Wednesday, July 20, 2011

BUKU MENGAPA AKU MEMILIH MAZHAB AHLUL BAYT BAB 5-6


BAB V

HADIS-HADIS TENTANG KELEBIHAN AMIRUL MUKMININ DAN ZURIATNYA YANG SUCI
Para ulama Islam dari semua mazhab telah meriwayatkan Hadis-Hadis Nabi SAWAW tentang kelebihan 'Ali AS dan zuriatnya yang suci di dalam sahih-sahih, musnad-musnad, dan sejarah-sejarah mereka. Di sini aku perturunkan sebahagian daripadanya seperti berikut:

1. Sabda Rasululllah SAWAW:"Hanya orang yang ditulis (namanya) oleh 'Ali sahaja dapat menyeberangi al-Sirat." Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibn Hajar di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah1 daripada Ibn Siman bahawa Abu Bakar berkata kepada 'Ali AS:"Aku mendengar Rasulullah SAWAW bersabda:"Hanya orang yang (namanya) ditulis oleh 'Ali sahaja dapat menyeberangi al-Sirat."Hadis ini juga telah dicatat oleh al-Hamawaini al-Syafi'i di dalam Fara'id al-Simtin2, al-Muhibb al-Tabari di dalam al-Riyad al-Nadhirah3 dan al-Khatib al-Baghdadi di dalam Tarikh4 dan lain-lain.

2. Ali adalah pembahagi Syurga dan Neraka
Al-Khawarizmi telah mencatat di dalam Manaqibnya bab 16, dengan membuang sanad-sanadnya daripada 'Ali bin Abi Talib AS. Beliau berkata: Rasulullah SAWAW bersabda:"Wahai 'Ali! Sesungguhnya anda adalah pembahagi Syurga dan Neraka. Dan sesungguhnya anda akan mengetuk pintu syurga kemudian akan memasukinya tanpa hisab."

3. Sekiranya manusia bersepakat mencintai 'Ali AS necaya Allah tidak menjadikan neraka.
Hadis ini telah dikeluarkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah5 daripada al-Hamdani al-Syafi'i daripada Umar bin al-Khattab berkata:"Nabi SAWAW bersabda:"Sekiranya manusia bersepakat mencintai 'Ali AS, nescaya Allah tidak akan menjadikan neraka."Hadis ini juga dikutip oleh al-'Allamah al-Askari di alam Maqam al-Imam Amirul Mukminin 'inda al-Khulafa,'6 daripada Umar bin al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Al-Khawarizmi di dalam Maqtal al-Husain7 telah meriwayatkan Hadis ini daripada Ibn 'Abbas. Dan Muhammad Salih al-Hanafi di dalam al-Kuakab al-Duriyy8 daripada Umar bin al-Khattab.

4. 'Ali adalah yang paling akrab kepada Rasulullah SAWAW.'
Hadis ini telah dikeluarkan oleh al-Khawarizmi9 dengan sanadnya daripada Sya'bi berkata:"Abu Bakar melihat kepada 'Ali bin Abi Talib secara berdepan dan berkata: Siapa yang ingin melihat orang yang paling akrab kepada Rasulullah SAWAW, paling tinggi kedudukannya, dan paling tinggi di sisi Allah SWT, hendaklah dia melihat kepada lelaki ini dan dia mengisyaratkan kepada 'Ali bin Abi Talib kerana aku mendengar Rasulullah SAWAW bersabda:'Dia ('Ali) bersifat kasih sayang kepada orang ramai...."

Hadis ini juga telah dikutip oleh al-Muttaqi al-Hindi al-Hanafi di dalam Kanz al-'Ummal10 dan Muhibb di dalam al-Riyad al-Nadhirah.11

5. 'Wahai 'Ali! Tangan anda pada tanganku, anda memasuki syurga bersamaku.'
Al-Muhibb al-Tabari dalam Dhakha'ir al-'Uqba12 telah menerangkan Hadis ini daripada 'Umar bin al-Khattab. Ali al-Muttaqi al-Hindi dalam Kanz al-Ummal,13 al-Khanji al-Syafi'i di dalam Kifayah al-Talib14 dan lain-lain.

6. 'Ali di sisiku sepertilah kedudukanku di sisi Tuhanku.'
Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibn Hajar di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah,15 Muhibuddin al-Tabari al-Syafi'i di dalam Dhakha'ir al-'Uqba,16 dan al-Riyad al-Nadirah17 dan lain-lain.

7. 'Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk saudaraku 'Ali bin Abi Talib kelebihan yang tidak terhitung.'


Hadis ini diriwayatkan oleh al-Kanji al-Syafi'i di dalam Kifayah al-Talib18 dengan sanadnya daripada Imam Jaafar al-Sadiq daripada 'Ali bin Husain daripada bapanya Amirul Mukminin 'Ali AS berkata:"Rasulullah SAWAW bersabda:"Sesungguhnya Allah jadikan bagi saudaraku 'Ali bin Abu Talib kelebihan-kelebihan yang tidak terhitung banyaknya." Dan Umar berkata:"Rasulullah SAWAW bersabda:"Sekiranya laut menjadi dakwat, pokok-pokok menjadi pena, manusia menjadi kitab dan jin menjadi hisab, nescaya mereka tidak dapat menghitung kelebihan anda wahai Abul Hasan."


8. 'Aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan penghuni khemah ini ('Ali, Fatimah, Hasan dan Husain).'


Al-Khawarizmi di dalam Manaqib19 telah meriwayatkan Hadis ini dengan sanadnya daripada Yunus bin Sulaiman al-Tamimi daripada bapanya daripada Zaid bin Yathi' dia berkata: Aku mendengar Abu Bakar berkata: Rasulullah SAWAW bersabda: 'Aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan penghuni khemah ini, berperang dengan dengan orang yang berperang dengan mereka, memuliakan orang yang memuliakan mereka, dan memusuhi orang yang memusuhi mereka. Tidak mengasihi mereka melainkan orang yang bahagia dan baik peranakannya. Dan tidak membenci mereka melainkan orang yang celaka dan buruk peranakannya.' Hadis ini juga telah dicatat oleh Abdullah bin al-Hanafi di dalam Arjah al-Matalib20. Aku berpendapat: Hadis ini dinamakan Hadis al-Kisa' telah diriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang bermacam-macam oleh ulama Ahlu Sunnah.

9. 'Kami Ahlul Bayt tidak boleh dibandingkan dengan orang lain.'

Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah21 daripada Mawaddah al-Qurba karangan al-Hamdani al-Syafi'i. Dia mengeluarkan sanadnya daripada Abu Wa'il daripada 'Ibn Umar dia berkata: Apabila kami berbicara tentang darjat sahabat-sahabat Nabi SAWAW, kami berkata: Abu Bakar, Umar dan Uthman. Seorang lelaki bertanya: Wahai Abu 'Abdu r-Rahman, apakah kedudukan 'Ali? Dia menjawab:'Ali adalah daripada Ahlul Bayt tidak boleh dibandingkan beliau dengan orang lain, kerana beliau bersama Rasulullah SAWAW di dalam ketinggian darjatnya sebagaimana firmanNya (Surah al-Tur (52): 21):
"Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka."
Justeru itu Fatimah adalah bersama Rasulullah di dalam ketinggian darjatnya dan 'Ali adalah bersama mereka berdua.

Di dalam riwayat yang lain pula 'Abdullah bin Hanbal bertanya bapanya (Hanbal) tentang kedudukan sahabat-sahabat Nabi SAWAW. Dia menjawab:"Abu Bakar, Umar, 'Uthman." Kemudian dia diam. 'Abdullah bertanya lagi:"Wahai bapaku! Di manakah kedudukan 'Ali?" Dia menjawab:"Beliau adalah daripada Ahlul Bayt tidak boleh dibandingkan beliau dengan orang lain.22"

10. 'Ini adalah saudaraku, khalifahku dan pewaris ilmuku.' Al-Tirmidhi al-Hanafi telah meriwayatkan Hadis ini di dalam al-Kuakab al-Duriyy23 daripada Umar dia berkata: Manakala Rasulullah SAWAW menjalinkan persaudaraan di kalangan sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda:' Ini adalah 'Ali saudaraku di dunia dan di akhirat, khalifahku pada keluargaku, wasiku pada ummatku, pewaris ilmuku, pembayar hutangku. Hartanya hartaku, menfaatnya adalah menfaatku, kemudaratannya adalah kemudaratanku. Sesiapa yang mengasihinya bahawa sesungguhnya dia mengasihiku. Dia sesiapa yang membencinya maka sesungguhnya dia membenciku.' Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi al-Mawaddah.24

Aku berpendapat: Sesungguhnya 'Umar telah mengakui bahawa 'Ali adalah wasi Rasulullah pada umatnya, dan khalifahnya pada keluarganya. Hadis yang mengandungi pengertian seperti ini telah melebihi dua ratus. Dan aku telah mencatatnya di dalam buku Syiah wa hujjatu hum fi al-Tasyayyu'.


Tetapi apa yang menghairankan ialah sikap 'Umar sendiri yang mengakui Hadis ini dan seumpamanya telah melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan Nabi dan keluarganya yang disucikan AS seperti mengingkari perintah Nabi SAWAW ketika beliau sedang gering supaya dituliskan wasiatnya. Malah 'Umar mengatakan Nabi SAWAW telah meracau. Serangannya ke atas rumah Fatimah, mengumpulkan kayu api untuk membakarnya, memaksa 'Ali supaya melakukan bai'ah dan lain-lain.


Semuanya dilakukan secara sengaja terhadap orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya (Surah al-Syura(42):23):
"Katakan Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun kecuali kasih sayang kepada keluargaku."
Dan sabdanya:'Aku wasiatkan kepada kalian kerana Allah tentang keluargaku kerana mereka adalah 'barang simpananku" pada kalian.' Adakah layak bagi 'Umar melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian terhadap orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah? La hawla wa la Quwata illa billahi aliyyil ‘azim.

11. 'Ali adalah sebaik-baik orang yang aku tinggalkan selepasku.'
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah25 daripada Mawaddah al-Qurba karangan al-Hamdani al-Syafi'i berkata: Aku berjumpa Rasulullah SAWAW semasa beliau sedang gering. Aku bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah! Adakah anda telah berwasiat. Beliau menjawab:'Wahai Salman! Adakah anda mengetahui siapakah wasi-wasi itu? Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau berkata: Adam wasinya Thith, beliau adalah sebaik-baik orang selepasnya. Wasi Musa ialah Yusya', beliau adalah sebaik-baik orang selepasnya. Wasi Sulaiman ialah Asif bin Barkhia, beliau adalah sebaik-baik orang selepasnya. Wasi Isa ialah Syam'un, beliau adalah sebaik-baik orang selepasnya. Sesungguhnya aku telah berwasiat kepada 'Ali dan beliau adalah sebaik-baik orang selepasku.'

Aku berpendapat: Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh al-Turmudhi al-Hanafi di dalam al-Kaukab al-Duriyy26. Malah ia diriwayatkan dengan banyak di dalam buku-buku Ahlu Sunnah daripada 'Umar dan Ibn 'Umar.

Hadis ini menunjukkan bahawa setiap Nabi adalah pewarisnya yang dilantik oleh Allah SWT. Lantaran itu seorang Nabi tidak akan mati di dalam keadaan beliau tidak berwasiat kepada wasinya dan meninggalkan syariat begitu sahaja. Demikian halnya dengan Rasulullah SAWAW pasti beliau telah berwasiat. Perhatikanlah bahawa beliau telah melantik 'Ali sebagai wazirnya pada Hari al-Indhar dan di Hari al-Ghadir dan lain-lainnya ketika beliau sedang gering. Beliau memanggil orang ramai supaya (beliau) menulis perkara-perkara di mana mereka tidak akan sesat selepasnya selama-lamanya. Tetapi 'Umar menolaknya sambil berkata: Nabi anda sedang meracau, memadailah kitab Allah sahaja. Seolah-olah Rasulullah SAWAW tidak mengetahui kitab Allah berada di kalangan mereka.
Sekiranya Rasulullah SAWAW tidak meninggalkan wasiat, nescaya beliau menyalahi para nabi yang terdahulu. Perhatikanlah Hadis riwayat Salman tadi dan lain-lain. Sesungguhnya menentuan wasi bagi para nabi adalah wajib. Justeru itu mereka menentukan wasi-wasi mereka dengan perintah Allah SWT, dan bukan menurut diri mereka sendiri kerana nabi, wasi dan imam bukan dilantik dengan pilihan seseorang kerana mereka tidak mengetahui orang yang benar-benar layak. Lantaran itu pemilihan nabi, wasi dan imam adalah terserah kepada Allah SWT, dan bukan orang lain. Kerana Dia lebih mengetahui rahsia-rahsia dan apa yang tersirat di hati. Sesungguhnya firmanNya di dalam (Surah al-Qasas (28):68):

"Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka."

12. 'Sebaik-baik lelaki di kalangan kalian ialah 'Ali bin Abu Talib.'

Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah27 daripada Mawaddah al-Qurba karangan al-Hamdani al-Syafi'i dengan sanadnya daripada Ibn Umar daripada Rasulullah SAWAW bersabda:"Sebaik-baik lelaki kalian ialah 'Ali bin Abi Talib. Sebaik-baik pemuda kalian ialah Hasan dan Husain. Dan sebaik-baik wanita kalian ialah Fatimah."

Hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Ali al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz al-'Ummal28 daripada Ibn 'Abbas bahawa Nabi SAWAW bersabda:"Sebaik-baik manusia lelaki ialah 'Ali bin Abi Talib." Di dalam riwayat yang lain: Rasulullah SAWAW bersabda:'Ali adalah sebaik-baik manusia.'

13. Siapa yang mencintai 'Ali, Allah akan menerima solatnya dan puasanya.
Al-Khawarizmi telah mencatat Hadis ini di dalam Manaqib29dengan sanadnya daripada Nafi' daripada Ibn Umar berkata: Rasulullah SAWAW bersabda: Sesiapa yang mencintai 'Ali, Allah akan menerima solatnya, puasanya, ibadahnya dan memperkenankan doanya. Dan siapa yang mencintai keluarga Muhammad, nescaya dia akan terlepas daripada Hisab, Mizan dan Sirat. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan cintakan keluarga Muhammad, maka aku menjaminkan baginya syurga bersama para nabi. Dan sesiapa yang membencikan keluarga Muhammad, akan datang Hari Kiamat tertulis di dahinya, orang yang putus asa dari nikmat Tuhan.

Salih al-Hanafi di dalam al-Kaukab,30 meriwayatkan bahawa 'Umar bin al-Khattab berkata: Rasulullah SAWAW bersabda:'Siapa yang mencintai anda wahai 'Ali adalah bersama para nabi di Hari Kiamat dan siapa yang memarahi anda maka dia akan mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani.'

Aku berpendapat: Banyak Hadis-Hadis Rasulullah SAWAW yang menyebutkan faedah-faedah cintakan imam 'Ali AS dan kemudaratan memarahinya di dalam Arjah al-Matalib31. Dia berkata 'Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAWAW bersabda:'Cinta kepada keluarga Muhammad satu hari adalah lebih baik daripada ibadah setahun. Dan siapa yang mati kerananya, akan memasuki syurga.'


Ketahuilah wahai saudara pembaca budiman! Sesungguhnya cinta yang dimaksudkan di dalam Hadis ini bukanlah cinta kenalan biasa kerana cinta sedemikian boleh berlaku kepada 'Ali dan orang lain. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan cinta di sini ialah cinta yang dikuti dengan pengakuan wilayah umum untuknya. Dan jelas sekali orang yang mendahulukan musuhnya daripada kekasihnya, maka cintanya adalah palsu. Ini adalah satu hakikat yang tidak dapat disembunyikan oleh setiap pemikir yang insaf.


Banyak Hadis-Hadis Nabi SAWAW yang menggalakkan cinta kepada Ahlul Bayt AS dan memperwalikan mereka. Justeru itu ia menjadi wajib 'Aini bagi setiap mukallaf mengambil hukum-hukum agamanya daripada orang-orang yang telah dinaskan ke atas mereka oleh Rasulullah SAWAW kerana kemaksuman mereka. Ini kerana orang yang bukan maksum tidak layak untuk memikul tugas yang besar dan berat ini disebabkan kesalahan akan berlaku daripadanya. Dan telah ditetapkan di dalam ilmu al-Usul bahawa apabila kemaksuman tidak ada, maka berlakulah kesalahan atau ketepatan. Mungkin dia memberi fatwa menyalahi nas sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Justeru itu berpegang kepada mereka adalah tidak harus. Apa yang telah disabitkan di sisi kami bahawa imam wajiblah dinaskan ke atasnya daripada Allah yang mengetahui rahsia dan apa yang tersembunyi. Oleh itu Rasulullah SAWAW yang maksum tidak akan berwasiat kepada orang yang tidak maksum kerana beliau sendiri diperintahkan oleh Allah SWT. Dan beliau tidak bercakap menurut hawa nafsunya.

14. 'Anda adalah saudaraku dan wazirku.'
Hadis ini telah dicatat oleh Ali al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz al-'Ummal32 dengan sanadnya daripada Ibn 'Umar.

15. 'Bintang-bintang adalah pengaman bagi pengulu langit dan Ahlul Baytku adalah pengaman kepada ummatku.'


Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah.33


16. 'Tutuplah semua pintu kecuali pintu 'Ali.'
Al-Nasa'i telah meriwayatkan Hadis ini di dalam al-Khasa'is34 dengan membuang sanadnya daripada Zaid bin Arqam bahawa dia berkata: Beberapa orang sahabat Rasulullah SAWAW mempunyai pintu-pintu sebagai jalan ke masjid. Maka Rasulullah SAWAW bersabda: Tutup semua pintu kecuali pintu 'Ali. Maka orang ramai mula bising. Lalu Rasulullah SAWAW berdiri memuji Allah dan bersabda:'Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menutup kesemua pintu-pintu kecuali pintu 'Ali. Aku diperintahkan untuk melalukannya, lalu aku mematuhinya.
Hadis ini juga dicatat oleh al-Hakim di dalam al-Mustadrak,35 al-Tabari di dalam Dhakha'ir al-'Uqba36 dan lain-lain.
17, 'Ali bersama al-Quran dan al-Quran bersama 'Ali.'
Al-Qunduzi al-Hanafi telah mencatatnya di dalam Yanabi' al-Mawaddah37 dan al-Hamawaini di dalam Fara'id al-Simtin.38
18. 'Ali adalah pintu Muslimin.'
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah39 meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas dia berkata:Rasulullah SAWAW bersabda kepada Ummu Salamah:'Wahai Ummu Salamah! 'Ali adalah daripada aku dan aku adalah daripada 'Ali. Dagingnya adalah dari dagingku dan darahnya daripada darahku. Kedudukan beliau di sisiku sepertilah kedudukan Harun di sisi Musa. Wahai Salamah! Dengarlah dan persaksikanlah, ini adalah 'Ali penghulu Muslimin.'
 19. 'Ali adalah penghulu 'Arab.'
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah40 meriwayatkan daripada Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAWAW bertanya:'Siapakah penghulu Arab? Anda wahai Rasulullah. Beliau menjawab:'Aku adalah penghulu anak Adam (manusia) dan 'Ali adalah penghulu Arab.'

20. 'Ali adalah makhluk yang paling dikasihi oleh Allah dan Rasul-Nya.'
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah41 melalui sanad Safinah dia berkata: Seorang perempuan Ansar telah menghadiahkan kepada beliau SAWAW dua ekor burung yang dibakar dengan roti. Maka beliau bersabda:'Wahai Tuhanku! Bawa datanglah kepadaku orang yang paling dikasihi oleh Kamu dan Rasul-Nya.' Maka 'Ali pun datang dan makan bersama-samanya.

21. 'Allah memperkuatkan Rasul-Nya dengan 'Ali.'
Hadis ini telah dicatat oleh al-Tabari di dalam Dhakha'ir al-'Uqba42 daripada Ibn al-Hamis.

22. 'Siapa yang memarahi 'Ali maka Allah akan memasukkannya ke neraka.'
Hadis ini telah dicatat oleh al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah.43.

23. 'Ali adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi SAWAW.
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah44 meriwayatkan daripada Abu Laila al-Ghifari dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAWAW bersabda: 'Selepasku akan ada fitnah. Dan sekiranya berlaku, maka berpihaklah kepada 'Ali bin Abu Talib AS kerana beliau adalah orang yang pertama beriman denganku, dan orang yang pertama berjabat tangan denganku di Hari Kiamat. Beliaulah al-Siddiq al-Akbar, Faruq al-Ummah dan beliaulah Ya'sub Mukminin.'
24. 'Ali adalah wasi Rasulullah SAWAW.'
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah45 meriwayatkan daripada Ahmad bin Hanbal dan dikaitkan dengan Anas bin Malik dia berkata: Kami berkata kepada Salman: Tanyalah Nabi tentang wasinya. Salman berkata: Wahai Rasulullah! Siapakah wasi anda? Maka Rasulullah SAWAW bersabda:'Wahai Salman siapakah wasi Musa?' Beliau menjawab:'Yusya' bin Nun.' Beliau SAWAW bersabda:'Wasiku, pewarisku yang akan membayar hutangku dan melaksanakan janjiku ialah 'Ali bin Abu Talib.'25. 'Siapa yang mencintai 'Ali akan dicintai Allah.'
Al-Hakim di dalam al-Mustadrak46 telah meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas sesungguhnya dia berkata: Nabi SAWAW telah melihat kepada 'Ali AS dan bersabda:'Wahai Ali! Anda adalah penghulu di dunia dan di akhirat. Kekasih anda adalah kekasihku, kekasihku adalah kekasih Allah. Musuh anda adalah musuhku, musuhku adalah musuh Allah. Dan Neraka Wail bagi orang yang memusuhi anda selepasku.'

26. 'Cinta kepada 'Ali adalah satu keimanan dan memusuhinya adalah satu kemunafikan.'
Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan Hadis ini di dalam Musnad47 daripada 'Ali AS beliau bersabda:'Nabi telah menjanjikan kepadaku bahawa anda tidak akan dikasihi melainkan oleh mukmin dan anda tidak akan dibenci melainkan oleh munafiq.'

27. 'Di antara petanda munafiq ialah memarahi 'Ali.'
Al-Hakim di dalam al-Mustadrak48 telah meriwayatkan Hadis ini daripada Abu Dhar RD berkata:'Kami tidak dapat mengenali orang-orang munafiq melainkan pembohongan mereka terhadap Allah, Rasul-Nya, meninggalkan solat dan memarahi 'Ali bin Abu Talib.'

28. Tiga sifat istimewa bagi Amirul Mukminin AS.
Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad49 telah meriwayatkan daripada Ibn 'Umar, dia berkata:'Sebaik-baik manusia pada zaman Nabi SAWAW ialah Rasulullah SAWAW. Kemudian Abu Bakar kemudian Umar. Sesungguhnya 'Ali bin Abu Talib telah dikurniakan tiga sifat istimewa. Sekiranya satu daripadanya dikurniakan kepadaku, adalah lebih aku cintai daripada dunia keseluruhannya. Rasulullah SAWAW telah mengahwininya dengan anak perempuannya. Kemudian anak perempuannya melahirkan anak daripadanya. Beliau SAWAW telah menutup semua pintu-pintu selain daripada pintunya di masjid dan memberikan kepadanya bendera Khaibar.'

29. Allah mewajibkan ke atas makhlukNya supaya mencintai 'Ali.
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah50 meriwayatkannya daripada al-Khawarizmi dengan sanadnya daripada Imam Muhammad al-Baqir AS daripada Jabir bin 'Abdullah RD dia berkata:"Rasulullah SAWAW bersabda:'Jibra'il datang kepadaku dengan membawa kertas hijau daripada syurga tertulis di atasnya:'Sesungguhnya Aku adalah Allah. Aku mewajibkan kasih sayang makhlukku ke atas 'Ali. Justeru itu sampaikanlah kepada mereka mengenainya wahai Rasulullah."30. 'Ali bermalam di tempat tidur Rasulullah SAWAW.'
Al-Hakim di dalam al-Mustadrak telah meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas bahawa dia berkata:'Ali telah mendedahkan dirinya kepada bahaya, lalu memakai pakaian Nabi SAWAW. Kemudian beliau tidur di tempatnya. Orang-orang Musyrikin mengejar Nabi SAWAW kerana ingin membunuhnya. Lalu beliau SAWAW memakaikan 'Ali burdahnya (kainnya). Lantaran itu mereka mulai mengejar 'Ali kerana menyangka 'Ali adalah Nabi SAWAW. 'Ali mulai mengeliat-geliut (di tempat tidurnya). Mereka berkata: Sesungguhnya andalah yang malang, anda sedang menggeliat-geliut kerana sakit sedangkan sahabat anda tidak mengeliat-geliut. Dan sesungguhnya kami memprotesnya di hadapan anda.
Diriwayatkan bahawa 'Ali mengungkapkan beberapa bait syairnya mengenai peristiwa tersebut:
Aku menjaga diriku sebaik-baik orang yang memijakkan anak-anak batu
Dan sebaik-baik orang yang melakukan Tawaf di Ka'bah dan Hijr (Ismail)
Rasul khuatir mereka melakukan rancangan (pembunuhan)nya maka beliau diselamatkan Allah dari rancangan (jahat) mereka.

Rasul bermalam di gua dengan aman, dijaga dengan jagaan Tuhan secara sembunyi.

Aku telah bermalam menjaga mereka sehingga mereka tidak menuduhku

Sesungguhnya aku telah menetapkan diriku sama ada dibunuh atau ditawan.

31. 'Ali telah memecahkan berhala Quraisy yang paling besar.
Al-Hakim di dalam al-Mustadrak51 telah meriwayatkan Hadis ini dengan membuang sanadnya daripada Ali AS beliau berkata:"Pada masa aku diperintahkan oleh Rasulullah SAWAW supaya aku tidur di atas hamparannya. Aku dan Rasulullah SAWAW datang ke Ka'bah yang dikelilingi berhala-berhala. Lalu beliau memerintahkan aku supaya duduk di tepi Ka'bah, akupun duduk. Kemudian Rasulullah SAWAW menaiki di atas bahuku kemudian beliau berdiri, maka akupun berdiri. Tetapi manakala beliau melihat kelemahanku di bawahnya beliau bersabda:Duduklah. Lalu akupun duduk dan aku menurunkannya dariku. Lalu Rasulullah SAWAW berdiri kemudian beliau berkata kepadaku: Wahai 'Ali! Naiklah di atas bahuku, maka akupun menaiki di atas bahunya. Kemudian Rasulullah SAWAW berdiri. Aku berfikir andainya aku mahu nescaya aku boleh sampai ke langit. Akupun menaiki Ka'bah lalu Rasulullah menjauhkan dirinya. Maka akupun mencampakkan berhala mereka yang paling besar yang dibuat daripada tembaga yang dicampur dengan besi. Dan akhirnya aku memecah-mecahkannya dan akupun turun."

32. 'Ali telah menyampaikan Surah al-Bara'ah kepada penduduk Makkah.
Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad,52 al-Tabari di dalam Dhakha'ir al-'Uqba,53 al-Tirmidhi di dalam Sahih,54 al-Hakim di dalam al-Mustadrak,55 Ali al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz al-Ummal,56 Ibn Hajar al-Asqalani di dalam al-Isabah57 dan Ibn Hajar al-Haithami di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah58 menerangkan bahawa Nabi SAWAW telah memerintahkan Ali AS supaya menyampaikan Surah al-Bara'ah kepada penduduk Makkah. 'Ali terpaksa mengambil tugas ini daripada Abu Bakar kerana ia mesti dilakukan samada oleh Nabi SAWAW sendiri atau seorang lelaki daripada keluarganya.

33. 'Pengakuan 'Umar tentang kelebihan 'Ali AS.'
Al-Kanji al-Syafi'i di dalam Kifayah al-Talib,59 al-Tabari di dalam Riyad al-Nadirah,60 Ibn al-Sibbaqh al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah,61 al-Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa'62 meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas daripada Umar dia berkata:'Ali adalah orang yang paling alim di kalangan kami.'
Ibn 'Abd al-Barr di dalam al-Isti'ab63 meriwayatkan daripada Sa'id bin al-Musayyib dia berkata:'Umar sentiasa meminta perlindungan daripada permasalahan di mana Abul Hasan tidak ada (bersamanya).

34. Kata-kata 'Umar bahawa kemuliaan tidak akan sempurna melainkan dengan wilayah 'Ali.
Ibn Hajar di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah64 meriwayatkan bahawa Umar berkata: Ketahuilah kalian bahawa kemuliaan tidak akan sempurna melainkan dengan wilayah 'Ali.

35. Penyaksian Nabi SAWAW tentang keilmuan 'Ali AS.
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah65 daripada 'Abbas dia berkata: Nabi SAWAW bersabda: 'Manakala aku berjalan di hadapan Tuhanku, Dia berkata-kata dan ‘bermunajat’ denganku. Aku memberitahu kepada 'Ali apa yang aku mengetahuinya. Beliaulah pintu ilmuku. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAWAW bersabda kepada 'Ali. Siapa yang mahu melihat kepada Adam tentang ilmunya, kepada Nuh tentang kecekapannya, kepada Ibrahim tentang lemah lembutnya, kepada Musa tentang kebijaksanaanya kepada 'Isa tentang kezuhudannya, maka hendaklah dia melihat kepada 'Ali bin Abi Talib.'

Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Hamawaini di dalam Fara'id al-Sumtin, al-Khawarizmi dan al-Maghazali di dalam Manaqib mereka, Kamaludian al-Syafi'i di dalam Matalib al-Su'ul, Ibn Sibagh al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, Abu Nu'aim di dalam Hilyah al-Auliya', al-Kanji al-Syafi'i di dalam Kifayah al-Talib, Ibn Mardawaih di dalam Manaqibnya daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAWAW bersabda di rumah Umm Habibah:'Sesungguhnya anda ('Ali) akan menyampaikan risalahku denganku, menunaikannya sebagai penggantiku, memperdengarkan kepada orang ramai suaraku, dan mengajar mereka dari kitab Allah apa yang mereka tidak mengetahuinya.'

Aku berpendapat: Ini adalah sebahagian kecil daripada Hadis-Hadis yang banyak yang menunjukkan keilmuan Amirul Mukminin dan Ahlul Baytnya yang telah dijadikan Allah sebagai khazanah ilmunya dan pemegang amanah ke atas hamba-hambanya dengan penyaksian Rasulullah SAWAW, jurucakap yang dipercayai yang tidak bercakap menurut hawa nafsunya malah dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh itu Hadis ini tdak dapat disembunyikan lagi bahawa ia telah diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah daripada ulama-ulama Ahlu Sunnah wa l-Jama'ah. Dan di sana banyak lagi Hadis-Hadis yang telah dicatat oleh ulama-ulama Syiah al-Abrar. Justeru itu, buatlah rujukan kepada buku-buku mereka, nescaya anda akan mendapati di dalamnya apa yang dihajati oleh anda.

36. Penyaksian para ulama tentang keilmuan 'Ali dan keluarganya yang disucikan.
Amirul Mukminin AS semenjak lahirnya matahari Islam dan permulaan dakwah sehingga hari ini sentiasa menjadi bahan keilmuan dan penghormatan mereka di seluruh dunia pada setiap masa dan tempat. Mereka melihat beliau sebagai contoh yang tinggi bagi manusia sempurna yang mempunyai sifat-sifat kelebihan, kesempurnaan dan gambaran yang indah bagi seorang lelaki muslim yang tertumpu kepadanya ajaran-ajaran Islam yang bernilai dan contoh-contoh kemanusiaan yang tinggi.

Lantaran itu kita dapati pemimpin-pemimpin ummat, pembesar-pembesar mereka, para cendikiawan mereka menyokong kelebihannya dan mengisytiharkan kepada orang ramai tentang kebesarannya yang luar biasa dan kecerdikannya yang unik. Serta kelebihannya di atas semua ummat pada segala sifat-sifatnya yang baik. Justeru itu tiga khalifah (Abu Bakar, 'Umar, 'Uthman) merujuk apa yang mereka perlu kepadanya di dalam pentadbiran hukum. Mereka amat memerlukannya yang menunjukkan bahawa beliau adalah imam kepada semua (imam al-Kull). Perhatikanlah kepada kata-kata Umar bin al-Khattab,"Allah tidak akan meninggalkan aku di dalam permasalahan di mana Abul Hasan tidak ada" dan kata-katanya: Sekiranya 'Ali tidak ada nescaya binasalah Umar dan lain-lain lagi. Rasulullah SAWAW bersabda kepadanya:'Anda sepertilah Ka'bah didatangi dan bukan mendatangi.'

Aku telah mengemukakan, wahai pembaca yang budiman, penyaksian Rasulullah SAWAW tentang keilmuan 'Ali dan Ahlul Baytnya yang disucikan serta hak mereka terhadap jawatan khalifah. Perhatikanlah juga pembesar-pembesar ummat ini dan cerdik pandai mereka dan lain-lain tentang mereka (Ahlu Bayt AS) bahawa merekalah orang yang paling alim, paling baik dan paling berhak daripada orang lain untuk jawatan khalifah menurut al-Quran dan Sunnah Nabawiyyah. Semasa aku menulis buku ini, aku sempat membaca dua risalah yang bernilai berjodol Madhab Ahlu Bayt AS karangan al-'Allamah Sayyid 'Ali Naqiy al-Haidar di Baghdad dan Syiah wa al-'Itrah al-Tahirah AS karangan al-'Allamah Sayyid al-'Abbas al-Kasyani di Karbala. Kedua-duanya menerangkan penyaksian-penyaksian kebanyakan ulama ummah dan pemimpin mereka tentang kelebihan Ahlul Bayt AS. Mereka mengakui keilmuan, kelebihan dan hak mereka terhadap jawatan khalifah daripada orang lain.


37. Penyaksian Abu Bakar RD
Al-Bahrani di dalam Ghayah al-Maram daripada al-Tirmidhi66 bahawa dia berkata: Abu Bakar berkata: Pecatlah aku (dari jawatan khalifah) kerana 'Ali lebih berhak daripada aku. Dia (Tirmidhi) berkata: Dia (Abu Bakar) berkata sedemikian kerana dia mengetahui kedudukan 'Ali dan martabatnya yang tinggi bagi memegang jawatan Khalifah.

38. Penyaksian Umar RD
Ibn Abil Hadid al-Muktazili di dalam Syarh Nahj al-Balaghah67 daripada Umar bin al-Khattab RD sesungguhnya dia berkata:'Demi Tuhan sekiranya pedangnya ('Ali) tidak ada nescaya tidak tegaknya Islam, beliau seorang yang paling alim di kalangan ummat ini, paling awal Islamnya dan mempunyai kemuliaan yang tinggi.'
Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, al-Hakim di dalam al-Mustadraknya daripada 'Umar bin al-Khattab RD sesungguhnya dia berkata:'Sesungguhnya 'Ali dikurniakan tiga perkara, sekiranya aku memiliki salah satu daripadanya lebih aku cintai dari keseluruhan nikmat dunia ini, isterinya Fatimah bin Rasulullah SAWAW, Rasulullah membenarkannya tinggal di masjidnya sebagaimana Rasulullah SAWAW dan bendera di Hari Khaibar.'

39. Penyaksian 'Aisyah RD
Al-Hamawaini di dalam Fara'id al-Simtin68 menyatakan bahawa 'Aisyah telah berkata mengenai 'Ali AS:'Beliau adalah orang yang paling alim di dalam Sunnah Nabi SAWAW.'

Kenyataan ini juga telah diriwayatkan oleh Muhibuddin al-Tabari di dalam Dhakha'ir al-'Uqba, Ibn Abd al-Barr di dalam al-Isti'ab, Ibn Hajar di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah dan lain-lain.

40. Penyaksian Ibn 'Abbas RD
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah69 meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa dia berkata:Sesungguhnya al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf, setiap huruf mempunyai pengertian zahir dan batin. Sesungguhnya 'Ali bin Abi Talib mengetahui ilmu zahir dan batin.

41. Penyaksian Ibn Mas'ud RD
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah70 meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa dia berkata: al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf mempunyai pengertian zahir dan batin. 'Ali mengetahui pengertian al-Quran zahir dan batin.42. Penyaksian Taghut Muawiyah
Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad71 meriwayatkan daripada Muawiyah bahawa dia berkata:Sesungguhnya 'Ali adalah utusan Allah, beliau diliputi cahaya ilmu; dan dia juga berkata: Apabila 'Umar menghadapi masalah, dia merujuk kepadanya ('Ali).

43. Penyaksian Dhirar di hadapan Taghut Muawiyah.
Ibn al-Sibagh al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, Ibn al-Jauzi di dalam Tadhkirah al-Khawwas dan ulama-ulama Ahlu Sunnah yang lain, menyatakan bahawa Dhirar bin Dhumah menemui Muawiyah. Muawiyah berkata kepadanya: Ceritakan kepadaku mengenai 'Ali. Dia menjawab: Adakah anda akan memaafkan aku? Muawiyah menjawab: Aku tidak memaafkan anda. Dhirar berkata: Jika ia satu perkara yang mesti aku perkatakan maka demi Allah beliau ('Ali) menghukum dengan adil, ilmunya terpancar dari segenap pelusuk, hikmah bercakap di sekitarnya, beliau takut kepada kilauan dunia, bermunajat di waktu malam, menangis, banyak berfikir.....beliau seperti kita. Beliau menjawab apabila ditanya dan mendatangi kita apabila kita menjemputnya....Dia berkata: Air mata Muawiyah mengalir di atas janggutnya. Dia cuba mengesatnya dengan tapak tangannya dan orang ramai turut menangis.

44. Penyaksian 'Umru bin al-'As
Al-Khawarizmi al-Hanafi di dalam Manaqib72 menyatakan bahawa Muawiyah telah mengutus surat kepada 'Amru bin al-'As supaya dia melibatkan diri di dalam peperangan menentang Imam Ali AS. 'Umru bin al-'As menjawab surat Muawiyah dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan 'Ali bin Abu Talib. Di antaranya: Bagaimana aku akan menolong anda di atas kebatilan dan menghunus pedang ke muka 'Ali. Beliau adalah saudara Rasulullah SAWAW, wasinya, pewarisnya, pembayar hutangnya dan orang yang melaksanakan janjinya. Walau bagaimanapun akhirnya dia melibatkan dirinya di dalam peperangan menentang 'Ali AS selepas mendapat tawaran yang istimewa daripada Muawiyah.

45. Penyaksian Muawiyah Kedua
A-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah73 daripada Ibn al-Jauzi daripada Qadi Abu Ya'la di dalam Kitabnya selepas menyebut jenayah-jenayah Yazid bahawa sesungguhnya Muawiyah bin Yazid manakala dilantik menjadi khalifah, dia menaiki mimbar dan berkata: Sesungguhnya khalifah ini adalah tali Allah Ta'ala. Sesungguhnya datukku Muawiyah telah merebutnya daripada orang lebih berhak menjadi khalifah daripadanya iaitu 'Ali bin Abu Talib. 
46. Penyaksian 'Umar bin 'Abdu al-'Aziz
Ibn al-Jauzi al-Hanafi di dalam Tadhkirah al-Khawwas74 daripada Umar bin 'Abdu l-'Aziz sesungguhnya dia berkata: Kami tidak mengetahui seorangpun daripada ummat ini selepas Rasulullah SAWAW lebih zuhud daripada 'Ali bin Abu Talib.

47. Penyaksian Mansur al-Dawaniqi
Al-Khawarizmi di dalam Manaqibnya bab 16 daripada Sulaiman bin Mihran daripada al-Mansur, sesungguhnya dia menceritakan kepadanya tentang kemuliaan kedudukan 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Akhirnya Sulaiman berkata kepada al-Mansur: Berilah jaminan keselamatan kepadaku. Al-Mansur menjawab: Aku beri jaminan keselamatan kepada anda. Maka dia berkata: Apa pendapat anda pada mereka yang membunuh mereka itu? Al-Mansur menjawab: Di neraka tidak syak lagi. Dia bertanya lagi: Apa pendapat anda pada orang yang membunuh anak-anak mereka dan anak-anak cucu mereka? Al-Mansur mengeleng kepalanya sambil menunjukkan sikap kurang senangnya kepada pertanyaan tersebut.

48. Penyaksian Harun al-Rasyid
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah75 mencatat bahawa al-Makmun telah meriwayatkan daripada bapanya al-Rasyid bahawa dia berkata kepada anak-anaknya tentang hak Musa al-Kazim: Ini adalah imam manusia, hujjah Allah ke atas makhluk-Nya, dan khalifah-Nya ke atas hamba-hambaNya. Aku adalah imam orang ramai pada zahir melalui paksaan dan kekuatan. Demi Allah sesungguhnya beliau lebih berhak dengan maqam Rasulullah SAWAW daripada aku dan daripada semua makhluk. Tetapi demi Allah, sekiranya beliau mempertikaikan aku tentang khalifah, nescaya aku mengungkilkan kedua-dua matanya.

49. Penyaksian Al-Makmun
Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah76 menceritakan tentang surat al-Makmun kepada Bani 'Abbas manakala mereka cuba mengalihkan pandangannya dari perlantikan Imam al-Rida AS sebagai penggantinya. Di antaranya dia berkata: 'Ali adalah orang yang paling alim di kalangan mereka tentang agama Allah. Beliau dilantik oleh Nabi SAWAW sebagai wali Mukminin di-Ghadir Khum. Beliau adalah nafs al-Nabi di Hari Mubahalah. Allah telah mengumpulkan segala kelebihan untuknya dan menurunkan ayat-ayat Qur'an memujinya. Kita dan anak-anak 'Ali AS pada mulanya 'satu tangan' (bekerjasama) sehingga kita menguasai urusan khalifah. Lalu kita mengenakan tekanan ke atas mereka, dan kita membunuh mereka lebih ramai daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Umayyah terhadap mereka.

50. Penyaksian Abu Hanifah
Diriwayatkan dari Manaqib 'Ali bin Abi Talib77 tentang Imam Jaafar al-Sadiq AS daripada Musnad Abu Hanifah dia berkata: Husain bin Zaid berkata: Aku mendengar Abu Hanifah ditanya tentang siapakah orang yang paling alim yang anda ketahui? Dia menjawab: Jaafar bin Muhammad. Apabila dipanggil oleh Khalifah al-Mansur, dia berkata kepadaku: Wahai Abu Hanifah! Sesungguhnya orang ramai menabur fitnah tentang Jaafar bin Muhammad. Oleh itu sedialah soalan-soalan anda yang tajam untuknya. Akupun menyediakannya empat puluh masalah. Kemudian aku diutuskan untuk berjumpa Khalifah al-Mansur di Hirah. Maka akupun mendatanginya. Jaafar al-Sadiq berada di kanannya. Manakala aku melihat kepadanya, aku mulai merasa kehebatan Jaafar al-Sadiq melebihi kehebatan Khalifah al-Mansur. Akupun memberi salam kepadanya. Maka dia memberi isyarat kepadaku supaya duduk. Maka akupun terus duduk kemudian dia berkata: Kemukakan soalan-soalan anda kepada Abu 'Abdillah (Imam Jaafar al-Sadiq). Akupun mengemukakannya kepadanya dan beliau memberi jawapan kepada aku dan berkata: Kalian berpendapat begitu, penduduk Madinah mempunyai pendapat yang lain. Tetapi kami berkata begini. Kadang-kadang seorang itu menurut kami, kadang-kadang menurut mereka dan kadang-kadang dia menyalahi kami di dalam semua hal, sehingga aku mengemukakan kepadanya empat puluh masalah, maka beliau menjawab semua masalah itu.
Kemudian Abu Hanifah berkata lagi: Tidakkah orang yang paling alim itu ialah orang yang alim tentang perselisihan (pendapat) orang lain?

51. Penyaksian Malik bin Anas
Diriwayatkan daripada Manaqib 'Ali bin Abi Talib78 daripada Malik bin Anas RD sesungguhnya dia berkata: Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas tentang orang yang lebih baik daripada Jaafar al-Sadiq dari segi keilmuan, ibadah dan kewarakan.

52. Penyaksian Ahmad bin Hanbal
Muhammad bin Talhah al-Syafi'i telah meriwayatkan di dalam Matalib al-Su'ul79 daripada Ahmad bin Hanbal RD sesungguhnya dia berkata: Tidak ada seorangpun daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAWAW mempunyai kelebihan-kelebihan seperti 'Ali.

53. Penyaksian Muhammad bin Idris al-Syafi'i RD
Sebilangan besar para ulama Ahlu Sunnah telah meriwayatkan di dalam buku-buku mereka bahawa Syafi'i telah ditanya tentang Imam 'Ali bin Abi Talib. Maka dia menjawab: Apakah aku akan ucapkan kepada seorang lelaki di mana musuh-musuhnya mengingkari kelebihannya kerana hasad dan tamak. Sementara pencinta-pencintanya pula menyembunyikan kelebihannya kerana khuatirkan perpecahan. Justeru itu ia melimpahi di antara dua denyutan jantung.
Di sini diperturunkan beberapa bait syair Imam Syafi'i memuji Ahlul Bayt Rasulullah SAWAW sebagaimana telah dicatat oleh Ibn Hajar di dalam al-Sawaiq al-Muhriqah.80

Wahai Ahlul Bayt Rasulullah cinta kalian satu fardu daripada Allah di dalam al-Quran yang diturunkan

Kebesaran kalian telah memadai sesiapa yang tidak bersalawat ke atas kalian tidak ada solat baginya


Ibn al-Sibagh al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah telah mencatat syair-syair Syafi'i di antaranya Imam Syafi'i berkata:

Sekiranya seorang itu menjadi Rafidi (Syi'i) kerana cintanya kepada keluarga Muhammad

Maka persaksikanlah wahai jin dan manusia bahawa akulah seorang Rafidi (Syi'i)


Imam Syafi'i berkata:
Sekiranya al-Murtada ('Ali) mendedahkan kedudukannya nescaya manusia akan 'sujud' kepadanya.

Imam Syafi'i juga berkata:
Sayangnya sehingga bila aku dicela kerana mencintai pemuda ini ('Ali)?
Fatimah tidak mengahwini selain daripadanya ('Ali)
Selain daripadanya adakah turun Surah Hal Ata?
Ini adalah sebahagian kecil daripada syair-syair Imam Syafi'i yang menerangkan kelebihan 'Ali dan Ahlul Baytnya AS. Syair-syair tersebut telah dicatat oleh para ulama Ahlu Sunnah di dalam buku-buku mereka. Lantaran itu rujuklah kepada buku-buku tersebut.

Demikianlah dikemukakan sebahagian daripada penyaksian pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin mereka tentang kelebihan peribadi mulia yang unik di dunia ini selepas Nabi Muhammad SAWAW. Kerana tidak ada seorangpun sahabat yang dapat menandingi kelebihannya dengan penyaksian penentang-penentangnya sendiri sebagaimana anda mengetahuinya. Ini adalah tulisan daripada limpahan yang banyak.

Sekiranya aku mahu menulis tentang kelebihan Imam 'Ali AS dan mencatat kesemua pendapat pembesar-pembesar ummat ini, cerdik pandai dan lain-lain mengenai kelebihan personaliti yang unik ini, nescaya aku akan memenuhinya dengan berjilid-jilid buku dan aku tidak mampu untuk melakukannya. Walau bagaimanapun tulisan ini sudah cukup bagi orang yang ingin mendengar dan menjadikan dirinya sebagai saksi.

NOTA AKHIR
1. Al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 78.
2. Fara'id al-Simtin, I, bab 54.
3. al-Riyad al-Nadirah, II, hlm. 73, 177 & 244.
4. Tarikh, III, hlm. 161.
5. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 251.
6. Maqam al-Imam Amirul Mukminin 'inda al-Khulafa', hlm. 45.
7. Maqtal al-Husain, II, hlm. 38.
8. al-Kaukab al-Durriyy, hlm. 122.
9. al-Manaqib, hlm. 17.
10. Kanz al-'Ummal, VI, hlm. 393.
11. al-Riyad al-Nadirah, II, hlm. 163.
12. Dhakha'ir al-'Uqba, I, hlm. 87.
13. Kanz al-Ummal, VI, hlm. 159.
14. Kifayah al-Talib, hlm. 76.
15. al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 108.
16. Dhakha'ir al-'Uqba, hlm. 64.
17. al-Riyad al-Nadirah, II, hlm. 163.
18. Kifayah al-Talib, hlm. 124.
19. al-Manaqib, hlm. 206.
20. Arjah al-Matalib, hlm. 309.
21. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 253.
22. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 253; Kanz al-'Ummal, VI, hlm. 218.
23. al-Kaukab al-Durriyy, hlm. 143.
24. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 251.
25. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 253.
26. al-Kaukab al-Durriyy, hlm. 133.
27. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 247.
28. Kanz al-‘Ummal, VI, hlm. 159.
29. al-Manaqib, hlm. 43.
30. al-Kaukab, hlm. 125.
31. Arjah al-Matalib, hlm. 319 dan Kanz al-'Ummal, IV, hlm. 145.
32. Kanz al-‘Ummal, VI, hlm. 117.
33. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 92.
34. al-Khasa'is, hlm. 17.
35. al-Mustadrak, III, hlm. 125.
36. Dhakha'ir al-'Uqba, hlm. 76.
37. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 248.
38. Fara'id al-Simtin, I, hlm. 85.
39. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 55.
40. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 89.
41. Ibid, hlm. 56.
42. Dhakha'ir al-'Uqba, hlm. 69.
43. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 91.
44. Ibid, hlm. 82.
45. Ibid, hlm. 78.
46. al-Mustadrak, III, hlm. 128.
47. Musnad, II, hlm. 102.
48. al-Mustadrak, III, hlm. 129.
49. Musnad, III, hlm. 129.
50. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 78.
51. al-Mustadrak, III, hlm. 5.
52. Musnad, I, hlm. 156.
53. Dhakha'ir al-'Uqba, hlm. 69.
54. Sahih, II, hlm. 461, 55; al-Mustadrak, II, hlm. 51.
55. al-Mustadrak, II, hlm. 51.
56. Kanz al-'Ummal, I, hlm. 246.
57. al-Isabah, II, hlm. 509.
58. al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 19.
59. Kifayah al-Talib, hlm. 130.
60. Al-Riyad al-Nadirah, II, hlm. 98.
61. al-Fusul al-Muhimmah, hlm. 17.
62. Tarikh al-Khulafa', hlm. 66.
63. al-Isti'ab, II, hlm. 484.
64. al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 109.
65. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 65.
66. Ghayah al-Maram, bab 53.
67. Syarh Nahj al-Balaghah, III, hlm. 89.
68. Fara'id al-Simtin, I, hlm. 399.
69. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 360.
70. Ibid, hlm. 179.
71. al-Musnad, III, hlm. 29.
72. al-Manaqib, hlm. 56.
73. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 318
74. Tadhkirah al-Khawwas, hlm. 60.
75. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 355.
76. Ibid, hlm. 495.
77. Manaqib 'Ali bin Abi Talib, I, hlm. 80.
78. Manaqib 'Ali bin Abi Talib, I, hlm. 150.
79. Matalib al-Su'ul, hlm. 98.
80. al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 81.
BAB VI
PUJIAN NABI SAWAW KEPADA SYIAH 'ALI DAN AHLUL BAYTNYA AS
Orang yang pertama menggunakan nama Syiah bagi pengikut-pengikut 'Ali Amirul Mukminin AS ialah Rasulullah SAWAW. Beliaulah orang yang meletakkan batu asas dan menyemaikan benihnya yang pertama. Dan orang yang memperkuatkannya ialah Imam Amirul Mukminin 'Ali AS. Pada masa itu Syiah dikenali dengan Syiah 'Ali AS.

Ibn Khaldun berkata di dalam Muqaddimahnya bahawa Syiah dari segi bahasa bererti sahabat dan pengikut. Dan dari segi istilah Fukaha dan Mutakallimun dahulu dan sekarang ialah pengikut 'Ali dan anak-anaknya.


Muhammad Kurdi 'Ali di dalam Khutat al-Syam berkata:"Tidak perlu bagi kita mencari dalil bahawa sebahagian sahabat dikenali dengan Syiah Ali. Dan dia berkata lagi:'Adapun sebahagian penulis mengatakan bahawa mazhab Syiah adalah daripada bidaah Abdullah bin Saba' yang dikenali dengan Ibn Sauda' adalah tidak dikenali di dalam mazhab mereka.' Muhammad Kurdi 'Ali bukanlah seorang Syiah malah seorang yang menentang Syiah. Tetapi 'kebenaran membuatkan orang yang insaf atau degil bercakap.'


Hadis-Hadis yang menyokong hujahku daripada pakar-pakar bahasa Ahlu Sunnah wal Jama'ah lebih-lebih lagi Hadis menurut Ahlu Sunnah sebagai penerangan kepada hujahku seperti berikut:
Ibn Hajar di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah1 meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas bahwa dia berkata: Manakala Allah SWT menurunkan (Surah al-Bayyinah (98): 7):

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk."


Rasulullah SAWAW bersabda kepada 'Ali:'Mereka itulah anda dan Syiah anda. Dan Syiah anda datang pada hari kiamat di dalam keadaan rida dan diridai dan musuh anda datang dengan marah dan dibelenggu.' Beliau berkata, siapakah musuhku? Nabi SAWAW bersabda: 'Orang yang melepaskan diri mereka daripada anda dan melaknati anda.'

Al-Hamawaini al-Syafi'i di dalam Fara'id al-Simtin,2 dengan sanadnya daripada Jabir bahawa dia berkata:"Kami berada di sisi Nabi SAWAW maka 'Ali AS pun datang. Rasulullah SAWAW bersabda: 'Saudaraku telah datang kepada kalian.' Kemudian beliau bersabda:'Demi diriku di tangan-Nya. Sesungguhnya ini ('Ali AS) dan Syiahnya, mereka itulah orang yang menang (al-Fa'izun) pada hari kiamat. Sesungguhnya beliaulah orang yang pertama di kalangan kalian beriman bersamaku, orang yang paling setia di kalangan kalian dengan janji Allah SWT, orang yang paling teguh di kalangan kalian dengan suruhan Allah SWT, orang yang paling adil di kalangan kalian tentang orang di bawah jagaannya, orang yang paling adil di kalangan kalian di dalam pembahagian dan orang yang paling tinggi martabatnya di kalangan kalian di sisi Allah SWT.'

Dan dia berkata:(Surah al-Bayyinah (98): 7) diturunkan kepada 'Ali AS. Dia berkata lagi: Sahabat-sahabat Muhammad SAWAW apabila 'Ali AS datang kepada mereka, mereka berkata: Sebaik-baik makhluk telah datang.


Al-Khawarizmi al-Hanafi di dalam Manaqib3 telah meriwayatkannya daripada Jabir daripada Nabi SAWAW. Dia juga meriwayatkannya daripada al-Mansur al-Dawaniqi di dalam Hadis yang panjang daripada Nabi SAWAW mengenainya. Nabi SAWAW bersabda: 'Sesungguhnya 'Ali dan Syiahnya besok merekalah yang mendapat kemenangan di hari kiamat, memasuki syurga.'

Dia juga meriwayatkan daripada Nabi SAWAW, sesungguhnya Nabi SAWAW bersabda:'Wahai 'Ali! Sesungguhnya Allah telah mengampuni untuk anda, keluarga anda, Syiah anda dan pencinta-pencinta Syiah anda.' Di dalam riwayat yang lain Nabi SAWAW bersabda:'Ali adalah orang yang paling alim, paling awal Islam.' Sesungguhnya Syiah beliaulah mendapat kemenangan di hari esok.'

Di dalam riwayat yang lain pula Nabi SAWAW bersabda:'Sekiranya tidak ada golongan yang akan berkata kepada anda sebagaimana diperkatakan oleh Nasara tentang 'Isa AS, nescaya aku akan berkata sesuatu mengenai anda dan mereka akan mengambil tanah di bawah kedua tapak kaki anda, dan dari 'lebihan air basuhan' anda untuk bersyafa'at dengannya. Tetapi cukuplah kedudukan anda di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa. Aku adalah daripada anda, anda mewarisiku dan aku mewarisi anda melainkan tidak ada nabi selepasku. Andalah yang membersihkan dhimmahku. Syiah anda akan berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya. Dan sesungguhnya kebenaran berada di atas lidah anda, di hati dan di dahi anda.'

Aku berpendapat: Hadis yang mengandungi pengertian ini juga telah diriwayatkan di dalam Kifayah al-Talib, Tarikh Baghdad, Majma' al-Zawa'id, Wasilah al-Muta'abbidin dan lain-lain buku Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.


Al-Khawarizimi al-Hanafi juga meriwayatkan di dalam Manaqib4 Hadis yang panjang dengan sanadnya daripada Ibn 'Abbas secara marfu': 'Sesungguhnya Jibra'il memberitahu bahawa 'Ali dan Syiahnya bergembira bersama Muhammad di syurga.'
Ibn Hajar di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah5 meriwayatkan daripada 'Ali AS. Sesungguhnya beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAWAW bersabda: 'Wahai Ali! Anda akan mendatangi Allah dan Syiah anda di dalam keadaan reda dan diredai. Musuh anda akan mendatangi kemarahanku di dalam keadaan terbelenggu. Kemudian diikat kedua-dua tangannya di tengkuknya. Dan memperlihatkan kepada mereka belenggu-belenggu tersebut.' Ibn Hajar berpendapat bahawa Syiah di dalam Hadis-Hadis tersebut dimaksudkan dengan Ahlu Sunnah. Kerana Syiah menurutnya dilaknati Allah kerana bidaah mereka.6

Al-Qunduzi al-Hanafi meriwayatkan di dalam Yanabi' al-Mawaddah7 daripada Mawaddah al-Qurba karangan al-Hamdani al-Syafi'i di dalam al-Mawaddah al-Thaniah daripada Abu Dhar daripada Nabi SAWAW sesungguhnya beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah melihat ke bumi daripada 'Arasy-Nya lalu memilihku, memilih 'Ali untukku sebagai menantuku, memberikan kepadanya Fatimah dan Dia tidak memberikan kelebihan kepada seorangpun daripada anak-anak lelakinya. Dia memberikan kelebihan kepada Hasan dan Husain dan Dia tidak memberikannya kepada seorangpun seumpamanya. Dia telah memberikan kepadanya mertuanya seumpamanya. Dia telah memberikan kepadaku al-Haud. Dia juga telah menjadikannya ('Ali) sebagai pembahagi syurga dan neraka di mana Dia tidak memberikannya seumpamanya kepada para malaikat. Dia telah menjadikan Syiahnya di syurga. Dia memberikan kepadaku saudaraku seumpama aku dan tidak ada seorangpun 'saudara lelaki' seumpamaku.'


Wahai saudaraku! Sesiapa yang ingin memadamkan kemarahan Tuhan, dan ingin supaya Allah menerima amalannya, maka hendaklah dia mencintai 'Ali bin Abu Talib kerana mencintainya menambahkan keimanan. Dan mencintainya dapat mencairkan segala kejahatan sebagaimana api dapat mencairkan logam.

Dia juga meriwayatkannya di dalam Yanabi' al-Mawaddah8 bahawa Anas bin Malik berkata: Nabi SAWAW bersabda:'Jibra'il memberitahuku bahawa sesungguhnya Allah mencintai 'Ali. Dia tidak mencintai para malaikat sebagaimana Dia mencintai 'Ali. Setiap kali Allah bertasbih. Dia menjadikan beberapa Malaikat yang mengucap istighfar kepada orang yang mencintainya ('Ali) dan Syiahnya sehingga hari kiamat.'

Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAWAW ditanya tentang 'Siapakah yang berteduh di bawah bendera anda? Nabi SAWAW bersabda: 'Mukminun para wali Allah, Syiah yang benar, Syiahku dan Syiah Ali, pencinta-pencintanya, penolong-penolongnya. Alangkah beruntungnya mereka dan sebaik-baik darjat. Dan neraka wail bagi orang yang membohongi aku tentang 'Ali atau membohongi 'Ali keranaku, atau mempertikaikannya mengenai maqamnya yang dikurniakan Allah SWT.9

Ibn al-Maghazali al-Syafi'i di dalam Manaqib10 dengan sanadnya daripada Nabi SAWAW bahawa dia berkata: Nabi SAWAW bersabda:'Ummat aku yang akan memasuki syurga sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab.' Kemudian beliau berpaling kepada 'Ali AS dan bersabda:'Mereka itu adalah Syiah anda dan anda adalah imam mereka.'
Ibn al-Sibagh al-Maliki di dalam al-Fusul al-Muhimmah,11 al-Syablanji di dalam Nur al-Absar12 meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas bahawa dia berkata: Manakala turunnya ayat (Surah al-Bayyinah (98): 7):
“Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk”.

Nabi SAWAW bersabda kepada 'Ali:'Anda dan Syiah anda datang pada hari kiamat di dalam keadaan reda dan meredai, sementara musuh-musuh anda datang di dalam keadaan marah dan terbelenggu.'


Ibn al-Maghazali al-Maliki di dalam Manaqib13meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa dia berkata: Aku bertanya Rasulullah SAWAW tentang firman-Nya (Surah al-Waqi'ah (56):10-11):

'Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah).'


Beliau menjawab: Jibra'il telah memberitahu kepadaku bahawa maksud ayat itu ialah 'Ali dan Syiahnya yang mendahului ke syurga, dan hampir kepada Allah kerana kekeramatannya.'

Ahmad bin Hanbal di dalam Manaqib14 menerangkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAWAW bersabda kepada Ali AS:'Wahai 'Ali! Tidakkah anda reda, sesungguhnya anda bersamaku di syurga, Hasan dan Husain, zuriat kita di belakang kita, isteri-isteri kita di belakang zuriat-zuriat kita dan Syiah kita yang mempercayai kita mempunyai akhlak yang terpuji.

Dan banyak lagi Hadis-Hadis Nabi SAWAW mengenai pujian beliau terhadap Syiah 'Ali dan Ahlul Baytnya telah diriwayatkan oleh para ulama Ahlu Sunnah di dalam Sahih-sahih, Musnad-musnad, dan karangan-karangan mereka. Al-'Allamah Sayyid al-'Abbas al-Husaini al-Kasyani telah mencatat lebih daripada seratus Hadis yang muktabar semuanya menurut Ahlu Sunnah wal Jama'ah di dalam bukunya berjodol al-Syiah wa al-'Itrah al-Tahirah.

Aku berdoa kehadrat Allah SWT supaya memberkati Sayyid al-Kasyani dan semua ulama kami yang Abrar agar semua karya mereka dapat dicetak bagi faedah kaum Muslimin.


NOTA KAKI:
1. al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 128.
2. Fara'id al-Simtin, I, hlm. 87 (Bab 31).
3. al-Manaqib, hlm. 105 & 118.
4. al-Manaqib, hlm. 120.
5. al-Sawa'iq al-Muhriqah, hlm. 25.
6. Ibn Hajar menerima hadith-hadith tersebut tetapi dengan memberi pengertian yang aneh. Semoga Allah membakarnya dengan petir-Nya.

7. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 289 & 305.
8. Yanabi' al-Mawaddah, hlm. 243-246.
9. Ibid.
10. al-Manaqib, hlm. 79.
11. al-Fusul al-Muhimmah, hlm. 105.
12. Nur al-Absar, hlm. 102.
13. al-Manaqib, hlm. 85.
14. al-Manaqib, hlm. 159.


Untuk membaca sambungan atau bagian terdahulu sila klik di link di bawah:

bagian 7 & 8No comments:

Post a Comment