Tuesday, July 5, 2011

Doa Amir al-Mukminin Dan Imam Ja'far al-Sadiq A.S


                                                                          DOA AMIR A L-MUKMININ

             Doa ini dikenali sebagai doa Sanamai Quraysy (Dua Berhala Quraysy). Doa ini dikaitkan dengan Amiru l-Mukminin Ali bin Abi Talib a.s dengan lafaz yang sedikit berbeza di mana beliau pernah membacanya di dalam qunut Subuh. Kemudian dikuti pula oleh para Imam ahlu l-Bait a.s seperti Imam Ja‘far al-Sadiq, Imam Ali al-Ridha a.s dan lain-lain dengan penambahan “ Wahai Tuhanku! Laknatilah pembunuh Amiru l-Mukminin (Allahumma! Il‘an qatalata Amiru l-Mukminin), pembunuh al-Husain bin Ali anak lelaki kepada anak perempuan Rasulullah ”. (al-Majlisi, Bihar al-Anwar, Dar al-Ridha Bairut, 1995, 30 hlm.394-5) Perkataan “Sanamai Quraysy” adalah sindiran kepada dua lelaki  yang “disembah” di mana kata-kata mereka ditaati  sehingga mengatasi hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Mereka menjadikan kata-kata mereka berdua lebih tinggi dari firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya di dalam pelaksanaan hukum. Para Imam Ahlu l-Bait a.s khususnya Imam Ali a.s menentang perbuatan mereka berdua sebagaimana terserlah di dalam doa tersebut.                                                 

             “Wahai Tuhanku! Laknatilah mereka berdua yang telah menukar agama-Mu (alladhaini baddalaa dina-ka), Mengubah (ghayyaraa) ni‘mat-Mu (khilafah), menuduh (ittahamaa bi-rasuli-ka) Rasul-Mu (Saw.) perkara yang bukan-bukan, menyalahi agama-Mu (khaalafaa  millata-ka), menghalang dari jalan-Mu (saddaa ‘an sabili-ka), mengingkari nikmat-Mu (kafaraa aalaa-ka), menentang kalam-Mu (raddaa ‘alai-ka kalama-ka), mempersenda-sendakan Rasul-Mu  (istahza’aa bi rasuli-ka), membunuh anak lelaki Nabi-Mu (qatalaa ibna nabiyyi-ka), mentahrifkan kitab-Mu (harrafaa kitab-ka).

              Menentang ayat-ayat-Mu (jahadaa ayati-ka), angkuh dari beribadat kepada-Mu (istakbaraa ‘an ‘ibadati-ka), membunuh para wali-Mu (qatalaa auliyaa-ka), menduduki tempat di mana mereka berdua tidak berhak (jalasaa fi majlisin lam yakun llahuma bi-haqqin), membuatkan orang ramai memandang rendah terhadap keluarga Muhammad (hamalaa n-Nasa ‘ala aktafi ali Muhammadin a.s), wahai Tuhanku! Laknatilah mereka berdua laknat yang berterusan (Allahumma il‘an huma la‘nan yatlu ba‘dhu-hu ba ‘dhan). Kumpullah mereka berdua dan pengikut-pengikut mereka berdua ke neraka Jahannam yang membakar (uhsyur-huma wa atba‘a-huma ila Jahannama zurqa). Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kami beraqarrub kepada-Mu dengan melaknati mereka berdua (Allahumma inna nataqarrabu ilai-ka bi-lla‘nati lahuma), dan membersihkan diri daripada mereka berdua di Dunia dan Akhirat(wa l-baraatu lahuma fi d-Dunya wa l-Akhirah). Wahai Tuhanku! Laknatilah pembunuh Amiru l-Mukminin ( Allahumma! Il‘an qatalata Amiru l-Mukminin), pembunuh al-Husain bin Ali anak lelaki kepada anak perempuan Rasulullah(wa qatalata l-Husain bin Ali bin binti rasulillah Saw.). Wahai Tuhanku! Tambahlah kepada mereka berdua azab yang berlipat ganda (Allahumma! Zid-huma  ‘azaban fauqa l-‘azab), kehinaan demi kehinaan (hawanan fauqa hawan), kekejian demi kekejian(dhullan fauqa dhullin), keburukan demi keburukan(khizyan fauqa khizyin).

             Wahai Tuhanku! Tolakkanlah mereka berdua ke neraka dengan sekuat-kuatnya (Allahumma! Da‘-huma ila n-Narri da‘‘an). Tolakkanlah mereka berdua kepada penderitaan azab-Mu sepenuhnya (wa r-kus-huma ila n-Nari raksan). Wahai Tuhanku! Kumpullah mereka berdua dan pengikut mereka berdua ke neraka secara berkelompok (Allahumma! Uhsyur-huma wa ataba‘a-huma ila Jahannama zumaran).

             Wahai Tuhanku! Pecahkanlah kesatuan mereka (Allahumma! Farriq jam‘a-hum), hancurkanlah urusan mereka  (syattit amra-hum), halangilah penyatuan mereka (khalif baina kalimati-him), pecahlah kumpulan mereka (baddid jama‘ata-hum), laknatilah para imam mereka  ( Il‘an a’immata-hum), bunuhlah ketua-ketua dan orang yang mulia mereka (uqtul qadata-hum wa sadaata-hum). Laknatilah pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar mereka (Il‘an ruasa’a-hum wa kubaraa-hum). Hancurlah bendera (kuasa)mereka (iksir rayata-hum), dan campakkanlah kecelakaan di kalangan mereka (alqi l-ba’sa baina-hum). Janganlah Engkau meninggalkan seorangpun daripada mereka ( la tabqi min-hum dayyaran).

             Wahai Tuhanku! Laknatilah “Aba Jahlin” dan “al-Walid” dengan laknat yang berterusan (Allahumma! Il‘an Aba Jahlin wa l-Walid la‘nan yatlu ba‘adhu-hu ba‘dhan). Wahai Tuhanku! Laknatilah mereka berdua dengan laknat yang dilaknati oleh setiap Malaikat yang Muqarrab (Allahumma!Il‘an huma la’nan yal‘anu-huma bi-hi kullu malakin muqarrab), setiap nabi yang diutuskan (kullu nabiyyin mursal), setiap mukmin yang Engkau telah menguji keimanannya (kullu mu‘min amtahanta qalba-hu li l-iman).

              Wahai Tuhanku! Laknatilah mereka berdua dengan laknat di mana ahli neraka memohon perlindungan diri mereka darinya , dan dari azab mereka berdua (Allahumma! Il‘an-huma la‘nan  yata‘awwazu  min-hu ahlu n-Nari wa min  ‘zabi-hima). Wahai Tuhanku! Laknatilah mereka berdua dengan laknat yang tidak terlintas di hati seseorang (Allahumma! ll‘an-huma la‘nan la yakhturu li ahadin bi-balin). Wahai Tuhanku! Engkau laknatilah mereka berdua secara rahsia dan secara terang-terangan (Allahumma! Il‘an-huma fi mustasirri sirri-ka wa zahiri ‘alaniyyati-ka). Azablah mereka berdua dengan sekuat-kuatnya (‘azzib-huma  ‘azaban fi t-Taqdir wa fauqa t-Taqdir). Dan azablah bersama mereka berdua, dua  anak perempuan mereka berdua (syaarik ma‘a-huma ibnatai-hima), penyokong-penyokong mereka berdua (asyya‘a-huma), pencinta-pencinta mereka berdua (muhibbi-hima), dan mereka yang telah mengikuti mereka berdua (wa man syaya‘a-huma)” (Ibid, 30, hlm. 393-394)                                                
                                                                 
                                                             
DOA IMAM JA‘FAR  AL-SADIQ A.S                                        

             “Wahai Tuhanku! Gandakanlah laknat-Mu, kebengisan-Mu, keseksaan-Mu, dan azab-Mu ke atas mereka berdua yang telah mengingkari ni‘mat (khilafah)-Mu (Allahumma! Dha‘if la‘nata-ka, wa ba’sa-ka wa nikala-ka wa ‘azaba-ka ‘ala lladhaini kaffaraa ni‘mata-ka), mengkhianati Rasul-Mu (khaana rasula-ka), membuat tuduhan terhadap Nabi-Mu dan menentangnya (ittahamaa rasula-ka wa baayanaa-hu). Merombak ikatannya pada wasiatnya ( hallaa ‘aqda-hu fi wasiyyati-hi), meninggalkan janjinya pada khalifahnya selepasnya (nabadhaa ‘ahda-hu fi khalifati-hi min ba‘di-hi), mengubah hukum-hukumnya (ghayyaraa ahkama-hu).

             Menukarkan Sunnahnya (baddalaa sunana-hu), memperkecilkan kemampuan hujah-hujah-Mu (saghgharaa qadara hujaji-ka), mulai melakukan kezaliman terhadap mereka (bada’aa bi-zulmi-him), menjalani jalan penipuan ke atas mereka ( tharaqaa thariqa l-ghadari ‘alai-him), menyalahi urusan mereka (al-khilafa ‘an amri-him), melakukan pembunuhan terhadap mereka (al-qatla la-hum), menggalakkan peperangan ke atas mereka (irhaja l-hurubi ‘alai-him), menghalang khalifah-Mu dari menutupi kekurangan (man‘a khalifata-ka min saddi  th-thulami), membetulkan yang belot(taqwima l-‘iwaji), membudayakan ilmu (tathqifa l-awadi), menjalankan hukum (imdha’i l-ahkam), menzahirkan agama Islam (izhara d-Dini l-Islam), dan mendirikan hudud al-Qur’an ( iqamata l-hududi l-Qur’an).

Wahai Tuhanku! Laknatilah mereka berdua, anak perempuan mereka berdua (Allahumma ! Il‘an-huma  wa ibnatai-hima), setiap mereka yang cenderung kepada mereka ( kulla man mala maila-hum), mengikuti jejak mereka ( hadha hazwa-hum), menjalani jalan mereka ( salaka thariqata-hum), dan mengeluarkan bid‘ah mereka, laknat yang tidak pernah terlintas di hati di mana ahli neraka  memohon perlindongan daripadanya (tasaddara bi-bid‘ati-him la‘nan la yakhturu ‘ala balin). Wahai Tuhanku! Laknatilah mereka yang menjadikan pendapat mereka sebagai agama (Il‘ani Llahi man daana bi-qauli-him), mematuhi perintah mereka (ittaba‘a amra-hum), menyeru(orang ramai) kepada wilayah mereka (da‘a ila wilayati-him), dan mengsyaki-Mu tentang kekafiran mereka  daripada mereka yang terdahulu dan terkemudian ( wa syakka-ka fi kufri-him mina awwalin wa l-akhirin)” (Ibid, 30, hlm.395-396)


No comments:

Post a Comment