Monday, July 18, 2011

Al-MURUJA'AT (DiALOG SUNNAH-SYI'AH) PART 2

(sambungan dari surat 17)

SURAT 17


1] MENGHARGAI SENTIMEN PEMBINCANG
2] TERIMA, TIDAK ADA BANTAHAN JIKA AHLEL SUNNAH BERGANTUNG PADA PENYAMPAIAN SHI’A
3] KEPERCAYAANNYA KEPADA KEAJAIPAN AHL AL-BAYT
4] DILEMMA UNTUK BERTOLAK-ANSUR PERKARA YANG DIATAS DENGAN APA YANG DILAKUKAN OLEH AHL AL-QIBLA

Thul-Hijjah 3, 1329 H.

1] Saya bersumpah demi mata mu, bahawa saya belum pernah melihat sesiapa yang lebih berhati mulia, cepat di dalam menanggani sesuatu tajuk, tekun, berpandangan dalam, bernas dalam penghujahan, jelas dalam pembuktian, selain dari kamu. Surat kamu telah sampai seperti berarusnya air terjun, dan penjelasan kamu telah mengawal segala pancaindera dan sentimen saya. Surat kamu yang terakhir telah memulas leher manusia [untuk melihat kembali kearah yang betul], dan menghancurkan kepala kepalsuan.

2] Sunni tidak lagi punya sebarang alasan untuk tidak bergantung kepada saudaranya Shi’a, jika ianya jujur. Pandangan kamu dalam perkara ini amatlah jelas, dan bahawa penentang kamu tidak lebih dari fanatik yang tidak diterima. Hujah mereka bahawa adalah salah untuk bergantung kepada Shi’a bertentangan dengan apa yang dilakukan, dan apa yang mereka lakukan sebenarnya bertentangan dengan hujah-hujah mereka. Hujah dan amalan mereka tidak berlumba di dalam satu arena yang sama, tidak juga mereka menuju kematlamat yang satu, disebabkan oleh pergeseran diantara mereka yang menyebabkan mereka untuk terus bergeseran. Atas sebab ini, hujah mereka telah terbukti salah, sedangkan kamu kekal mantap. Dalam masa yang begitu singkat, kamu telah menghasilkan, apa yang saya anggap sebagai satu penulisan yang mana tajuknya adalah, ‘Perawi Shi’a Pada Menyokong Perawi Sunni,’ mungkin agak sesuai. Objektif sebenar kami bukanlah untuk mempertahankan golongan ini atau itu; atau menang berhujah, bahkan saya berharap ianya akan insya Allah, membawa pembaharuan yang cemerlang di dalam dunia Islam.

3] Kami percaya di dalam mukjizat Allah, yang terdapat pada ketua kami Amirul Mukminin, dan pada mereka Ahlul al-Bayt [as], lebih dari apa yang kamu katakan.

4] Persoalannya sekarang, mengapa manusia ahl al-qibla berpaling dari mengikuti laluan para Imam Ahl al-Bayt [as]? Mengapa manusia tidak menyembah Allah melalui konsep usul dan furu’ Ahl al-Bayt? Mengapa manusia tidak mengambil kata-kata Ahl al-Bayt sebagai muktamad di dalam perkara yang pertikaikan? Mengapa ulama ummah tidak menyelidik pandangan Ahl al-Bayt? Mengapa manusia sebaliknya menentang ideologi Ahl al-Bayt? Ulama ummah selalunya, dari anak kepada bapa, saya merujuk kepada manusia-manusia tertentu, selain dari Ahl al-Bayt, tidak dinafikan telah melakukan itu [menentang Ahl al-Bayt]. Jika ayat-ayat al-kitab dan juga teks sunnah adalah seperti apa yang kamu katakan, Ahl al-Qibla tentunya tidak berpaling dari Imam Ahl al-Bayt, tidak juga manusia akan menerima sebarang pilihan yang lain darinya. Tetapi manusia tidak faham pada ayat-ayat al-kitab dan teks sunnah, selain daripada sanjungan kepada Ahl al-Bayt [inilah yang difahami manusia dari isi kandongan teks]., dan pada perlunya mencintai dan menghormati mereka [itu sahaja]. Manusia yang terdahulu [ulama ummah] lebih dekat kepada kebenaran dan lebih memahami akan maksud sunnah dan ayat-ayat al-kitab [‘dan ikuti petunjuk mereka [6:90] Wassalam.

Yang ikhlas,
‘S’


SURAT 18


1] UCAPAN PENGHARGAAN KEMBALI
2] KESILAPAN PEMBINCANG DI DALAM MENILAI SECARA UMUM MENGENAI AHL AL-QIBLA
3] AHLI POLITIK UMMAHLAH YANG BERPALING DARI AHL AL-BAYT
4] PARA IMAM AHL AL-BAYT [TIDAK DIPERSOALKAN] TIDAKLAH LEBIH RENDAH DARI YANG LAINNYA
5] HAKIM YANG JUJUR DARI MAHKAMAH MANA YANG MENGATAKAN PENGIKUTNYA ‘SESAT’?

Thul-Hijjah 4, 1329 H.

1] Terima kasih kerana memandang tinggi kepada saya yang da’if ini, dan saya menghargai sanjumgan kamu terhadap kandungan isi surat saya; dari itu saya merasa rendah hati dengan sanjungan yang sedemikian dan saya tunduk diketulusan budi pada menghormati kebesaran dan martabatnya

2] Tetapi saya meminta kamu untuk memikirkan semula apa yang kamu telah katakan mengenai manusia yang berpaling dari Ahl al-Bayt, mengatakan manusia secara umum semuanya Ahl al-Qibla. Saya ingatkan kamu bahawa separuh dari Ahl al-Qibla adalah Shi’a Muhammad [sawas] yang belum lagi berpaling dan tidak akan berpaling dari para Imam Ahl al-Bayt dari segi keimanan pada asas dan juga cabangnya. Ini adalah pandangan mereka bahawa mengikuti golongan Ahl al-Bayt [as] adalah satu dari arahan yang wajib yang ditekankan di dalam al-Quran dan juga sunnah; maka mereka menyembah Allah awj pada setiap waktu dan dimana saja. Inilah petunjuk dari generasi mereka begitu juga dari keturunan baginda semenjak dari Rasul Allah [sawas] wafat.

3] Manusia yang telah berpaling dari kepercayaan Ahl al-Bayt, di dalam perkara yang berkaitan pada asas dan cabang agama adalah ahli politik ummah, manusia inilah yang mengawal arah haluannya agama, disebabkan berpalingnya manusia ini dari cara penggantian Rasul [sawas], menukarkan penggantian itu dengan cara pilihanraya; walaupun manusia ini telah tahu dengan pasti bahawa kedudukan itu telah diperuntukkan kepada Amirul Mukminin ‘Ali ibn Abu Talib [as]. Manusia ini telah melihat bahawa Arab tidak akan menerima penggantian yang sedemikian jika ianya terhad kepada satu dinasti; dari itu manusia ini telah mula mentafsirkan teks [ayat al-Quran], merampas kuasa melalui pilihanraya supaya setiap orang dari manusia-manusia boleh menikmati kedudukan tersebut sekarang ataupun kemudiannya. Maka ianya bermula dikala ini dan diketika itulah. Manusia ini telah mengorbankan segala kaedah dan kekuatannya untuk mengekalkan dan terus menyokong prinsip ini, serta menghapuskan segala aliran dan pandangan yang berbeza. Keazaman inilah yang telah memaksa manusia ini supaya berpaling dari kepercayaan Ahl al-Bayt. Manusia ini mula mentafsirkan ayat al-Quran atau sunnah untuk bermaksud perlunya pada mengikuti konsep tersebut. Jika manusia ini telah tunduk kepada bukti yang jelas, dan merujukkan orang-orang elit dan orang-orang awam kepada Ahl al-Bayt di dalam perkara yang berkaitan dengan asas dan cabang agama, maka manusia ini tidak punya pilihan selain dari mematuhi kepada prinsip Ahl al-Bayt. Maka akan jadilah manusia ini diantara penyeru kepada Ahl al-Bayt yang terkemuka. Tetapi ini tidak sealiran dengan kehendak, perancangan dan politik manusia ini. Sesiapa yang melihat dengan teliti dalam perkara ini akan mendapati bahawa berpaling dari Imam Ahl al-Bayt dan golongannya adalah seperti berpaling dari pemerintahan mereka [as], yang hanya setanding sahaja kepada Rasul Allah [sawas], dan bahawa terjemahan terhadap hujah mengenai kepimpinnan mereka yang khusus telah digunakan setelah terjemahan hujah mengenai kepimpinan mereka secara umum, jika tidak, tiada siapa yang akan berpaling dari mereka.

4] Tinggalkan teks dan hujah-hujah mereka ditepi, dan lihatlah kepada mereka [Ahl al-Bayt] sedang kita juga lihat pada yang terdahulu [para Imam sunni], adakah kamu dapati mereka [Ahl al-Bayt], di dalam pengetahuan, amalan, atau ibadah, kurang dari Imam al-Ash’ari, atau Imam yang empat, atau mana-mana yang lainnya? Dan jika jawapannya Tidak, jadi mengapa yang lain mesti diikuti? Kepimpinan hendaklah diberikan kepada mereka yang paling berkelayakan.

5] Hakim jujur yang mana telah menentukan bahawa manusia yang berpegang kepada tali mereka [as] dan mengikuti jejak langkah mereka [as] adalah sesat?

Sunni telah melampaui pada memberikan hukuman tersebut, dan keaman bersama kamu.

Yang ikhlas,
‘Sh’


SURAT 19


1] TIDAK ADA HAKIM YANG JUJUR MENGATAKAN PENGIKUT AHL AL-BAYT SESAT
2] MENGIKUTI GOLONGAN MEREKA ADALAH MENJALANKAN TANGGONG JAWAB
3] BOLEHLAH DIKATAKAN BAHAWA MEREKA MEMPUNYAI KEUTAMAAN UNTUK MEMIMPIN
4] MEMINTA TEKS YANG BERKAITAN DENGAN KHALIFA

Thul-Hijjah 5, 1329 H.

1] Tidak; hakim yang jujur tidak akan melebelkan orang yang berpegang pada tali Ahl al-Bayt, yang mengikuti jejak langkah mereka, sebagai ‘sesat’, tidak juga Ahl al-Bayt, lebih rendah dari lain-lain Imam.

2] Taat kepada golongan mereka [Ahl al-Bayt] adalah wajib, dan meyakinkan pada diri, sama seperti taat kepada mana-mana empat golongan yang lain; tidak ada keraguan mengenainya.

3] Bolehlah dikatakan bahawa 12 Imam kamu adalah lebih utama untuk diikuti dari keempat-empat Imam atau yang lainnya, kerana kesemuanya [as] mengikuti satu golongan yang mereka telah teliti, bersetuju dan sepakat.

Sebaliknya, Imam yang empat perbezaan diantara mereka terdapat di dalam semua pekara perundangan, meninggalkan puncanya sebagai eksklusif, tidak diperiksa. Telah diketahui umum bahawa jika sesaorang meneliti sesuatu, usahanya tidak setaraf dengan Imam yang 12. Ini adalah jelas bagi setiap orang yang mempunyai minda yang sihat, dan ianya tidak meninggalkan sebarang hujah bagi orang yang zalim. Ya, Nasibis mungkin mempertikai rujukan golongan kamu kepada Imam Ahl al-Bayt, dan saya mungkin, dilain waktu, meminta kamu membuktikan kesalahan Nasibis.

4] Untuk kali ini, saya meminta kamu untuk meneruskan pada menunjukkan apa yang kamu kata sebagai kenyataan menamakan ‘Ali ibn Abu Talib [as] sebagai pengganti kepada Rasul [sawas]. Hasilkan hujah kamu dari rujukan sunni, dan keamanan bersama kamu.

Yang ikhlas,
‘S’


SURAT 20


1] RUJUKAN UMUM KEPADA TEKS [NAS]
2] RUJUKAN, MEMBERI PERINGATAN KEPADA AHLI TERDEKAT [KERABAT]
3] PERAWI SUNNI TERHADAP HADITH INI

Thul-Hijjah 9, 1329 H.

1] Sesiapa yang mengetahui biografi Rasul [sawas], terutama penyelidikkan terhadap keperibadian baginda ketika meletakkan asas kepada kerajaan Islam dan sistem perundangannya, mendirikan asas-asasnya, mengeluarkan perundangan dan menguruskan segala urusannya bagi pihak Allah awj….., akan mendapati ‘Ali [as] wazir bagi Rasul [sawas], penyokong yang menentang musuhnya, pemelihara pengetahuannya, pewaris bagi kerajaanya, penggantinya, dan yang berkuasa selepasnya. Sesiapa yang mempelajari kenyataan-kenyataan dan tindakkan Rasul [sawas], ketika ditempat kediaman atau diperjalanan, akan dapati kenyataan beginda [sawas] berturutan dalam keadaan sebegini dari mula baginda memulakan seruan sehinggalah baginda wafat.

2] Rujuklah kepada kenyataan pada permulaan dakwah, sebelum Islam disebarkan di Mekah secara terbuka, apabila Allah awj mewahyukan kepada baginda ayat: ‘Dan berilah peringatan keluarga terdekat [26:214] Baginda mempelawa mereka kerumah bapa saudaranya Abu Talib. Mereka semua lebih kurang 40 orang. Diantara mereka adalah bapa saudaranya Abu Talib, al-Hamzah, al-Abbas dan Abu Lahab. Hadith mengenai perkara ini telah disampaikan oleh sunni secara turutan. Pada penghujung kenyataan baginda kepada mereka, Rasul Allah [sawas] berkata: ‘Wahai ketrurunan Abdul-Muttlib! Saya bersumpah dengan Tuhan bahawa setahu saya tidak ada orang muda diantara kaum Arab yang telah membawa sesuatu kepada orangnya yang lebih baik dari apa yang saya bawakan kepada kamu. Saya bawakan untuk kamu yang terbaik dalam hidup ini, dan untuk kehidupan yang akan datang, dan Tuhan telah memerintahkan saya untuk mengajak kamu kepadaNya. Dari itu, siapakah diantara kamu yang akan menyokong saya dalam perkara ini dan menjadi saudara saya, pelaksana wasiat saya dan pengganti saya?’
Kesemua yang mendengar, dengan pengecualian ‘Ali, yang termuda diantara mereka, mendiamkan diri. “Ali bertindak dengan mengatakan: ‘Saya, Wahai Rasul Allah, bersedia menjadi wazir kamu dalam perkara ini.’ Rasul Allah [sawas] kemudian memegang ‘Ali pada lehernya dan berkata: ‘Ini adalah saudara saya, pelaksana wasiat dan wazir saya, dari itu dengarkanlah dia dan patuhlah kepadanya.’ Mereka yang hadir tertawa dan terus mengatakan kepada Abu Talib, ‘Allah telah memerintahkan kamu supaya dengar kepada anak kamu dan taat kepadanya!’

3] Kebanyakkan dari mereka yang telah mempelajari tradisi Rasul secara hafalan dan telah menyampaikan hadith dengan tepat seperti yang diatas. Diantara mereka adalah: Ibn Ishaq, Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim, Ibn Mardawayh, Abu Na`im, al-Bayhaqi di dalam bukunya Al-Dala'il, keduanya al-Tha`labi dan al-Tabari di dalam tafsiran pada Surat al Shu`ara' di dalam buku mereka Al-Tafsir al-Kabir, di Vol. 2 dari buku al-Tabari Tarikh al-Umam wal Muluk. Ibn al-Athir telah menyampaikannya sebagai fakta yang tidak boleh dipertikaikan di dalam Vol. 2 dari bukunya Al-Kamil apabila dia menyebutkan bagaimana Allah awj mengarahkan RasulNya untuk menyampaikan dakwahnya secara umum [terbuka], Abul-Fida dalam Vol. 1 dari buku TarikhNaqd al-Uthmaniyyah menyatakan ketepatannya,[1] al-Halabi di dalam bab pada tempat persembunyian Rasul di rumah Arqam di dalam bukunya yang terkenal Sirah.[2] ketika membincangkan siapakah yang pertama pada memeluk Islam, Imam Abu Ja`fer al-Iskafi al-Mu`tazili di dalam bukunya
Di dalam kontek yang sama, dengan perkataannya yang seakan serupa, hadith ini telah disampaikan oleh ramai ahli-ahli hadith dan kebanyakkan dari penyampai hadith sunni yang dipercayai seperti al-Tahawi, Diya' al-Maqdisi di dalam bukunya Mukhtara, dan Sa`id ibn Mansur di dalam Sunan. Rujuklah kepada apa yang Ibn Hanbal telah rakamkan dari hadith `Ali's pada muka surat 111 dan 159 dari Vol. 1 buku Musnad. Dia juga menunjukkan pada permulaan muka surat 331 dari Vol. 1 pada Musnad, kepada hadith yang sangat penting [bererti] dari Ibn `Abbas menggandongi 10 kerekteristik [sifat keutamaan] yang mana ‘Ali membezakan dirinya dari manusia lainnya. Hadith ini juga telah diterbitkan di dalam Nisa'i,dari Ibn `Abbas, pada muka surat 6 dari bukunya Khasa'is al `Alawiyyah, dan pada muka surat 132, Vol. 3, dari buku Hakim, Mustadrak. Al-Thahbi telah menyebutkan di dalam bukunya Talkhis, bersumpah tentang sahihnya. Rujuk kepada Vol. 6 dari Kanz al-`Ummal yang mengandongi semuanya secara khusus [mendalam][3] Rujuk juga kepada Muntakhabul Kanz yang disebutkan di nota kaki oleh Musnad Imam Ahmed; rujuk kepada notakaki pada muka surat 41 dan 43 pada Vol. 5 dari buku tersebut untuk semuanya secara khusus. Ini, kami percaya mencukupi untuk memberikan bukti yang nyata, dan keamanan dengan kamu.

Yang ikhlas,
Sh

[1] Seperti pada muka surat 263, Vol. 3, dari Sharh Nahjul Balaghah oleh Ibn Abul Hadid, edisi Egyptian. Seperti juga bukunya Naqd al-`Uthmaniyya, adalah sebuah buku yang unik, perlu diberikan perhatian bagi mereka yang mencari kebenaran. Pada muka surat 257 dan muka surat seterusnya sehingga muka surat 281, Vol. 3, dari Sharh, pada penghujung komen di dalam rumusan syarahan "qasi`a" .
[2] Rujuk pada muka surat 4 dari bab tersebut, atau kepada muka surat 381 dari jilid pertama pada Al-Sira al-Halabiyya. Ibn Taymiyyah amat tidak adil sekali, dan penilaiannya adalah disebabkan oleh kefanatikan yang telah diketahui umum. Hadith ini telah disebutkan oleh seorang sosiologis Mesir Muhammad Hasanayn Haykal; rujuk kepada ruangan kedua muka surat 5 dari penambahan pada isu 2751 di dalam surat khabar Al-Siyasa bertarikh Thul-Qi`da 12, 1350, dan kamu akan menjumpainya disana, diterangkan secara mendalam. Jika kamu rujuk kepada ruangan 4 pada muka surat 6 dari penambahan kepada isu 2785 di dalam suratkhabar yang sama, kamu akan dapati pengarangnya menyebutkan hadith ini dari Muslim's: sahih, Ahmed's: musnad, `Abdullah ibn Ahmed's: Ziyadat al-Musnad, Ibn Hajar al-Haithami's: Jami`ul Fara'id, Ibn Qutaybah's: `Uyun al-Akhbar, Ahmed ibn `Abd Rabbih's: Al-`Iqd al-Farid, `Amr ibn Bahr al-Jahiz di dalam penulisannya mengenai keturunan Hashim, dan Imam Abu Ishaq al-Tha`labi's: Tafsir. Hadith ini juga disebutkan oleh pengarang British  Georges di dalam bukunya yang terkenal A Treatise on Islam, diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh seorang atheis dari keturunan Protestant yang mengelar dirinya sebagai Hashim al-`Arabi. Kamu boleh juga menjumpai hadith ini pada muka surat 79 pada buku treatise versi Arabic, edisi ke 6. Disebabkan oleh terlalu terkenal hadith ini dapat menikmati, dari beberapa penulis yang bukan Arab telah memuatkannya kedalam buku-buku mereka, terutama dalam bahasa Peranchis, Inggeris dan Jerman. Di dalam bukunya Heroes and Hero Worship, Thomas Carlyle menyebutnya secara ringkas.
[3] Rujuk kepada hadith 6008 pada muka surat 392, dan kamu akan menjumpai ianya disebutkan dari Ibn Jarir, sedangkan hadith 1045 pada muka surat 396 telah disebutkan dari Ahmed's: Musnad dan dari al-Dia al-Maqdisi's: Al-Mukhtara, dan dari al-Tahawi. Ibn Jarir telah mengesahkannya. Juga rujuk kepada hadith 6056 pada muka 397 dan kamu akan dapati ianya disebutkan dari Ibn Ishaq, Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim, Ibn Mardawayh, Abu Na`im, al-Bayhaqi pada bahagian cabang agama, dan di dalam Dala'il, dan hadith 6102 pada muka surat 401 dan kamu akan menjumpainya disebut dari Ibn Mardawayh, dan hadith 6155 pada muka surat 408, kamu akan dapatinya disebut dari Ahmed's: Musnad dan dari Ibn Jarir dari Al-Diya fil Mukhtara. Sesiapa yang menyelidikki Kanz al-`Ummal akan dapati hadith ini di dalam beberapa tempat dikeseluruhan buku tersebut. Jika kamu melihat pada muka surat 255, Vol. 3, dari Sharh Nahjul Balaghah oleh seorang Mu`tazilite Imam Ibn Abul-Hadid, atau pada penghujung penerangan dari syarahan "qasi`a" di dalamnya kamu akan menjumpai hadith ini dengan lengkap.


SURAT 21


KERAGUAN TIMBUL MENGENAI KESAHIHAN HADITH

Thul-Hijjah 10, 1329 H.

Penentang kamu dengan kuat meragui kesahihan hadith ini. Yang pertamanya, kerana kedua Shaykh tidak menuliskan kedalam buku sahih mereka, dan tidak juga pengarang-pengarang buku sahih yang lain. Saya tidak fikir hadith ini telah disampaikan oleh mana-mana perawi hadith sunni yang dipercayai, dan saya tidak fikir juga bahawa kamu menganggapnya sahih, dan keamanan bersama kamu.

Yang Ikhlas,
‘S’SURAT 22


1] MEMBUKTIKAN SAHIHNYA TEKS
2] MENGAPA KEDUA SHAYKH TIDAK MENYAMPAIKANNYA
3] SESIAPA YANG MENGENALI KEDUA SHAYKH INI TAHU MENGAPA

Thul-Hijjah 12, 1329

1] Jika saya tidak pasti ianya diterima oleh sunni, saya tentu tidak menyebutnya kepada kamu. Bahkan Ibn Jarir dan Imam Abu Ja`fer al-Iskafi telah menerimanya sebagai sahih.[1] Beberapa pengkritik yang lain juga telah menganggapnya sebagai sahih. Adalah mencukupi pada membuktikan terhadap kesahihannya kepada fakta bahawa ianya telah disampaikan oleh perawi yang dipercayai terhadap ketepatannya, dan pengarang buku-buku sahih tidak pernah meragui mereka. Rujuk kepada muka surat 111, Vol. 1, dari Ahmed's: Musnad, dimana kamu akan membaca hadith ini seperti yang disampaikan oleh Aswad ibn `Amir[2] dari Sharik,[3] al-A`mash,[4] Minhal,[5] `Abbad ibn `Abdullah al-Asadi,[6] dari `Ali (as) secara tertibnya [kronologi]. Setiap seorang dari mereka di dalam rantaian penyampai tersebut adalah seorang perawi dengan sendirinya, dan mereka semua adalah trdisionis yang dipercayai menurut testimoni dari para pengarang buku sahih, dan tidak dipertikaikan. Al-Qaysarani telah menyebut mereka di dalam bukunya Al-Jami` Bayna Rijal al-Sahihain. Tidak ada keraguan bahawa hadith ini adalah sahih, dan perawinya telah menyampaikan dari beberapa cara, setiap satu darinya menyokong yang lain.

2] Sebab mengapa kedua Shaykh [Bukhari dan Muslim], dan yang serupa dengan mereka, tidak menyebutkan hadith ini adalah disebabkan kepada fakta bahawa ianya tidak sealiran dengan pandangan peribadi mereka, mengenai isu pengganti. Ini lah sebabnya maka mereka telah menolak banyak teks-teks yang sahih, kerana dikhuatiri Shi’a akan menggunakannya sebagai hujah; dari itu mereka menyembunyikan kebenaran dengan penuh pengetahuan. Terdapat banyak shaykh-shaykh sunni, semoga Allah mengampunkan mereka, yang telah menyembunyikan teks yang sedemikian, dan mereka mempunyai cara tersendiri untuk menyembunyikan teks sejarah yang telah diketahui umum, ini telah dituliskan oleh al-Hafiz ibn Hajar di dalam bukunya Fath Al-Barari. Al-Bukhari telah menyediakan satu Bab khas untuk tajuk ini, pada penghujung bab mengenai ilmu "Al-`Ilm," di dalam Vol. 1, muka surat 25, dari sahihnya, subtajuk  "Bab terhadap mereka yang menerima pengetahuan dari sekelompok manusia dan tidak dari sekelompok yang lainnya."

3) Sesiapa yang mengetahui cara al-Bukhari berfikir, atitiut nya terhadap Amirul Mukminin [as], dan terhadap Ahl al-Bayt, akan mengetahui bahawa pena Bukhari akan terhenti pada menulis teks-teks yang menyebutkan kemuliaan mereka, dan dakwatnya akan kering sebelum dapat menyebut semula sifat-sifat mereka. Tidaklah memeranjatkan untuk melihat dia menolak hadith ini, begitu juga yang lainnya yang sama seperti dirinya, dari itu kami berlindung dengan Allah awj, dan keamanan bersama kamu.

Yang ikhlas,
 ‘Sh’

 [1] Rujuk kepada hadith 6045 dari hadith yang dijumlahkan di dalam Kanz al-`Ummal, muka surat 396, Vol. 6, dimana kamu akan dapati rujukan yang dibuat kepada Ibn Jarir, pengesahan kepada hadith ini. Jika kamu rujuk kepada Muntakhab al-Kanz, pada permulaan nota kaki dimuka surat 44, Vol. 5, dari Ahmed: Musnad, kamu akan dapati rujukan kepada Ibn Jarir, pengesahan terhadap hadith ini. Mengenai Abu Ja`fer al-Iskafi, dia telah menilai dengan teliti ketepatan hadith ini di dalam bukunya Naqd al-`Uthmaniyya; maka rujuklah kepada teks dimuka surat 263, Vol. 3 dari Sharh Nahjul Balaghah oleh  al-Hadid, edisi Mesir.
[2] Kedua al-Bukhari dan Muslim telah bergantung kepada beliau di dalam sahih mereka. Mereka berdua telah mempelajari hadith dari Shu`bah, dan Bukhari telah mempelajarinya dari `Abdul-`Aziz ibn Abu Salamah, sedang Muslim telah belajar hadith dari Zuhayr ibn Mu`awiyah dan Hammad ibn Salamah. Hadith beliau telah disampaikan di dalam Bukhari oleh Muhammad ibn Hatim ibn Bazi`. Di dalam sahih Muslim beliau telah disebutkan oleh Harun ibn `Abdullah seorang ahli kritik, dan oleh Abu Shaybah and Zuhayr.
[3] Muslim telah bergantung kepada penyampaiannya di dalam sahihnya, seperti kami terangkan apabila kita bincangkan beliau di dalam surat 16.
[4] Kedua Bukhari dan Muslim bergantung kepada penyampaian beliau di dalam sahih mereka, seperti kami sebutkan dalam surat 16.
[5] Al-Bukhari telah bergantung kepada beliau, seperti kami sebutkan dalam surat 16..
[6] Nama penuh beliau adalah `Abbad ibn `Abdullah ibn al-Zubayr ibn al-Awwam al-Qarashi al-Asadi. Al-Bukhari and Muslim bergantung kepada penyampaian beliau di dalam sahih mereka. Dia telah mendengar hadith dari Asma' dan `Ayesha anak perempuan Abu Bakr. Dia telah disebutkan di dalam kedua sahih oleh Ibn Abu Malka, Muhammad ibn Ja`fer ibn al-Zubayr, dan Hisham ibn `Umer.
SURAT 23


1] YAKIN AKAN KESAHIHAN HADITH
2] DIRAGUKAN, BERASAS PADA TIADA TURUTAN PENYAMPAI
3] RUJUKAN PADA PENGGANTIAN TERHAD
4] PENOLAKKANNYA

Thul-Hijjah 14, 1329 H.
1) Sebenarnya saya telah membaca hadith itu pada muka surat 111 dari jilid 1 dalam Ahmed: Musnad dan  memastikan ianya dari punca yang diterima dan saya dapati mereka adalah penyampai hadith yang amat dipercayai. Kemudian saya menyelidik dari mana beliau menyampaikan hadith ini, dan saya dapati ianya berturutan: setiap seorang dari mereka menyokong pada yang lain, dari itu saya telah berpuas hati untuk mempercayai isi kandungannya.

2) Kamu tidak boleh bergantung pada hadith yang sahih di dalam perkara yang menyentuh isu penggantian, melainkan jika ianya telah disampaikan secara berulang [mutawatir], kerana penggantian, menurut dari filosofi Shi’a, adalah satu dari asas agama, dan hadith ini tidak boleh dianggap sebagai "mutawatir" (disampaikan secara turutan) dan, dari itu tidak boleh diterima.

3) Ianya bolehlah dikatakan bahawa `Ali adalah pengganti Rasul [sawas] dikalangan ahli rumahnya sahaja; dari itu manakah teks [nas] yang mengatakan terhadap penggantiannya kepada manusia umum?

4) Hadith ini boleh juga dibatalkan, kerana Rasul [sawas] tidak mendedahkan kepada umum pada menyokong isi kandungannya. Disebabkan ini, maka para sahabat tidak mendapati sebarang sebab untuk tidak memberikan bai’ah kepada tiga khalifa yang benar [khalifa rashidin], semoga Allah merasa senang dengan mereka.

Yang ikhlas,
‘S’

SURAT 24


1] MENGAPA BERGANTUNG KEPADA HADITH INI
2] PENGGANTIAN TERHAD DITOLAK SEBULAT SUARA [IJMAK]
3] PEMBATALAN ADALAH MUSTAHIL

Thul-Hijjah 15, 1329 H.
1) Sunnis telah bergantung pada setiap hadith yang betul untuk memperbolehkan konsep mereka terhadap penggantian, sama ada ianya mutawatir ataupun tidak. Kami bergantung kepada kesahihan hadith ini di dalam hujah kami terhadap mereka, hanya kerana mereka sendiri telah mengesahkan kesahihan hadith ini, dari itu, telah mengikatkan diri mereka kepada apa yang mereka anggap sebagai perlu diikat. Pembuktian kami mengenai penggantian, dari sudut pandangan kami bergantung kepada turutannya dari punca kami sendiri, sebagaimana semuanya telah mengetahui.

2) Tuntutan bahawa `Ali adalah pengganti Rasul [sawas] hanya kepada ahli rumahnya adalah ditolak, disebabkan kepada fakta bahawa sesiapa yang mempercayai bahawa `Ali adalah pengganti Rasul Allah [sawas] di dalam rumahnya, juga telah mempercayai bahawa beliau adalah pengganti dikalangan manusia umum, dan sesiapa yang menafikan penggantiannya terhadap manusia umum juga telah menafikan beliau sebagai pengganti di dalam ahli keluarganya. Tidak ada cara untuk memisahkan satu dengan yang lainnya; jadi mengapa menimbulkan filosofi yang jalannya bertentangan dengan ijmak semua Muslim?

3) Saya tidak boleh mengabaikan kenyataan kamu bahawa hadith ini telah dibatalkan, itu adalah bertentangan dengan logik [alasan] dan juga syariah, oleh kerana untuk membatalkan sesuatu, satu kenyataan hendaklah dibuat sebelum kesan bagi perlaksanaannya menjadi nyata, sebagaimana telah jelas bagi setiap orang. Satu-satunya alasan untuk membatalkannya disini adalah kenyataan bahawa Rasul [sawas] kononnya dengan sengaja telah menahan diri dari menjelaskan kepada manusia umum akan intisari maksud hadith ini. Sedangkan Hadith ini dengan sendirinya telah membuktikan bahawa baginda [sawas] tidak menahan diri dari menyatakannya; bahkan teks pada maksud yang sama telah disampaikan secara berulangkali, dan ianya telah menyokong satu dengan yang lainnya. Jika kita katakan bahawa tidak ada teks dengan maksud yang sama selepas hadith ini, jadi bagaimana ianya dibuktikan bahawa Rasul [sawas] telah mengubah fikiran atau menahan dari ianya dilaksanakan? ‘Mereka tidak mengikuti selain dari kehendak dan nafsu mereka, setelah petunjuk dari Tuhan telah sampai kepada mereka’ [53:23]," dan keamanan bersama kamu.

Yang ikhlas,
‘Sh’

SURAT 25


1] KEPERCAYAANNYA KEPADA TEKS
2] MEMINTA LEBIH BANYAK TEKS

Thul-Hijjah 16, 1329 H.

1) Saya percaya kepada Yang Esa yang telah menjadikankan kamu untuk menghapuskan kegelapan [kejahilan], menjelaskan kepada yang disangsikan, serta telah menjadikan kamu satu dari tanda dan lambang pada kewujudanNya.

2) Semoga Allah merahmati bapa kamu, berilah kepada kami lebih banyak lagi dari teks yang sedemikian, dan keamanan bersama kamu.

Yang ikhlas,
‘S’


SURAT 26


1] TEKS YANG JELAS MENYATAKAN 10 KEUTAMAAN YANG DIMILIKKI OLEH ALI SAHAJA
2] MENGAPA BERGANTUNG KEPADANYA

Thul-Hijjah 17, 1329 H.

1) Mencukupi bagi kamu, selain dari hadith ‘Ahli Rumah’, apa yang Imam Ahmed telah nyatakan di dalam Vol. 1 dari bukunya Al-Mustadrak, dan al-Thahbi di dalam Ringkasannya, bahawa keduanya telah mengesahkan kesahihannya, begitu juga pengarang sunan yang lain telah menerimanya secara umum. Mereka semuanya menyebutkan `Umer ibn Maymun sebagai berkata: "Saya sedang duduk di dalam kumpulan Ibn `Abbas apabila 9 orang datang kepada dia dan berkata `Wahai Ibn `Abbas! Sama ada kamu kemari dan berdebat dengan kami atau katakan kepada manusia ini bahawa kamu mahukan perdebatan secara sulit.’ Penglihatan dia masih belum hilang lagi diketika itu. Dia berkata: `Biarlah saya pergi berdebat dengan kamu.' Maka mereka mula bercakap, tetapi saya tidak pasti apa yang mereka perkatakan. Kemudian dia bangun, dengan marah dia berkata: `Mereka sedang berdebat mengenai seorang yang mempunyai 10 keutamaan yang tidak dimilikki oleh sesiapa yang lain. Mereka sedang berbalah mengenai seorang yang mana Rasul [sawas] telah berkata, ‘Saya akan menghantar seorang yang Allah tidak akan hinakan, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya [sawas], dan yang telah dicintai oleh keduanya,' maka setiap seorang dari mereka membayangkan bahawa penghormatan itu adalah milik mereka. Rasul [sawas] bertanya mengenai `Ali. Apabila beliau [as] sampai kepada baginda [sawas] dengan mata yang bengkak kerana sakit mata, baginda [sawas] meniup kepada matanya, mengibarkan panji-panji sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan kepada beliau [as]. ‘’Ali kembali dengan membawa kemenangan bersama dengan Safiyya bint Huyay [al-Akhtab] diantara tawanannya.'" Ibn `Abbas meneruskan kata-katanya, "Kemudian Rasul Allah [sawas] menghantar sesaorang dengan Surah al-Tawbah, tetapi baginda terpaksa menghantar `Ali mendapatkan orang itu dan untuk melaksanakan tanggong jawab tersebut, dengan berkata: `Tiada siapa yang boleh melaksanakannya melainkan seorang yang dari saya, dan saya darinya.'" Ibn `Abbas juga berkata, "Rasul Allah [sawas], dengan `Ali duduk disebelah baginda, bertanya kepada sepupu-sepupunya: Siapakan diantara kamu memilih untuk menjadi wali saya di dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang?' Mereka semua menolak, tetapi Ali berkata: `Saya suka untuk menjadi wali kamu di dalam kehidupan ini dan juga kehidupan yang akan datang,' dimana baginda [sawas] bertindak dengan berkata: `Sebenarnya kamulah wali ku di dunia ini dan juga diakhirat.'" Ibn `Abbas terus berkata bahawa `Ali adalah manusia pertama yang menerima Islam selepas khadijah, dan bahawa Rasul Allah [sawas] mengambil jubahnya dan menyelimuti `Ali, Fatima, Hasan dan Husayn, kemudian membaca ayat yang berbunyi: "Allah berhajat untuk mengeluarkan kekotoran dari kamu, wahai Ahl al-Bayt [Ahli Rumah saya] dan mensucikan kamu dengan kesucian yang sempurna (33:33)." Dia juga berkata: "`Ali menjual jiwanya. Beliau memakai pakaian Rasul Allah [sawas] dan tidur diatas katil baginda ketika kaum musyirik cuba untuk membunuh baginda," sehingga dia berkata: "Rasul Allah [sawas] pergi ke Tabuk pada satu ekspedisi bersama ramai manusia. `Ali bertanya kepada baginda: `Bolehkah saya bersama kamu?' Rasul Allah [sawas] telah menolak, penolakkan ini telah membuat `Ali menangis. Rasul [sawas] kemudian bertanya kepada beliau [as]: `Tidakkah ianya mengembirakan kamu, bahawa kedudukan kamu kepada saya adalah sama seperti Harun kepada Musa, melainkan tidak ada Nabi selepas saya? Adalah tidak wajar bagi saya untuk meninggalkan tempat ini sebelum melantik wazir saya. Rasul Allah [sawas] juga telah mengatakan yang berikut ini kepada beliau: `Kamu adalah wali bagi setiap lelaki dan wanita beriman.'
Ibn `Abbas telah berkata: "Rasul Allah telah menutupkan semua pintu yang menuju ke masjid baginda melainkan pintu rumah ‘Ali, yang akan masuk ke masjid ketika hendak keluar dari rumahnya walaupun di dalam keadaan janaba. Rasul Allah [sawas] juga telah berkata: `Sesiapa yang menerima saya sebagai wali, hendaklah mereka mengambil `Ali sebagai wali  juga' Yang sebenarnya al-Hakim telah menyatakan punca dari mana dia menyebutkan hadith ini, komennya dengan berkata, "Ini adalah hadith yang sahih menurut dari isnad, tetapi kedua shaykhs tidak menyampaikan hadith berbentuk ini." Al-Thahbi telah menyebutkan di dalam bukunya Talkhis dan menerangkan, ini adalah hadith yang sahih.

2) Jelas dan bukti yang tidak boleh disangkal, telah menunjukkan kepada fakta bahawa ‘Ali adalah wazir Rasul [sawas]. Tidak terlihatkah oleh kamu bagaimana Rasul [sawas] telah menamakan beliau sebagai wali didunia ini dan juga diakhirat, dari itu baginda telah mengutamakan beliau dari saudara-saudaranya yang lain, dan bagaimana beginda menganggap kedudukan beliau sama seperti status Harun kepada Musa, tanpa sebarang pengecualian selain dari keNabian, suatu pengecualian yang telah membayangkannya secara umum?
Kamu juga tahu bahawa apa yang membezakan Harun dari Musa adalah beliau selalunya menjadi wazir kepada Musa, beliau terlibat sama dengan pengkhabaran saudaranya, sebagai penggantinya, dan penguatkuasaan Musa kepada orang-orangnya supaya patuh kepada Harun, seperti kenyataannya, yang mana rujukannya terdapat di dalam al-Quran [20:29-31] yang dengan jelas telah mengatakan: ‘Dan jadikan saudara saya Harun, dari diantara ahl al-bayt saya, menjadi wazir saya, untuk menyokong saya dan menggambil bahagian di dalam urusan saya,’ dan kenyataannya: ‘Menjadi wakil diantara ummah saya, memperbaikki mereka, dan tidak mengikuti jalan mereka yang zalim [7:142],’ dan Allah menjawab: ‘Wahai Musa! Doa kamu telah dikabulkan [20:36]." Menurut dari teks ini, `Ali adalah wazir Rasul [sawas] diantara ummahnya, wazirnya diantara kerabatnya, sekutunya di dalam segala tugas – tidak di dalam ke Rasulan – penggantinya, yang terbaik diantara ummahnya, dan yang paling berharga terhadap kepimpinan ketika hidup mahu pun mati. Manusia hendaklah patuh kepada beliau ketika era Rasul sebagai wazirnya, sama seperti orang-orang Harun, hendaklah patuh kepada Harun ketika hidupnya Musa. 
Sesiapa yang memahami hadith mengenai status kedudukan akan terus mempertimbangkan pengertiannya yang mendalam dengan tidak memberikan sedikitpun keraguan pada isi maksud teksnya. Rasul Allah [sawas] telah menjadikannya amat jelas apabila baginda berkata: "Adalah tidak wajar untuk saya meninggalkan tempat ini sebelum saya melantik kamu sebagai wazir saya." Ini adalah teks yang jelas mengenai penggantian baginda; malah, ianya juga telah menyatakan bahawa jika Rasul [sawas] telah pergi dengan tidak melaksanakannya, baginda telah melakukan sesuatu yang tidak patut baginda lakukan. Ini hanyalah kerana baginda telah diarahkan oleh Yang Maha Berkuasa untuk melantik beliau sebagai penggantinnya menurut kepada maksud ayat "Wahai Rasul sampaikanlah apa yang telah diwahyukan kepada kamu dari Tuhan mu, dan jika kamu tidak melakukannya maka kamu tidak menyampaikan pengkhabaranNya sama sekali (5:67)." Sesiapa yang meneliti rangkap ayat ini "Maka kamu tidak menyampaikan pengkhabaranNya sama sekali," kemudian teliti pula kenyataan Rasul: "Adalah tidak wajar untuk saya meninggalkan tempat ini sebelum saya melantik kamu sebagai wazir saya," akan mendapati keduanya menuju kepada matlamat yang sama, seperti yang kita boleh lihat. Kita juga janganlah lupa hadith nabi yang mengatakan: "Kamu adalah wali bagi setiap yang beriman selepas saya." Ini adalah rujukan yang jelas kepada fakta bahawa beliau adalah wali Rasul [sawas] dan yang akan menggambil tempat baginda, seperti al-Kumait, semoga Allah merahmati ruhnya, telah menegaskan apabila dia berkata: "Seorang wazir, yang paling wara, dan seorang pengajar!" Dan keamanan bersama kamu.

Yang ikhlas,
‘Sh’


SURAT 27


MENIMBULKAN KERAGUAN MENGENAI STATUS HADITH

Thul-Hijjah 18, 1329 H.

"Status hadith" adalah sahih dan amat terkenal, tetapi al-Amidi, yang mengesah dan memastikan hadith-hadith, dan juga yang dianggap sebagai seorang sarjana sains usul, telah meragui punca dan perawi hadith tersebut. Penentang kamu mungkin memegang pada pandangan al-Amidi; dari itu bagaimana kamu hendak membuktikannya salah? Dan keamanan bersama kamu.

Yang ikhlas,
‘S’

SURAT 28


1] STATUS HADITH BERDIRI DIATAS TAPAK YANG KUKUH
2] BUKTI YANG MEMPERKUKUH
3] PENYAMPAINYA ADALAH SUNNI
4] MENGAPA AL-AMIDI MERAGUINYA

Thul-Hijjah 19, 1329 H.


Buku ini saya bagikan kepada dua bagian, untuk membaca bagian terdulu atau bagian setrusnya klik di link di bawah:
 
Murajaat bagian 1

No comments:

Post a Comment