Thursday, June 30, 2011

TIDAK MEMBENCIKAN KAMI KECUALI MEREKA YANG BURUK KELAHIRANNYA


Rasulullah s.a.w bersabda: Siapa yang mencintai kami Ahlu l-Bait (man ahabba-naa Ahla l-Bait), maka hendaklah dia memuji Allah di atas nikmat yang pertama (fa l-yahmudillaha ta‘aalaa awwal al-Ni‘am). Ditanya: Apakah nikmat yang pertama? Baginda s.a.w bersabda: Baik kelahirannya (taib al-Wilaadah). Justeru tidak mencintai kami kecuali mereka yang baik kelahirannya (wa laa yuhibbu-naa illaa man taabat wilaadatu-hu) dan tidak membencikan kami kecuali mereka yang buruk kelahirannya” Iaitu anak zina (wa laa yabghudhu-naa illaa man khabuthat wilaadatu-hu). 

(Al-Saduq, Ma‘aani al-Akhbaar, bab ma‘na awwal al-Ni‘am” hlm. 160-161)

No comments:

Post a Comment