Wednesday, July 6, 2011

Hanya Kami Dan Syi‘ah Kami Yang Beragama Dengan Agama Ibrahim A.S.
359. Al-Husain bin Muhammad al-Asy‘ari, daripada Mu‘alla bin Muhammad, daripada al-Wisya’, daripada Muhammad bin al-Fudhail, daripada Abu Hamzah berkata: Aku telah mendengar Abu Ja‘far a.s berkata: Tidak seorangpun yang beragama dengan agama Ibrahim a.s melainkan kami dan Syi‘ah kami. Tiada petunjuk orang yang mendapat petunjuk daripada umat ini melainkan dengan kami, tiada kesesatan orang yang telah sesat daripada umat ini melainkan dengan kami( Mereka menentang Ahlu l-Bait a.s.).

No comments:

Post a Comment