Thursday, June 16, 2011

STATUS HADIS TSAQALAIN


Bahkan Ibn Hajar Makki, yang anti dan perjudis [pra sangka buruk], telah menerimanya sebagai benar. Kamu harus menyemak ‘Sawaiq Muhriqa’ Bahagian II, Bab II, ms 89 – 90, dibawah ayat 4, yang mana, setelah menyebutkan kenyataan dari Tirmidhi, Imam Ahmad bin Hanbal, Tibrani dan Muslim, dia berkata: ‘Ketahuilah bahawa hadith mengenai berpegang kepada Thaqalain [yang dua, al-Quran dan ahli bayt] telah disampaikan dengan banyak cara. Penyampai kepada hadith ini berjumlah lebih dari 20 sahabat nabi.’

  1. At-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadis tersebut, “Hadis ini adalah hadis hasan.”

  1. Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam al-Mustadrak, halman 148 dan 532, dan setelah menyebutkan hadis tersebut, ia berkata, “Hadis ini sahih sesuai syarat (yang ditetapkan oleh) al-Bukhari dan Muslim.”
  2.  

  1. Hadis ini sanadnya Shahih. Semua para perawinya adalah perawi tsiqat dan perawi shahih. Para perawinya adalah perawi Bukhari Muslim kecuali Husain bin Ubaidillah yang merupakan perawi Muslim. Hadis Tsaqalain Riwayat Yaqub bin Sufyan Al Fasawi
Yaqub bin Sufyan adalah ulama Al Hafiz yang diakui kredibilitas dan keutamaannya. Beliau adalah salah satu guru Imam Tirmidzi dan Nasa’i. Beliau telah diakui tsiqat oleh banyak ulama. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/337 dan Adz Dzahabi dalam Al Kasyf no 6388 mengatakan bahwa Yaqub bin Sufyan adalah seorang hafiz yang tsiqat. 

Dalam kitab Ma’rifat Wal Tarikh karya Yaqub bin Sufyan Al Fasawi 1/536 disebutkan hadis Tsaqalain dengan sanad yang shahih.

حَدَّثَنَا يحيى قَال حَدَّثَنَا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قَال النبي صلى الله عليه وسلم  إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hasan bin Ubaidillah  dari Abi Dhuha dari Zaid bin Arqam yang berkata Nabi SAW bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh padanya maka kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul BaitKu dan keduanya tidak akan berpisah hingga

Analisis Perawi Hadis

Yahya bin Yahya bin Bakir

Yahya bin Yahya bin Bakir bin Abdurrahman bin Yahya bin Hamad At Tamimi Al Hanzali Abu Zakariya An Naisaburi adalah perawi Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i. Salah satu yang meriwayatkan darinya adalah Yaqub bin Sufyan Al Fasawi. Disebutkan dalam At Tahdzib juz 11 no 479
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان ثقة
Abdullah bin Ahmad berkata dari ayahnya “dia tsiqat”.
قال النسائي ثقة ثبت وقال مرة أخرى ثقة مأمون

Nasa’i berkata “ tsiqat tsabit” dan dia juga kadang berkata “tsiqat ma’mun”
وذكره بن حبان في الثقات

Disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/318 berkata
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت
Yahya bin Yahya bin Bakir bin Abdurrahman At Tamimi Abu Zakariya An Naisaburi seorang yang tsiqat tsabit.


Jarir bin Abdul Hamid

Jarir bin Abdul Hamid adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan, diantara mereka yang meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Yahya bin Bakir. Beliau telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama seperti Ibnu Hibban, Al Ajli, An Nasa’i, Ibnu Ma’in, Al Khalili dan lain-lain. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/158 menyatakan bahwa Jarir bin Abdul Hamid tsiqat.

Al Ajli berkata dalam Ma’rifat Ats Tsiqat no 215
جرير بن عبد الحميد الضبي كوفى ثقة
Jarir bin Abdul Hamid Adh Dhabi orang kufah yang tsiqat.

Ibnu Syahin memasukkan Jarir dalam Tarikh Asma Ats Tsiqat no 173 dan berkata
جرير بن عبد الحميد صدوق ثقة قاله يحيى بن معين
Jarir bin Abdul Hamid shaduq dan tsiqat dikatakan Yahya bin Ma’in

Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 2 no 116 menyebutkan
وقال النسائي ثقة وقال بن خراش صدوق وقال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته
An Nasa’i berkata “tsiqat” Ibnu Kharasy berkata “shaduq” Abu Qasim Al Lalka’i berkata “ dia disepakati ketsiqatannya”.
وقال أبو أحمد الحاكم هو عندهم ثقة وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه
Abu Ahmad Al Hakim berkata “ia tsiqat” Al Khalili berkata dalam Al Irsyad “tsiqat mutaffaqu alaih”.

Hasan bin Ubaidillah

Hasan bin Ubaidillah bin Urwah atau Abu Urwah Al Kufi adalah perawi Muslim dan Ashabus Sunan. Beliau meriwayatkan hadis salah satunya dari Abu Dhuha dan telah meriwayatkan darinya Jarir bin Abdul Hamid. Beliau telah dinyatakan tsiqat oleh Al Ajli, Ibnu Hibban, Ibnu Ma’in dan Abu Hatim. Adz Dzahabi dalam Al Kasyf no 1041 menyatakan bahwa Hasan bin Ubaidillah tsiqat.

Al Ajli berkata dalam Ma’rifat Ats Tsiqat no 298
الحسن بن عبيد الله النخعي وهو كوفى ثقة

Hasan bin Ubaidillah An Nakha’i, ia orang kufah yang tsiqat.

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat juz 6 no 7158 dan berkata
الحسن بن عبيد الله النخعي من أهل الكوفة كنيته أبو عروة يروى عن الشعبي وإبراهيم روى عنه الثوري وابن عيينة

Hasan bin Ubaidillah An Nakha’i termasuk Ahli Kufah, kuniyahnya Abu Urwah, meriwayatkan dari Sya’bi dan Ibrahim, telah meriwayatkan darinya Ats Tsauri dan Ibnu Uyainah.

Ibnu Hajar dalam Tahdzib At Tahdzib juz 2 no 521 menyebutkan
وقال بن معين ثقة صالح وقال العجلي وأبو حاتم ثقة

Ibnu Ma’in berkata “tsiqat shalih” Al Ajli dan Abu Hatim berkata “tsiqat”.

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/206 berkata
الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي ثقة

Hasan bin Ubaidillah bin Urwah An Nakha’i Abu Urwah Al Kufi tsiqat.

.
.
Abu Dhuha Muslim bin Shubaih

Muslim bin Shubaih atau Abu Dhuha adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan. Beliau adalah seorang tabiin kufah yang dinyatakan tsiqah. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/179 mengatakan bahwa Muslim bin Shubaih dikenal tsiqat.

Al Ajli dalam Ma’rifat Ats Tsiqah no 1720 berkata
مسلم بن صبيح أبو الضحى كوفى تابعي ثقة
Muslim bin Shubaih Abu Dhuha seorang tabiin kufah yang tsiqat.

Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 10 no 237 menyebutkan
قال بن معين وأبو زرعة ثقة وذكره بن حبان في الثقات
Ibnu Ma’in dan Abu Zur’ah berkata “tsiqat” dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat.

Ibnu Sa’ad berkata tentangnya
وكان ثقة كثير الحديث
Dia seorang tsiqat yang memiliki banyak hadis.

Dalam At Tahdzib juga disebutkan kalau An Nasa’i menyatakan Muslim bin Shubaih tsiqat.
وقال النسائي ثقة
An Nasa’i berkata “dia tsiqat”.


Telah dibuktikan bahwa para perawi hadis Tsaqalain riwayat Yaqub bin Sufyan di atas telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama dan mereka semua adalah para perawi Shahih. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau hadis tersebut dikatakan Hadis yang sangat Shahih.

No comments:

Post a Comment