Thursday, August 4, 2011

Ayat tentang Perintah Mencintai Ahlul Bait Nabi sawAllah swt berfirman:
قُل لا أَسئَلُكمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدَّةَ فى الْقُرْبى
“Katakan hai Muhammad: ‘Aku tidak meminta upah kepada kalian dalam dakwah ini kecuali kecintaan kepada keluargaku’.” (Surat Asy-Syura: 23)

Dalam kitab Hilyatul Awliya’, jilid 3 halaman 201 disebutkan:
Jabir Al-Anshari berkata: Pada suatu hari orang badui datang kepada Nabi saw, lalu ia berkata: Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam! Lalu Rasulullah saw bersabda: “Bersaksilah kamu sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.” Kemudian orang badui itu bertanya: Apakah dalam hal ini (dakwah ini) kamu meminta upah padaku? Rasulullah saw menjawab: “Tidak, kecuali kecintaan kepada keluargaku.” Selanjutnya orang badui itu berkata: Sekarang aku berbaiat kepadamu, dan semoga Allah melaknat orang yang tidak mencintaimu dan keluargamu. Rasulullah saw menjawab: “Amin.”

Dalam tafsir Ad-Durrul Mantsur oleh Jalaluddin As-Suyuthi, tentang ayat ini:

As-Suyuthi mengutip hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika ayat ini (Asy-Syura: 23) turun, para sahabat bertanya: Ya Rasulallah, siapakah dari keluargamu yang wajib dicintai oleh kami? Rasulullah saw menjawab: “Ali, Fatimah, Hasan dan Husein.”

Ibnu Abbas berkata, ketika ayat ini turun Rasulullah saw bersabda: “Hendaknya kalian menjagaku dengan menjaga Ahlul baitku dan mencintai mereka.”

Hadis tersebut dan hadis-hadis yang semakna terdapat dalam:
1. Syawahidut Tanzil, oleh Al-Hakim Al-Haskani Al-Hanafi, jilid 2, halaman 130, hadis ke: 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 832, 833, 834 dan 838.
2. Manaqib Ali bin Abi Thalib, oleh Ibnu Al-Maghazili Asy-Syafi’i, halaman 307, hadis ke 352.
3. Dzakhairul ‘Uqba, oleh Ath-Thabari Asy-Syafi’i, halaman 25 dan 138.
4. Ash-Shawa’iqul Muhriqah, oleh Ibnu Hajar Asy-Syafi’i, halaman 101, 135 dan 136, cet. Al-Maimaniyah, cet; halaman 168 dan 225, cet Al-Muhammadiyah, Mesir.
5. Kifayah Ath-thalib, oleh Al-Kanji Asy-Syafi’i, halaman 91, 93 dan 313, cet. Al-Haidariyah; halaman 31,32, 175,178, cet. Al-Ghira.
6. Al-Fushul Al-Muhimmah, oleh Ibnu Shabagh A-Maliki, halaman 11.
7. Maqtal Al-Husain, oleh Al-khawarizmi Al-Hanafi, jilid 1, halaman 1 dan 57.
8. Tafsir Ath-Thabari, jilid 25, halaman 25, cet. ke 2 Mushthafa Al-Halabi, Mesir; jilid 25, halaman 14 dan 15 cet. Al-Maimaniyah, Mesir.
9. Al-Mustadrak Al-Hakim, jilid 3, halaman 172.
10. Al-Ittihaf, oleh Asy-Syabrawi asy-Syafi’i, halaman 5 dan 13.
11. Ihyaul Mayt, oleh As-Suyuthi Asy-syafi’i (halaman pinggir) Al-Ittihaf, halaman 110.
12. Tafsir Al-Mushthafa Muhammad; jilid 4, halaman 220, cet. As-Sa’idiyah; halaman 106, cet. Al-’Ustmaniyah.
13. Tafsir Al-Kasysyaf, oleh Zamakhysyari, jilid 3, halaman 402, cet. Musththafa Muhammad; jilid 27, halaman 166, cet. Abdurrahman;jilid 4, halaman 405-406.
14. Tafsir Fakhrur Razi, jilid 27, halaman 166, cet. Abdurrahman Muhammad, Mesir, jilid 7, halaman 405-406.
15. Tafsir Al-Baidhawi, jilid 4, halaman 123, cet. Musththafa Muhammad, Mesir, jilid 5, halaman 53, cet. Darul Kutub; halaman 642, cet. Al-Ustmaniyah.
16. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 4, halaman 112.
17. Majma’uz Zawaid, jilid 7, halaman 103; dan jilid 9, halaman 168.
18. Fathul Bayan fi Maqashidil Qur’an, oleh Shiddiq Hasan Khan, jilid 8, halaman 372.
19. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 16, halaman 22.
20. Fathul Qadir, oleh Asy-Syaukani, jilid 4, halaman 537, cet ke2; jilid 4, halaman 22, cet. pertama, Mesir.
21. Ad-Durrul Manstur, oleh As-Suyuthi, jilid 6, halaman 7.
22. Yanabi’ul Mawaddah, oleh Al-Qundusi, halaman 106, 194, 261, cet. Istambul;halaman 123 229, 311, cet. Al-Haidariyah.
23. Tafsir An-Nasafi, jilid 4, halaman 105.
24. Hilyatul Awliya’, jilid 3, halaman 201.
25. Al-Ghadir, Al-Amini, jilid 2, halaman 306-311
26. Ihqaqul Haqq, oleh At-Tustari, jilid 3, halaman 2-22; jilid 9, halaman 92-101, cet. pertama, Teheran.
27. Fadhaitul Khamsah, jilid 2, halaman 259
28. Faraid As-Samthin jilid 1, halaman 20; jilid 2, halaman 13, hadis ke 359
29. Abqatul Anwar bagian hadis Ats-Tsaqalayn, jilid 1, halaman 285.
Wassalam
Dikutip dari Blog Syamsuri Rifai

1 comment: