalil-dalil banyak yang menyokong 'Ali AS. Seperti Hadis hari indhar di mana Rasulullah SAWAW mengumpulkan kaum keluarganya yang terdekat dengan perintah Tuhan 'dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat'. Bilangan mereka lebih kurang empat puluh orang. Beliau menyediakan makanan untuk mereka di mana makanan itu hanya mencukupi seorang sahaja daripada mereka, tetapi hadirin memakannya sehingga mereka kenyang. Selepas mereka selesai makan, Nabi SAWAW bersabda:"Wahai Bani Hashim! Siapakah di antara kalian yang akan membantuku di dalam urusanku ini?" Tidak seorangpun menjawab. Maka 'Ali AS menjawab:"Aku wahai Rasulullah akan membantu anda." Beliau bersabda sebanyak tiga kali. Dan setiap kali 'Ali menjawab:"Akulah wahai Rasulullah." Lalu beliau memeluknya sambil berkata:'Andalah wasiku, khalifahku selepasku. Maka kalian dengarlah kepadanya dan patuhilah.'

Hadis al-Ghadir yang masyhur, Hadis Thaqalain, Hadis Manzilah, Hadis al-Safinah, Hadis bab Hittah, Hadis Madinah al-'Ilm, Hadis al-Mu'akhat (persaudaraan), Hadis Tabligh (Surah al-Bara'ah), Hadis penutupan semua pintu selain daripada pintu 'Ali, Hadis mencabut pintu Khaibar, Hadis pembunuhan 'Amru bin 'Abd Wuddin, Hadis perkahwinannya dengan Fatimah al-Zahra' AS dan lain-lain.


Adakah semua riwayat-riwayat yang disepakati oleh Sunnah dan Syiah masih lagi tidak mensabitkan 'Ali sebagai khalifah? Dan riwayat-riwayat yang tidak disepakati dan dipalsukan itu yang mensabitkan jawatan khalifah kepada Abu Bakar? Inilah perkara yang aneh dan menghairankan.


Kemudian dia berkata kepadaku:"Anda tida mengiktiraf Khalifah Abu Bakar?"

Aku menjawab:"Bukan begitu, ia tidak dipertikaikan lagi. Tetapi apa yang masih dipertikaikan ialah tentang siapakah yang lebih berhak dan lebih aula. Adakah Abu Bakar lebih berhak atau Amirul Mukminin? Maka di sinilah berlakulah perselisihan. Kami melihatnya sebagai satu bala dan perpecahan ummat bermula di Saqifah kepada dua golongan malah kepada empat golongan. Orang-orang Ansar terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan menghendaki 'Ali (iaitu selepas hancurnya Basrah) dan yang kedua menyokong Abu Bakar. Demikian halnya orang Muhajirin. Sebahagian daripada mereka menyokong Abu Bakar dan sebahagian lain menyokong 'Ali kemudian sampai kepada 73 golongan, dan setiap golongan menyokong golongannya sahaja.

Lantaran itu ummat Islamiyyah sentiasa di dalam perselisihan dan pertengkaran yang kuat. Sebahagian mengkafirkan sebahagian yang lain. Ummat sentiasa bermandi di lautan darah semenjak hari itu sehingga hari ini dan berterusan sehingga datangnya hari kemenangan dan inilah yang kami usahakan. Syiah menghukumkan sesuatu berdasarkan dalil-dalil al-Quran, Sunnah dan Sejarah. Mereka berhujah dengan buku-buku Ahlu Sunnah di samping buku-buku mereka tentang Khalifah 'Ali dan anak-anak cucunya sebelas imam yang dipegangi oleh Syiah.

Demikianlah aku telah membentangkan beberapa dalil yang lain kepada syaikh itu. Maka dia mendengarnya dan berpuas hati. Kemudian dia keluar daripada rumahku di dalam keadaan syak kepada mazhabnya dan dia ucapkan terima kasih kepadaku di atas dalil-dalil yang aku telah kemukakan kepadanya. Dia meminta daripadaku beberapa buah buku Syiah, maka aku memberikan kepadanya buku-buku karangan Sayyid Abdul Husain Syarafuddin.

Aku fikir tidak keterlaluan jika aku meminta saudara-saudaraku Ahlu Sunnah supaya mengkaji buku-buku karangan Syiah seperti buku al-Ghadir oleh al-'Allamah al-Amini, Ihqaq al-Haq, dan al-Sawarim al-Muhriqah oleh al-Syahid al-Sa'id al-Imam Qadi Nurullah RH, 'Aqabat al-Anwar oleh Imam Sayyid Hamid Husain al-Hindi, Ghayah al-Maram oleh Imam al-Bahrani, al-Saqifah oleh al-Muzaffar, Dalil al-Sidq oleh al-Muzaffar, Asl al-Syiah wa Usuluhu oleh Kasyif al-Ghita' dan lain-lain. Kerana itu sudah cukup bagi orang yang mempunyai hati yang bersih dan ikhlas daripada fanatik mazhab. Wa billahi al-Tawfiq.


SEORANG SUNNAH DAN SYIAH BERDIALOG DI SISIKU
Pada suatu hari dua orang lelaki datang menziarahiku di Halab, seorang Syiah dan seorang lagi Sunnah. Perbincangan telah berlaku di antara mereka berdua tentang keutamaan 'Ali menjadi khalifah. Lelaki Syiah berkata kepadaku:"Sahabatku ini daripada Ahlu Sunnah dia berkata:"Tidak ada nas untuk 'Ali AS sebagai khalifah selepas Rasulullah SAWAW secara langsung". Lelaki Sunnah tadi bertanya kepadaku:"Adakah di sana nas yang jelas?" Maka aku menjawab:"Ya, malah banyak nas yang jelas di dalam buku-buku dan rujukan anda." Maka akupun membuka Tarikh al-Tabari, Tarikh Ibn al-Athir, dan Tafsir-tafsir yang lain mengenai ayat wa andhir asyiratakaal-Aqrabin (Berilah peringatan kepada kerabat anda yang terdekat) dan Hadis yang panjang telah diriwayatkan oleh Ibn al-Athir dengan penambahan kepada beberapa lafaz yang diriwayatkan oleh al-Tabari sehingga aku mengakhiri kepada sabda beliau SAWAW:"Siapakah di kalangan anda yang akan membantuku di dalam urusan ini, dia akan menjadi akhi (saudaraku) dan khalifahku selepasku." Maka 'Ali AS menjawabnya manakala tidak ada seorangpun yang menjawabnya. Maka Rasulullah SAWAW bersabda:"Hadha akhi wa waziri wa wasiyyi wa khalifati min ba'di fasma'u lahu wa iti'u (inilah saudaraku, wazirku, wasiku dan khalifahku selepasku. Maka dengarlah beliau dan taatilah kepadanya).
Kemudian aku berkata kepadanya:"Adakah anda menghendaki nas yang lebih terang daripada ini?" Dia menjawab:"Jikalau begitu apakah mereka telah melakukannya (sana‘u)". Maka aku memahami daripada kata-katanya ma sana‘u menunjukkan mesyuarat mereka di Saqifah, dan pertengkaran mereka tentang siapakah yang menggantikan Rasulullah SAWAW adakah orang Muhajirin atau orang Ansar? Aku berkata: "Itu adalah apa yang telah berlaku." Maka dia menjawab: "Aneh sekali telah berlakunya perkara tersebut, tetapi aku tidak mahu menyebutkannya." Kemudian dia dapat memahami hakikat tersebut sejurus kemudian dia pergi dan mengucap terima kasih kepadaku. Kemudian aku menerima berita mengenainya daripada orang yang boleh dipercayai bahawa dia terus aktif di dalam dakwah mazhab al-Haq dan ramai telah menerima mazhab Ahlul Bayt melaluinya.


DIALOGKU DENGAN SEKUMPULAN AHLU SUNNAH
Pada malam kelima bulan Ramadan al-Mubarak tahun 1371 Hijrah (1951M) manakala aku sibuk menulis bukuku al-Syiah wa-hujjatu-hum fi al-Tasysyayu‘ di perpustakaanku, tiba-tiba datang kepadaku satu kumpulan seramai lebih kurang lima belas orang terdiri daripada ulama dan bukan ulama. Maka aku mengalu-alukan kedatangan mereka dengan penuh kegembiraan. Selepas duduk seketika, mereka mendesakku untuk perbincangan akademik; mereka mahu keterangan dariku tentang mazhab Syiah dan iktiqad mereka mengenai khilafah dan apa yang berlaku di sekitarnya. Aku segera menjawabnya dan mereka berdiam diri sambil mencari dalil-dalil yang terang dan hujah-hujah pemutus yang terdapat di dalam buku-buku Syiah dan Sunnah sehingga berlarutan kepada dua pertiga malam.

Selepas perbincangan selesai, ada di kalangan mereka yang berterima kasih dan ada yang ingkar. Pada keseluruhannya aku berkata kepada mereka:"Tidak syak lagi sesungguhnya Nabi SAWAW telah mengetahui ummatnya yang baru dengan zaman Islam, dan cinta mereka kepada jawatan khalifah. Beliau juga mengetahui kebanyakan sahabatnya akan berpaling ke belakang dan mereka tidak akan selamat kecuali sebilangan unta Hamalu al-Na'am yang tersesat daripada pengembalanya, sebagaimana telah dicatat oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahih mereka berdua.

Nabi SAWAW mengetahui dengan yakin sesungguhnya sahabat-sahabatnya telah menyembunyikan kejahatan al-Syirr terhadap pewarisnya, khalifahnya selepasnya, 'Ali AS dan selepas kewafatannya mereka segera melakukan bid'ah. Justeru itu beliau telah meletakkan penyelesaian kepada jawatan khalifah dan menegah orang lain mendakwa dirinya khalifah.

Begitu juga tentang sahabat Nabi SAWAW telah mengenali mereka yang baik dan yang jahat kerana beliau bersabda kepada mereka:"Kalian akan mengikuti sunnah orang yang sebelum daripada kalian sejengkal demi sejengkal, hasta demi hasta (satu persatu). Jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian akan memasukinya".3

Syaikh kami Syaikh Ahmad Afandi al-Tawil al-Antaqi selepas menerangkan Hadis tersebut kepada kami di masa kuliahnya dan juga di atas mimbar masjid berkata:"Jika seorang daripada mereka menjimakkan isterinya di pasar nescaya kalian akan melakukannya."

Dan Nabi SAWAW juga bersabda:"Siapa yang tidak mengetahui imam zamannya, dia akan mati sebagai seorang jahiliyyah (iaitu menjadi kafir)." Justeru itu beliau telah meletakkan penyelesaian bagi jawatan khalifah dan memberhentikan mereka di sempadannya.

Selama kami beriktiqad bahawa beliau seorang Nabi yang diutuskan daripada Allah SWT beliau mengetahui bahawa beliau adalah Nabi terakhir yang berterusan risalahnya sehingga akhir dunia. Justeru itu tidak harus baginya meninggalkan ummatnya di dalam keadaan huru-hara. Lebih-lebih lagi beliau telah mengetahui bahawa ummatnya akan berpecah kepada 73 golongan sebagaimana yang disebutkan di dalam Hadis ini. Lantaran itu dakwaan yang mengatakan urusan khalifah diserahkan kepada ummat ini adalah dakwaan yang batil di antaranya:

1. Ahlul Hilli wal 'Aqdi, pemilihan atau ahli syura tidak dapat menyempurnakan apa yang telah diwakilkan kepada mereka sepanjang masa, malah ia membuatkan ummat di dalam keadaan huru-hara yang menjatuhkan mereka ke dalam jurang yang jauh yang tidak ada batasan dan penetapan. Justeru itu ummat masih berada di lautan darah semenjak hari Saqifah sehingga ke hari kita ini dan berakhirnya kehidupan manusia di Hari Akhirat.

2. Suatu perkara yang tidak dapat disembunyikan bahawa manusia berselisih tentang akidah-akidah mereka dan berlainan pendapat-pendapat mereka. Dan kita lihat dua orang tidak boleh bersatu di dalam satu pendapat. Malah seseorang itu sendiri tidak boleh berterusan dengan satu pendapat. Malah fikirannya berubah setiap saat. Oleh itu bagaimana urusan khalifah diwakilkan kepada Ahlul Hilli wal 'Aqdi. Ini tidak boleh diterima oleh akal dan naluri insan.

3. Adalah mustahil mendapat persetujuan dengan mewakilkan urusan khalifah kepada Ahlul Hilli wal 'Aqdi kerana penentangan yang kuat di kalangan rakyat, pembunuhan, rampasan dan lain-lain pasti berlaku iaitu satu hakikat yang sering berlaku di setiap masa dan tempat. Dan ketua negara tidak dapat melaksanakan sendiri peraturan kehidupan manusia melainkan dengan menggunakan kekuatan tentera. Ini adalah kekuatan sementara yang akan hilang dan apabila ia hilang, setiap orang kembali kepada kerja-kerja lampau yang merosakkan orang ramai.

Justeru itu kami berkali-kali menyatakan bahawa Allah tidak meninggalkan sesuatupun daripada urusan agama kepada ummat di mana hawa nafsu akan menguasai mereka. Oleh itu ia mestilah diwakilkan kepada orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi di sisi Rasulullah SAWAW. Keberanian, kebijaksanaan, kekeramatan, kezuhudan, ketakwaaan, keperwiraan dan yang paling penting ialah al-'Ismah (kemaksuman). Sehingga menjadikan wasi seorang yang layak untuk menduduki tempat Rasulullah SAWAW bagi melaksanakan kehalusan hukum Allah SWT. Pilihan seperti ini tidak dapat dilakukan selain daripada Allah SWT kerana Dia mengetahui segala rahsia yang tersembunyi. Dan Rasul SAWAW pula telah menerangkannya dengan jelas pada setiap munasabah: "Sesungguhnya wasi dan khalifah selepas beliau ialah 'Ali bin Abu Talib.' Sebagaimana di sana terdapat dalil-dalil yang banyak yang boleh menunjukkan anda kepada hujah yang anda pertahankan. Ia terdapat di dalam dua sumber; Sunnah dan Syiah. Kemudian mereka berkata:"Apa yang aku sampaikan kepada mereka adalah baik." Mereka meminta daripadaku sebahagian daripada buku-buku karangan Syiah. Maka aku berikan kepada mereka sebahagian daripada buku-buku yang ada di sisiku. Maka merekapun berdiri dan memohon diri dariku untuk pergi.

Beberapa hari selepas itu sampai berita kepadaku bahawa sebahagian daripada mereka telah berpegang keapda mazhab Ahlul Bayt AS. Maka aku memuji Allah di atas nikmatNya.

DIALOG DENGAN SEORANG SYAIKH AL-AZHAR
Pada hari ketujuh bulan Zulkaedah tahun 1371H (1951M) sebelum masuk waktu zuhur, seorang pemuka Halab bernama Ustaz Sya'ban Abu Rasul memberitahuku bahawa seorang Syaikh al-Azhar pengarang yang masyhur ingin menziarahiku. Bilakah dia boleh datang menziarahi anda? Maka aku menjawab:"Selamat datang, pada hari ini dia mesti dihormati." Maka dia menziarahiku selepas waktu 'Asar. Setelah menyambutnya dalam satu majlis, dia bertanyaku: "Maksudku datang kemari ialah untuk meminta penjelasan tentang sebab yang mendorongkan anda berpegang kepada mazhab Syiah dan meninggalkan mazhab Sunni Syafi'i?" Maka aku menjawabnya dengan sopan:"Sebab-sebab yang mendorongku adalah banyak di antaranya: Aku melihat perselisihan mazhab empat sesama mereka." Akupun menyebutkan sebab-sebab yang mendorongku berpegang kepada Syiah.

Kemudian aku berkata:"Yang paling utama sekali ialah urusan khalifah yang menjadi sebab yang besar berlakunya khilaf di kalangan Muslimin. Kerana tidak terfikir oleh akal bahawa Rasul SAWAW meninggalkan umatnya tanpa wasi (pengganti) ke atas mereka bagi melaksanakan urusan syariah yang datang daripada Allah SWT. Kerana setiap Nabi ada wasi atau ausiya' yang maksum yang melaksanakan syariatnya. Sesungguhnya telah tetap padaku bahawa kebenaran adalah bersama Syiah kerana iktikad mereka bahawa sesungguhnya Nabi SAWAW telah berwasiat kepada 'Ali AS sebelum wafatnya. Malah dari permulaan dakwah dan selepasnya anak-anak lelakinya sebelas imam AS. Dan sesungguhnya Syiah mengambil hukum-hukum agama mereka daripada mereka. Mereka itulah imam-imam yang maksum di dalam iktikad mereka dengan dalil-dalil yang tertentu bagi mereka.

Oleh sebab itulah aku berpegang kepada mazhab yang mulia ini. Kemudian aku tidak pernah berjumpa mana-mana dalil yang mewajibkan aku berpegang kepada salah satu daripada empat mazhab. Malah tidak ada pilihan lain lagi kerana aku dapati dalil-dalil yang banyak yang mewajibkan aku berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt AS. Dan dalil-dalil tersebut akan membawa muslim kepada jalan yang lurus.


Kemudian aku membentangkan kepadanya dalil-dalil Qat'i yang mewajibkan berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt AS. Semuanya menanti-menanti sehingga aku berkata:"Wahai Fadilah Syaikh! Anda daripada ulama yang disegani, adakah anda dapati di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya satu dalil sahaja yang menunjukkan anda supaya berpegang kepada salah satu mazhab yang empat." Lantas beliau menjawab:"Sekali-kali tidak."

Kemudian aku berkata kepadanya:"Tidakkah anda mengetahui bahawa mazhab empat setiap satu daripada mereka menyalahi yang lain di dalam kebanyakan masalah. Dan mereka pula tidak boleh mengemukakan dalil dan hujah yang kuat bahawa ia sahaja yang benar bukan orang lain. Sebaliknya apa yang disebutkan oleh orang yang berpegang kepada salah satu daripada mazhab empat ialah dalil-dalil yang tidak kuat, tidak disokong oleh al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah seperti pokok yang buruk Khabithah yang bertunjang di atas bumi tanpa kekuatan.

Umpamanya jika anda bertanya seorang yang bermazhab Hanafi kenapakah anda memilih mazhab Hanafi dan bukan mazhab lain? Kenapakah anda memilih Abu Hanifah sebagai imam untuk diri anda selepas seribu tahun kematiannya? Dan kenapa anda memilih Maliki atau Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal berserta kelebihan-kelebihan mereka, maka dia tidak akan memberi jawapan yang memuaskan anda.

Rahsia ialah setiap orang daripada mereka bukanlah Nabi atau wasi Nabi dan tidak diwahyukan kepada mereka. Mereka pula tidak diilhamkan malah mereka sepertilah orang lain yang ada kaitan dengan ilmu. Dan orang seumpama mereka begitu ramai sekali.

Kemudian mereka pula bukanlah daripada sahabat Nabi SAWAW. Malah kebanyakan mereka atau semua mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAWAW dan sahabat-sahabatnya. Oleh itu berpegang kepada salah seorang daripada mereka dan menjadikan mazhab untuk dirinya serta iltizam dengan pendapat-pendapatnya yang mungkin salah atau betul tidak akan diakui oleh akal, al-Quran dan Sunnah malah ia tidak boleh dijadikan hujah di hadapan Allah di Hari Kiamat. Tetapi bagi Allah hujah yang kuat ke atasnya sehingga jikalau Allah bertanya kepadanya di Hari Kiamat:"Apakah dalil anda berpegang kepada mazhab ini?" Nescaya tidak ada jawapan baginya selain daripada firman-Nya di dalam Surah al-Zukhruf (43): 22:

"Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat pentunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."

Atau dia akan menjawab: sebagaimana firman-Nya di dalam Surah al-Ahzab (33): 67:

"Sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."
Oleh itu dengan nama Allah SWT wahai Syaikh yang mulia! Adakah kedapatan satu hujah bagi orang-orang yang berpegang kepada salah satu daripada mazhab empat di Hari Kiamat di hadapan Allah Yang Maha Perkasa?" Syaikh mengangguk kepalanya, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata:"Tidak." Aku bertanya lagi kepadanya:"Adakah seorang itu dimaafkan dengan jawapan tersebut?"Dia menjawab:"Tidak."Maka aku berkata:"Adapun kami berpegang dengan 'itrah Tahirah Ahlul Bayt Rasulullah SAWAW, beramal dengan fiqh Jaafari. Maka akan berkata di Hari Hisab ketika kami berdiri di hadapan Allah al-Aziz al-Jabbar: "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamulah yang menyuruh kami berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt kerana kamu berfirman di dalam Surah al-Hasyr (59):7:

'Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.'


Dan sabda Nabi Muhammad SAWAW yang disepakati oleh semua Muslimin: 'Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara:"Thaqalain Kitab Allah dan itrahku selama kalian berpegang kepada kedua-duanya kalian sekali-kal tidak akan sesat selama-lamanya. Sesungguhnya kedua-duanya tidak akan berpisah sehingga kedua-duanya dikembalikan di Haud.' Dan sabdanya: Umpama Ahlul Baytku pada kalian sepertilah bahtera Nuh sesiapa yang menaikinya berjaya dan sesiapa yang enggan menaikinya akan tenggelam.'

Tidak seorangpun meragui bahawa Imam Jaafar al-Sadiq AS adalah daripada itrah al-Tahirah. Ilmunya adalah ilmu bapanya. Ilmu bapanya adalah ilmu datuknya Rasulullah SAWAW. Ilmu Rasulullah SAWAW adalah ilmu Allah SWT. Lebih-lebih lagi Imam Jaafar al-Sadiq AS telah disepakati oleh semua Muslimin tentang kebenaran dan thiqahnya. Dan di sana terdapat golongan yang ramai yang mengakui kemaksumannya dan imamahnya. Beliau adalah wasi yang keenam bagi Rasulullah SAWAW. Beliau adalah hujah Allah ke atas ummat manusia. Sesungguhnya Imam Jaafar al-Sadiq meriwayatkan Hadis-Hadis daripada bapanya yang suci. Beliau tidak memberi fatwa dengan pendapatnya sendiri.


Lantaran itu Hadisnya adalah Hadis bapanya dan datuknya. Kerana mereka adalah tempat terpancarnya ilmu dan hikmah yang berupa galian wahyu. Justeru itu mazhab Imam Jaafar al-Sadiq AS adalah mazhab bapanya dan datuknya yang diambil daripada wahyu di mana ia tidak berganjak walaupun sebesar rambut. Dan bukan secara ijtihad sebagaimana orang lain telah melakukannya. Justeru itu orang yang berpegang kepada mazhab Jaafar bin Muhammad AS dan mazhab datuk-datuknya adalah orang yang berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada al-Quran dan Sunnah."

Selepas aku membentangkan kepadanya dalil-dalil tersebut, dia bertakbir dan memuliakan kedudukanku dan berterima kasih kepadaku. Aku menjawab:"Sesungguhnya Syiah tidak mencaci semua sahabat malah mereka memberi setiap sahabat haknya yang sewajar. Kerana sahabat ada yang adil dan ada yang tidak adil. Ada yang alim dan ada yang jahil. Ada yang baik dan ada yang jahat dan begitulah seterusnya. Perhatikanlah apa yang mereka telah melakukannya ahdathu di Saqifah? Mereka telah meninggalkan Nabi mereka terbaring di atas hamparannya. Mereka mulai berlumba-lumba untuk jawatan khalifah. Setiap orang melihat jawatan khalifah untuk dirinya seolah-olah ia barang sil'ah yang boleh dimiliki oleh sesiapa yang cepat. Sedangkan mereka melihat dengan mata mereka, mereka mendengar dengan telinga mereka nas-nas yang terang dari Rasulullah SAWAW bermula di hari beliau mengisytiharkan dakwah sehingga di hari beliau menghembuskan nafasnya.

Walhal penyempurnaan Rasulullah SAWAW adalah lebih penting dari urusan khalifah jika difardukan bahawa Nabi tidak berwasiat. Oleh itu ia menjadi wajib ke atas mereka melaksanakan hak Rasulullah SAWAW. Dan selepas selesai tajhiz (penyempurnaan) mereka mengucapkan takziah kepada keluarga beliau dan diri mereka sekiranya mereka mempunyai keinsafan. Lantaran itu di manakah keadilan dan perasaan hati kecil? Di manakah kemuliaan akhlak? Di manakah kebenaran dan kasih sayang al-Mahabbah?


Dan apa yang menyayatkan hati ialah serangan ke atas rumah Fatimah al-Zahra' oleh lima puluh orang sahabat. Mereka mengumpulkan kayu api untuk membakar rumahnya bersama penghuni-penghuninya sehingga seorang berkata kepada 'Umar:"Di dalamnya ada Hasan, Husain dan Fatimah." Umar menjawab:"Sekalipun mereka berada di dalamnya." 4 Peristiwa ini telah disebutkan oleh pakar-pakar sejarah Ahlu Sunnah dan Syiah.

Dan telah diketahui oleh orang yang baik mahupun jahat dan semua penulis sejarah bahawa Nabi SAWAW bersabda:"Fatimah adalah sebahagian daripadaku, sesiapa yang menyakitinya maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan sesiapa yang memarahinya, maka sesungguhnya dia telah memarahiku. Dan sesiapa yang memarahiku, maka dia memarahi Allah. Dan sesiapa yang memarahi Allah maka Dia akan mencampakkannya ke neraka."5

Lantaran itu hakikat sahabat tidak menunjukkan bahawa mereka semuanya adil. Rujuklah kepada al-Bukhari dan Muslim tentang Hadis al-Haud, nescaya anda akan mengetahui kebenaran pendapat Syiah tentang sahabat dan Ahlu Sunnah tentang sahabat dan Ahlu Sunnah yang sependapat dengan mereka. Oleh itu apakah dosa Syiah apabila mereka berkata ketidakadilan kebanyakan sahabat? Kenapa sahabat sendiri telah memperlihatkan hakikat kedudukan mereka. Peperangan Jamal dan Siffin adalah sekuat-kuat dalil bagi menyokong dakwaan Syiah. Begitu juga al-Quran sendiri telah mendedahkan keadaan kebanyakan sahabat. Surah al-Bara'ah adalah cukup bagi kita sebagai dalil, perhatikanlah apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah yang kejam, 'Amru bin bin 'As, Marwan, Ziyad, Ibn Ziyad, Mughirah bin Syu'bah, dan Umar bin Sa'ad6 di mana bapanya di kalangan sepuluh yang digembirakan dengan syurga menurut sangkaan mereka. Dan Talhah yang membai'ah 'Ali kemudian menarik bai'ah lalu memerangi Imam mereka berdua bersama 'Aisyah di Basrah. Mereka telah melakukan ahdathu jenayah-jenayah yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai maruah.

Beritahukan kepadaku adakah kewujudan Nabi SAWAW di kalangan mereka mewajibkan nifaq pada kebanyakan mereka? Kemudian selepas beliau wafat, semua sahabat menjadi adil? Aku tidak pernah mendengar seorang Nabipun yang datang kepada ummatnya, kemudian mereka semua menjadi adil. Malah apa yang berlaku sebaliknya, al-Quran dan Sunnah telah menerangkan kepada kita mengenainya. "Apakah pendapat anda wahai saudaraku yang dihormati?" Dia menjawab: "Benar sesungguhnya anda telah mengemukakan dalil yang menyakinkan. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada anda di atas kebaikan yang anda lakukan kepadaku." Aku berkata:"Di dalam kitab al-Jawharah fi al-Aqa'id karangan Syaikh Ibrahim al-Laqani al-Maliki terdapat kata-kata berikut: Ikutilah orang salih daripada salaf dan jauhilah bidaah daripada orang khalaf." Dia menjawab:"Ya! Ia terdapat di dalam buku tersebut."


Aku bertanya:"Beritahukan kepadaku siapakah salaf (orang yang terdahulu) yang wajib kita ikuti? Dan siapakah khalaf (orang yang terkemudian) yang wajib kita tentangi?"Dia menjawab:"Salaf adalah sahabat Rasulullah SAWAW. Aku berkata:"Sebahagian sahabat menentang sebahagian sahabat yang lain. Dan telah berlakulah apa yang telah berlaku di kalangan mereka sebagaimana ia telah menjadi terang kepada orang yang seperti anda."Dia berhenti sekejap, kemudian dia berkata:"Khalaf adalah orang-orang yang hidup pada awal abad ketiga."Aku berkata kepadanya:"Jikalau begitu jawapannya, anda telah menolak sebahagian daripada imam-imam empat mazhab kerana sebahagian mereka terkeluar daripada awal abad ketiga." Maka dia berhenti seketika kemudian dia bertanya:"Apakah anda mahu dari pertanyaan ini?"Aku menjawab:"Perkara itu adalah jelas iaitu wajib ke atas kita mengikuti orang yang telah dinaskan oleh Rasulullah SAWAW ke atas mereka dan mereka menjadi ikutan kepada ummat." Dia bertanya:"Siapakah mereka?"Aku menjawab:"Ali bin Abu Talib, kemudiannya Hasan, Husain, dan sembilan anak-anak lelaki Husain AS dan akhir mereka ialah Imam al-Mahdi (AJ)."


Dia bertanya lagi:"Khalifah yang tiga?"Aku menjawab:"Khilaf telah berlaku tentang mereka. Ummat tidak sepakat ke atas mereka kerana mereka telah melakukan perkara-perkara yang wajib dikritik." Dia menjawab:"Ia menghairankan, ini adalah pendapat Syiah."Aku berkata:"Adakah berlaku kepada sahabat-sahabat apa yang telah aku sebutkan kepada anda atau tidak?"Dia menjawab:"Ya." Aku berkata:"Jikalau begitu, maka wajiblah ke atas kita mengambil orang yang disepakati ummat dan meninggalkan orang yang tidak disepakati oleh mereka."

Syiah adalah golongan yang besar lebih daripada 100 juta di seluruh dunia. Mereka mempunyai para ulama yang besar lagi ahli (dalam bidangnya), ahli-ahli Hadis yang disegani. Oleh itu mereka tidak mengiktiraf ketiga-tiga khalifah. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah telah mengakui khalifah Amirul Mukminin 'Ali AS. Oleh itu khalifah 'Ali AS adalah disepakati oleh semua pihak dan ketiga-tiga khalifah itu tidak disepakati ke atas mereka. Khalifah selepas Amirul Mukminin ialah Hasan kemudian Husain, kemudian anaknya sembilan imam dan yang terakhir ialah Imam al-Mahdi (AJ).


Nas-nas mengenainya terdapat di dalam buku-buku anda dengan banyaknya. Banyak riwayat menurut saluran Ahlu Sunnah tentang kelebihan Ahlul Bayt AS dan keistimewaan mereka daripada orang lain. Dan yang paling penting ialah 'ismah (kemaksuman). Dia menjawab:"Kami tidak percaya dengan 'ismah (kemaksuman)." Aku berkata:"Akupun mengetahui perkara itu. Tetapi dalil berada di pihak Syiah sebagaimana aku telah memperkatakannya. Aku akan memberikan anda sebuah kitab yang akan menyakinkan dan menggembirakan anda."Dia menjawab:"Apabila kemaksuman mereka sabit di sisiku, selesailah kemusykilan di antara aku dan anda." Lalu aku memberikan kepadanya sebuah buku yang berjudul al-Alfain karangan al-'Allamah al-Hulli. Dia mulai membuka buku tersebut di hadapanku dan ia mengkagumkannya.


Kemudian dia berkata kepadaku:"Adakah anda mengetahui bahawa sesungguhnya anda telah memasukkan syak wasangka padaku mengenai empat mazhab dan aku telah cenderung kepada mazhab Ahlul Bayt AS. Tetapi aku mahu anda membekalkanku dengan sebahagian daripada buku-buku Syiah. Maka aku memberikan kepadanya beberapa buah buku. Di antaranya buku-buku karangan Sayyid Syarafuddin al-Musawi berjodol al-Muraja'at (Dialog Sunnah-Syiah), Abu Hurairah dan al-Fusul al-Muhimmah (isu-isu penting ikhtilaf Sunnah-Syiah.).

Aku juga memberi kepadanya buku Dalail al-Sidq dan al-Ghadir. Aku telah menyenaraikan kepadanya nama-nama buku Syiah. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal lalu dia berdiri mengucapkan terima kasih dan pulang ke tempat tinggalnya. Kemudian selepas beberapa hari aku menerima surat terima kasihnya dari Universiti al-Azhar dan memberitahuku bahawa dia telah berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt AS dan berjanji kepadaku bahawa dia akan menulis buku tentang kebenaran mazhab Syiah Imamiah Ithna Asyariyyah (Mazhab Jaafari).

DIALOGKU DENGAN ULAMA AHLU SUNNAH YANG MASYHUR MENGENAI TURBAH HUSAINIYYAH YANG TA'ZIYAH


Pada empat belas hari bulan Muharram tahun 1374 Hijrah (1954M) sekumpulan ulama Ahlu Sunnah termasuk beberapa orang sahabatku di Universiti al-Azhar datang kepadaku dengan penuh perasaan hasad dengki di dalam dada mereka kerana aku berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt AS dan meninggalkan mazhab Sunnah. Perbincangan di antara kami telah mengambil masa lebih kurang sepuluh jam di dalam berbagai-bagai masalah. Di antaranya kritikan mereka terhadap Syiah kerana mereka sujud kepada turbah husainiyyah. Lantaran itu mereka adalah musyrikun. Dan juga mereka melakukan ta'ziyah ke atas Imam Husain AS. Amalan itu dianggap sebagai bidaah.

Aku berkata kepada mereka, bahawa kedua-duanya adalah digalakkan oleh Allah SWT. Adapun kata-kata kalian bahawa Syiah sujud kepada turbah husainiyyah, maka mereka adalah musyrikun, ini tidaklah benar kerana Syiah sujud 'di atas turbah' bukan 'kepada turbah.'

“Oleh itu sujud Syiah di atas turbah tidaklah syirik.” Maka seorang yang paling alim mereka berkata:"Anda telah memberi penyelesaian yang baik wahai yang mulia! Tetapi kami ingin bertanya kepada anda apakah sebab Syiah meneruskan sujud di atas turbah dan kenapa mereka tidak sujud di atas semua benda sebagaimana mereka sujud di atas turbah?" Aku menjawab:"Ini adalah kerana beramal dengan Hadis yang disepakati oleh semua golongan Muslimin. Sabda Nabi SAWAW:'Dijadikan bagiku tanah (bumi) sebagai tempat sujud dan bersih.'
 
Hanya tanah yang bersih sahaja boleh dibuat sujud di atasnya. Lantaran itu kami sentiasa sujud di atas tanah yang disepakati oleh semua Muslimin tentang kebersihan sujud di atasnya."Maka dia bertanya kepadaku lagi:"Bagaimana Muslimin bersepakat mengenainya?" Aku menjawab:"Perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAWAW di Madinah ialah pembinaan masjidnya. Adakah masjid itu diletakkan hamparan?" Dia menjawab:"Tidak, ia tidak diletakkan hamparan." Aku bertanya:"Di atas apakah Nabi SAWAW dan Muslimin sujud?"Dia menjawab:"Di atas tanah masjid yang dihamparkan dengan tanah." Aku berkata lagi:"Selepas Nabi SAWAW, pada zaman Abu Bakar, 'Umar, Uthman dan Amirul Mukminin 'Ali AS adakah masjid dilengkapkan dengan hamparan?"Dia menjawab:"Tidak." Aku bertanya:"Di atas apakah Muslimin sujud di dalam salat mereka di masjid?" Dia menjawab:"Di atas tanah bumi yang diliputi tanah." Aku berkata:"Jikalau begitu semua salat Rasulullah SAWAW adalah di atas tanah. Demikian juga Muslimin pada zamannya, selepasnya mereka sujud di atas tanah.

Justeru itu sujud di atas tanah hukumnya sah secara qat'i. Dan Syiah apabila mereka sujud di atas tanah adalah kerana mengikuti Rasulullah SAWAW. Maka salat mereka adalah sah." Dia berkata lagi:"Syiah hanya sujud di atas tanah yang mereka bawa bersama mereka sahaja?" Aku menjawab: "Pertama, Syiah mengharuskan sujud di atas semua tanah yang bersih sama ada yang berbatu atau tanah biasa (turab).


Kedua, syarat tempat sujud ialah bersih daripada segala najis. Oleh itu sujud tidak harus di atas tanah yang najis atau tanah yang tidak bersih. Lantaran itu mereka mengutamakan membawa bersama mereka seketul tanah kering yang bersih dari bersujud di atas sesuatu yang tidak diketahui kebersihannya.


Dia bertanya lagi:"Sekiranya Syiah ingin sujud di atas tanah yang bersih, kenapa mereka tidak membawa bersama mereka tanah biasa supaya mereka sujud di atasnya?" Aku menjawab:"Membawa tanah biasa akan menyebabkan pakaian menjadi kotor kerana apabila ia diletakkan di atas kain, maka pasti ia akan mengotorinya. Justeru itu kami mencampurkannya dengan sedikit air kemudian kami biarkan ia kering sehingga membawanya tidaklah mengotorkan pakaian. Sesungguhnya sujud di atas seketul tanah yang kering lebih menunjukkan khusyuk dan tawaduk kepada Allah SWT kerana matlamat sujud adalah khusyuk.


Sekiranya tujuan sujud ialah khusyuk kepada Allah SWT, maka 'suasana sujud' yang mendatangkan lebih banyak kekhusyukan itu adalah lebih baik. Lantaran itu disunatkan tempat sujud itu lebih rendah dari tempat letak kedua-dua tangan dan kaki. Kerana ia lebih banyak menunjukkan kekhusyukan kepada Allah SWT. Demikian juga disunatkan hidungnnya disentuhkan dengan tanah di dalam keadaan sujud, kerana ia lebih menunjukkan tawaduk dan khusyuk kepada Allah SWT.

Lantaran itu sujud di atas tanah atau di atas ketulan tanah yang kering lebih baik daripada sujud di atas selain daripada kedua-duanya yang harus dilakukan sujud di atasnya. Kerana dia meletakkan anggotanya yang paling mulia iaitu dahi di atas tanah kerana khusyuk kepada Allah SWT dan merasa kecil (hina) di hadapan kebesaran-Nya. 
 
Adapun jika seorang itu meletakkan dahinya di atas sajadah yang berharga, atau di atas galian-galian seperti emas dan perak atau seumpamanya atau di atas kain yang mahal harganya, ia boleh mengurangkan khusyuk dan tawaduk. Dan kadang-kadang ia tidak membawa kepada perasaan rendah diri di hadapan Allah SWT.

Justeru itu adakah sujud yang menambahkan tawaduk dan khusyuk seseorang di hadapan Tuhannya itu dikira syirik dan kafir? Atau sebaliknya sujud di atas apa yang menghilangkan khusyuk kepada Allah SWT itu sebagai taqarrub kepada-Nya? Lantaran itu ia merupakan percakapan yang sia-sia."


Kemudian dia bertanya kepadaku:"Apakah tulisan yang dituliskan di atas turbah itu?" Aku menjawab:"Tidak semua turbah dituliskan di atasnya. Sebahagiannya dituliskan (di atasnya) Subhana rabbiya l-A'la wa bihamdihi dan sebahagiannya ditulis turbah ini diambil dari tanah Karbala' al-Muqaddasah lillah. Aku ingin bertanya kepada anda:"Adakah ia dikira syirik? Atau ia tidak dikira sebagai turbah yang harus dibuat sujud di atasnya?"Dia menjawab:"Sekali-kali tidak."

Kemudian dia bertanya kepadaku:"Apakah keistimewaan turbah karbala' kerana kebanyakan Syiah menggunakannya? "Aku menjawab:"Rahsia telah diterangkan oleh Hadis yang mulia 'Sujud di atas turbah husainiyyah mencairkan tujuh langit....7 iaitu sujud di atasnya membuat salatnya diterima dan naiknya ke langit. Ia dilakukan untuk mendapatkan afdaliyyah yang tidak ada pada turbah selain daripada Karbala' al-Muqaddasah.' Dia bertanya lagi:"Adakah sujud di atas turbah husainiyyah menjadikan solat diterima di sisi Allah SWT sekalipun solat itu batal?" Aku menjawab:"Syiah berpendapat bahawa salat yang tidak cukup syarat adalah batal, tidak diterima. Tetapi salat yang cukup segala syaratnya boleh jadi diterima oleh Allah SWT dan boleh jadi tidak dterima oleh-Nya. Dan apabila salat yang cukup syarat di atas turbah husainiyyah, maka ia diterima dan diberi pahala ke atasnya. Oleh itu sahnya salat itu adalah suatu perkara dan penerimaannya (di sisi Tuhan) adalah suatu perkara yang lain pula."

Dia bertanyaku:"Adakah tanah Karbala' lebih mulia dari tanah Makkah dan Madinah sehingga sujud di atasnya menjadi lebih afdal?" Aku menjawab: "Apakah yang menghalangnya?"Dia menjawab:"Tanah Makkah semenjak turunnya Adam AS ke bumi adalah (tanah) Ka'bah. Dan tanah Madinah Munawwarah pula mengandungi jasad Rasul al-A'zam. Kedua-duanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan tanah Karbala'." Dia menambah:"Ini adalah suatu perkara yang aneh. Adakah Husain bin 'Ali afdal daripada datuknya Rasulullah SAWAW?"Aku menjawab:"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya kebesaran Husain adalah daripada kebesaran Rasulullah SAWAW. Kemuliaan Husain adalah daripada kemuliaan Rasulullah SAWAW. Dan kedudukan Husain di sisi Allah SWT adalah kerana beliau seorang imam yang berjalan di atas agama datuknya Rasulullah SAWAW, sehingga beliau mati syahid kerananya. Kedudukan Husain adalah merupakan sebahagian daripada kedudukan Rasulullah SAWAW. Tetapi Husain AS, keluarganya dan pembantu-pembantunya dibunuh kerana menegakkan Islam, memperkukuhkan asas-asasnya serta menjaganya daripada permainan pengikut-pengikut hawa nafsu. Maka Allah menggantikan kesyahidannya dengan tiga perkara:-
Memperkenankan doanya di bawah Qubbah-Nya.
Sembilan imam adalah daripada keturunannya.
Penyembuhan (penyakit) adalah pada turbahnya.


Allah memuliakan turbah Husain AS kerana beliau telah dibunuh di jalan Allah dengan begitu kejam sekali. Turut terbunuh ialah anak-anak beliau, saudara-saudara beliau dan sahabat-sahabat beliau. Di samping penderitaan-penderitaan yang diterimanya kerana agama. Adakah di sana halangan? Adakah melebihkan turbah Karbala' dari tanah-tanah di bumi ini sehingga tanah Madinah bererti bahawa Husain AS lebih daripada datuknya Rasulullah? Malah perkara tersebut adalah sebaliknya. Oleh itu memuliakan turbah husainiyyah adalah memuliakan Husain. Dan memuliakan Husain AS adalah memuliakan Allah dan datuknya Rasulullah SAWAW."

Lantas salah seorang daripada mereka bangun dari tempat duduknya dengan penuh kegembiraan, memberi pujian kepadaku. Dia meminta daripadaku beberapa buah buku karangan Syiah dan berkata kepadaku:"Wahai Maulaya! Ia adalah betul. Dahulu aku pernah berkhayal bahawa Syiah mengutamakan Husain sehingga melebihi daripada datuknya Rasulullah SAWAW. Dan sekarang aku mengetahui hakikatnya. Aku berterima kasih kepada anda di atas dialog yang berguna di mana anda telah melengkapkan kami dengannya. Aku akan sentiasa membawa bersamaku ketulan tanah Karbala' al-Muqaddasah supaya aku dapat sujud di atasnya di mana sahaja aku mengerjakan solat. Aku akan sujud di atas turbah khususnya turbah husainiyyah." Kemudian aku berkata:"Kata-kata kalian bahawa Syiah melakukan takziah terhadap Imam Husain AS adalah bid'ah", maka ia merupakan kata-kata yang batil.


Aku tidak mengetahui kenapa kalian mendendamkan Syiah disebabkan mereka melakukan takziah ke atas syahid yang benar imam bin imam, cucu Rasulullah. Keturunan al-Zahra' al-Batul, penghulu para syuhada.' Imam Abu 'Abdillah Husain AS di dalam menghadapi penderitaan yang besar yang menggoncangkan bayangan Arasy bersama bayangan makhluk. Dan peristiwa yang menyayatkan yang belum pernah berlaku di dunia Islam. Di kalangan kalian mengkritik Syiah dengan alasan bahawa Husain AS telah dibunuh sejak 14 abad yang lalu. Lantaran itu apakah gunanya menangis-nangis untuknya, menepuk-nepuk dada dan memukul-mukulkannya dengan rantai sehingga mengalir darah. Ketahuilah kalian sesungguhnya amalan Syiah itu ialah kebenaran itu sendiri.

Pertama, sekiranya mereka tidak meneruskan majlis peringatan penghulu para syuhada', nescaya mereka mengingkarinya sebagaimana kalian mengingkari Hari al-Ghadir. Sekalipun ia diriwayatkan oleh lebih seratus sepuluh para sahabat. Di kalangan mereka telah terlibat dalam Perang Badar. Lantaran Syiah tidak mengemukakan sesuatu tanpa bukti.

Kedua, Syiah mengikut jejak langkah imam-imam mereka di dalam memperingati majlis Abu 'Abdullah Husain AS. Sekiranya kalian mengkaji buku-buku Syiah nescaya kalian tidak mengkritik Syiah. Perhatikanlah, umpamanya buku Muqaddimah al-Majalis al-Fakhirah karangan Sayyid Syarafuddin al-Musawi dan buku Iqna' al-La'im 'Ala Iqamah al-Ma'tam karangan Sayyid Muhsin al-'Amili RH. Kedua-dua karangan tersebut akan menyakinkan semua dan perhatikan juga buku Masabih al-Jinan karangan Sayyid al-Kasyani halaman 576. Dia menulis:"Sayugia bagi Muslimin apabila masuk bulan Muharram merasai dukacita dan sedih, mengadakan majlis ma'tam (majlis kematian) bagi memperingati kezaliman dan permusuhan yang dilakukan kepada penghulu para syuhada', keluarganya, dan sahabat-sahabatnya yang terpilih.

Ia adalah sunat dan digalakkan kerana ia membesarkan syi'ar Allah SWT, mengambil contoh suruhan Rasulullah SAWAW dan mengikuti imam-imam maksum. Imam Reda AS iaitu imam kelapan daripada wasi-wasi Rasulullah berkata:"Bapaku iaitu Imam Musa Kazim, imam ketujuh daripada wasi-wasi Rasulullah SAWAW apabila masuk bulan Muharram, tidak kelihatan gembira dan kesedihannya menguasai percakapannya." Ini bererti sesuatu yang membawa kesedihan dan dukacita adalah harus tanpa melakukan perbuatan yang diharamkan. Kemudian beliau (Imam Musa AS) berkata lagi:"Disunnatkan menangis dan melakukan takziah ke atas penghulu para syahid, mengalirkan air mata untuknya apatah lagi pada sepuluh pertama bulan Muharram. Kerana menangis ke atasnya adalah di antara yang baik, disunnatkan dan di antara perkara-perkara yang menjamin kebahagian abadi dan menghampiri diri kepada Allah SWT."

Banyak Hadis daripada imam-imam suci yang menceritakan tentang keharusannya. Imam Reda AS meneruskan kata-katanya:"Adapun orang-orang yang menghina Syiah, kata-kata mereka tidak boleh diambil kira kerana mereka telah jauh daripada keinsafan dan kebersihan jiwa. Mereka telah menyeleweng dari jalan yang benar."

Walau bagaimanapun semua mazhab bersepakat tentang harusnya melahirkan kesedihan kerana kehilangan orang yang dikasihi. Dan ini telah berlaku di dalam sejarah. Adalah diriwayatkan bahawa Imam 'Ali Zainal Abidin bin Husain apabila sampai di Karbala' selepas pulang dari Syria, beliau menangis dan meratapi Husain AS.

Apakah salahnya jika Syiah melakukannya? Sedangkan kalian mengambil bidaah Yazid bin Muawiyah yang telah menjadikan sepuluh Muharram sebagai pesta bersukaria. Dia menamakannya 'Aid al-Nasr (Hari Kemenangan)."

Apabila perbincangan sampai di sini mereka mengucapkan terima kasih kepadaku. Mereka berkata:"Kami tidak mengetahui mazhab Syiah sedemikian. Ini disebabkan kami mendengar tentang Syiah bahawa mereka tidak berada di atas kebenaran, malah mereka adalah kafirun, musyrikun." Aku menjawab: "Tidak! Malah mereka sebagaimana aku telah menceritakan kepada kalian. Kalian akan mengetahui mazhab Syiah apabila kalian mengkaji buku-buku mereka. Dosa adalah dosa kalian kerana kecuaian kalian (taqsir) mengkaji buku-buku Syiah."

Kemudian aku menerangkan kepada mereka bahawa tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Syiah yang baik, tidaklah benar. Ia adalah pembohongan yang diciptakan oleh orang-orang yang berdosa, terdiri daripada musuh-musuh yang menamakan diri mereka Muslimin. Justeru itu hendaklah kalian mengkaji hakikat sebenar dan janganlah kalian berpegang setiap apa yang kalian dengari dengan menentang Syiah. Kemudian mereka berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka pulang ke tempat mereka dengan gembira. Dan akhirnya aku diberitahukan oleh orang yang aku percayai bahawa sebahagian mereka telah berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt AS. Wal Hamdulillah.


PERISTIWA PEMBOHONGAN
Pada hari kelima bulan Rabiuawal 1379 Hijrah (1969M) aku berada di perpustakaan yang terletak di rumahku di bandar Halab, tiba-tiba dua orang lelaki meminta izin masuk ke perpustakaanku. Maka aku mengizinkan mereka masuk.

Selepas salam dan ucapan selamat datang, aku menjemput mereka duduk. Tetapi jelas kelihatan dukacita terbayang di wajah mereka. Aku bertanya:"Apa keadaan anda berdua?"Seorang daripada mereka berkata kepada sahabatnya:"Ceritakanlah kepada yang mulia Syaikh."Lalu dia memberitahuku:"Aku adalah seorang pelajar di sebuah universiti. Dan aku telah berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt AS semenjak dua tahun yang lalu. Ini disebabkan aku mengkaji buku-buku Syiah terutamanya al-Muraja'at (Dialog Sunnah-Syiah) karangan Sayyid Syarafuddin al-Musawi RH. Kelmarin kami menghadiri kuliah seorang profesor di universiti tempatku belajar. Dia mula menentang Syiah dan mencaci mereka. Dia mengkritik mazhab Ahlul Bayt AS dan menentang Syiah dengan kuat tetapi dia tidak mengetahui aku seorang Syiah. Di antara kata-katanya:"Hadis-Hadis Syiah semuanya bohong dan suatu rekaan ke atas Rasulullah SAWAW. Dia berkata lagi: Syiah mengharuskan pengumpulan sembilan isteri dengan dalil al-Quran (Surah al-Nisa'(4): 3: "Maka kahwinilah wanita (lain) yang kamu senangi mathna (dua), thulatha (tiga), atau ruba' (empat)."

Dan mereka menyapu kaki ketika berwuduk selepas basuh. Justeru itu salat mereka adalah tidak sah. Mereka menuduh 'Aisyah berzina, mereka mempertikaikan sahabat kerana mereka berani menentang Allah dan Rasul-Nya. Tuduhan-tuduhannya membuat aku menggeletar dan aku berkata: Subhanallah! Apakah taksub buta daripada Ahlu Sunnah, dan kenapa mereka menghalakan pembohongan ini terhadap Syiah yang baik. Justeru itu mereka mendedahkan keburukan diri mereka sendiri.


Kemudian aku menghantar surat kepada profesor yang jahil dan ingkar itu. Aku menulis: Wahai profesor, seorang pendidik (mursyid) yang melaung-laungkan untuk mendidik generasi baru. Bagaimanakah anda mendidik pelajar-pelajar anda? Anda mengajar mereka dengan pembohongan-pembohongan, dan anda mengajar mereka dengan akhlak yang buruk yang menyeru kepada perpecahan di kalangan Muslimin.

Telah sampai kepadaku berita bahawa anda kelmarin, bertempat di universiti, telah mengkritik di dalam kuliah anda di hadapan pelajar-pelajar anda tentang Syiah yang baik, pengikut-pengikut Rasul-Nya SAWAW dan wasinya 'Ali Amirul Mukminin AS. Anda berkata: Hadis-Hadis Syiah semuanya bohong dan diada-adakan ke atas Rasulullah SAWAW. Anda telah menuduh Syiah dengan pembohongan, anda berkata:Syiah mengharuskan pengumpulan sembilan isteri berdalilkan firman-Nya yang bermaksud:"Maka kahwinlah....", Mereka menyapu di atas kaki di dalam wuduk sebagai ganti basuh; maka sembahyang mereka tidak sah. Mereka menuduh 'Aisyah berzina. Mereka mempertikaikan sahabat kerana berani menentang Allah dan Rasul-Nya.

Apa yang menghairankan ialah kata-kata tersebut datangnya daripada anda seorang profesor. Anda mendakwa bahawa anda seorang pendidik! Apakah tuduhan yang melulu dan celoteh yang jahat ke atas lebih seratus juta Muslimin daripada pengikut-pengikut Rasulullah dan Ahlul Baytnya AS? Apakah jawapan anda di sisi Tuhan anda ketika bertemu dengan-Nya di akhirat nanti? Kenapa anda mengumpat dan menuduh Muslimin dengan pembohongan-pembohongan tersebut? Kenapa anda mendedahkan keburukan diri anda dengan khurafat-khurafat anda ini? Zaman sekarang zaman cahaya. Semua mengetahui sesungguhnya anda telah berbohong dan mengada-adakan perkara-perkara tersebut.


Lantaran itu terimalah jawapan ini akibat dari kebodohan anda secara ringkas. Adapun kata-kata anda bahawa Hadis-Hadis Syiah semuanya bohong ke atas Rasulullah, jawapannya tentu tidak, wahai profesor! Perkara itu tidaklah sebagaimana anda sangkakan. Malah perkara itu adalah sebaliknya kerana Syiah mengambil ilmu daripada tempat yang bersih; daripada Nabi SAWAW dan imam-imam Ahlul Bayt AS yang telah disucikan oleh Allah SWT dari segala kekotoran dosa. Tidak ada unsur luar masuk di dalam mazhab mereka. Justeru itu setiap kali anda mencaci mereka pada hakikatnya cacian itu adalah pada anda sendiri. Kerana perawi-perawi kalian memang terkenal di kalangan umum sebagai pembohong-pembohong. Mereka itu adalah Abu Hurairah, 'Umran bin Hattan, Samurah bin Jundab, ketua Khawarij, 'Amru bin 'As, Marwan, Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain lagi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembohongan mereka, sila rujuk kepada Kitab al-Ghadir karangan Syaikh al-Amini.

Adapun kata-kata anda Syiah mengharuskan nikah sembilan perempuan kerana beramal dengan zahir ayat, maka jawapannya ialah Syiah lebih mulia dan lebih tinggi kedudukan mereka dari mengotorkan fikiran mereka yang bercahaya dengan khurafat tersebut. Lantaran itu mereka beramal dengan hukum ayat mulia yang mengharuskan bagi ummat berkahwin empat perempuan ketika mampu melakukan keadilan di kalangan isteri-isteri. Dan jika tidak mampu, maka tidak harus baginya berkahwin lebih daripada satu. Dan sekiranya dia dapat melakukan keadilan, maka tidak mengapa dia mengahwini dua sehingga empat. Oleh itu pengertian ayat kahwinlah....mathna, iaitu dua, thulatha iaitu tiga, dan ruba' iaitu empat. Maka dia tidak boleh kahwin kelima melainkan apabila seorang daripada isterinya mati atau ditalakkan, itupun selepas tamat 'iddahnya. 
 
Adapun kata-kata anda: Bahawa Syiah menyapu kaki mereka di dalam wuduk adalah betul. Ia adalah perkara yang wajib dikehendaki oleh Allah SWT daripada hamba-hamba-Nya yang Mukallafin. Dan diamalkan oleh Rasulullah SAWAW dan imam-imam Ahlul Baytnya AS. Di atas dasar inilah Syiah mengamalkannya dari masa dahulu hingga hari ini dan sehingga hari yang mereka akan dibangkitkan, tanpa meninggalkan imam-imam mereka AS, dan beramal dengan al-Quran yang kudus yang tidak akan didatangi kebatilan di hadapannya dan di belakangnya kerana ia diturunkan daripada Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Ayat wuduk (Surah al-Mai'dah (5):6): adalah Muhkamah. Oleh itu ia tidak ada khilaf selama-lamanya, melainkan bagi orang yang mempunyai di hatinya dua ilmu yang bertentangan satu dengan yang lain.


Kerana hukum Allah SWT yang diturunkan tidak ada khilaf padanya. Sesungguhnya orang yang melakukan khilaf ialah orang yang mengambil ilmunya daripada sesiapa sahaja. Syiah mengambil ilmu mereka daripada lautan ilmu Ahlul Bayt AS yang maksum. Perhatikanlah firman-Nya di dalam Surah al-Maidah (5):6:

"Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bangkit untuk mendirikan solat, maka basuhlah (Faghsilu) muka (muka)mu dan tangan (tangan)mu kepada (bersama) siku dan sapulah (imsahu) kepala (kepala)mu dan kaki (kaki)mu sampai kepada kedua mata kaki (al-Ka'bain)."

Ayat ini dengan terang memerintahkan supaya membasuh dua anggota iaitu muka dan dua tangan. Begitu juga ia menyuruh menyapu dua anggota iaitu kepala dan dua kaki. Ia merupakan dua jumlah tiap-tiap satu daripada kedua-duanya berdiri dengan sendiri dan tidak ada hubungan dengan yang lain.


AL-'I'RAB


Ighsilu terdiri daripada fi'lun (kata kerja) dan fa'il (pelaku) (basuhlah) wujuhakum adalah maf'ul dan mudafu ilaihi (muka-muka kamu) wa aidi-kum (tangan-tangan kamu adalah 'ataf ke atas wujuhakum (muka-muka kamu) wam sahu (dan sapulah) fi'lun amar dan fa'il bi ru'usi kum (di kepala-kepala kamu). Al-Ba' adalah huruf jar dan bi ru'usi kum adalah jar dan majrur (dibaca baris bawah) al-arjul adalah 'ataf kepada ru'usi kum (kepala-kepala kamu).

Sekiranya ia dibaca baris bawah, ia menjadi 'ataf kepada lafaz. Atau dibaca baris nasb (baris di atas) 'ala al-Mahal. Di dalam erti yang lain ia dibaca baris di atas sekiranya ia dibuang huruf jarr. Syaikh Ibrahim al-Halabi mengatakan ayat ini dibaca dengan nasb dan jarr. Tetapi yang masyhurnya dibaca dengan nasb kerana ia 'ataf kepada ru'us (kepala-kepala) di dalam dua bacaan.

Walau bagaimanapun Tafsir al-Razi, al-Tabari, Khazin dan lain-lainnya menyokong wajib 'sapu kaki' bukan 'basuh kaki' di dalam wuduk. Ini adalah cukup untuk membuktikan wajib sapu kaki dan bukan basuh kaki di dalam berwuduk. Ibn 'Abbas meriwayatkan bahawa wuduk ialah dua basuh dan dua sapu. Dan dia juga berkata: Allah SWT mewajibkan wuduk dua basuh dan dua sapu. Tidakkah anda berfikir bagaimana Dia menyebutkan tayammum, maka Dia jadikan tempat dua basuh itu (muka dan tangan) dua sapu dan Dia meninggalkan dua sapu (kepala dan kaki).8 Dan dia berkata lagi di tempat yang lain:9 Orang ramai enggan selain dari membasuh. Tetapi apa yang kami dapati di dalam al-Quran adalah al-mashu (sapu).

Daripada Sya'bi10 dia berkata: Jibrail menurunkan ayat tersebut dengan sapu di atas dua kaki. Dan daripada dia11 juga: Qur'an diturunkan dengan sapu di atas dua kaki. Dan daripada Ibn 'Abbas, dia menceritakan tentang wuduk Rasulullah SAWAW bahawa beliau menyapu di atas dua kakinya.


Al-Tabari meriwayatkan12 daripada 'Ubbad bin Tamim daripada ayahnya berkata: Aku melihat Rasulullah SAWAW mengambil wuduk, dia menyapu di atas dua kakinya.

Adapun riwayat-riwayat imam-imam Ahlul Bayt AS tentang sapu amatlah banyak. Di antaranya daripada Husain bin Sa'id al-Ahwazi daripada Fadalah daripada Hammad bin 'Uthman daripada Ghalib bin Huzail dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Jaafar al-Baqir AS tentang sapu di atas dua kaki. Maka dia menjawab: Itulah yang dibawa turun oleh Jibra'il.

Daripada Ahmad bin Muhammad dia berkata: Aku telah bertanya kepada Abul Hasan Musa bin Jaafar AS tentang sapu di atas dua kaki bagaimana? Maka beliaupun meletakkan tapak tangannya di atas jari-jarinya, kemudian menyapukan kedua-duanya sehingga ke mata kakinya. Riwayat-riwayat tentang penyapuan kaki daripada para imam Ahlul Bayt AS adalah banyak. Dan nas-nas Hadis Thaqalain adalah jelas, wajib sapu di atas dua kaki. Dan di atas dasar inilah Syiah Imamiah melakukan wuduk sehinggalah pada hari ini.

Syiah tidak mengambil riwayat daripada pemalsu-pemalsu Hadis dan orang-orang jahil seperti Abu Hurairah, 'Amru bin 'As, Muawiyah dan orang yang tidak thiqah (tidak boleh dipercayai) kerana imej mereka yang buruk. Dan mereka tidak terpedaya dengan dakyah keadilan sahabat daripada awal hingga ke akhir kerana kerana mereka bukan kesemuanya adil.

Sekiranya anda merujuk kepada buku-buku Syiah yang abrar dan mengkajinya dengan insaf serta menjauhkan diri anda daripada 'asabiyah buta, nescaya anda akan mengetahui sesungguhnya Syiah berjalan di atas jalan yang lurus. Lantaran itulah banyak cacian-cacian ke atas mereka oleh orang-orang yang tamak kepada dunia.

Adapun tentang Hadis-Hadis 'basuh' di dalam wuduk maka ia sama ada suatu pembohongan ataupun kurang kefahaman mengenainya. Kerana Rasulullah SAWAW mengambil wuduk dan menyapu kemudian mencurahkan air ke atas dua kakinya kerana ingin menyejukkan keadaan kakinya. Dan tidak sabit bahawa beliau membasuh dua kakinya di dalam wuduk selama hidupnya.

Apabila kami memberikan hujah kepada musuh-musuh kami, mereka memberikan sebab-sebab basuh kerana kebersihan atau umum dan khusus. Mereka berkata: Setiap basuh itu sapu dan tidak sebaliknya. Ia adalah hujah yang lemah seperti rumah labah-labah.

Adakah Rasulullah SAWAW menyuruh manusia menyapu di atas kaki yang kotor dan najis? Kami meminta pertolongan Allah daripada kejahilan. Atau Rasulullah SAWAW tidak mengetahui umum dan khusus? Sehingga datang kepada kita satu kaum (Ahlu Sunnah) selepas tiga abad. Mereka mencipta mazhab-mazhab yang bertentangan sesama mereka. Mereka menunjukkan ummat bahawa Nabi SAWAW adalah seorang yang bersalah (kami meminta perlindungan dengan Allah). Atau beliau meninggalkan ugama ini tidak sempurna sehingga mereka menyempurnakannya. Atau mereka menambahkan padanya sesuatu, maka mereka memperbaikinya (kami meminta pertolongan dengan Allah) La hawla wala kuwata illa billahil 'Aliyyil 'Azim.

Adapun Hadis wailun lil A'qab minan Nar, jika ia betul (dan ia memang tidak betul) adalah menjadi hujah 'ke atas mereka' dan bukan 'untuk mereka.' Kerana ia berbunyi: Wailun lil A'qab minan Nar (Neraka wail bagi mata kaki) dan bukanlah berbunyi: Wailun liman lam yaghsiul (neraka wail bagi orang yang tidak membasuhnya). Lantaran itu beliau telah menunjukkan mereka bahawa sesungguhnya sapu tidak harus dilakukan ke atas kaki yang terkena najis.

Aku ingin bertanya kepada perawi Hadis ini iaitu 'Abdullah bin 'Amru bin al-'As yang terkenal dengan keburukannya dan keburukan bapanya, maka anda berkata kepadanya: Di manakah anda mengetahui 'sapu' jikalau ia tidak (dilakukan) dahulu? Dia meriwayatkan "kami berperang bersama Rasulullah SAWAW, maka kami mendahului. Salat 'Asr telah menyusahkan kami, lalu kami mengambil wuduk dan kami menyapu. Maka dapati Rasulullah SAWAW bersabda: Wailun lil A'qab minan Nar sehingga tiga kali. Riwayat ini ternyata palsu sebagaimana berikut:

1. Sesungguhnya Nabi SAWAW mempunyai akhlak yang mulia sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya (Surah al-Qalam (68):4):
"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung"

Baginda dan tidak kasar. Oleh itu bagaimana beliau mengancamkan mereka dengan neraka sedangkan mereka tidak mengetahui ilmu nasakh? Kerana mereka berkata: Jibra'il telah membawa turun ayat itu dengan 'basuh.' Pendapat ini adalah tidak kuat kerana hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja dan hadis ahad tidak boleh memansuhkan al-Quran apatah lagi ayat wuduk adalah muhkamah.


2. Perawi mengatakan dia berperang bersama Rasulullah SAWAW dari Mekah ke Madinah. Dan dia sendiri meriwayatkan hadis tersebut. Ini menunjukkan bahawa riwayat tersebut adalah diada-adakan sahaja.


3. Ijmak Ahlul Bayt A.S. di atas 'sapu' dan ramai ulama Ahlu Sunnah bersepakat bahawa al-Quran diturunkan dengan 'sapu'. Oleh itu kami terus beramal dengan al-Quran dan amalan Ahlul Bayt A.S. kerana itu hadis tersebut dipertikaikan malah ia hadis palsu.

Adakah apa yang aku kemukakan kepada anda wahai profesor, memuaskan? Dan maafkan aku kerana ingin bertanya:

1. Adakah anda daripada orang yang mengerjakan salat atau orang yang meninggalkan salat?


2. Adakah anda mengetahui mazhab anda dan anda beribadat dengannya? Sekiranya anda ahlinya, adakah anda mengetahui hadis-hadis Sahih dan palsu? Adakah anda mengetahui ilmu nasikh dan mansukh?


Adapun kata-kata anda bahawa Syiah menuduh 'Aisyah berzina adalah tohmahan anda semata-mata dan bukan daripada Syiah. Oleh itu Syiah tidak menuduhnya berzina sehingga mereka membersihkan diri mereka. Kajilah buku-buku Syiah dan di dalam buku Syiah manakah anda telah dapati tuduhan itu wahai profesor, dan dari ulama manakah anda mendengarnya? Allahumma! Ini dan lain-lainnya adalah suatu pembohongan yang besar terhadap Syiah yang abrar.

Adapun kata-kata anda bahawa Syiah mempertikaikan sahabat kerana itu mereka berani terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka ini adalah kata-kata yang bohong. Kerana Syiah telah memberikan setiap sahabat haknya dan mereka ada yang alim, jahil, adil dan zalim malah ada yang munafik.


Kemudian wahai profesor, sekiranya anda seorang yang alim tentang sejarah Syiah dan tasyasyu', maka apakah pembohongan-pembohongan ini keluar daripada anda dan orang seumpama anda yang mempunyai maruah dan keinsafan. Dan sekiranya anda jahil di dalam masalah ini, bagaimana anda menentang golongan mukminin yang berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt Rasulullah SAWAW. Kerana di kalangan mereka terdapat ulama-ulama, fuqaha' yang besar, failasuf dan lain-lain. Mereka telah memenuhi bumi Allah dengan keilmuan dan amalan. Tetapi kami berkata: Pembohong tidak akan menyedarinya.


Akhirnya aku mengemukakan kepada anda nasihat yang ikhlas wahai profesor, Samahakallah, bertakwalah kepada Allah tentang diri anda dan berhentilah daripada melampaui kehormatan Muslimin. Dan tinggallah mereka beramal dengan mazhab mereka kerana hisab mereka di atas Allah SWT. Kami pada masa ini amat memerlukan kepada perpaduan lantaran kami berdiam diri di hadapan kebanyakan orang yang tidak mempunyai ilmu dan sejarah, malah mereka tidak berguna. Tidak ada pada mereka damir yang bebas, maruah dan keinsafan. Mereka itulah yang menghalakan kepada kami cacian-cacian, pembohongan-pembohongan, dan tohmahan-tohmahan....Diamnya kami adalah kerana ingin menjaga perpaduan Islam. Dan salam ke atas mereka yang mengikuti petunjuk.

Sekian,

Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki.
 
Pencinta mazhab Ahlul Bayt As.
Halab - Syria.
25hb. Rabi'ul al-Thani, 1379H (1969M).

Aku telah memberi suratku ini kepada dua lelaki tersebut dan berkata: Sampaikan surat ini kepada profesor itu. Maka mereka berduapun menyampaikannya.

Dan pada 27hb. Rabi'ul al-Thani 1379 Hijrah, profesor tersebut datang untuk menziarahiku dengan malu-malu di atas apa yang telah berlaku dan meminta maaf kerana tidak mengkaji mazhab Ahlul Bayt AS. Dia meminta daripadaku beberapa buku karangan Syiah. Ini adalah selepas berlakunya dialog di antara kami. Maka akupun memberikan kepadanya buku-buku karangan Sayyid Syarafuddin al-Musawi RH. Dia meminta maaf, dan mengucap selamat tinggal kepadaku dan pulang ke tempatnya. Selepas satu minggu dia datang kembali kepadaku. Kali kedua memujiku dan berterima kasih kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahawa dia kini berpegang kepada mazhab Ahlul Bayt AS. Dia berkata: Aku menyembunyikan perkara ini dan tidak mengisytiharkan tasyayyu' disebabkan perkara tertentu tetapi aku akan berdakwah dan mengajar mengikut apa yang diredai Allah, Rasul-Nya dan 'itrahnya yang suci. Lalu aku menghadiahkan kepadanya sebuah al-Quran, tulisan tangan yang berharga.


PERINGATAN
Aku tidak menulis nama-nama orang yang berdialog denganku kerana sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaklumi oleh dhawi al-Albab. Allah SWT mengetahui keadaannya yang sebenar.


PENUTUP
Apa yang aku kemukakan kepada pembaca-pembaca bukuku ini sama ada ayat-ayat al-Quran, Hadis-Hadis Nabi SAWAW adalah diriwayatkan di dalam buku-buku Ahlu Sunnah. Buku-buku merekalah yang mensabitkan hak 'Ali Amirul Mukminin AS sebagai khalifah secara langsung selepas Rasulullah SAWAW.


Kajilah dengan halus dan hujah-hujah yang aku kemukakan kepada anda di dalam buku ini. Bagaimana kebenaran itu terserlah, jalan menjadi terang bagi orang yang ikhlas, bersih diri mereka daripada 'asabiyah mazhab untuk melaluinya.
Adapun orang yang masih berdegil dengan kedegilannya, maka riwayat-riwayat dan dalil-dalil yang banyak tidak akan memberi faedah kepada mereka sekalipun aku mengemukakan kepada mereka seribu dalil. Adapun orang yang mempunyai fikiran yang rasional, bukuku ini sudah cukup baginya untuk menilainya kerana ia dikutip daripada sumber-sumber yang diakui oleh Sunnah dan Syiah.

Apa lagi yang akan diperkatakan oleh penentang-penentang selepas ini? Kemudian aku ingin berkata kepada mereka sekiranya Nabi SAWAW datang sendiri memberitahu mereka mengenainya, nescaya mereka akan meneruskan penentangan tersebut. Sebagaimana seorang penentang berkata kepada saudaraku: Sekiranya Jibra'il datang bersama Muhammad dan 'Ali, aku tidak akan mempercayai kata-kata anda. Ini berlaku manakala dia memintaku berdialog dengannya dan memberikan kepadanya buku al-Muraja'at (Dialog Sunnah-Syiah) supaya dia mengkajinya. Buku itu berada di sisinya selama lebih daripada satu bulan kemudian dia memulangkannya dan berkata: Aku tidak suka membaca buku-buku Syiah kerana itu aku tidak akan membacanya selama-lamanya.

Akupun memohon perlindungan dengan Allah dari apa yang diucapkan oleh lelaki ini13 yang masih meneruskan kedegilanya. Lalu aku meninggalkannya dengan keadaannya kerana penentangannya adalah disebabkan kejahilannya.

Kemudian aku berkata; Bukuku ini akan tersebar di seluruh dunia yang penuh dengan penduduknya dan ia akan dibaca oleh Arab dan bukan Arab, Muslim dan bukan Muslim yang berlainan fahaman, pendapat dan citarasa kerana manusia seumpama galian-galian; ada yang berharga, ada yang pertengahan, dan ada yang buruk. Oleh itu adalah menjadi sukar untuk mendapatkan keredaan daripada semua manusia, malah ia sukar dan hampir-hampir mustahil. Sebagaimana berkata seorang penyair Palestin 'Ali al-Kailani:


“Apabila Tuhan makhluk tidak meredai makhluknya
nMaka bagaimana dengan makhluk, reda mereka diharapkan”.

Ringkasnya bukuku ini akan berada di sisi pembaca-pembaca yang mulia. Tentu sekali ada yang memujinya dan ada yang mengkritiknya. Aku berharap kepada pembaca yang budiman supaya tidak jemu dan bacalah sehingga selesai. Kemudian menilainya selepas itu dengan penuh keinsafan sama ada menyokong kami atau menentang kami.

Aku tidak menjangka sekiranya dia seorang yang cerdik dan mengambil berat terhadap agamanya, akan menentangku. Kerana apa yang telahku kemukakannya di dalam buku ini adalah diambil daripada buku-buku Ahlu Sunnah secara khusus. Jika dia tidak berpuas hati dengan apa yang ada di dalamnya, maka dia harus memarahi kaumnya; Ahlu Sunnah kerana aku hanya memindahkan kata-kata mereka sahaja. Dan jikalau dia seorang yang mempercayai keadilan para imam dan para ulama Ahlu Sunnah, maka dia harus menerima hakikatnya kerana aku telah mengambil rujukan tersebut daripada buku-buku mereka.


Lantaran itu wajiblah baginya berpegang kepada pendapat-pendapat mereka. Oleh itu dia tidak akan menentangku lagi; jikalau tidak, tinggalkan dia dengan keadaannya. Akhirnya aku mengemukakan ucapan terima kasihku kepada orang yang menyebabkan perubahan pemikiranku terutamanya Ayatullah al-'Uzma Sayyid Akha Husain al-Tabataba'i, al-Burujurdi dan Ayatullah al-'Uzma Sayyid Abdul-Husain Syarafuddin. Semoga Allah mengurniakan ganjaran kepada mereka berdua kerana Islam dan Muslimin dan kepada hamba ini sebaik-baiknya ganjaran orang-orang yang baik. Maka aku mengakhiri buku ini dengan beberapa bait syair berikut:

Kenapa aku memilih mazhab Ali Taha
aku memerangi kerabatku untuk menegakkannya.
Aku telah meninggalkan rumah-rumah moyangku dan keluargaku dan kehidupan yang penuh kemewahan.
Kerana aku telah melihat kebenaran suatu kenyataan tuan rumah tidak meliputi selain daripadanya
Berpegang kepada Thaqalaini menjamin awalnya dan akhirnya kejayaan
Ia menjadi makhluk yang paling mulia mewarisi kemuliaan dan pangkat ketinggian
Aku tidak peduli kehinaan selepas aku mengetahui sesungguhnya Allah kerana kebenaran memilihnya
Aku tidak pentingkan dunia ini sesuatupun apabila jiwa melaksanakan petunjuknya
Mazhabku tasyayyu' adalah satu kemegahan bagi orang yang mencari kebenaran dan menyebarkannya
Cabangku daripada 'Ali, dia adalah permata kemurnian dan masa padanya telah melindunginya
Tidak selamat di padang mahsyar seorangpun yang berjalan pada selain mazhab 'Ali Taha
Aku selesai menulis buku ini pada 29hb. Dhulhijjah 1380 Hijrah (1970M) di perpustakaanku di Bandar Halab, Syria.

Nota Kaki:

1. Dia berpegang kepada mazhab al-Haq iaitu mazhab Jaafari. Kami tidak menyebutkan namanya kerana sebab-sebab tertentu.
2. Beliau tidak menyalahi walaupun satu hukum daripada hukum-hukum Allah SWT.
3. Ibn Kathir, Mukhtasar Tafsir, III, hlm. 554
4. Al-Tabari, Tarikh, III, 198 dan Abu al-Fida', Tarikh, hlm. 156.
5. Ibn Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, I, hlm. 14 dan al-Bukhari, Sahih VI, hlm. 196.
6. Umar bin Sa'ad adalah pembunuh Imam Husain AS di Karbala'
7. Al-'Allamah al-Kasyani menyebutnya di dalam Masabih al-Jinan yang diambil daripada al-Kamil karangan Ibn Quliyah seorang ulama masyhur di abad ketiga Hijrah.
8. Ali al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-Ummal, V, hlm. 320.
9. Kanz al-Ummal, V, hlm. 320.
10. Ibid, hlm. 103.
11. Ibid.
12. Muhammad Jamaluddin, Kitab al-Mash 'ala Jaurabain, hlm. 19.
13. Lelaki yang mendakwa berilmu ialah seorang profesor di Universiti al-Amawi di Halab.Wa l-Hamdulillah awwalan wa akhiran zahiran wa batinan.LAMPIRAN A

ISTIFA' (PILIHAN) ADALAH AHLUL BAYT AS
Imam Rida AS adalah putera kepada Imam Musa al-Kazim AS bin Jaafar al-Sadiq AS bin Muhammad al-Baqir AS bin Ali Zainal Abidin AS bin Husayn AS bin Ali AS bin Abi Talib telah menghadiri satu majlis yang diadakan oleh al-Makmum di Marvi yang dihadiri bersama oleh sekumpulan ulama Iraq dan Khurasan.

Al-Makmum berkata: "Beritahukan kepadaku tentang pengertian ayat....:
'Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.....' [Surah al-Fatir (35):32]
Ulama tersebut menjawab: "Allah Azza Wajalla menghendaki dengan pengertian tersebut 'semua ummah'.

Lalu al-Makmun berkata: " Apakah pandangan anda wahai Abul Hasan?"
Maka Imam al-Rida AS menjawab: "Saya tidak akan berkata sebagaimana mereka itu berkata.
Tetapi saya berkata: "Allah menghendaki al-Itrah al-Tahirah [keluarga yang suci]."
Al-Makmun berkata lagi: "Kenapa ia dimaksudkan dengan al-Itrah bukan al-Ummah?"

Imam Rida AS menjawab: "Jikalau ia dimaksudkan dengan al-Ummah nescaya semuanya akan berada di syurga kerana Firman Allah Tabaraka wa Taala:

'Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar.' (Surah al-Fatir (35) :32)

Kemudian dia mengumpulkan semua di syurga. Dia berfirman:
'[Bagi mereka] Syurga Adn, mereka masuk kedalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.' (Surah al-Fatir: 33)
Oleh itu al-Warithah [warisan] adalah untuk al-Itrah al-Tahirah dan bukannya orang lain."
Al-Makmun bertanya: "Siapakah al-Itrah al-Tahirah?"
Imam Rida AS menjawab: "al-Itrah al-Tahirah ialah orang yang telah disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab-Nya: "
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bayt dan menyucikan kamu dengan sebersih-bersihnya."[Surah al-Ahzab:33]

Mereka itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAWAW dan keluarganya: "Aku tinggalkan kepadamu: Thaqalain [dua perkara berharga] Kitab Allah dan Ahlul Baytku, sesungguhnya keduannya tidak akan berpisah, hingga bersama-sama bertemuku di al-Haud. Dan perhatikanlah bagaimana kalian perlakukan terhadap kedua-duanya sepeninggalanku itu. 'Wahai manusia! Anda tidak dapat mengajar mereka kerana mereka lebih alim daripada kalian."

Ulama berkata: "Beritahukan kepada kami wahai Abul Hasan tentang al-Itrah, adakah mereka ali [keluarga] atau bukan ali [keluarga]?"

Imam Ridha AS menjawab:" Mereka adalah ali [keluarga]"

Ulama berkata: "Di sana terdapat riwayat daripada Rasulullah SAWAW bahawa beliau bersabda: "Umatku adalah keluargaku dan mereka itu adalah sahabatku." Riwayat tersebut adalah banyak dan ia tidak boleh dinafikan lagi, keluarga Muhammad adalah umatnya."

Abul Hasan AS menjawab: "Beritahukan kepadaku, adakah sedekah itu diharamkan ke atas keluarga Rasulullah SAWAW?"

Mereke menjawab: " Ya". Beliau berkata: " Oleh itu ia diharamkan ke atas ummah?"

Mereka menjawab:"Tidak"
Beliau berkata: "Inilah perbezaan di antara ali (keluarga) dan Ummah." Sayang sekali! Dimanakah kedudukan kalian?

Maka apakah kami akan berhenti menurunkan al-Quran kepadanya, kerana kamu adalah kaum yang melampaui batas?" (al-Zukhruf (43): 5).

Tidakkah kalian megetahui bahawa al-Wirathah [warisan] dan al-Tahirah [kesucian] telah berlaku di atas orang yang terpilih [istafaina] yang mendapat petunjuk dan bukan orang yang selain daripada mereka?"

Mereka berkata: "Daripada manakah anda mengambilnya wahai Abul Hasan?"
Dia menjawab: " Ia daripada firman Allah Azza wa Jalla:
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian [al-Nubuwwah] dan al-Kitab, maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasiq. ( Surah al-Hadid (57): 26).

Maka jadilah Wirathah al-Nubuwwah dan al-Kitab bagi al-Muhtadin [orang yang mendapat petunjuk] dan bukan orang-orang yang fasiq. Tidakkah anda mengetahui bahawa apabila Nuh memohon kepada Tuhannya, "Beliau berkata:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya." (Surah Hud (11): 45)

Allah Azza wa Jalla telah berjanji kepadanya supaya beliau sendiri melepaskan dirinya dan keluarganya. Maka Allah berfirman:
"Hai Nuh, dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya ia perbuatan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan " (Surah Hud (11): 46).

Kemudian al-Makmun berkata: " Adakah Allah melebihkan al-Itrah ke atas sekalian manusia?"

Lantas Abul Hasan AS menjawab: " Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melebihkan al-Itrah ke atas sekalian manusia di dalam Kitab-Nya."

Al-Makmun bertanya: " Ayat manakah di dalam Kitab Allah itu?"

Imam al-Rida AS menjawab:
"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala ummat (di masa mereka masing-masing), (iaitu) satu keturunan yang sebahagiannya (turunan) dari yang lain " (Surah al-Imran (3): 33-34)

Dan Allah Azza wa-Jalla berfirman di tempat yang lain:
'Ataukah mereka dengki kepada (sebahagian) manusia (Muhammad dan keluarganya) lantaran kurnia yang Allah telah berikan kepada mereka itu? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya mulkan aziman (Surah al-Nisa (4): 54):

Kemudian Dia berfirman kepada seluruh Mu'minin:
“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu”. (Surah al-Nisa (4): 59)
Iaitu orang-orang yang disertakan oleh Allah dengan al-Kitab dan al-Hikmah, tetapi mereka (orang ramai) dengkikan mereka (al-Itrah). (Muhammad dan keluarganya) lantaran kurnia yang Allah telah berikan kepada mereka itu? Sesungguhnya kami telah memberikan Kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah berikannya mulkan aziman ( al-Nisa: 54) iaitu taat kepada orang-orang yang terpilih dan disucikan. Lantaran al-Mulk di dalam ayat tadi ialah taat kepada mereka."
Ulama berkata: "Beritahukan kepada kami adakah Allah Azza wa Jalla telah mentafsirkan al-Istifa' (pemilihan) di dalam Kitab-Nya?"

Imam al-Ridha AS menjawab: "Dia telah mentafsirkan al-Istifa' secara zahir selain batin pada dua belas tempat."

PERTAMA
Firman Allah Azza wa Jalla:
"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Surah al-Syu'ara (26): 214)"

Ini adalah kedudukan yang tinggi, kelebihan yang besar, dan kemuliaan yang tidak ada bandingnya, kerana Allah Azza wa Jalla maksudkan dengan ali [keluarga], maka Dia menyebutkannya untuk Rasulullah SAWAW."

KEDUA
Firman-Nya mengenai al-Istifa':
"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bayt, dan menyucikan kamu sebersih-bersihnya". [Surah al-Ahzab (33):33].

Kelebihan ini tidak boleh diingkari oleh sesiapa pun. Kerana ia adalah kelebihan yang jelas."


KETIGA
Manakala Allah membezakan al-Tahirin (orang yang disucikan) daripada makhluk-Nya, maka Dia memerintahkan Nabi-Nya bermubahalah. Dia berfirman:
"Maka katakanlah [kepadanya] kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu "diri kami" dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."(Surah ali Imran (3):61).

Maka Nabi SAWAW telah menjadikan Ali, Hasan, Husayn dan Fatimah AS sebagai pertaruhan. Dia telah mengiringi diri mereka dengan dirinya (Nabi SAWAW). Adakah kalian mengetahui pengertian firman Allah Azza wa Jalla 'Anfusa-na wa anfusa-kum [diri kami dan diri kamu]"

Ulama menjawab: "Allah maksudkan diri-Nya."

Abul Hasan AS berkata: "Kalian telah silap. Sesungguhnya ia dimaksudkan dengan Ali bin Abi Talib AS. Buktinya sebuah Hadis telah menerangkan maksud yang sama, seperti berikut:" ...aku akan mengutuskan kepada mereka seorang lelaki seperti diriku (ka-nafsi). "Iaitu Ali bin Abi Talib. Ini adalah suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kelebihan yang tidak boleh dikaitkan dengan orang lain dan kemuliaan yang tidak dapat didahului oleh sesiapa pun kerana diri Ali seperti dirinya sendiri."

KEEMPAT
"Nabi SAWAW telah mengeluarkan orang ramai selain daripada al-Itrah dari masjidnya sehingga mereka merungut mengenai perkara tersebut. Al-Abbas RA berkata:" Wahai Rasulullah! Anda telah mengizinkan Ali bersama Anda dan mengeluarkan kami! Maka Rasulullah SAWAW bersabda:"Aku bukanlah membiarkannya dan mengeluarkan kalian. Tetapi Allah yang telah mengizinkannya bersamaku dan Allah mengeluarkan kalian." Ini adalah penjelasan, sabdanya kepada Ali AS," Kedudukanmu disisiku sepertilah kedudukan Harun di sisi Musa."


Ulamak berkata: "Di manakah ayat al-Quran mengenai perkara ini?" Abul Hasan AS menjawab:" Aku akan membacakan kepada anda al-Quran."

Mereka menjawab:" Kemukakanlah kepada kami."

Beliau berkata:" Firman Allah Azza wa Jalla:

"Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya:" Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat bersembahyang." [Surah al-Yunus (10):87].
Ayat ini menerangkan kedudukan Harun di sisi Musa AS dan kedudukan Ali AS di sisi Rasulullah SAWAW. Di samping itu terdapat dalil yang zahir dalam sabda Rasulullah SAWAW manakalah beliau bersabda: "Sesungguhnya masjid ini tidak halal bagi orang yang mempunyai janabah dan haid, selain daripada Muhammad dan keluarganya."

Ulama berkata:" Wahai Abul Hasan, penerangan dan penjelasan ini tidak boleh didapati selain daripada kamu Ahlul Bayt Rasulullah SAWAW."

Imam al-Rida AS menjawab:" Siapakah yang mengingkari kami di dalam hal ini sedangkan Rasulullah SAWAW bersabda:"Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya maka sesiapa yang ingin ke kota itu, maka hendaklah ia memasukinya melalui pintunya."

Daripada apa yang telah kami terangkan mengenai kelebihan, kemuliaan, istifa' [pilihan] dan al-Taharah [kesucian] ia tidak boleh diingkari oleh sesiapa pun. Dan bagi Allah segala kepujian di atas perkara tersebut."

KELIMA:

"Firman Allah Azza wa Jalla:
"Dan berikanlah kepada keluarganya yang dekat akan haknya." [Surah al-Isra' (17):26].

Satu keistimewaan yang dikurniakan Allah SWT bahawa Dia telah memilih mereka untuk ummah. Manakala ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAWAW beliau telah bersabda:"Jemputlah Fatimah kepadaku," maka ia datang, lalu dia bersabda:"Wahai Fatimah!' Fatimah menjawab:" Labbai-ka wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda:"Ini adalah Fadak yang tidak dikerahkan seekor kuda dan seekor unta pun [bagi mendapatkannya], ia adalah untukku sahaja bukan untuk orang lain. Dan sesungguhnya aku jadikannya untukmu manakala Allah memerintahku berbuat demikian. Maka ambillah untukmu dan anak-anakmu".

KEENAM:
"Firman Allah Azza wa Jalla:
'Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga[ku]...'(Surah al-Syura (42):23).

Keistimewaan ini adalah untuk Nabi SAWAW di Hari Kiamat dan Al [keluarganya] sahaja dan bukan untuk orang lain. Lantaran itu Allah SWT telah menceritakan mengenai Nuh AS di dalam kitab-Nya:

'Dan [dia berkata]: Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu [sebagai upah] bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu satu kaum yang tidak mengetahui.' [Surah Hud (11):29]

Dan Allah Azza wa Jalla telah menceritakan megenai Hud AS. Dia berfirman:

"Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidakkah kamu memikirkannya? "[Surah Hud 11:51]

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi-Nya:

'Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga[ku]".[Surah al-Syura (42):23).

Allah tidak mewajibkan kasih sayang kepada mereka melainkan Dia telah mengetahui sesungguhnya mereka [al-Itrah] tidak akan berpaling daripada Islam selama-lamanya. Mereka tidak akan kembali kepada kesesatan selama-lamanya. Dan jikalaulah seorang itu mengasihi seorang tertentu tetapi sebahagian keluarganya menjadi musuh kepadanya, maka hati lelaki tadi tidak akan tenteram untuknya. Oleh itu Allah mencipta supaya tidak akan berlaku "sesuatu" di hati Rasulullah SAWAW terhadap orang-orang Mukminin. Lantaran itu Dia mewajibkan kasih sayang kepada keluarganya. Sesiapa mematuhi-Nya, mencintai Rasulullah SAWAW tidak boleh memarahinya. Dan sesiapa yang meninggalkannya dan tidak mematuhinya dan memarahi Ahlul Baytnya, maka berhak bagi Rasulullah SAWAW memarahinya. Kerana beliau telah meninggalkan satu fardhu dari fardhu-fardhu Allah. Oleh itu manakah kelebihan, dan kemuliaan yang mendahului kelebihan ini? Allah menurunkan ayat ini ke atas Nabi-Nya SAWAW:

'Katakanlah Aku tidak seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga[ku].' (Surah al-Syura (42):23)
Lantaran itu Rasulullah SAWAW berdiri di hadapan para sahabatnya lalu beliau memuji Allah SWT dan bersabda:

Wahai manusia sesungguhnya Allah telah memfardukan satu fardu ke atas kalian dan adakah kalian akan melaksanakannya?" Tidak seorang pun menjawab. Maka beliau bersabda lagi: "Wahai manusia, ia bukannya emas, perak, makanan dan minuman." Mereka menjawab: Kemukakanlah wahai Rasulullah. Lalu beliau membacakan ayat tersebut kepada mereka. Mereka berkata: Ada pun perkara ini, Ya. Tetapi kebanyakan mereka tidak melaksanakannya. Allah tidak akan mengutus Nabi melainkan Dia wahyukan kepadanya bahawa beliau tidak akan meminta upah daripada kaumnya kerana Allah Azza wa jalla akan menyempurnakan ganjaran para Nabi, Muhammad dan keluarganya. Allah telah mewajibkan kasih sayang kepada kerabatnya dengan megetahui kelebihan mereka yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas mereka kerana kasih sayang akan berlaku apabila mengetahui kelebihan mereka. Manakala Allah mewajibkan perkara tersebut, maka ia wajib ditaati. Lantas sebahagian lain menentangnya. Lalu mereka menjadi kufur kerana memalingkannya dari hadnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Mereka berkata:"Kerabat itu adalah semua Arab dan yang mengikuti seruannya. Di dalam kedua-dua keadaan ini, kita telah mengetahui bahawa al-Mawaddah [kasih sayang] ialah kepada kerabat. Oleh itu orang yang paling akrab kepada Nabi SAWAW adalah lebih layak untuk dikasihi. Kasih sayang hendaklah diberi mengikut pertalian kerabat.

Orang yang menilai Rasulullah SAWAW dari segi budi pekertinya dan apa yang dikurniakan Allah ke atasnya untuk kebaikan umatnya di mana lidah menjadi lemah untuk melahirkan kesyukuran kepadanya, tidak akan memusuhinya melalui keturunannya dan Ahlul Baitnya. Mereka tidak menjadikan Ahlul Baytnya setaraf dengan mereka seperti kedudukan mata di sisi kepala, kerana menjaga hati Rasulullah SAWAW dan kasih sayang kepada anak cucunya. Kenapa tidak, al-Quran telah menjelaskannya dan menyeru orang ramai kepadanya. Hadis-Hadis menetapkan bahawa merekalah Ahlul Mawaddah. Merekalah orang yang Allah mewajibkan kasih sayang terhadap mereka dan berjanji ganjaran kebaikan ke atas orang yang mencintai Ahlul Bayt kerana sekiranya seorang melakukan al-Mawaddah terhadap mereka secara ikhlas, dia berhak syurga kerana firman Allah Azza wa Jalla:
"Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh [berada] di dalam taman-taman syurga, mereka perolehi apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah kurniaan yang besar." (Surah al-Syura (42):22).
“Demikianlah Allah memberi berita gembira kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan melakukan amal soleh.” (Surah al-Syura (42):23).

"Katakanlah Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga[ku]" (al-Syura 42:23)

Kemudian Abul Hasan AS berkata: "Bapaku telah menceritakan kepadaku daripada datukku dari Husayn bin Ali AS, beliau berkata: Telah berkumpul orang-orang Muhajirin dan Ansar di hadapan RAsulullah SAWAW. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anda berhak pertolongan untuk perbelanjaan anda, terutamanya daripada rombongan-rombongan yang datang kepada anda. Inilah harta-harta kami bersama 'darah-darah' kami, maka hukumlah padanya dengan sewajarnya. Berilah apa yang anda mahu dan simpanlah apa yang anda mahu dengan senang hati. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu-Nya melalui malaikat-Nya dan berfirman:

"Katakanlah :Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga[ku].'

Iaitu hendaklah anda mengasihi kerabatku selepasku. Kemudian mereka pun keluar.

Berkatalah orang munafiqin: "Apakah yang mendorongkan Rasulullah SAWAW menolak apa yang kita bentangkan kepadanya, selain dari menggalakkan kita supaya mengasihi kerabatnya selepasnya! Ini adalah suatu perkara yang direkakan atau diada-adakan sahaja. Kenyataan mereka itu besar pengertian. Oleh itu Allah menurunkan Jibra'il dengan ayat:

"Bahkan mereka mengatakan: 'Dia [Muhammad] telah mengadakan-adakannya, maka kamu tidak mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari [azab] Allah itu.Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamupercakapkan tentang al-Quran itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'. (Surah al-Ahqaf (46):8).

Oleh itu Nabi SAWAW datang kepada mereka dan bersabda:' Siapakah yang melakukan sesuatu?' Mereka menjawab: Wahai Rasulullah! Sebahagian dari kami telah mengatakan perkataan yang kasar dan kami membencinya. Maka Rasulullah SAWA membaca kepada mereka Surah al-Syura 26:22, lantas mereka menangis. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman:
'Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.' [Surah al-Syura (42):25]

KETUJUH:

"Firman Allah Tabaraka wa Taala:
"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi, Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah [doa] salam kepadanya."[Surah al-Ahzab 33:56]

Orang-orang yang ingkar telah mengetahui bahawa manakala ayat ini diturunkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAWAW: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya kami telah mengetahui mengenai salam ke atas anda. Dan bagaimanakah salawatnya pula? Maka Rasulullah SAWAW menjawab: "Katakanlah: Ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu atas Muhammad dan keluarga Muhammad." Adakah kamu berselisih faham [khilaf] mengenai perkara ini?" Mereka menjawab:"Tidak."
Al-Makmun menjawab:"Ini adalah perkara yang tidak ada khilaf lagi. Malah ia perkara yang dipersetujui umum [ijmak].
Al-Makmun menambah:"Adakah anda mempunyai sesuatu yang lebih jelas mengenai Al di dalam al-Quran?"

Abul Hasan AS menjawab:" Ya!". Lalu berkata kepada mereka: "Beritahukan kepadaku mengenai firman Allah Azza wa Jalla:
"Yasin.û Demi al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, [yang berada] di atas jalan yang lurus." [Surah Yasin 36:1-4].

Apakah yang dimaksudkan dengan Yasin?"

Ulama menjawab:"Yasin adalah Muhammad SAWAW dan ia tidak boleh diragukan oleh sesiapapun."

Abul Hasan AS berkata:"Sesungguhnya Allah telah mengurniakan Muhammad SAWAW dan keluarga Muhammad suatu kelebihan yang tidak boleh dicapai oleh sesiapa pun selain daripada orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Maka Allah Tabaraka wa Taala berfirman:
"Salam dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.[al-Safat 37:79]

Dan berfirman:
'Salam dilimpahkan atas Musa dan Harun.[al-Safat 37:120]

Dan Dia tidak berfirman: Salam dilimpahkan atas keluarga Nuh!. Dan Dia tidak berfirman: Salam dilimpahkan atas keluarga Musa dan salam ke atas keluarga Ibrahim! Tetapi dia berfirman:

"Salam dilimpahkan atas ali Yasin [keluarga Yasin]" [al-Safat:37:130].

Al-Makmun berkata;" Aku telah mengetahui bahawa galian kenabian mempunyai penerangan dan penjelasan di dalam perkara ini."

KELAPAN
"Firman Allah Azza wa Jalla:
"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu perolehi sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, kerabat Rasul....".(Surah al-Anfal (8):41)

Dia telah menjadikan bahagian kerabat bersama bahagian-Nya dan bahagian Rasul-Nya. Ini adalah perbezaan di antara Al dan Ummah. Kerana Allah telah menjadikan mereka di satu tempat dan menjadikan orang lain di tempat yang lain pula. Dan Dia telah meredhai mereka apa yang Dia reda untuk diri-Nya. Dan Dia telah memilih mereka untuk-Nya. Justeru itu Dia memulakan dengan diri-Nya, Rasul-Nya, kemudian dhil Qurba (kerabat Rasul) di dalam masalah al-Fai', harta rampasan (al-Ghanimah) dan lain-lain yang diredai untuk diri-Nya, Dia reda untuk mereka pula.
Dia berfirman:
"Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu perolehi sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul......"[Surah al-Anfal (8): 41]

Ini adalah suatu pengukuhan dan bukti yang jelas bagi mereka sehingga hari Qiamat di dalam kitab Allah yang tidak didatangi kebatilan dari segenap segi kerana ia datang dari Yang Maha Bijaksana Lagi Terpuji.

Adapun pengertian firman-Nya:
"....anak-anak yatim dan orang-orang miskin...."[Surah al-Anfal (8):41]4
akan berakhir. Kerana seorang anak yatim apabila berakhir keyatimannya, dia tidak berhak menerima al-Ghanimah. Begitu juga seorang yang miskin apabila berakhir kemiskinannya, maka dia tidak berhak menerima al-Ghanimah, malah haram baginya menerimanya. Berlainan halnya dengan bahagian kerabat Rasul SAWAW, kerana ia berterusan sehinggalah hari Qiamat. Ia menjadi hak mereka sama ada mereka kaya atau miskin kerana tidak seorang pun yang lebih kaya daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya SAWAW. Lantaran itu Dia menjadikan untuk diri-Nya satu bahagian dan Rasul-Nya satu bahagian. Dan apa yang Dia redai untuk Diri-Nya, Dia pula meredhai untuk mereka (kerabat Rasul SAWAW).
Begitulah halnya dengan al-Fai'. Apa yang Dia telah meredai untuk diri-Nya dan Rasul-Nya, Dia juga meredainya untuk kerabatnya (dhil-Qurba). Sebagaimana Dia melakukan kepada mereka di dalam masalah al-Ghanimah. Dia memulai dengan diri-Nya, kemudian Rasul-Nya dan kemudian Dhil-Qurba. Bahagian mereka diiringi dengan bahagian Allah dan bahagian Dhil Qurba. Begitu juga halnya mengenai "ketaatan" (al-Ta‘at). Dia berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan ulil-Amri di antara kamu." (Surah al-Nisa (4): 59)

Dia telah memulainya dengan diri-Nya, kemudian Rasul-Nya dan kemudian Ahlul Bayt. Demikian juga dengan ayat al-Wilayah:

"Sesungguhnya pemimpin (wali) kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat seraya mereka rukuk.''...(Surah al-Maidah (5):55)

Justeru itu Dia telah menjadikan ketaatan kepada mereka berserta ketaatan kepada Rasulullah SAWAW yang diikuti dengan ketaatan-Nya. Sebagaimana Dia menjadikan bahagian mereka bersama bahagian Rasulullah SAWAW yang dikuti dengan bahagian-Nya di dalam al-'Ghanimah dan al-Fai'.

Alangkah besarnya nikmat-Nya ke atas Ahlul Bayt! Apabila datang persoalan mengenai sedekah, Dia membersihkan diri-Nya, diri Rasul-Nya dan Ahlul Baytnya, maka Dia berfirman:
"Sesungguhnya zakat sadaqah itu hanyalah bagi orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dijinakkan hatinya, untuk (memerdekan) hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [Surah al-Taubah (9):60]

Tidakkah anda mendapati sesuatu mengenai ayat tersebut apabila Dia menjadikan satu bahagian untuk Diri-Nya, seterusnya untuk Rasul-Nya, satu bahagian untuk Dhil-Qurba? Kerana apabila membicarakan tentang sedekah, Dia membersihkan Diri-Nya, diri Rasul-Nya dan Ahlul Baytnya. Malah Dia mengharamkannya ke atas mereka kerana sedekah adalah haram ke atas Muhammad SAWAW dan Ahlul Baytnya. Kerana sedekah adalah kekotoran (ausakh) tangan manusia dan ia tidak halal bagi mereka. Kerana mereka telah dibersihkan daripada segala kekotoran. Manakala Allah SWT membersihkan mereka dan memilih mereka, Dia meredai mereka untuk diri-Nya, Dia membenci mereka apa yang Dia benci untuk diri-Nya."

KESEMBILAN:
"Kamilah Ahlul Zikr, yang dimaksudkan Allah di dalam kitab-Nya:
"Maka tanyalah kepada Ahlul Zikr (Ahlul Bayt AS) jika kamu tidak mengetahui." (Surah al-Anbiya (21):7)

Ulama berkata:"Apa yang dimaksudkan dengan Ahlul Zikr ialah Yahudi dan Nasara."

Abul Hasan AS menjawab:"Maha Suci Allah! Adakah harus sedemikian itu? Jikalau begitu halnya Dia menyeru kita kepada agama mereka (Yahudi dan Nasara)! Ini bermakna agama mereka lebih baik daripada agama Islam."

Al-Makmun berkata:"Adakah kamu sekalian mempunyai penerangan yang lebih jelas untuk menolak pendapat mereka (ulama) wahai Abul Hasan?"
Abul Hasan AS menjawab:" Ya al-Zikr ialah Rasulullah dan kami adalah keluarganya (Ahlul Baytnya). Ia diterangkan di dalam kitab-Nya:

Maka bertaqwalah kepada Allah kepada wahai orang yang berakal sempurna dari kalangan orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan - (dengan mengutuskan) seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran, supaya Allah mengeluarkan orang-orang (yang sedia diketahui-Nya akan) beriman dan beramal soleh - dari gelap-gelita (kesesatan) kepada cahaya (hidayah petunjuk). (Surah al-Talaq (65):10-11)

Al-Zikr adalah Rasulullah SAWAW dan kami adalah ahlinya (keluarganya)."

KESEPULUH:
"Firman Allah Azza wa Jalla:
"Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...."(Surah al-Nisa (4):23)

Beritahukan kepadaku adakah layak bagi Rasulullah SAWAW sekiranya beliau masih hidup, mengahwini anak perempuanku, cucu cicit perempuanku.?" Mereka menjawab:"Tidak".

Imam al-Rida AS berkata:"Beritahukan kepadaku adakah anak perempuan salah seorang daripada kalian layak bagi Rasulullah SAWAW mengahwininya sekiranya beliau masih hidup?"

Mereka menjawab:"Ya."

Imam al-Rida AS berkata: "Ini adalah satu penjelasan bahawa sesungguhnya aku daripada Ahlinya (keluarganya) dan kalian bukanlah daripada Ahlinya. Sekiranya kalian daripada ahlinya nescaya anak-anak perempuan kalian adalah haram untuk dikahwini dengannya, sebagaimana anak-anak perempuanku diharamkan ke atasnya. Kerana kami daripada Ahlinya sedangkan kalian adalah umatnya. Maka ini adalah perbezaan di antara ali (keluarga) dan Ummah. Kerana ali adalah daripada Rasulullah SAWAW dan Ummah apabila ia bukan daripada ali, maka ia bukanlah daripada Rasulullah SAWAW."


KESEBELAS:

"Firman Allah Azza Wa-Jalla:
"Dan seorang lelaki yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: Apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia mengatakan:"Tuhanku ialah Allah," padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu." [Surah al-Mukmin:28]

Lelaki Mukmin di dalam ayat tersebut adalah sepupu Fir'aun dari sebelah bapanya. Maka Allah menisbahkannya kepada Fir'aun dari segi keturunannya, tetapi Dia tidak mengaitkannya dengan Fir'aun dari segi agamanya. Demikianlah Dia telah mengkhususkan kami dengan Nabi SAWAW kerana kami adalah dari ali (keluarga) Rasulullah SAWAW. Dan dari segi keturunan, kami daripadanya dan Dia telah mengumumkan kami dengan orang lain dari segi agama. Maka inilah perbezaan di antara ali dan Ummah."

KEDUA BELAS:
"Firman Allah Azza wa Jalla:
"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." (Surah al-Taha (20):132).

Allah telah memberi pengkhususan kepada kami apabila Dia memerintahkan kami berserta Ummah supaya mendirikan salat. Kemudian Dia mengkhususkan kami dari Ummah. Selepas turun ayat tersebut, Rasulullah SAWAW datang di pintu rumah Ali dan Fatimah AS selama sembilan bulan dan beliau bersabda:"Kerjakan salat, nescaya anda dirahmati Allah." Allah tidak memuliakan seseorang dari zuriat para Nabi dengan kemuliaan yang dikurniakan kepada kami."


Lalu al-Makmun dan para ulama berkata:"Allah memberi kebaikan kepada anda Ahlul Bayt. Kami tidak mendapat penerangan dan penjelasan mengenai apa yang kami kabur selain daripada anda, Ahlul Bayt AS..
 
Untuk membaca sambungan atau bagian terdahulu sila klik di link di bawah:

bagian 7 & 8


 

No comments:

Post a Comment